Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Vågan

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. Gårdsplacering av "Wæremend", "Húsmend" osv är vanskelig. När namn utan gårdsnamn finns, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Wogge fieringh 44
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Liöngwehr j W j pd Hans Christian Heitmúler j W j pd j Dr
Röerúig iij pd Joen Christensen iij pd 2½ ort
Dÿbfiorden ij pd Johanis Michelßen ij pd j Dr
Hennigswehr j W. Söffren Jenßen j W. 3 ort
Gúldúigen j pd Raßmús Christoffersen j pd j ort
Kalde j W. Anders Jacobsen j W. 3 ort
Ørsnes ij W j pd Christian Fredrich Irgens ij W j pd j D. 3 ort
Ørswog j W ij pd Lensmandtz gaard    
Eide    
Kirchewog j W. Residerende Capelan    
H. Peder Jensen j W.  
Súolwehr j W j pd Signild Simonßen j W j pd j Dr
Helde j W j pd Amúnd Pedersen ij pd j Dr
Olle Amúndsen ij pd j Dr
Westpold j pd j W Raßmús Söffrensen j W j pd 3½ ort
Löbstad ij W Christoffer Ollúffßen ij W ij Dr 45
Lieland j W ij pd Peder Pedersen ij pd 2½ ort
Anders ibd ij pd 2½ ort
Fölstad j W j pd Christen   iij pd 2½ ort
Gregers   j pd j ort
Nielß ibid j pd j ort
Rechnes j W Ollúff Hansen j W ij ort
Øhelde j W ij pd Jens Lasßen iij pd 2½ ort
Nicolaús ibid iij pd 2½ ort
Moldgaffúell j pd Anders Weltersen j pd j ort
Digermúle j W j pd Nielß Baardsen ij pd 16 mk j D 16 schl
Siffúer Hansen 20 mk 20 schl
Wallen ij W Christoffer Ollúffsen j W. 3 ort
Peder ibd j W ij ort
Wattenwog j W. Christen Ollúffsen j W ij ort
Ollúffs Enche j W ij ort
Fagerbach j W Hachon Pedersen j W ij ort
Enchen ibid j W ij ort
Púndslett j W j pd Peder Pedersen j W 3 ort 46
Laúridtz Joenßen j pd j ort
Hoeland j W Enchen   j pd j ort
Hans Gregersen j pd j ort
Isach ibid j pd j ort
Stoerfiled j W Anne Laúridtzdater 18 mk 18 schl
Marete ibid 18 mk 18 schl
Súartschar ij pd Joseph   ij pd j Dr
Qúandkiöeß j W j pd Hendrich   j pd 8 mk j ort 8 schl
Peder ibid j pd 8 mk j ort 8 schl
Nielß   j pd 8 mk j ort 8 schl
Aarsteen ij W Laúridtz Siffúersen ij W ij RDr
Wlfsúog j W Zacharieß   j W ij ort
Christen ibid 18 mk 18 mk
Enchen ibid 18 mk 18 mk
Brettesnes ij W Peder Edisen j W j pd j RDr
Poffúel ibid ij pd j Dr
Haffúersand med Kiebsöen ij W Knúd Danielß ij W ij Dr
Helgeland j W Peder Nicolaúsen j W 3 ort
Wiig j W Nicolaús Siffúersen j W 3 ort
Biörndall ij pd Peder Michelsen ij pd j Dr 47
Haffúerdall ij W Peder Pedersen ij pd 6 mk j D 6 schl
Erich ibid ij pd 6 mk j D 6 schl
Gúldbrandtzöen ij pd Nielß Simensen j pd j ort
Enchen Birgitte   j pd j ort
Grúndstad j W j pd Johanis Christoffersen j W j pd j RDr
Wæremend
Festvog   Anphind     j Dr
  Mogens   ibid j Dr
  Madtz   ibid j Dr
  Peder Richertsen ibid j Dr
Woge   Olle Pedersen   j Dr
  Roland   ibid j Dr
  Jens Jonßen ibid j Dr
Cobbelúog   Svend Michel   j Dr
Woge   Hans Pedersen   j Dr
  Peder Söffrenß   j Dr
  Cornelis   ibid j Dr
  Olle Christensen   j Dr
Nesset   Jens     j Dr
  Poffúel   ibid j Dr
  Anders Thomeß Enche   j Dr
  Mogens Ollúfß   j Dr
  Laúridtz Ollúffsen   j Dr
  Gierdt Johanßen   j Dr
Findneß   Anders     j Dr
Festvog   Jacob     j Dr
Woge   Peder Pederß   j Dr
  Jacob Colbentsen   j Dr
  Olle Marchúsen   j Dr
  Ollúff Jonßen   j Dr
  Olle Hans Peders   j Dr
  Lille Joen     j Dr
  Jacob   ibid j Dr
  Michel Pederß   j Dr
  Johan Tÿdsch   j Dr
  Anders Bendtzen   j Dr
  Heridtz Ollúff   j Dr
Cobbelúog   Halffúer     j Dr
  Laúridtz Laúridtzen   j Dr
  Christen Poffúelß   j Dr
Wogen   Nielß     j Dr
Prestschie   Erich     j Dr
Húsmend 48
Kalde   Peder Ollúffßen   j Dr
  Peder Michelsen ibid j Dr
Fölstad   Olle     j Dr
  Peder   ibid j Dr
Kiebböevoh   Anders     j Dr
  Christoffer   ibid j Dr
Helgeland   Jens     j Dr
Haffúerdal   Johanis     j Dr
Skielúer   Ollúff     j Dr
Hopen   Olle Madtzen   j Dr
Christhoúg   Laúridtz     j Dr
Stoerfield   Sóffren     j Dr
Aarsteen   Eliaß     j Dr
Aarsteen   Elleff   bortRömbt j Dr
Laugúog   Abraham     j Dr
Wiig   Peder Johanß   j Dr
Wigten   Hans Abrahamß   j Dr
Sandöen   Christen     j Dr
Schielúer   Claús     j Dr
Tieniste drenge fúldwoxen
Liúngver   Olle     j Dr
Festvog   Johan     j Dr
Westpolden   Jens     j Dr
Biórndall   Hans     j Dr
Bretteßneß   Peder     j Dr
Kalde   Michel     j Dr
  Peder Rombsdalling   j Dr
Börgeúog   Ollúff     j Dr
Westpolden   Torgier     j Dr
Bretteßneß   Jens     j Dr
Wattenwog   Madtz     j Dr
Wogge   Súend     j Dr
Rolffsen   Nielß     j Dr
Halffwoxen drenge
Kalde   Laúridtz     j Dr
Henningsver   Anders     j Dr
Röerúigen   Lasse     j Dr
Haffúerdal   Peder     j Dr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).