Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Matrikkel over Landskyld i Vesterålen og Andenes fogderier 1723

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt RN33 Nr.9, Bind 177. Folio nr. enl. kolumn 21 finns i boken (när den är uppslagen) på dess högra sida. Kolumn 5-20 är inte medtagen här. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. I bind 176 finns en beskrivning på varje gård, dess djur och herligheder. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/2 2002.
Kolumn 1 Texten är "Gaarde Nummer"
Kolumn 5-20. Texten är "Taxt efter gamle Matricúl", "Gammel Leilending Schat", "Taxt efter Nÿe Matricúl", "Redúction til hart Korn nÿe Matricúl", "Leilending schat nÿe Matricúl", "Odel Schat", "Leeding", "Vúndet", "Tabt", "Toldene", och som rubrik "Aarlig ansatte Tiende", och därunder "Rúg", "Bÿg", "Bl: Korn", "Hafre", "Ost", och sist "Penge Súmma" i "Rdr" och "ß".
 
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 21
General Matricúll Over Wæsteraalens og Andenæs Fogderier Som I Henseende Till Gaardenis Landschýld Grunder Sig Paa Fölgende Matricúls Protocoll forfatted Anno 1723  
Nr Gaardenis Navne Proprietairs Opsidernis Nafne  
Úlfóe Fiering 2
1 Qvitnæs Hr Niels Bróndlunds Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Jacob Iversen  
2 Neder Hænnæs Kongen ejer bóxler Jacob Isackß  
Michel Andersen  
Amúnd Michelsen  
Jacob Hansen  
3 Över Hænnæs Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenving tillige deling Ole Jacobsen  
Isach Andersen  
Anders Jacobß  
Christen Michelsen  
4 Kaljord Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenving tillige deling Mogens Andersen   3
Erland   find
5 Lúnchen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenvinge tillige deling Hans Povelsen  
6 Helnæs Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Michel Jacobsens Encke
7 Sommerset Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenvinge tillige deling Christen Pedersen  
8 Ingelsfiord Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Ole Jacobsen  
Mogens    
9 Næsset Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Mickel Christophersen  
Stephen    
10 Storaae Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Laßße Andersens Encke 4
11 Steenbachen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Peder Olß:  
12 Tengelfiord Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Lars Siúrsen  
Ole Olsen  
13 Raften Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillig deling Joen Joensens Encke
14 Brúbrechen Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwing tillige deling Pedr Olß:  
15 Tenstrand Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Christopher Olsen  
16 Find Kierchen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwing tillig deling Gregers Michelsen   5
17 Bragset Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige delling Ole Christophersen  
18 Úlfóen Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwing tillige deling Johanis Mogensen  
19 Faldet Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwing tillige deling Erick   find
20 Hanóen Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenving tillige deling Peder Christenß:  
21 Brotóen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenving tillige deling Ole Christophersen  
Jacob    
Niels    
22 Mÿrland Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Hans Michelsen   6
Anders   Enche
23 Falchisfiord Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Jórgen Pedersen  
24 Holdóen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Jórgen Persen  
Christens   Encke
25 Slobren Hr Bróndlúndz med Jacob Rosenwinge tillige deling Ole Persen  
Erick    
Ole Olsen  
26 Higgrav Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Dorte   Encken
27 Búdahl Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling Povel Jacobsen   7
28 Berelviig Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Niels Monsen  
29 Arnóen Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge till deling Lars Monsens Encke
30 Fischeból Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige deling Michel Larsen  
    Encken
31 Strómstad Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Ole Olsen  
Nichlaús Nilsen  
Jonas Perß:  
32 Selaater Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Nils Olsen  
Jacob Persen  
33 Maarfiord Hr Bróndlúndz Encke med Rosenvinge tillige deling Peder Larsen   8
Peder Pedersen  
34 Sommer Húús Hr Bróndlúndz Encke ejer Ole Olsen  
Gabriel    
Gregers    
Ole Andersen  
35 Sande Kongen ejer Anders Mogensen  
Matz Andersen  
Jens Andersen  
36 Noer Grúndfiord Kongen ejer Peder Olß  
Knúd Siúrsen  
37 Sóer Grúndfiord Hr Bróndl: Encke med Rosenwing Peder Olß  
Knúd Siúrsen  
Erick    
38 Grúndfoerfiord Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling Ole Ingbrigtsen   9
Ole Johansen  
39 Klach Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Hr Bróndl:   Encke brúger
40 Över Lechanger Kongen ejer Hr Bróndlúndz   Encke brúger
41 Steiglov Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Mogens Gabrielß  
42 Indbiór Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling 2 voger Bendichte Nýrúp 2W Effter ataged Bróndlúndz Encke med Rosenvinge tillige deling 1½ vog Bendichte Nýrúp 1½W Effter hart k: Taxten, Encken med Rossenwing 4 skiper Bendichte Nýrúp 4skp Peder Olsen  
Nattaniel    
Ole Joensens  
    Óde
43 Watzwiig Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenving tillige deling 1W 10mk det ófrige ejer Bróndlúndz Encke allene 1W 1pd 14mk efter hartk: Taxt Encken med Rosenving 3skp 4alb og Encken alleene 4skp 1 1/3alb Evert Andersen   10
44 Herteigen Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillig deling Sórn Andersen  
45 Lechanger Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Ole Larsen  
Christopher    
46 Echern Hr Bróndl: Encke ejer Isach Christophersen  
47 Húússebýe Christen Rasmúsen ejer Christen Rasmúsen  
48 Gúldstad Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling markús Abrahamsen   11
49 Melboe Olle Hveding Ejer og bóxler Ole Hveding  
50 Hoúe Bendichte Nýrúp ejer Mogens Offersen  
Giertrú   Encken
Ole Christensen  
51 Ongstad Bendichte Nýrúp ejer Hans Olsen  
Hendrick    
Anders Olsens Encke
Ole Hansen  
52 Ów Aandstad Kongen ejer Niels Abrahamsen  
Ole Andersen  
    Óde aftaged
53 Neder Aandstad Kongen bóxler 5pd men hr Brónd lúndz Encke med Rosenwing ejer Landschýlden Peder Michelsen   12
Júst Danielsen  
54 Inder Aandstad Ole Hveding Isach Abrahamß:  
55 Hochland Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling 2 p 18mk Det +ofrige ejer Bróndlúndz Encke allene 1W 2pd 12mk Effter hart korns Taxten Encken med Rosenwing 2skp 3t. Encken allene 5skp 2t Niels Simensen  
Hans Nielsón  
56 Útbiór Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Birgethe   Encken
57 Taen Margrete Hansdatter ejer Mathis Anderß  
Ole Larsen  
58 Findsætter Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Joen Larß   13
Sór Jacobsen  
Ole Nielsen  
Michel Olsen  
59 Jerpwold Kongen ejer 1W men bóxler 2 voger Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwing tillige ejer 1 vog úden bóxel effter aftaget Kongen 2pd 6mk men bóxler 1½W Bróndlúndz Encke med Rosenving 2pd 6mk Effter hart korns Taxten; Kongen 2skp og bóxler 4skp Encken med Rosenvinge 2skp úden bóxel Daniel Andersen  
Jacobs   Encke
Anders Joensen  
    Óde
60 Över Teigen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenvinge tillige deling Jens Jacobsen  
Ole Ediesen  
61 Kongsteegen Kongen ejer Hendrick Hendricksen   14
62 Rórwiigen Hr Bróndlúndz Encke ejer Niels Persen  
63 ÿtter Brewig Hr Bróndl: Encke ejer Mogens Jacobsen  
64 Wattendahl Hr Bróndl: Encke ejer Lar Joensen  
Joen Larsen  
65 Heslidahl Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling     Óde
66 Inderbrewiig Kongen ejer 2 pd bóxler 4pd Hr Bróndlúndz Encke med Rosenving tillige 2 pd úden bóxel. Effter paalegged Kongen 2½pd bóxler 5pd Bróndlúnds Encke med Rosenwing 2 1/3pd úden bóx. Effter hart k: Taxt: Kongen 2skep ?alb og bóxler 4skp 1t 2 1/3alb Encken med Rosenwing 2skp 2 2/3alb Elias Danielß:  
Ole Nielsen  
67 Fladset Kongen ejer 1W 12 mk men bóxler 2W 1pd Hr Bóndlúndz Encke med Rosenvinge 1W 12 1/3mk úden bóxel. Effter hart korn Taxt: Kongen 3skp 1 2/3alb og bóxler 6skp 2 2/3 alb. Encken med Rosenwinge 3skp 1 2/3alb úden bóxel. Stephen     15
Peder Michelsen  
Ole Jacobsen  
Niels Olsens Encke
68 Bereviig Kongen ejer og bógger Christen Pedersen  
Peder Olß  
Svend Pedersen  
69 Storchmarchen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Bernt Mortenß:  
70 Boróen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Mogens Pedersen  
71 Hassel med Fieldet og Óerne Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Soúgne Præstens Allernaadigste forúndte frj gaard 16
At denne matricúl, som i henseende Till gaardenis landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted med Landskýldens Redúction Till hart korn, Samt Schatternis, og Tiendens údreigning, bekræfter vj únder Teignede med voris hænder og Zigneter. Datúm Melboe dj 28 Júnÿ till dend 3 Júlý A° 1723.
Paa Hr Jústitz-Raad og Amtmands Owe Schelderúps weigne, effter ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt C Afriisman?. Paa Pstoris vejgne ?rawen. J: Rosenvinge. Constitúered Sorenskrier údj Wæsteraalen og Andenes Fogderier H:C:Randúlf
Sortlans Fiering
1 Lill Riise Kongen ejer og býgger Jacob Andersen  
2 Stoer Riise Kongen ejer og býgger Joen Iversen   17
    Encken
3 Hoúgland Kongen ejer og býgger Lúckas Joehansen  
    Óde aftaged
4 Bóe Kongen ejer og býgger Ole Iversen  
5 Steróe Kongen ejer og býgger Oles   Enche
Michel Persen  
Anders Nielsen  
6 Sortland Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Anders Hansen  
Dirichs   Encke
7 Ongstad Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwing tillige deling     Óde 18
8 Boigd Kongen ejer og bóxler 1pd 20mk Dverberg kierche 1pd 20mk Hr Bróndlúndz Encke med Rosenvinge tillige deling pd 8mk Effter hart korns Taxten. Kongen 1skp 2f 1 5/9 alb Encken med Rosenw: 4skp 2f 2 8/9 alb Dverberg kierche 1skp 2f+C471 1 5/9alb Ole Andersen  
Peder Erichsen  
Niels Andersen  
Arne Monsen  
Absolon Siúrsen  
9 Sandstrand Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tilige deling Ander Danielsen  
Michel    
10 Jennestad Kongen ejer og býgger Ole Olsen  
Michel Knúdsen  
11 Breviigen Kongen ejer og býgger Aamúnd Olsen   19
12 Boien Kongen ejer og bóxler Ingbrigt Pedersen  
13 Nævernæs Kongen ejer og býgger Anders Michelsen  
14 Gaasseból Kongen ejer Niels Michels  
Anders Anderß:  
15 Wiig Kongen ejer og bóxler Michel Joensen  
Erick Johansen  
16 Bremnæs Kongen ejer og býgger Niel Andersen  
Christopher    
17 Roxóen Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling Arne Olsen   20
    Encken
Joen Persen  
18 Stamnæs Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Hans Monsen  
19 Reinsnæs Hr Brondl: Enche med Rosenving tillig deling Niels Michelß:  
Niels Hansen  
20 Liland Hr Arent Hartvigsen Enok Christophersen  
21 Hoúgnefiord Ole Christensen og Enock Christenß ejer tillsammen Ole Christenß  
Christopher    
22 Qvalsogen Dverberg kiercke ejer Peder Joensen   21
Arn Olsen  
23 Kringlen Dverberg kiercke ejer Joen Joensen  
24 Strand Dverberg kiercke Peder Joensen  
25 Oúswold Dverberg kiercke ejer Michel Kiedelß  
26 Keiringnæs Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Hans Ingbritsen  
27 Sejerfiord Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Niels Torlefß  
Ole Torresen  
Christopher Trúlsen  
28 Ridderset med Olderschoúg Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwing tillige eje Joen Olß   22
Johannis Joensen  
29 Spiútwiig Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Trúels Larsen  
30 Broglós med Stranden Hr Brondl: Enche md Rosenvinge tillige eje Thomas    
Peder Mongsen  
31 Róesand Hr Bróndl. Encke med Rosenwing tillige deling Hendrich    
32 Blochen Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige ejer Anders Olsen  
At Denne Matricúl, som i hensende Till gaardenis Landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted, med Landskýldens Redúction Till hart korn, Samt Skatternis, og Tiendens údreigning. Bekræfter vj únder teignede med voris hænder og Zignæter. Datúm Bóe dj 25 till dj 28 Aúgústj A° 1723.
Paa Hr Jústitz Raad og ambmand Ove Schielderúps weigne, effter Ordre og Fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Hr: Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt C Afriisman?. Paa Pstoris Veigne ?rawen. J: Rosenvinge. H:C:Randúlf
Mÿre Fiering 23
1 Saúra Kongen ejer og bygger Hans Lýbechsen  
Gabriel Gabrielß:  
Edskild Borsen  
Niels Michelsen  
Hans Giórgensen  
    Óde
2 Qvalnæs Kongen ejer og býgger Niels Joensen  
Johannis Hansen  
3 Ramsaae Kongen ejer og býgger Ole Joensen  
Lars Joensen  
4 Breviig Kongen ejer og býgger Morten Olsen   24
Haldvor Sórnsen  
Erland Rasmúß  
5 Scharsten Kongen ejer og býg Niels Olsen  
Johan Olsen  
6 Fýchenæs Kongen ejer og bógger Hans Joensen  
Jens Perß  
Poúl Olß  
7 Stave Kongen ejer og bógger Christopher Hendrichß  
Niels Larsen  
Michen Edisen  
8 Hoÿviigen Hr Bróndl. Encke med Jacob Rosenwinge tillige delling     Óde 25
9 Schoúgvold Kongen ejer og býgger Peder Nielsen  
10 Noermiele Kongen ejer og býgger Hans Michelsen  
Tron Michelsen  
11 Niós Kongen ejer og býgger Aúgústinús    
    Encken
Niels Rasmúß  
12 Bóe Kongen ejer og býgger Niels Christophersen  
Christopher    
Hans Larsß:  
Edis Polß  
Ole Olsen  
13 Sóermiele Dverberg kiercke ejer Povel Olß   26
14 Hojen Kongen ejer og býgger Povels   Encke
15 Svindalen Kongen ejer og býgger Ole Iversen  
16 Aachenæs Kongen ejer og býgger Joen Tónnesen  
Peder Olß  
Ingbrigt Joensen  
Jens Evertsen  
17 Store Sannæs Kongen ejer og býgger Michel Andersen  
Ole Nielsen  
18 Lilsannæs Kongen ejer Niels Ingbrigtsen   27
19 Gavlen Kongen ejer Fallentin    
Ingebrigt Torlefß:  
20 Schiolde Kongen ejer og býgger Jórgen Albertß  
Ole Joenß  
    Encken
21 Fúrnæs Kongen Niels Michelsen  
Anders Larsen  
22 Medbÿe Kongen ejer og bóxler Peder Olsen  
23 Fúrefiord Kongen ejer og býgger Jens Perß   28
Mentz Christopherß  
24 Búxnæs Kongen ejer og býgger Johannis Povelsen  
    En Lax Elf
25 Loviigen Kongen ejer og býgger Anders Jórgensen  
Joen Gregersen  
Michel Christophersen  
Gregers Jórgensen  
26 Nÿegaard Kongen ejer     Óde
27 Tranæs Kongen ejer Peder Hansen  
28 Risóen Dverberg kiercke ejer     Óde 29
29 Biórnschind Dverberg kiercke ejer Hr Jens Hveding  
30 Aase Kongen ejer og býgger Niels Jetmúndsen  
Jens Hansen  
Michel Ingebritß  
Ole Jacobsen  
Joen Rasmúsen  
31 Aae Kongen ejer Jens Bróndlúnd  
    En Lax Elf
32 Sellewold Kongen ejer og bygger Ole Tomesen  
Jórgen Olsen  
Ole Abrahamsen  
33 Mÿre Kongen ejer bóxler Hans Bróndlúnd   30
Sórn Bróndlúnd  
34 Dverberg Kongen ejer Soúgnepræsten residentz gaard, hvor fore Dverberg kierche svarer till Súgnepræstens fri gaard
Andenæs Fiering
1 Hoúgnæs Kongen ejer Lars Joensen  
Hans Matzen  
Christen Hansen  
Matz Hanß  
    Óde
2 Kleven Kongen ejer og býgger Anders Christenß  
3 Bleeg Bergens Laúgstoel Matz Pedersen  
4 Andenæs Wæhr med Fieldet Kongen ejer og býgger Capellannens Residens   31
Johan Joensen  
Anders Gabrielsen  
Peder Jonsen  
Hans Larsen  
Joen Michelsen  
Lars Villúmsen  
Ole Michelsen  
Per Hanß  
Hanebal Mongsen  
Anders Radsmúß  
Stephen    
Thomas    
5 Flanberg Kongen ejer Niels Pederß  
At denne matricúl, som i henseende Till gaardernis Landschýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, rigtigen er forfatted, med Landskýlden Redúction Till hart korns, sambt skatternis, og Tiendens údreigning, bekræffter vj únder teignede, med voris hænder og Zignæter. Datúm Mÿre dj 31 aúgústj till dj 3 Septembr A° 1723.
Paa Hr Jústitz Raad og Amtmand Ove Schelderúps vegne, effter Ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter Ordre og fúldmagt C Afriisman?. JD Hveding Past: L: J: Rosenvinge. H:C:Randúlf
Langenæs Fiering 32
1 Holm Hr Bróndl. Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Erland Olsen  
Lars Hendrichsen  
2 Lien Kongen ejer Niels Larsen  
3 Alsvog med Róesand og Músingdal Kongen ejer og býgger Knúd Persen  
4 Malóen Hr Bróndlúnds Encke med Rosenwinge tillige deling Jacob Olsen  
5 Indstóe Hr Bróndl: Encke med Rosenwing tillige deling     Óde
6 Sóerwog med Mæhlen Hr Bróndlúnds Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Knúd Pederß  
7 Gisselóen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige Christopher Olsen   33
8 Strengelwog Kongen ejer og býgger Erick Frisk  
Gedeons   Enche
9 Kloe Kongen ejer og býgger Michel Olsen  
Lars Christopherß  
10 Enge Kongen ejer Niels Olsen  
11 Stöe Kongen ejer Ingbrigt    
12 Húúsjord Kongen ejer Petter Jacobsen  
13 Nÿchsún Kongen ejer Hans Petersen  
14 Langenæs wæhr Kongen ejer og býgger Jacob Persen   34
Niels Ingbritsen  
Niels Olß  
Niels Christensen  
Peder Michelsen  
Johannis Jonsen  
Christen Hansen  
Anders Stephenß  
Johannis Johansen  
Lars Knúdtsen  
Oúden Olsen  
Michel Hermansen  
Tron Johansen  
Anders Joensen  
Peder Olsen  
Barchestad Fiering 35
1 Wattstad Kongen ejer og býgger Niels Tomesen  
    Óde
2 Krognæs Kongen ejer og býgger Thorsten Siúrsen  
3 Noer Hóÿdahlen Kongen ejer og bygger Jens Christensen  
    Óde
4 Mÿre Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwing tillige deling Christopher Hendrichß  
Morten Christopherß  
Hendrich Tomesen  
5 Sommeróen Kongen ejer og býgger Johannis Danielß  
6 Neder Mÿre Kongen ejer Ole Jacobsen   36
Zacarias    
Thomas    
7 Únderstav Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenvinge till lige deling Poúl Olß  
8 Lónschoúg Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge till deling Jens Jensen  
Dirich Pettersen  
9 Búllewog Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling Ole Pettersen  
10 Steenland Kongen ejer og býgger Erick Edisen  
    Óde
11 Gúldviig Kongen ejer Hans Jenß:  
Hendrich    
    Óde
12 Horn Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Matz Pettersen   37
13 Sminæs Hr Bróndl: Enche med Rosenving tillige deling Samúel T?ogersen  
14 Roeden Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling     Óde
15 Dahlen Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge eger     Óde
16 Torset Hr Bróndl: Encke med Rosenwing tillige deling Niels Ingebrigtsen  
Petter Nielsen  
17 Govigen Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling Michel Olß  
18 Sandset Hr Bróndl. Enche med Rosenving tillige delling Hans Mortensen  
19 Seierland Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwing tillige deling     Óde 38
20 Gródset Hr Bróndl. Enche med Jacob Rosenwing tillige delling Bertel    
21 Langóen Kongen ejer og bóxler Hans Claúsen  
22 Óstereng Kongen ejer og bóxler Joen Christopherß  
23 Dÿróen Kongen ejer og bóxler Ole Halvarsen  
Ole Johansen  
24 Barchestad Kongen ejer og bóxler Dirick Tögersen  
Ole Mickelsen  
25 Súnderóen Kongen ejer og býgger Anders Olsen   39
Angnis   Encken
26 Tinden Hr Bróndlúndz Enche med Rosenwing tillige delling Joen Lochertsen  
Anders Joensen  
27 Findwogen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge til lige deling Josoph Larssen  
28 Ansletten Kongen ejer og bóxler     Óde
29 Súnderóen Kongen ejer og bóxler Siúr Andersen  
30 Schibnæs Hr Niels Bróndlúndz Enche med Rosenvinge tillige deling Hendrik    
31 Ramswiig Hr Niels Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Ole Halvordsen   40
32 Wennie Hr Bróndlúndz Enche med Rosenwinge till lige deling     Óde
33 Bóróen Kongen ejer og bóxler     Óde
34 Bergseng med Rüp?erwig Kongen ejer og bóxler     Óde
35 Noer Rýgge med Dahle March Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge Till delling     Óde
36 Sóer Rÿgge Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige delling     Óde
37 Næróen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenving til delling     Óde
38 Mochland med Lillejord Kongen ejer og býgger Joen Lochert   41
39 Brestrand Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Jens Block  
40 Túndstad Kongen ejer og býgger Knúd Jensen  
Petter Mortensen  
Hans Olß  
41 Jeltesand Kongen ejer og býgger Erich Jackesen  
Niels Knúdsen  
42 Hoÿdahlen Kongen ejer og býgger     Óde
43 Sóersand Kongen ejer og bygger Carneliús    
Jens Olß:  
44 Woien Kongen ejer og býgger Svend Larsen   42
45 Sóersand Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling     Óde
46 Noersand med Gaasóen Kongen ejer og bóxler 1 wog Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenvinge 2 wog med bóxel Effter aftaged Kongen 2 púnd Encken med Rosenving 1W 1pd, Effter hart k: Taxt: Kongen 1skp 3f 1/3alb Encken med Rosenv 3sk 2f 2/3alb Ole Mortensen  
Petter Hansen  
    Óde
47 Frivogen Hr Bróndlúndz Encke med Rosenving tillige deling Ole Bersvendsen  
48 Opmÿre Hr Bróndl: Enche med Jakob Rosenwing tillige delling     Óde
49 Fieldgrimstad Hr Bróndlúndz Encke med Rosenvinge tillige deling Aaskield Samsen  
Peder Olsen  
50 Tilset Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Mogens Hansen   43
Christopher    
51 Öxnæs Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge, tillige deling Residerende Capellan till Oxnæs og Langenæs allernaadigste forúúdte frj gaarder
52 Romset og
53 Næversnæf
54 Præstfiord Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling Hr Hans Celiús  
55 Schielfiord Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige delling     Óde
56 Jortand Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwing tillige delling     Óde
57 Fagerwoed Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling     Óde
58 Lúndhoúg Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwing tillige deling     Óde 44
59 Sommerland Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling     Óde
60 Schaleból Hr Bróndl: Encke med Rosenwing tillige deling     Óde
61 Bachen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenvinge tillige delling     Óde
62 Diúpeide Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling     Óde
63 Jerpbachen Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling     Óde
64 Dúngen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige ejer     Óde
65 Gúndmúnswiig Kongen ejer og býgger     Óde 45
66 Krogberg Kongen ejer og bygger     Óde
67 Bromwog Kongen ejer og býgger     Óde
68 Weirhals Kongen ejer og bóxler     Óde
At Denne Matricúl, som I hensende Till gaardernis Landschýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, rigtigen er forfatted med Landskýldens Redúction till hart korn, Sambt skatternis og Tiendens údreigning, Bekræffter vj únder teignede, med voris hænder og Zignætter. Datúm Alswog dj 6 till dj 14 Septembr A° 1723.
Paa Hr Jústitz Raad og Amtmand Ove Schelderúps vegne, effter Ordre og fúldmagt. J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens vegne effter ordre og fúldmagt C Afriisman?. Paa Pastoris veigne ?rawen. J: Rosenvinge. H:C:Randúlf
Malnæs Fiering 46
1 Aasand Hr Brondlúndz Encke med Jacob Rosenwinge till lige deling Petter Oúdesen  
2 Húúswog Hr Bróndl: Encke med Rosenwing Ole Eriksen  
3 Schaalbrechen Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Knúd Blaasß  
4 Spilchewog Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling     Óde
5 Oxeból Kongen ejer     Óde
6 Riisse Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Hendrich Hendrichß  
7 Eide Kongen ejer og býgger Stephens   Encke 47
Ole Andersen  
8 Gústad Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenvinge tillige deling Anders Jensen  
Isak?    
9 Qvalwiig Kongen ejer og býgger Niels Christenß  
10 Sandwiigen Hr Bróndlúnds Encke med Rosenwinge tillige delling Peder Anderß  
11 Nÿchewog Kongen ejer og bóxler. Er Sorenskriverens fri gaard effter Kongens allenaadigste lov Sippion Villúmsen  
Rasmús Sorensen  
    Óde
12 Nÿche Kongen ejer og bóxler. Iligemaade Sorenskriverens gaard Sórn Rasmúsen   48
Joen Rasmúsen  
13 Hofden med Marsholm Kongen ejer og bygger Anders   Encke
Christophers   Encke
14 Malnæs Kongen ejer og bygger Rasmús Jonsens Encke
15 Róshaggen Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige ejer Han Andersen  
16 Selwog Hr Bróndl: Enche med Rosenwing tillige deling Hendrick    
17 Grimstad Kongen ejer og býgger Peder Joensen   49
18 Súnd Hr Bróndl: Enche med Rosenwing tillige delling Else   Encken
19 Enden Hr Bróndlúndz Encke med jacob Rosenvinge Tillige deling     Óde
20 Útschaar med Botten Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwing tillige deling Anders Anderß  
Niels Nielsen  
21 Kússewig Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige delling Rasmús    
22 Bóen Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling     Óde
23 Adzerset Hr Bróndlúndz Enche med Rosenving tillige deling     Óde 50
24 Reinschoúg Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling     Óde
25 Rottisnæs       Óde
Wennie Fiering
1 Gúwog Kongen ejer og býgger Otte Nielsen  
2 Rójnæs Hr Bróndl: Encke med jacob Rosenwinge tillige deling Peder Olß  
Edis Rasmúsen  
3 Hoúgnæs Hr Bróndlúndz Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Niels Móller   51
4 Schorpen Hr Brónl: Enche med Rosenwinge tillige deling     Óde
5 Úwog med Klachjord Kongen ejer og býgger Torber Monsen  
    Óde
6 Ringstad Kongen ejer og býgger Tobias Andersen  
7 Rolden Kongen ejer og bygger Jens Persen  
Michel    
8 Ramberg Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge tillige deling Abraham Lochert  
9 Snarset Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige delling Elias Hansen   52
10 Lochóen Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Laúge Bork  
Hr Borchis   Encke
11 Bóe Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige delling Residerende Capellan till Bóe og Malnæs allernaadigste forúndte frj gaard
12 Maasúnd Jacob Rosenwinge ejer og bygger Melcher Johansen  
Ole Michelsen  
13 Steenswig Hr Bróndl: Enche med Rosenwing tillige deling Villatz Madsen  
14 Steene Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling     Encken 53
Peder Andersen  
15 Soer Wennie med Noer Wenie Kongen ejer og býgger Fogden allenaadigste forúndte frj gaard
16 Gimstad med Demmen? Kongen bóxler Niels Johansen  
Morten    
Ole Rasmúsen  
17 Gimstad med Gúl...teig Kongen bóxler alt men Hr Brónlúndz Enche med Rosenving ejer landskýlden Rasmús Elliagsen?  
18 Fierwold Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge ejer 2W 1pd Hans Knúdsen 1W Hans Johanß 1Wog Effter aftaget Hr Bróndlúndz Encke med Rosenvinge 1W 2pd 6mk Hans Knúdsen 2pd 9mk Hans Johanß 2pd 9mk Effter hart korn Encke med Ros.ving 4skp 2f 2alb Hans Knúdß 2skp 1 1/3alb Hans Johanß: 2skp 1 1/3alb Hans Siúrsen   54
Sippion    
    Óde
19 Fóre Vaar Frúe Kiercke údj Trúndhiem ejer Mongens Olsen  
Niel Jórgensen  
20 Foróen Hr Bróndl: Enche med Rosenving tillige deling Elias Nielsen  
21 Lúndehoúg Hr Bróndlúndz Enche med Rosenwing tillige deling Stephen Polsen  
22 Hoel Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Peder Rasmúß   55
23 Ójord med Stróm Hr Bróndl: Enke med Rosenwinge tillige deling     Óde
24 Fagerhoúg Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige deling     Óde
25 Bórge Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling Peder Hansen  
26 Strómme Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige deling     Óde
27 Sobberg Vor Frúe Kiercke i Trúndhiem ejer og bóxler Ole Christopherß  
Christen    
    Óde
28 Schaarwogen Kongen bóxler alt Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge ejer 1vog úden bóxel effter aftaged Kongen 4 pd men bóxler 2 woger Encken med Rosenvinge 2pd úden bóxel Effter hartk: Taxten Kongen 3skp 2f 2/3alb og bóxler 5skp 1f 1alb Palme Mogensen   56
Joen Andersen  
Han Johansen  
    Óde
29 Wiche Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige deling Peder Davidß:  
30 Lilóen Kongen bóxler alt: Hr Bróndl: Encke med Rosenwinge tillige deling 1wog úden bóxel effter aftaget Kongen bóxler 4pd men Encken med Rosenvinge med ejer i landskýlden 2pd úden bóxel Effter hart korns Taxten Kongen bóxler 3sk 2f 2alb ejer landskýld 1skp 3f 1/3alb Encken med Rosenvinge 1skp 3f 1/3alb úden bóxel Mogens Villatzen  
Christen Joensen  
31 Schieringstad Hr Bróndlúndz Encke med Rosenvinge tillige delling Marithe   Encken 57
Johannis    
32 Kongsfieldet Kongen ejer og býgger     Óde
33 Woien Hr Bróndl: Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling     Óde
34 Nachling Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge tillige deling Margrete   Encken
35 Næsset i Wæróen med únderliggende grúnder Jacob Larsen ejer og bygger Jacob Larsen  
36 Wedde Kongen ejer og býggr     Óde 58
37 Maarsúnd Strand Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenvinge tillige deling     Óde
Kalsnes Fiering
1 Jerstad Hr Bróndl: Enche med Rosenving tillig deling 2W: Hans Kúdsen ½Wog Hans Johanß: ½W effter aftaget Encken med Rosenving 1W 1pd 16mk Hans Kúdsen 1pd 4mk Hans Johanß 1pd 4mk Effter hart korn Taxten Encken med Rosenving 4skp 1 7/9alb Hans Kúdsen 1skp 4/9alb Hans Johansen 1skp 4/9alb Hans Danelsen  
Ole Andersen  
Niel Olsen  
Christopher    
2 Grótting paa Langóen Kongn ejer og bóxler Jens Torchelsen   59
Olle Olß  
3 Norhoúgnæs Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwinge tillige deling Christen Olsen  
Peder Olß:  
Niels Michelsen  
4 Soerhoúgnæs Hr Bróndl: Encke med Rosenvinge tillige deling Christopher Olsen  
5 Marchen med Setter Óegaard Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge tillige deling Jacob Michelsen  
6 Teigen Kongen ejer og býgger Zacarias Torsen  
7 Bitterstad Hans Olsen ejer og býgger Hans Olsen   60
8 Inder Raae Kongen bóxler alt men Hr Bróndllúndz Encke med Rosenwing, ejer Landskýld den Rasmús Arentsen  
Anders Hansen  
9 ÿttre Raae Kongen ejer og bygger Niels Asbiornsen  
Hans Monsen  
10 Hoff Kongen ejer 4pd landskýld og bóxler 2W 2pd Hr Bróndl: Enche med Rosenving ejer 4pd landskýld úden bóxel Effter paalegged Kongen 4pd 6mk og bóxler over alt 2W 2pd 12mk Enchen og Rosenving 4pd 6mk úden bóxel Effter hart korn Taxten Kongen 3skp 3f 1/3alb bóxler 7skp 2f 2/3alb Enken med Rosenvinge 3skp 3f 1/3alb úden bóxel Anders Pedersen  
Enock Pedersen  
11 Sandnes Kongen ejer 1wog 6mk og bóxler 2W 12mk Hr Bróndlúndz Encke og Rosenwinge ejer 1wog 6mk úden bóxel Effter har korns Taxten Kongen 2skp 3f 1 2/3alb og bóxler 5skp 3f 1/3alb Encken med Rosenving 2skp 3f 1 2/3alb Mogens Jensen   61
12 Holmsnæs Kongen ejer og býgger Christen Clemeß:  
Anders Christenß:  
13 Wiig Kongen ejer og bóxler 1wog 4mk Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge ejer og bóxler 2W 7mk Biscopen benificeret 1pd 1mk Effter hart korn Taxten Kongen 2skp 3f 7/9alb Encken med Rosenwing 5skp 2f 1 1/9alb Biscopen 3f 2 1/9 alb Christen Jacobsen  
Ole Rasmúsen  
Joen Persen  
    Óde
14 Kalsnæs Kongen ejer 1W 2pd 16½mk og bóxler 3W 12mk Hr Bróndlúntz Encke, og Rosenwinge 1W 19½mk úden bóxel Effter hartkorns Taxten Kongen 5skp 2/3alb bóxler 1t 1f 2 1/3alb Encken med Rosenvinge 3skp 1f 1 2/3alb Hans Abrahamsen   62
Ole Ediß:  
    Encken
Anders Ellingß:  
15 ÿttr Warwig Hr Bróndl: Encke med Rosenwing tillige deling Johannis    
16 Indr Warwiig Peder Persen ejer Per Persen  
17 Fleinæs hr Bróndl: Encke med Rosenwing 1wog 12mk til eige deling det ófrige ejer Encken allene effter. hartkorns Taxten Encken med Rosenving 3skp 1 1/3alb Encken allene 7skp 1 1/3alb Mickel Olsen  
Ole Olß:  
Friderich    
Ole Christopherß  
18 Hagen med Lilleigen hr Bróndl: Encke, og Rosenvinge tillige deling     Óde 63
19 Qvalsóen hr Bróndl: Enche, og Rosenving tillige deling Hendrick Hendricksen  
20 Moen Kongen ejer og býgger Peder Persen  
21 Kiorstad Kongen ejer og býgger Michel Povelsen  
Hans Povelsen  
22 Grónningen Kongen ejer og býgger Palme Monsen  
23 Slottisnæs Kongen ejer og býgger Mons Michelß  
24 Strómfiordwig Kongen ejer og Bygger     Óde 64
25 Strómfiord Kongen ejer og Bygger Gregers Hansen  
26 Sildpolden Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge tillige deling Christen Danielsen  
Arne Zacariasen  
27 Walfiorden Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwing tillige deling Jens Andersen  
Hans Michelß:  
28 Holmstad Hr Bróndl: Enche med Rosenvinge tillige deling Peder Mogenß:  
Niels Pedersen  
29 Froschland Hr Bróndlúndz Encke med Jacob Rosenwinge tillige deling Tórfind     65
30 Waldersnæs Hr Bróndl: Enche med Jacob Rosenwing tillige deling Ole Michelsen  
Israels   Encke
31 Grotting i Eitzfiorden Kongen ejer og býgger Morten Olsen  
Jens Christensen  
32 Solúm Hr Bróndl: Encke med Rosenving tillige deling Thomas Jensen  
Jacob Michelß:  
33 Sólfarstrand Hr Bróndlúndz Encke med Rosenwinge ejer tillige deling     Óde
34 Melfiord Hr Bróndlúndz Enche ejer med Rosenwinge tillige deling     Óde 66
35 Hellefiord Hans Hagerúp Ejer Enock    
At Denne Matricúl, som I henseende Till gaardernis Landschÿld, grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted med Landskÿldens Redúction till hart korns, Sambt skatternis og Tiendens údreigning, bekræffter vj únder Tejnede, med voris hænder og Zignætter. Datúm Wennie dj 16 till dj 25 Septembr 1723.
Paa Hr Jústitz Raad og Ambmand Ove Schelderúps vegne, effter Ordre og fúldmagt. J: Rosenvinge. Paa Hr Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt C Afriisman?. Paa Pastoris veigne ?rawen. J: Rosenvinge. H:C:Randúlf

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).