Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Vinje og Malnes 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 19. Kolumn 10 är min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 100% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 4 Texten är "Antallet af de börn og Tieneste folk, der haver údi lön, hver 10 rdr og derover, údi Penge eller Penges= værd, og Extra=Skatten tilkommer at svare". Inga personer antecknas.
Kolumn 5 Texten är "Antallet af de Personer som findes paa de gaard: der beboes af dem som ere úden for Bondestand: og Extra= Skatten for sig, hústroer Börn og Tieneste= folk tilsvare". Inga personer är antecknade utom under gård 241-242, och 268.
Kolumn 6 Texten är "Antallet af de fattige, som befindes paa samlede eller betÿdelige godser, for hvilke efter forordn: 3 Post Extra= Skatten af godsets Eÿere betales". Inga personer antecknas.
Kolumn 7 Texten är "Antallet af Bönderns Börn og Tienestef., som hver haver i Penge eller Penges værd, mindre end 10 Rdr aarl: lön, ssvel som og de fattiges antal paa ströegodset og det beneficerede, efter 1 og 2 Post, hvilke for skatten ere frietagne".
Kolumn 8 Texten är "De som havr Rang og hvad hver efter sin Rang tilkommer at svare, sampt de som Eÿr samlede eller betÿdelige godser og er frie for denne Skat efter forordn: 3 Post". Inga personer antecknas.
Kolumn 9 Texten är "De Enker som havr Rang, og bör betale, sampt fattige Enker, som ere Befriede". Inga personer antecknas.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 7 10
Extra=Skatt= Mandtall Over Wennje og Malness Fiærdinger for aaret 1768, forfattet af Peter Albert Angel.
Gaardens Navne og Matricúls Númmer Det fúlde Antall. af Personer fra 12 aar og derover Antallet af Bönder húúsmænd etc: være sig saavel mænd som hústroe, for hvilke, efter forordn: 1ste Post, betales Extra=Skat ..Bönderns Börn og Tienestefolk.. (komplett text se ovan)
Malness fiærding 1
N° 212 Malness Biörn Hermandsón Ole Mogensón Enkemand Hans Rasmússón  
    Kirsten VilliamsD:       Anna WilliamsD:  
              Elen MadtzD:  
N° 213 Grimstad     Peder Pedersón hústroen Ingeborg JörgensD:  
    Berthe MadtzD: Madtz Andersón hústroen      
N° 214 Ejdet Anders Olsón Johan Hansón hústroen Sophie JohansD:  
    Joen Nielsón            
    Anna JohansD:            
    Annechen Johans:            
N° 215 Hovden Peder Madtzen Hellena LarsD: Enke Sÿneve StephansD:  
              Halsteen Christophersón  
              Lars Larsón hústroen
        William Mogensón hústroen Berthe WillimasD:  
N° 216 Qvalviig     Corneliús Petersón hústroen Maria PedersD: Enke
N° 217 Nÿche Töger Christophers: Christopher Tögersón hústroen Christen Christophers:  
    Wibiche Christoph:D:       Joen Christophersón  
              Helvig ChristophersD:  
        Hans Christophersón hústroen Ole Michaelsón hústroen 2
        gift in Decembr 1767   Anders Andersón hústroen
N° 218 Nÿchevoeg Peder Pedersón Peder Johansón hústroen Michael Pedersön hústroen
    Jertrúd PedersD:            
N° 219 Oxeból Rasmús Olsön Ole Samúelsón hústroen      
    Anna Maria JoensD: Joen Andersón hústroen svag      
N° 220 Röshagen     Corneliús Jörgensón hústroen      
N° 221 Enden           Elias Paúlsón hústroen
N° 222 Adersæt     Mogens Svendsón hústroen      
N° 223 Súnd     Anna PalmeD: Enke Jonas Olsón   3
        Marith GilbertsD: Enke Elias Nielsón  
              Elen NielsD:  
N° 224 Riise Ivar Pedersón Peter Petersón hústroen Anders Ivarsón  
              Maren PaúlsD:  
N° 225 Skaalbrechen           Ole Pedersón hústroen
    Peder Lorentzón Niels Johansón hústroen Benth OttesD:  
N° 226 Húúswoegen     Henrich Johansón hústroen Niels Johansön  
N° 227 Spilchewoeg     Øde          
N° 228 Aasen     Rasmús Pedersón hústroen      
N° 229 Gústad     Joen Williamsón hústroen Peder Johansón   4
              Elen SövrensD:  
N° 230 Goviigen     Erich Pedersón hústroen Peder Rasmússón hústroen
N° 231 Sandviigen Peder Hermandsón Niels Pedersón ú=gift Anna DanielsD:  
N° 232 Útschaar Halvor Pedersón Anders Andersón hústroen Sÿneve OlsD:  
        Johannes Rasmússón hústroen Peder Olsón  
              Jertrúd OlsD:  
N° 233 Selvaag           Christopher Henrichsón hústroen
              Anders Larsón Enkem:
N° 234 Bóen     Øde          
N° 235 Reenshoúg     Øde          
N° 236 Rottesness           Frantz Eliæsón hústroen
              h:m: Niels Paúlsón hústroen
Wennje fiærding 5
N° 237 Gúvoeg     Peder Nielsón hústroen Anna OlsD:  
              Niels Mortensón h:mand
        Berthe JoensD: Enke Svend Danielsón  
              Ole Danielsón  
N° 238 Úvoeg med Klachsjord     Joen Christensón hústr: sængeliggende Lisbeth JoensD:  
        Ole Mogensón hústr: svag      
        Niels Pedersón hústr: svag      
        Henrich Larsón hústroen      
N° 239 Ringstad     Jacob Erichsón hústroen      
N° 240 Polden Niels Michaelsön Michael Mortensón hústroen      
    Ingeborg MichaelsD:            
              Christen Christophers: hústroen
N° 241 et 242 Söer Wennje og Nord Wennje Jens Krog (Följande personer är införda i kolumn 5)       6
Mathias Krog Hr Foged Troels Krog      
    Johan Harder     Mdme Kiæreste      
    Margrethe Christensd: Bródrene Aúgústinús Krog      
          Ejler Korg      
        Söster: Jomfr: Catharina   Krog      
        Tr: Christopher Pedersön      
          Niels Nielsön      
          Margrethe        
          Dorreth JonæD:      
          Anna RejersD:      
          Malen SelgensD:      
          Jens Grönbech      
        h:mand Hans Helsing      
          hústr: svag        
        h:mand Christen Rasmússön      
          hústroen        
N° 243 Jemstad med Demen.     Peder Hansón hústroen      
      Niels Hansón hústroen Margrethe Christophersd:  
        Anders Enochsón hústroen Berith HansD:  
N° 244 Weha Martha AndersD: Anders Hansón hústr: svag Hans Andersón  
    Isaach Andersón h:mand Peder Jensón hústroen Mille AndersD:  
N° 245 Kongsfieldet     Øde          
N° 246 Skaarvoegen     Thomas Enochsón hústroen      
        Christian Christiansón h:mand      
    Jacob Pedersön Jens Enochsón úgift Berthe EnochsD:  
              Berthe JonæD:  
    Peder Jonæsön       Jonas Pedersón hústroen
    Peter Jonæsön            
    Martha JonæD:            
N° 247 Lille=Öen     Niels Störchersón hústroen Niels Nielsön   7
        Ole Rasmússón hústroen      
N° 248 Jemstad med Gúlachstejg     Rasmús Olsón hústroen      
      Jens Friderichsón hústroen      
N° 249 Skorpen Sóvren Kortsón Kort Nedermand hústroen Lars Nielsón hústroen
        Enoch Enochsón hústroen      
              Anders Andersón hústroen
N° 250 Haúgness Ejnert Andersón       Ingeborg MogensD:  
N° 251 Röstness Casper Michaelsón Mogens Torbersón hústroen      
        Torber Mogensón hústroen      
        Jonas Hansón hústroen      
    Niels Nielsón Johannes Ediæsón Enke=mand      
N° 252 Ramberg Abraham Hansón Hans Abrahamsón hústr: svag Rasmús Hansón  
              Anna OlsD:  
        Michael Michaelsón hústr: svag Grethe PetersD:  
N° 253 Snarset Ole Pedersón Abraham Lochert hústroen h:mand Morten Berntzón hústroen
    Ermegaard Abrahamsd:            
    Catharina Abrahamsd:            
        Christopher Jústzón hústroen      
          gift in Novembr 1767      
N° 254 Lochöen     Stephan Christensón hústroen       8
        Claús Olsön hústroen      
        Rasmús Henrichsön hústroen Jertrúd RasmúsD: Enke:
              h:mand Rasmús Olsön Enkemand
              Christen Rasmússön Enkem:
N° 255 Steene Hartviig Andersón Anders Olsón Sengeliggende, hústroen Hans Andersón  
              Ole Christophersón  
N° 256 Steensviig Enoch Olsón Magdalena MogensD: Enke. Diderich Diderichsón  
    Berith MadtzD: Manden Döde in Janúario 1768 Zidzel MadtzD:  
N° 257 Hoel     Anders Andersön hústroen Else MichaelsD:  
        Daniel Andersón hústroen Lisbeth AmúndsD: Enke
              Ingeborg MichaelsD:  
N° 258 Lúndhoúg     Niels Stephansón hústroen      
    Hans Andersón Randi AndersD: Enke Stephan Abrahamsón  
N° 259 Fagerhaúen Kirsten OlsD: Ole Christensón hústroen Christen Olsön  
N° 260 Börge     Peder Olsón hústroen      
N° 261 Øde=jord med Strömme Morten Andersón       Anders Mogensön hústroen 9
            Johan Christensón hústroen
N° 262 Foröen     Gabriel Hansón hústro: svag      
        Karen GabrielsD: Enke      
              Ole Nielsón hústroen
N° 263 Strömme     Ole Mathiæsón hústroen      
    Ole Christensón            
N° 264 Wiche     Elias Eliæsón hústroen      
        Lars Olsön hústroen      
N° 265 Nachling     Jacob Offersön hústroen      
N° 266 Woÿe     Bernt Erichsön hústroen      
N° 267 Skieringstad     Mathias Steensön hústroen Steen Mathiæsón  
        Niels Hansón hústroen      
        Christopher Hansón hústr: svag      
N° 268 Böe Præstegaard Hans Albert Angel (Följande personer är införda i kolumn 5)       10
  Zidzel JonæD: Præst: Peter Alb: Angel      
            hústroen      
        T: Flora Orning?      
          Gilbert Nielsön      
          Christopher Nielsön      
          JoensD: Joensön      
          Mogens Danielsön      
          Larsón Offersón      
          Elen Margrethe NielsD:      
          Berith PedersD:      
          Margrethe HansD:      
          Berith JorgensD:      
          Ingeborre FriderichsD:      
N° 269 Maarsúnd= Strand     Øde          
                 
N° 270 Fiervold     Amúnd Joensón hústr: svag Johanna AmúndsD:  
              Ingeborg BendixD:  
        Peder Mogensón hústroen      
        Aleth JacobsD: Enke Jetrúd MortensD: Enke
        Niels Rasmússón hústroen      
        giftt in Decembr 1767        
        Niels Hansón hústroen      
              Hans Johansón  
              Begge gamle og svage  
N° 271 Före     Enoch Christensón hústroen Friderich Enochsón  
              Hans Enochsón  
              Peder Pedersón  
              Abraham Throensón  
              Else SelgensD:  
              Metthe SelgensD:  
              Sara MichaelsD:  
              Sigri MichaelsD:  
N° 272 Söbberg Ole Jonæsón Jonas Olsön Enkemand Berthe JonæD:  
    Ingeborg PedersD: Marith AndersD: Enke Christen Andersón  
        Isaach Palmæsón hústroen Sara Anna IsaachsD:  
        Zella LarsD: Enke Inger HansD:  
              Kirstina HansD:  
        h:mand Morten Mogensön hústro: svag Rachel BiörnsD:  
N° 273 Maarsúnd Christence Jacobsd: Jacob Thejs hústroen       11
    Peter Lorentz Isaachsön Isaach Mogensón hústroen Anna AaronsD:  
        Mogens Jensón hústroen Kirsten JohansD:  
              h:m: Jens Hansón hústroen
        Niels Erichsón hústroen      
        Karen JacobsD: Enk: Giert Erichsön  
        Mand döde sidst in Martio 1768 Offer Erichson  
              Michael Erichsön  
              Methe HansD:  
        Morten Erichsón hústroen      

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).