Till indexsidan Toril Nergårds slä:ktträ:d Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Lä:nkar till andra slä:ktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Vågan og Gimsøy 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 28. Kolumn 7 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten är svag och ibland svårläst, därför kan en del punkter (.. eller ) försvunnit. Varje "familj" skiljs här åt med ett tvärstreck -----, i originaltexten med ett mindre mellanrum. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. /../ betyder att det fattas några bokstäver i texten. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 80% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/11 2001.
Kolumn 3 Texten är "Bórn og Tienere der haver i Lón 10 rdr og derover, og skatten tilkommer at svare."
Kolumn 4 Texten är "Antallet av de Personer der er uden for Bonde standen og Extra skatten for sig, hústroe, Bórn og Tienere at tilsvare". Inga namn finns mer än under gård N° 1.
Kolumn 5 Texten är "Böndernes börn og Tienere som har minder 10 rdr lón samt fattige hvilke efter forordningen 1, 2 og 3 Post for skatten ere frietagne". Inga namn finns
Kolumn 6 Texten är "Forændringer Ved fra og tilkommende". Inga namn finns.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 7
Mandtal over extraskatÿdende údj Waagens og Jemsóe Sognes, hvis indbÿggere ere fomedelst fiskeriets mislingelse tilligemed stor skÿld og gield baade i Bergen og Nordland ere bragte i de i de povre omstændigheder, at de Seer ej at finde til extraskattens restancer for forlóbne aaringer end Sige betalenogen extraskatt for indeværende aar, det de fleeste med grædende taarer bejamrer og beklager for os, som allerúnderdanigst bór befatte Mandtallet Sc: Præsten Sigvart Kildal, klokkeren Júst Jæger, bonde - lensmanden Fridrich Jæger og medhielperen Wernich Jonsen Kabelvog, hvorfore gandske faae af os efter vor Samvittighed kand, for dette aar, Skrives and til extraskattens Svarelse og ÿdelse, det ieg som Præst med oven-melte 3de opnævnte mænd her siden efter mand fallets befattelse saa sandfærdig, som allerúnderdanigst har at beviidne og attestere. Sigvart Kildal, Júst Jæger, Fridrich Jeger, Wernich Jonsen. Kirkevaag d: 16de Maÿ 1768.
Gaardernes Navne og Matricúlens Númmer: Jord og húúsmænd med deris Qvinder, hvilke efter forordningens 1te Post betaller Exstra skatten (Inga namn finns här utan bara kommentarer om "fattig" eller "skyldig")
Waage Fiering 1
N° 1 Svolvæhr   Christopher Mejer    
qvinden Dorthea Jæger
  Svend Nilsen ibd: Ole Wallúm andfórt a`parte i mandtal (skrivet i kolumn 4)
qvinden Karen Jacobsdatter  
N° 2 Helleland   Elaús Laúrsen    
qvinden Ellen Johannisdatter
  Laúrs Johansen ibd:  
qv: Gúren Nielsdatter  
  Niels Claúsen ibd: fattige og sidder i stor gield baade i Bergen og Nordland
qv: Kirsten Mickelsdatter  
N° 3 Biörendahl   Petter Grön   ikke i stand at betale
qv: Ellen Andersdatter
  Jacob Hansen ibd: er död  
Enchen Karen Pedersdatter forarmet
Svoggeren Rasmús Andreas   fattig og ikke i stand at betalle skatten
qv: Petternelle Jacobsdatter
N° 4 Haverdahl   Ole Laúrsen   alle disse ere ikke i stand at betale Extra skatten for der er saa fattige og údskÿldige
qv: Maren Jórgensdatter
  Johannes Pedersen ibd:
qv: Barbra Erichsdatter  
  Elias Abrahamsen ibd:
qv:      
  Erich Pedersen ibd:
qvinde Ingebore Andersdatter  
Húúsmanden Ole Olsen ibd:
qv: Maria Abrahamsdatter  
N° 5 Gúldbrandsöen   Edis Nielsen    
qv: Berte Mejer kröbling
Húúsmanden Elias Pedersen   fattig og forarmet
qv: Christentze Pedersdatter
N° 6 Helle   Anders Olsen   anförte a`parte i mantallet
Mad: Johanna Hansdatter
N° 7 Órsnes   Elias Knúdsen    
qv: Maren Holte
  Anders Andersen ibd: fattige og údskÿldige
qv: Petternelle Pedersdatter  
N° 8 Rechnes   Jacob Olsen   fattige og údskÿldige saa de ikke ere i stand at betalle Extra skatten 2
qv: Ingebore Pedersdatter
  Lorentz Pedersen  
qv: Marte Jonsdatter
Enchen Margrete Jensdatter  
N° 9 Digermúlen   Peder Danielsen    
qv: Karen Grægisdatter
N° 10 Øhelle   Laúrs Hansen    
qv: Anne Margrete Cornelidatter
  Berent Berentsen   Desse staar i stor skÿld baade i Bergen og Nordland
qv: Anne Margrete Knúdsdatter
  Anders Cornelisen ibd:
qv: Sÿneve Claúsdatter  
Húúsmanden Óle Christensen   fattige og údskÿldig
qv: Maren Mogensdatter
N° 11 Wahlen   Olle Pedersen   fattig og forarmet
qv: Alet Christensdatter
  Laúrs Nielsen ibd:
qv: Maren Claúsdatter  
N° 12 Wiig   Peder Pedersen   gammel og fattig mand som formaar intet
qv: Marte Andersdatter
  Hans Laúrsen   er i stor Gield baade i Bergen og Nordland
qv: Ellen Hansdatter
N° 13 Rörviig   Ellev Olsen   fattig og forarmeet
qv: Lisbet Christensdatter
  Sören Nielsen ibd: meget fattig og forarmet
qv: Sÿneve Olsdatter  
N° 14 Dÿbfiorden   Niels Svendsen   gammel og Sengeligende forarmet
qv: Anne Michelsdatter
  Hans Rasmúsen ibd: fattig og Svag
qv: Marte Israelsdatter  
N° 15 Gúldviigen   Ole Olsen   fattig og údskyldige
qv: Maren Pedersdatter
N° 16 Kalde   Beniamin Andersen   gammel, og Sengeliggende
qv: Anne Margrete  
  Jacob Beniamensen    
qv: Anne Chattrine  
N° 17 Kirchevog Hr Sigvart Kildal   Andfört a`parte Mandtallet over den som er over Bondestanden 3
Mad Kiæristen    
N° 18 Ørsvog med Eide   Hans Jonsen    
qv: Annichen Hansdatter
  Poúl Jacobsen   gammel Svag og Ingen hielp
qv: Rachel Erichsdatter
N° 19 Westpolden   Ole Hansen   fattige folk som ikke er stand at betale
qv: Karen Arentsdatter
  Peder Falchersen ibd: fattige folk
qv: Elsebe Rasmúsdatter  
N° 20 Löbstad   Anders Ellingsen   gammel fattig mand
qv: Maren  
  Christopher Olsen ibd: fattig og forarmet
qv: Barbra Jörgensdatter  
N° 21 Liland   Balle Jacobsen    
qv: Karen Ellingsdatter
  Jacob Ellingsen ibd  
qv: Karen Danielsdatter  
N° 22 Fölstad   Knúd Pedersen    
qv: Aasel Amúnds
  Ole Nielsen ibd: sider i Slet stand og stor skyld
qv: Olava Claúsdatter  
  Gabriel Nielsen ibd: fattige folk og sidder i stor skyld
qv: Ingebore Knúdsdatter  
N° 23 Mold Gavelen   Laúrs Andersen   fattige og forarmed
qv: Karen Eliasdatter
  Elias Eschelsen   gammel fattig og forarmed
qv: Else Andersdatter
N° 24 Wattenvogen   Olle Claúsen   fattige folk og údskÿldig
qv: Mette Stórchersdatter
  Jonas Josephsen ibd: fattige folk og údskÿldig
qv: Karen Johannisdatter  
  Hans Michelsen ibd: fattig og údskyldige folk
qv: Berte Pedersdatter  
  Peder Jonsen ibd: ligeledes fattig og udskÿldig
qv: Gúren Jonsdatter  
N° 25 Fagerbachen   Ole Nielsen   gammel Svag og fattig mand 4
qv: Dorthea Johannisdatter
  Isach Jonsen ibd: fattige og údskyldig, baade i Bergen og Nord/../
qv: Grete Jonsdatter  
  Iver Haldorsen ibd: fattig og údskyldig baade i Bergen og Nordlan/./
qv: Ellen Pedersdatter  
N° 26 Púndsletten   Laúrs Hansen   fattige og údskyldige baade i Bergen og Nord/../
qv: Anne Jonsdatter
  Gregis Jonsen ibd: fattige og údskÿldig baade i Bergen og hiemme
qv: Barbra Jensdatter  
  Úldrich Olsen ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og hiemme
qv: Berte Jonsdatter  
  Christen Jonsen ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og hiemme
qv: Dorte Nielsdatter  
  Claús Gúldbrandsen    
qv: Mar/..?/ Pedersd
N° 27 Hoeland   Peder Hansen   fattig og údskÿldig baade i Bergen og hiem/../
qv: Maren Jonsdatter
  Christopher Pedersdatter   fattig og forarmedt
qv: Marte Iversdatter
  Poúl Olsen ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og hiem/../
qv: Karen Erichsdatter  
N° 28 Svartschar (inga namn)  
N° 29 Stoerfield   Ole Christophersen   fattig og údskÿldig
qv: Anne Christensdatter
  Anders Josephsen ibd: fattig og údskÿldig
qv: Aasel Christophersdatter  
  Knúd Hansen ibd: död fattig og forarmet og i stor skÿld
qv: Enchen Anne Andersdatter  
Húúsmanden Jacob Christophersen   fattig og forarmet og i stor skÿld
qv: Aasel Hansdatter
N° 30 QvanKios (inga namn)  
N° 31 Aarsteen   Carl Jacobsen   gammel og Svag 5
qv: Maren Christensdatter
  Christopher Claúsen ibd:  
qv: Berte Erichsdatter  
  Halvor Andersen ibd: gammel fattig og forarmet
qv: Maren Pedersdatter  
  Christopher Daniels ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og hi/./
qv: Maren Jonsdatter  
  Giert Danielsen ibd: fattig og údskÿldige
qv: Marte Hansdatter  
N° 32 Úlvogen   Knúd Danielsen   fattig Svag og údskyldig
qv: Dorthea Grægisdatter
  Axel Andersen ibd: fattige og mange Börn og i stor skyld
qv: Mallene Johanisdatter  
N° 33 Brettisnes Skipper Hendrich Klæboe   Andfört a`parte Mandtallet over den som er over bo
Mad Kiæristen Giertrú Hansdatter
N° 34 Haversand   Michel Siemenson   gammel fattig og údskÿldig
qv: Anne Chattrine Poúlsdatter
  Anders Nielsen ibd: har sin gammel moder at opholde
  Peder Nielsen ibd:  
qv: Berte Maria Pedersdatetr  
N° 35 HenningsVæhr   Claús Calúsen sider Húúsmand fattig og ingen hielp qvinden Sengelig
qv: Maren Erichsdatter
N° 36 Longvæhr   Hans Mogensen Jentoft   andfört a`parte i mandtallet over dem som ere úden for
Mad Kiæristen Anne Catrina Kildal
N° 37 Grúndstad   Erland Nielsen   fattig og údskÿldig
qv: Lisbet Nielsdatter
  Elias Hansen ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og
qv: Johanne Pedersdatter  
  Wærge Mand  
  Ole Andersen Storvaagen fattig og údskÿldig baade i Bergen og hiem/../
qv: Berte Michelsdatter  
  Hermand Hansen ibd: fattig og údskÿldig baade i Bergen og Nord/./
qv: Lavrentze Hansdatter  
  Peder Laúrsen ibd: er i stor skÿld baade i Bergen og Nordland
qv: Barbra Magrete    
  Fridrich Jæger ibd: fattig mand mange börn stor skÿld andfört a`parte i mandtallet over dem som ere over bondest.
qv: Anne Mejer  
       
  Niels Hendrichs. ibd: gammel og fattig og Svag forarmet
qv: Wengel    
  Anders Pedersen Storvaagen fattig og údskyldig 6
qv: Mallene Nilsdatter  
  Ingebrigt Olsen Rechöen fattig og forarmet og i stor skÿld
qv: Margrete Christophersdatter  
  Zacrias Mogensen Jentoft Wiigen fattig og údskÿldig
qv: Ellen Laúrsdatter  
  Niels Iversen ibd: gammel Svag og forarmet
qv: Maren Hansdatter  
  Anders Halvorsen ?stv/i?/gen fattig og údskÿldig
qv: Karen Jacobsdatter  
  Erland Jonsen Cabelvog  
qv: Anne Hansdatter  
  Wernich Jonsen ibd: gammel og údskÿldig
  Ole Pedersen ibd: fattig Mand og qv: en kröbling
Anne Maria Hansdatter  
  Laúrs Olsen Præst Schieen  
qv: Karen Pettersdatter  
  Tron Nielsen ibd:  
qv: Karen Pedersdatter  
Mons: Gabriel Rögh Findnesset andfört adparte i Mandtallet over dem som er over bond
       
Klokkeren Júst Jæger ibd: andfört ad parte i Mandtallet over dem som er over Bondestan
qv: Rachel Laúrsdatter  
Húúsmænd  
  Hans Pedersen Festvog er död fattig og údskyldig
Enchen Helle Maria Erichsdatter  
  Johannis Gúldbrandsen Hoppen fattig og skÿldig baade i Bergen og
qv: Anne Baarsdatter  
  Peder Hansen ibd: gammel Svag og forarmet
qv: Ingeborre Poúlsdatter  
  Peder Siúrsen Kiæbsöen fattige gammle og Svahe
qv: Margrete Dinesdatter  
  Anders Nielsen ibd: fattig og údskÿldig
qv: Mallene Pedersdatter  
  Peder Nielsen Dahlen fattige gamle og Svage
qv: Anne Jonsdatter  
  Hans Hansen Kalsöen fattig og údskÿldig mange bórn
qv: Karen Berentsdatter  
find Poúl Hansen Rörhoppen fattig og údskyldig
qv: Marte Erichsdatter  
  Christen Jonsen Lille Aarsten fattige og údskÿldig
qv: Dorte Gabrielsdatter  
Húús Mænd únder Brettisnes   7
  Peder Hansen Fremmesviigen fattige og údskÿldige baade i Bergen hiem/../
qv: Marte Hansdatter  
  Elias Olsen ibd: fattige og er skÿldig baade i Bergen heim/../
qv: Hendricha Hansdatter  
  Ole Nielsen Gúldviigen fattig og er údskÿldig
qv: Súsanne    
  Ole Jansen ibd: únder Helle fattig og er skÿldige
qv: Marte Olsdatter
  Peder Jensen Stordallen fattig og forarmet
qv: Marte Laúrsdatter  
  Jörgen Örbech   er i stor skyld, andfört aparte i mandtallet over dem som er over b.
qv: Anne Margrete  
  Roald Smith Smaaschier er i skyld, andfört a`parte i mandtallet over dem som er over bo
qv: Sara Gram  
  Andreas Tæa? Watterfiord er fattige og skyldig
qv: Maria Kistene    
  Gabriel Isachsen ibd: fattig og forarmet, andfórt a`parte i mandtallet over dem som er over b.
qv: Apolone Olsdatter  
Gimsöe Fierding
N° 38 Alminding   Arent Anderen   fattig og údskÿldig
qv: Karen Olsdatter
  Anders Pedersen Enchemand fattig og forarmet
N° 39 Jersvold med Strand   Torchel Hanss.   fattig og údskyldig
Mallene Pedersd
  Israel Pedersen ibd: er i skyld i Bergen og Nordlan
Anne Jensdatter  
  Iver Gúldbrandsen ibd: fattig og staar i skyld
Mallene Rasmúsdatter  
N° 40 Sande   Jens Mogens   andfört a`parte i mandtallet over dem som er over Bondest.
qv: Karen Thomesdatter
  Lorentz Christophersen    
qv: Annicken Knúdsdatter
  Hans Asbiörsen ibd: gammel fattig mand og údskyldig
qv: Karen Jensdatter  
N° 41 Sÿedahlen   Adam Jacobsen    
qv: Maren Rúbersdatter
N° 42 Súbstad   Johan RingKiöbing     8
qv: Giertrú Jonsdatter
  Berent Jacobsen ibd: fattig mand og har en blind qv
qv: Óllegaard Ölaúrsdatter  
  Peder Hansen   fattig og i gield
qv: Gúndel Christophersdatter
N° 43 Strömnes   Hans Tönnensen   fattig og údskyldig
qv: Margrete Christophersdatter
  Gúldbrand Fridrichsen   fattig og er skÿldig baade i Bergen
qv: Karen Olsdatter
  Hans Laúrsen   fattig og údskyldig
qv: Anne Tónnesdatter
  Axel Nielsen   fattig og skyldig
qv: Kirsten Mattisdatter
  Rasmús Knúdsen   fattig og skÿldig
qv: Anne Haldorsdatter
N° 44 Wennie   Niclaús RingKiöbing   Enlig Mand og Mange Börn
qv: Elsebe Petters
  Anders Danielsen   gammel og Svag
qv: Anne Danielsdatter
  Peder Olsen    
qv: Barbra Laúgielsen?
  Laúge Olsen    
N° 45 Barstrand   Hans Hansen   fattig og er skyldig baade i Bergen
qv: Sara Christophersdatter
  Peder Pedersen ibd:  
qv: Marte Michelsdatter  
  Daniel Michelsen   er skÿldig
qv: Ester Pedersdatter
N° 46 Klepstad   Christopher Eliasen   fattig og er skyldig
qv: Johanna   er död i Januari
  Grægis Nielsen ibd: fattig og er skyldig
qv: Inger Svendsdatter  
  Jörgen Nielsen   fattig og údskyldig
qv: Herbaar Pedersdatter
  Peder Jonsen ibd: fattig og údskyldig
qv: Helene Pedersdatter  
  Arent Pedersen   fattig og forarmet
qv: Annichen Hansdatter
  Johannis Pedersen   fattig og er skÿldig baade i Bergen
qv: Ellen Jacobsdatter
  Jacob Johannisen   fattig og udskyldig
qv: Karen Gabrielsdatter
(Sedan kommer 2 blad som är inbundna mellan gårdarna 46 och 47)
Extraskattens Continúation, den Betræffinde af Waagens og Jemsöe Sognes der pro 1767 ere at andföre til forhöyelses Skattes er Leggelse, ere som fölger. Præsten Hr Sigvart Kildal med húústroe, 1 datter, 1 Tieneste dreng, 1 tiieneste pige. Capelannen Hr Ole Sivering Var ikke Kommet hid da. Sr: Hendrich Klæboe, med húústroe. Datter, 2 Tieneste drenger, 2 tieneste piger. Sr: Andreas Olsen Helde med húústroe, 2de Sónner, 1 Teineste Dreng, 1 Tieneste pige. Sr: Hans Mogensen Jentoft med húústroe, 2de Sönner. 1 Tieneste dreng, 1 Tieneste pige. Sr Hans Pedersen Har:, 1 Tieneste dreng, 1 Tieneste pige. Gammle Sr Peder Hansen Har med húústroe, 1 tieneste dreng, 1 Tieneste pige. Sr Gabriel Rögh, flöttede först til Waagen den 7de Octobr 1767. Dette Saaledes rigtigt at være testerer, Sigvart Kildal, og tillige med mig, Júst Jæger, Værneh Jonsen, Fridrich Jæger. 9
Extraskattens continúation dem betræffende af Waagens og Jemsöe Sogner der pro 1768 ere at andfóre til forhójelses skattes er Leggelse ere som folger: Præsten Sigvart Kildal med húústroe, 1 datter, 1 tieneste-dreng, 1 tieneste-pige. Capellan pro persona. Jegt-skippere og handlere Sr: Henrich Klæboe med húústr, Datter, 2 tienestedrenge, 2 tienestepiger. Handlere Sr: Andreas Olsen Helde med húústroe, 2de Sönner, 1 tienestedreng og 1 tienestepige. Jegteskipr Sr: Hans Mogns: Jentoft med húústroe, 2 Sönner, 1 tienestedreng og 1 tieneste-pige. Handlere Sr: Ole Walnúm med 1 tienestedreng, 1 tienestepige. Handlere Sr: Gabriel Rógh med 1 tienestepige. Bonde-Lensmand Fridrich Jæger en Simpel bonde med mange bórn, fattig og gieldbúnden. Klokkeren Júst Jæger gamel, Svag med mange bórn boende paa fórt stæd forúden Klokkerspand og jordbrúg. Snedker Jórgen Ørbech, een húúsmand heel fattig og tillige med huustroe Svag og skróbelig. Skreddere Roald Smith ligeledes húúsmand, giæld búnden og har en svag og vandfóer kone og datter ved Jemsóe annex. Bondelensmand Jens Mognsen er vel jord brúgende men en mand med mange bórn og en Svag kone. Jegteskippere Sr: Hans Persen Har for nÿs begÿnt med jegtbrúg at holde. Forhen værende Jegtskipper Peder Hansen Har en gamel, Svag og forvúnden mand húústroe Svag og hójbedaget, 1 tienstedreng, 1 tienestepige. Forhen værende Smaae bondehandeldrivende Sr: Nicolaj Fÿhn med húústroe afreiste fra Skatlejlighed údj Jemsøe Sogn údj ovigte Júúlü maaneds begÿndelse. Klokkeren Niels Arentsen er med húústroe i slette omstændigheder, fattig, gieldbúnden úden gaard og jordbrúg. Dette forhójelses mandtal efter mit, klokkeres og medhielperes skión og overvejelse rigtigt at være, testere; Sigvart Kildal og med Júst Jæger, Verneh Jonsen, Fridrich Jæger. Kirchevaag Prgd, dj 31 Decembris 1768. 10
N° 47 Olderfiorden   Niels Jörgensen   fattig og udskyldig 11
qv: Maridt Nielsdatter
  Christopher Andfindsen ibd fattig og udskyldig
Marte Olsdatter  
  Jens Hansen ibd fattig og er skÿldig baade i Bergen..
qv: Marte Jensdatter  
N° 48 Rÿstad   Ole Laúrsen   fattig og er skÿldig baade i Bergen..
qv: Lisbet Rasmúsdatter
  Hans Biörensen   fattig og er i skÿld
qv: Karen Erichsdatter
  Arent Olsen ibd fattig og er i skÿld
qv: Christenze Pedersdatter  
N° 49 Nordbren   Niels Olsen   fattig og er údskÿldig
qv: Abelone Olsdatter
  Niels Pedersen ibd fattig og i skÿld
qv: Berthe Svendsdatter  
  Ole Olsen ibd fattig og údskÿldig
qv: Adelús Olsdatter  
  Jens Jacobsen ibd fattig og i skÿld baade i Bergen hiem ..
qv: Mallene Jacobsdatter  
N° 50 Söerbren   Peder Andersen   fattig og údskÿldig
qv: Berte Olsdatter
  Ole Christophersen ibd fattig og i stor Nordlands skÿld
qv: Martha Nielsdatter  
  Abraham Hansen   fattig og forarmet
qv: Karen Abrahamsdatter
N° 51 Lille Festvog   Peder Andersen   fattig og údskÿldig
qv: Karen Johannesdatter
N° 52 Súndlandsfiord   Morten Hansen   fattig og i Slet stand
qv: Karen Olsdatter
  Willatz Hansen ibd fattig
qv: Karen Olsdatter  
  Christen Olsen ibd fattig og i stor skÿld
qv: Berte Nielsdatter  
  Hans Pedersen   gammel og forarmet
qv: Berte Mortensdatter
N° 53 Wattenfiord   Niels Frandsen     12
qv: Karen Andersdatter
  Christopher Frandsen    
qv: Siri Knúdsdatter
  Niels Hansen ibd fattig og údskÿldig
qv: Chirsten Knúdsdatter  
N° 54 Súndklachen   Peder Hansen Haar   gamle folk, andfórt a`part i Mandtallet over dem som er ov:
qv: Maren Monsdatter  
  Nicolaj Fÿn ibd andfört a`parte i Mandtallet over dem som er over Bo.
qv: Anne Pedersdatter  
N° 55 Wiig   Christen Enersen   gammel og fattig údskÿldig
qv: Martha Laúrsdatter
  Jens Jacobsen ibd fattig og údskÿldig
qv: Ingeborg Hansdatter  
  Niels Johansen ibd fattig og údskÿldig
qv: Mette Jensdatter  
N° 56 Hofv   Ole Andersen   Kröbling og fattig údskÿldig
Lúcia Christophersdatter
  Christopher Christophersen   fattig og údskÿldig
qv: Maren Nielsdatter
  Anders Olsen   fattig og údskÿldig baade i Bergen
qv: Kirsten Olsdatter
N° 57 Delph   Olle Knúdsen    
qv: Anne Lisbet Pedersdatter
  Jacob Pedersen ibd  
qv: Sophie Christensdatter  
  Húús Mænd  
Klokkeren Niels Arentsen   fattig mand, andfört a`parte i Mand tallet over dem som er over bond.
qv:    
  Peder Amúndsen Sÿndlandsfiord fattig og údskÿldig
qv: Marte Christensdatter  
  Hans Olsen Wattenfiord fattig og údskÿldig
qv: Maren Nielsdatter  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).