Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Trondenes 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 19, pagina enl. kolumn 9. "ß" läses som "ss". Svenskt "ö" användes 1701. Tecknet för "mark" används i ordet "Findmarken", som skrivs här "Find&ken". Jag har bytt plats på kolumn 1 och 2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 85% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 7/1 2002.
Kolumn 4, 6, 8 Texten är "deris alder"
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Mandtal Ofúer alt det mandskab som i Senniens fogderie er og findes Anno = 1702 3
Effter som Hans Kongl: Maytis allernaadigste befalninger af dato d 26 Júlj A° 1701: til velbaarne Hr Stifftamptmand ofúer Trúndhiems Stifft: og Höÿærvúrdig Hr Bißcop Sammesteds, allernaadigst befahler den a?ßalt at giöre, at Fogderne og Sorenskrifúerne een húer i Sit anbetrode district, tillige Med Præsterne een húer for Sit anfortrode Sogn og Meenigheder, Strax og vden ophold Skúlde forfatte Rigtige Mandtaller ofúer alt det Mandskab Som i een húers anfortroede Sogn, Meenigheder og districter paa Landet findes, og det allerúnderdanigst at indrette Effter den medfúlte allernaadigst gifúer Model, med videre Samme Höÿstbente Kongl: Maÿtis allernaadigste befalninger indholder, Som Hr Stifftamptmand ved Sin anßeelige Missive af dato d 10: 7br: 1701: til hörßomst effterlefúelse gúndstig hafúer hidßendt, og til allerúnderanigste effter kommelse befallet, da hafúer vj Aúgústinús Gabrielßen Rög: vice pastor til Trondenes Sogn; Christen Hendrichsen Ascaniús Residerende Capellan till Sandß og Nedergaards Meenigheder, Peder Jen▀en Hind Residerende till Q˙efiord▀ Meenighed, Daniel Jen▀en H˙eding Residerende till Astafiorden og dends vnderligende Anexer, Hafn Tran÷en og Lendvigen, 5
Hans Ollúfsen Mets: Residerende till Torskens og Grÿllefiords Meenigheder, og Júst Christenßen Roldt Residerende til Máfiorden og dends Annexer Berg og Öfiorden, Samptlige i Senniens fogderie /: af húilche een húersNafne og forseiglinger vnder deris tilhörende Sogners beskrifning hos Fogdens og Skrifúerens eere Satte :/ Item Jörgen Jörgensen Aarhüs Kongl: Maÿ= foget i bemelte fogderie, og Povel Hansen Egede Sorenskrifúer Sammensteds, ladet os i allerskÿldigste vnderdanighed Höÿst bemelte Hans Maÿtis allernaadigste villie vehre effterrettlig, og til den ende til Conferentz deromos Effter Bergens Seýllaßetz Seene fúldendelße i Höst Sammen
foÿet og Corespondener Hafft; men om dog Præsterne for deris Sogn og Meenighed kúnde giöre paa Mandskabetz Nafne nermeste oplÿßning, Kúnde dog ingen Complet effter retning der ved erlanges, om dee fleestis alder og aar, Effter som mange ere födde paa fremmede Steeder og Siden af Indbÿggerne i henßernde for mangel af folcks til Söes, Saa vill i aar som för, enten til opfostring Eller tineste antagen, húor fore det blef resolverit ved Kongl: Maÿts foget Meenige almúe for at giöre forklaring om deris familie ved búdstiehen tillen húers Sögende tinge, at kalde, og som da effter flittigste vdforskning af os blef Rigtig anfört og skrefúen alt det Mandskab med deris alder, vilkor og leÿlighed som angafúiß eller opspörgiß kúnde hoß Saamange som for det da meget faldren Storm haarde Veÿer I höst for Júll möde kúnde, vaare dog een deel fornemmelig till hafß beboende som tillige med oß, iche för samme v-veÿrß haardhed kúnde tilfore satte Tider indfinde, húorfore det iche för end nú effter den fúlde bekomne vnderrettning, k˙nde Complet f˙lgferdiges, og derfor det n˙ her ved i allerd beste vnderdanighed of˙er gif˙es; Ved h˙ilchet aller˙nderdanigst forklaris f÷rst B÷ndernis eller le lendingernis /: der vden nogen faar som ho▀ Nafnene teignes, 6
húilchet kand hafúe, tillige med, andet til kiöbe brúg og náring og nárer sig af deris vdroer og fiskerie som dog i mange Aar har fraßlagen, og af deris ringe korn aúfling naar iche frost eller Mißvext det for hindrer, som diß várreend og i Aar er skeed, Andre igien som og har Samme Bondebrúg, der skrifúes for at hielpe ßig vell eller at vehre velholdne tend? dog fast ingenß boe Eller vilkor er til sine Creditorers betalning, naar de ved döden skúlde affalde; reeder dog i Slette Tider vden stötte andre fattige betrengde i Landet úd
Med Lefnetz ophold som iche fra Bergen self er Crediterit Vilkor, Leÿlighed og Tilstand, Item húad Gaard, eller Gaardepart hand brúger og beßidder, og húad hanß Nafn og eendelig hanß alder er; dernest hoß hans Nafn hans Sönners med deris Alder som alle er hoß faderen Till bondebrúg paa Steeden, húor deriß borteverelße iche der hoß Specificeris, og til det Sidste hanß till bondebrúg antagne tienistefolch: Iligemaade af Nafn og Alder som alle ere födde her i landet, vden húor det hoß een húerß Nafn forklaris húor fra hand kommen eller föder, og som i samme Colúmne ere Mange i blandt der ere hoß de hafúende hoß bonder af fattige foråldre hensatte til fosterbörn, som er ßaadanne der tiener hoß dennem til deriß Skiels Alder for deris opfostringß bekostning, i mod een Seedvahnlig hiemgifft og gafúe, Saa till een forskiel paa húilke de ere indföriß de for húad de ere antagne til, men de andre som tiener for Lön, iche, Paa lige maade forholdeß det, med Húúßmend, Inderster, Selfosterkarle, Vergemend, Finder og Andre de▀lige, som ▀idst i h˙er Sogn & Mandtal Effter Modellens foresigning, indf÷ris, og er da saaledi▀ det beste o▀ S ntis, 7
effter samme Hanß Kongl: Maÿtis Allernaadigste befalning og der om gifne Model og anledning Indrettet og allerúnderdanigst forfattet som fölger:
Trondenes Sogen först af Sands Tingsted:
Gaardernis eller Pladsernis Nafne Opsidernes eller Leilendingens Stand og Vilkor Opsidernis eller Leilendingens Nafne   Sönnernis Nafne húor de findis   Tieneste Karle og drengis Nafne  
Levigen Fogde Enche Maren   Sl: Ifúer Hanßens 70         Erich Olsen föd ved Trúndhiem 34
              Knúd Larsen föd paa Helgeland 64
                Peder Pederß fosterbarn 13
Röchenes Bergens Borger med Ringe Negotie som og holder Jegte brúg till Indbÿgerniß ophold: Hans Raßmúsen Rafn   55 Raßmús Rafn holdis til bogen og informeris af een Stúdioso paa Harstad i samme Sogn ßom her effter Meldeß: 12 Hendrich Jörgenß   59 8
      Niels Rafn 11 Peder Nielsen   36
              Olle Joensen   20
              Olle Anderßen föd i Bergen 16
              Hendrich Vilkenß: fosterdreng 18
              Olle Hendrichß: fosterdreng 15
              Niels Anderß: foster Sön 13
              Niels Erichsen Falch   13
              Carl Knúdsen föd i Bergen 11
Berg Oddels Bonde temmelig behúilpen Hans Joensen   64 Hendrich Hendrichß: Stifsön 12 Olle Danielß: fosterdreng 22
                Olle Joensen   16
                Anders Jesperß foster Sön 8
                Raßmús Anderß: foster Sön 16
                Aanit Knúdß: find: föd i Lapmarchen 13
Aarnes Postbönder forarmet Carsten Raßmúß:   37         Olle Ingebritsen foster Sön 6
Mathias Raßmúß:   33                
Stornes Postbonde i lige Maade Som Nærrer sig mest af Söen: Edieß Michelß:   66 Peder Edießen   20        
        Laúrß Edießen   15        
Inderöven Hafúer hielpelig bondebrúg af Samme besiddende Jord og fiskerier Anders Michelßen   56 Michel Andersen   18 Hanß Joenß: fosterdreng 22
        Edieß Andersen   14        
        Jenß Andersen   5        
        Jacob Andersen   3        
        Hans Andersen   1        
ÿtteröven Fattig Bonde har veret gl: Soldat Ollúf Tordß:   58 Tord Ollúfßen   8 Christen Haldorsen fosterdreng 20 9
Elsnes Nærer ßig nogenlúnde Vel dog alleene af Bonde brúg og fornemelig Vdror Laúrs Störchersen   46         Störcher Anderß: fosterdreng 20
                Gúnder Ollúfß: föd i Trúndhiem foster Sön 13
                Peder Tommeßen fosterbarn 9
                Niels Olßen föd i Trúndhiem er hanß fosterbarn 7
Bröten Michel Tommeß:   60 Peder Michelß:   26 Omúnd Fredrichsen   24
                Jacob Gregerß: fosterdreng 22
Alfvestad Laúrs Nielßen   44 Niels Laúrsen   2 Edies Andersen fosterbarn 8
Bertel Nielsen   30 Christopher Bertelsen paa Gröten 2 Hans Nielßen   28
                Christen Joenßen föd i Bergen fosterdreng 18
                Peder Ollúfßen til fostertagen 8
Erland Aslachß:   47 Laúrs Erlandß:   16 Peder Laúrßen   32
        Hans Erlandß:   8        
forarmit bonde Enche Sl: Jacob Hansenß Enchen   Olle Jacobß:   10        
        Hans Jacobß:   9        
        Stefen Jacobß:   6        
        Christen Jacobß:   3        
Dalle hielpelig vilkor dog dee förstes bedre Niels Jacobß:   45 Jacob Nielßen   8 Villúm Joenßen   24
Sýneve Olßdaatter     Olle Rasmúß:   21        
        Hans Rasmúß:   12        
Peder Rasmúß:   34 Raßmús Perß:   1 Ellef Gúldbrandß:   28
Vadskind Slette vilkor og húúßkors Ingebrit Ellefß:   92                 10
Med deris ringe Jordbrúg og fiskerie hafúer deris ophold som Andre bönder Peder Ingebritß   40 Ingebrit Pederßen   10 Mogens Jacobß: fra Bergen 24
        Tron Pederßen   8 Simen Ellefßen   16
Vermedal Ellef Ingebritß   46 Ingebrit Ellefßen   10        
        Edies Ellefßen   7        
Biörneraae behielpelig nogenlúnde Vilcken Olßen   56 Laúrs Vilkenßen   14        
        Axel Vilkenßen   11        
Hans Raßmúß:   46                
Niels Janßen   35 Johan Nielßen   3        
Med Slet tilstand af bonde brúg har dee deriß Ophold Margrette   Enchen           Ollúf Hofúerß:   30
Fúr Hans Pederß:   76 Joen Hanßen   29        
Peder Harßekind   59 Jörgen Pederßen   26        
        Hans Pederßen   16        
        Jenß Pederßen Stifßön 12        
Povel Janß: Gram   54         Jörg Hanß Gram fra Bergen 20
                Joen Pederßen tagen til at opfostre 12
Bönder af fattig tilstand Laúrs Jonß:   55 Joen Laúrß:   12        
        Laúrs Laúrß:   6        
Chlemit Christopherß:   47 Christopher     14        
        Johan     12        
Lúndenes Oddels bonde og Lensmand hielper sig nogenlúnde Joen Johanß:   71         Hans Jonßen fosterdreng 25
                Olle Joenßen og fosterbarn 10
Helsingen Bonde brúg forarmelig noch: Jetmúnd Christenßen   59 Hans Christenß: Stifsön 36         11
        Ifúer Christenß: Stifsön 32        
Bestebostad Hendrich Enderß:   40 Niels Fredrichß:   1        
Olle Gregerß:   70 Peder Olßen   32 Hanß Olß: fostersön 5
Gregers Olßen Súag 34                
Hans Pederß:   60         Olle Pederß: Broderen 62
Aacheröen Bönder som nárer sig Slet og ret: Laúrs Pederß:   55 Anders Hanß: Stifsön 9 Christopher Larß: fosterd: 14
        Erich Hanßen Stifsön 9 Olle Olßen   20
        Hans Laúrß:   2 Peder Anderß: Antagen til fostr: 9
Niels Hanß:   50         Olle Jonßen fosterdreng 24
                Olle Ellefsen end og Saa til foster Sön antagen 10
Kiötten Iligemaade som nest förige Hans Pederß:   41 Peder Hanß:   12        
        Erich Hanß:   6        
Olle Haagenß:   46 Olle Olßen   7 Jenß Olsen   18
        Haagen Olß:   6        
        Jacob Olsen   4        
Edieß Balsersen   46 Anders Arenß: Stifsön 19        
Af Qvæfiords Tingsted I Samme Trondenes Sogen 12
Elsnes Er nogen leediß Velbeholden Niels Joenßen   50         Thomis Gregerßen   36
                Olle Jenßen fosterdreng 16
                Niels Knúdß: og fosterßön 11
Ericstad Hafúer bonde náring og tillige med hafúer een ringe brúg af ßmaa handel húor med hand self i Bergen Crediterit Jens Nielßen   66         Dirich Nielsen   96
                Endre Johanß: föd i Sÿnfior 64
                Michel Rasmúß   60
                Thomeß Pederß: föd i Bergen 36
                Olle Dirichsen   33
                Johan Hanß: föd paa Köraaeß 20
                Hertúig Hanß: fostersön 13
                Arne Nielsen fostersön 12
Hafúer hielpelig vilkor Anderß Aßbiörßen   46 Aßbiörn Anderßen   6 Olle Olß:   35
                Ifúer Anderß: föd i find&ken 9
                Niels Olß: fostersön 13
Ringe vilkor nock Hans Pedersen   45 Olle Arneßen 2de Stifsönner 25        
        Arne Arnesen 16        
Harbache Nærer sig temmelig med Jordbrúg og fiskerie Edies Nielßen   85 Niels Ediesen   50 Peder Olsen   23 13
                Hans Olsen   18
                Niels Olsen   14
                Peder Olsen   12
Edies Ifúerß:   35         Joen Jansen föd paa Andeneß 52
Anders Anderßen   64         Laúrs Olsen fra Bergen 18
                Joen Nielsen föd sammesteds 18
                Peder Andersen föd i Ofoden 75
                Peder Olsen   12
                Niels Olsen   16
                Peder Joenß:   8
Skierstad Dißße 2de Post bönder af samme vilkor som nest ved: Ollúf Steensen   80         Jacob Villúmsen 2 fosterbörn 24
                Michel Olsen 6
Niels Nielsen   31 Hand har sin gl: fader Niels Laúrsen hos sig, aldrig   Carsten Hansen   30
Niels Laúrsen   70   Laúrs Nielsen   20
Af Fúschevogs Tingsted: I Samme Trondenes Sogen 14
Reensaae Kongl: Jordebg forpagter Jacob Rosenvinge   33         Asmús Roßenfold föd i Falsterbrúneß til ombúdetz foretning drenge: 27
                Olle Andersen   26
                Olle Laúrsen   40
                Jacob Pedersen föd i Bergen 38
                Anderß Erichsen föd i Sogen 41
Toevigen Práste Enche Sl: Hr Anders Skielderúpß Effter Lefúerske   Niels Anderßen Skielderúp 16 Jacob Jonßen fosterdrenge 32
            Hans Pederßen fra Sýndmör 24
Sandstrand Hielper sig Ringe noch: Isach Zachriß:   42 Johan Isachsen   2        
Thorlúf Zacariaßen   40 Zacarias Torlúfßen   2 Hans Jacobß: fra find&ken 20
                Laúrs Olsen   20
Tommes Caßperßen   45 Caßper Tomeß:   5        
        Anders Tomeßen   4        
Hans Michelßen   43 Michel Hanß:   12        
        Thomeß Hanß:   6        
Sandstrand Súag med ringe bröd Olle Olßen   56         Henrich Laúrßen   7 15
En fattig Enche Anders Arensens Enche   Gariel Olsen med förste mand 18        
        Ofve Andersen med sidste mand 7        
        Olle Anderßen broderen 5        
af ringe vilkor: Alf Pedersen   45 Peder Alfsen   8 Laúrs Gabrielßen fra Bergen 13
        Jacob Alfsen   5        
        Niels Alfsen   2        
        Olle Alfsen   1        
Tennevigen Vanför dog hielper sig nogen lúnde Arne Falqúorß:   56 Jacob Arneßen   8 Ollúf Ollúfsen   30
        Hendrich Arnesen   6 Ingebrit Mogenßen   16
        Falqúor Arnesen   4 Peder Anderß: foster Sön 9
Húitnes Närer sig Slet noch: med deriß ringe Jord og fiskerie Thron Henrichß:   40         Hans Hansen fra Trúndhiem 20
Christopher Hansen   60 Christen Olsen Stif Sönner 30        
        Jörgen Olsen 28        
Steensland Er nogenlúnde holden med deris fiskerie og Jorde brúg: Niels Störcherß:   40         Störcher Johanß: fosterbarn 10
                Jacob Joenßen   26
                Niels Arenßen   24
                Jetmúnd Colbentß: fra Sÿndmör 14
                Johan Störcherß:   36
Joen Joenßen   58 Madß Joenßen vanför 24 Olle Ollúfßen   50
        Joen Ivensen   22        
Lille Skonland Bonde Lenßmand af ringe tilstand: Jens Raßmúßen   63         Anders Hanß: fosterdreng fra Trúndhiem 20 16
Store Skonlan Bönder af Ringe vilkor Anders Aßbiörnßen   65 Niels Anderßen   20 Thosten Chlemitß: 2 fosterdrenge 12
        Raßmús     18 Morten Nielßen 8
        Hans Anderßen   12        
Peder Aßbiörnsen   69 Hans Pederßen   24        
        Aßbiörn Pederß:   20        
Michel Aßbiörnßens Enche   Aßbiörn Michelsen   25        
        Jens Michelsen   20        
Laúrs Povelßen   40 Olle Laúrßen   8        
Böe Hielpelig holden Bönder Aßbiörn Johanß:   54         Peder Edieß: find 40
                Aaús Oelßen fosterdreng 17
                Johan Olßen fosterbarn 5
Hans Nielßen   55         Niels Nielßen   46
                Aßbiörn Nielß:   43
Röberg af ringe tilstand Ißrael Danielß:   63 Omúnd Laúrßen StifSön 26 Laúrs Olßen hos hannem opfostrit 14
údarmet Raßmús Olßens Enche   Hans Raßmúß:   22        
Brestrand af Slet vilkor Hans Jacobßen   66 Jacob Hanßen   32        
        Peder Hanßen   28        
        Christen Hanßen   26        
        Laúrs Hanßen   11        
Peder Jacobßen   32                
Levanger temmelig velholden Bönder Raphel Pederß:   34 Olle Raphelß:   5 Ollúf Christenßen fra Salten 30 17
        Peder Raphelß:   3 Peder Povelßen   9
Gabriel Aßbiörßen   56 Aßbiörn     14 Laúrs Sörenßen   38
        Stephen     9        
        Ollúf     5        
Sandtorf Nárer sig med ringe vilkor Peder Fredrichß:   70 Anders Pederß:   16 Fredrich Nielß: fra Salten 50
                Peder Pederß: og fra Salten 18
Olle Omúndßens Enche           Omúnd Olß: fosterdreng 20
Anders Aúgústinßen   30                
Aarboúgen har sin hielp med bondebrúg Raßmús Anderßen   60 Ifúer Raßmúß:   11 Christen Christenß:   55
                Ollúf Knúdß: fra Sÿndmör 20
                Christen Nielßen   20
                Johan Pederßen   13
                Jörgen Laúrß: fosterdreng 10
Hocheböe har sin hielp Peder Raphelß:   70 Olle Pederßen   37 Anders Mortenßen   66
Gosvigen En vel holden Búnde Laúrs Ifúerß:   50 Ifúer     16 Hans Erichsen fosterdreng 23
        Anderß     14 Niels Anderß: fosterdreng 18
        Madß Laúrß: og 12 Hans Hanßen fosterbarn 3
        Hanß Laúrßen   8        
Lechúigen af Slet vilkor Hans Claúsen   52 Claúß Hanßen   8         18
        Thorber Laúrß: Stifsön 4        
Peder Aßlachß:   70                
Joen Pederßen   36 Claúß     3        
Volstad Postbönder de 2 förste af bedre tilstand end den sidste dog fast alle slette Ifúer Ifúerß:   61 Ifúer Ifúerß:   17 Niels Hanß: fosterbarn 4
        Madß     15 Hans Nielsen dreng: 45
        Ollúf     13        
Peder Hanßen   50         Hendrich Laúrß: 2 fostersönner nemlig 12
                Peder Michelß: 8
Michel Pederß:   74                
Lille Fúskevog Postbúnde som hafúer sitt ophold Christen Ifúerß:   67 Mads     38 Daniel Hanß: fra Bergen fosterbarn 10
        Christen     35      
        Olle Christensen   32        
        Evert     28        
        Jens Christenß:   18        
Store Fúskevog Slettere vilkor Ollúf Caßperßen   31                
Brogvigen Nárer sig som hen: Mads Laúrßen   71 Benjamm     14        
        Peder Madsen   9        
Söevigen og Melvigen Trúndhiemß borger, som holder Jegtebrúg til Landetz tieniste med Liden Gevinst, men brúger ingen Negotie Christen Mathiß:   62 Mathiaß Christenß: i Bergen Latins skoelle 16 Drenge til hans Gaars brúg og fiskerie   19
        Niels Christenß:   10 Hans Hanßen föd i Saltens fogderie en gifft mand 40
        Jens Christenß:   2 Ollúf Giöng fra Lofogden 50
                Halfvor Janß: fra Bergen 36
                Morten Laúrß:   36
                Villúm Hanß:   20
                Ollúf Jonß: fra Trúndhiem 28
                Laúrß   föd i Jemteland 12
                Anders   föd i Bergen 14
Nordvigen Vilkoren ere iche ved de beste Olle Anderßens Enche           Peder Laúrß: 2 fosterdrenge 16
                Jens Anderß:   10
                Eilert Oelß: har den falden Sýge 50
Niels Laúrsens Enche           Christen Joenß:   30
                Hans Joenß:   26
                Anders Raßmúß: fra Bergen 12
Jon Nielsen   20         Olle Jonßen   24
                Laúrs   fra Bergen 12
Ingebrit Efúenßen   45 Efven     3        
Halseböe Staar ßig saa temelig Povel Hertvigß:   43 Hertvig Poúlsen   6 Tomes Danielß:   23 20
Michel Hertvigß:   46 Hans Michelß:   5 Patrich Olsen   12
Roglen Hafúer bondebrúg og tillige med holder Bögde fahr húor paa det anleggis som vindeß? til landetz tieniste det hielper nogenlúnde Niels Anderßen   48         Simen Torchelß: fra Sogn 50
                Hans Laßßesen fra Helgeland 52
                Niels Efúerß: fra Bergen 26
                Omúnd Jonß:   24
                Torber Rasmúß: fra Bergen 20
                Mads Torberß: fosterbarn 7
                Niels Nielß fosterbarn 6
Killebotten Holder og saa Bögde fahr hielper sig nogenledes Michel Madtzen   41 Johan Michelß: Stif Sönner 25 Mads Michelßen   52
        Raßmús   22 Jens Knúdsen fra Sogn 20
        Mads Michelß: 19 Ifúer Ejlertsen   16
                Ifúer Pedersen fra find&ken 15
Dißße 2de Er af ringe Vilkor Ollúf Jonßen   64 Jon Olßen   30        
        Jacob Olßen   8        
Joen Jacobsen   70 Jacob Joensen   22        
Fúrhafn Er nogen leedis velstaaende baade af sit bonde Berent Marchúßen fra Súerig 69         Olle Jansen fra Bergen 19
                Peder Jonsen   9
                Jon   komer fra Trúndhiem 16
brúg og ringe steeder arbeide hand vnder tiden for folch hafr                  
Kiile En velholden bonde Torber Joensen   56 Michel Torberß:   4 Samúel Olsen   56 21
                Michel Ejlersen   14
Brevigen Staar sig som hen Niels Hanß:   45         Niels Abrahamßen   30
                Olle Olßen fra Bergen 12
Joen Madßen   43 Olle Madsen   6        
        Mads Jonsen   4        
Medkiile Ilige Maade Anders Samsonßen fra Bergen 54                
Inger Jonsdatr Enche   Jon Pedersen   28        
Jörgen Baltßersen   54 Torlef     5 Peder Jensen fosterdrenge 20
        Peder     3 Baltzer Jensen 12
        Hanß            
Kannebogen Samme leediß Peder Hansen   58         Jacob Jacobß: fra Christiania 14
Ollúf Madsen   45 Christen Tomeß: Stifsön 12        
        Rasmúß Olß: noc egen börn 6        
        Mads Olß: 4        
        Peder Olß: 2        
Stangenes Hielper sig nogen leedis Jens Laúrß:   58         Hans Mortenß: fosterbörn 12
                Olle Christopherß: 8
Nessit af heel ringe vilkor Niels Michelß   44                
Gansaaes hafúer daglig nötörft Niels Anderß:   60 Michel Nielßen   21 Morten Olsen föd i Bergen 18 22
                Jacob Olßen endog fra Bergen 12
Niels Jonsen   36         Knúd   föd ved Bergen 12
Neederharsta Kongl fogde Jörgen Jörgenß: Aarhúús   40         Sören Christenß: brúgiß til fogde bestillingenß tieniste 29
                Halfvor Christophersen drenge: fra Stördalen 31
                Niels Anderß: Rytterdreng: fra Bergen 32
                Anderß Holgerßen fra Bergen 13
Ofúer og Nordharstad Sorenskrifúer som holder Bögde fahr: Povel Hanßen Egede   53 Hanß Povlsen Dißße tillige med 2de andre börn fra Hanß Rasmúß Röcheneß som her for om meldeter informeris af en Stúdioso fra Hammeröen 15 Jens Andersen fra Jÿlland brúgis til bestillingens forretning 25
        Jenß   8 Rasmús Rasmúß: drenge: 27
        Christian   6 Jörgen Rasmúß: Súag 24
              Hertvig Danielß:   28
              Niels Gúldbranß   30
              Anders Nielsen   40
              Anders Anderß: fosterbörn 19
              Mens Andersen Súag 17
        Peder Skielderúp   24 Jon Knúdsen   15
Samme Staae sig san hen Johan Hendrichßen   40 Sören     14 Christen Störcherßen   32 23
        Hendrich     8 Niels Aslagßen   40
Staar sig temmelig vel. Jörgen Olsen   41 Hans Jörgenß:   6 Jörgen Tommeß:   25
        Olle Jorgenß:   Niels Arenß:   35
                Isach Hendrichß: fosterbörn 14
                Joen Hendrichß: fosterbörn 10
Slet vilkor noch begge 2 Michel Ifúerß:   80                
Lúchas Michelß:   42 Hans     8 Olle Olsen föd i Bergen 19
        Peder     3        
KúltisEng hielper sig nogen lúnde Júst Anderß: föd i Súerig 57 Anders Jústßen   6 Roer Hanßen   54
                Ranghald Anderßen fra Nordfiord 58
Trondenes Pra`ste Residentz Vice Pastor til Trondenes Sogn Hr Aúgústinúß Gabrielßen Rög   66 Michel Aúgústinúßen paa Academiet 23 Ifúer Olßen fra Hefne 38
        Andfind Aúgústinúßen   21 Christen Knúdß:   50
                Jens Laúrsen af find&ken 30
                Ollúf Ifúerß: fostergút 10
Nÿegaard ßlet vilkor Michel Pederß:   48 Mads Michelß:   17 Peder Pederß:   11
Hestehagen vßelige arm Jacob Halfvorßen   40 Peder     2        
Noch af Astafiords Tingsted: i forbemelte Trondenes Sogn Ere effterskrefne boßiddende bónder 24
Sör Roldnes Hielper ßig temmelig vel af deriß Jord og fiskerie Olle Olßen   77 Tomiß Olß:   23 Niels Olß:   6
        Joen Olßen   20        
Edieß Olßen   55 Erich Edieß:   3        
        Olle Edießen   1        
Hans Olßen   60 Povel Hanß:   22 Olle Jenß:   21
                Erich Halfvorßen   6
Elliaß Anderßen   60                
Peder Hanß:   60         Laúrs Madsen   12
Her Effter Spesificeris Húúßmend Inderster og deris Familie som i Trondeneß Sogn findes Saa som först údj Sands tingsteed
De steder og Gaarder som de holder til paa: Húúsmendernis vilkor og leilighed Deris Nafne   Deris Sönners Nafne     Tieniste drengis Nafn:  
Erúigen dißße fattige húúßmendß og Indersterß vilkor og leýlighed bestaar alleene af deriß údroer og ringe fiskerie Anders Olß: er föd i Trúndhiem 40                
Súend Jenßen   34                
Fredrich Fredrichß   66 Fredrich   Sönnen 16        
Aarnes Frandß Matiß: Inderste 66                
Jacob Mathiß Inderste 63                
Christen Falch   43 Ifúer Christenß   4        
Röchenes Ejner Olß:   38                
Lars Clemmitz:   28                
Ýtteröven Dißße forresteegediß vilkor og brúg ere og med fiskerie og vdroer fattislige Hans Gabrielß: gl: Soldat 60                 25
Anders Joenß:   33                
Elsnes Olle Tomeßen   36                
Alfúestad Ollúf Erichßen   26                
Dalle Ollúf Michelßen   32         Omúnd Nielß:   16
Ollúf Pederßen   28                
Vermedal Edieß Mogenßen   22 Mogenß     3        
Niels Knúdßen   30 Laúrß     1        
Biorneraae Ingvold Aßlachß: Súag 36                
Arne   Inderste 50                
Fúúr Peder Hanßen   50                
Laúrß Colbentß:   30 Ifúer     1        
Helsingen Palle Hanßen   70 Sören Palleßen   25        
        Hanß Palleßen   18        
Bestebostad Knúd Michelßen   40 Michel Knúdß:   12        
        Thomeß Knúdß:   7        
        Laúrß Knúdß:   6        
Jörgen Christenßen   32 Michel Jörgenß:   9        
        Christen Jörgenß:   6        
        Olle Jörgenß:   3        
Gútorm Ingebritßen   30                
Aacheröen Jörgen Ifúerß:   30 Peder Jörgenß:   1        
Hans Nielsen Inderste 84                
Noch Findes Effter Skrefne i Qúefiords Tingsted som hörrer til Trondenes Meenighed: 26
Erichstad Hafúer og anden náring end med deriß ringe vdroer Ollúf Erichßen   26 Jörgen Olßen          
Michel Hanßen föd ved Bergen 30 Hanß Michelßen   3        
Ollúf Edießen   60                
Harbache Nielß Nielßen   40                
Erich Jacobß: föd paa Gril 70                
Hanß Carstenß: föd i Bergen 53 Hanß Hanßen   18        
Skierstad Anderß Laßßeßen   70                
Noch af Fúskevogs Tingsted I forbemelte Trondenes Sogen 27
Toevigen foretaget een ringe handel med búnd den som og tillige nárer sig af sin údroer Anderß Pederß:   30         Arne Thorilß: begge fra Bergen 20
                Olle Thorchelß: 13
Johan Marchúßen   36 Laúrß Johanß:   3        
Tendvigen brúger litet Senkerie i blandt Hanß Pederßen   50 Peder Hanßen   9        
Hvitnes Er fattige Elling Pederßen föd ved Bergen 40                
Steensland Deris vilkor og lejlighed er og formeddelst deris udroer effter fisk til deris lefnetz ophold: Peder Pederßen vanför og betler 80 Christopher Olß: j datter Sön 5        
Lille skonland Nielß Laúrßen   54                
Store skonland Jenß Aßbiörnß:   63 Christen Jenßen   14        
Rödberig Jonaß Ißraelß:   33 Jonaß Jonaß:   6 Laßße Pederß: fra Salten 53
        Peder Jonaßen   3        
Omúnd Olßen fra Bergen 53                
Brestrand Jacob Pederßen fra Vesterallen 70                
Peder Hanßen   60                
Levanger Aßbiörn Nielß:   40 Nielß Aßbiörnßen   9        
Sandtorf Nielß Olßen   40 Hanß Nielßen   1        
Raßmúß Pederß:   50         Peder Laúrß: een fosterdreng 18
Volstad Knúd Christenßen   36 Christen Knúdß:   4        
Peder Pederßen   30                
Laúrß Jenßen   60 Jenß Laúrß:          
Gosúigen Omganiß med Smedie hantverch slet noch: Ollúf Laúrßen fra Súerig 50 Laúrß Olßen   18         28
        Joen Olßen   16        
Dißße húúßmend hafr eÿ anden náring end de af fiskerie ved deris vdroer kand fortienne Ingvold Raßmúß: Inderste 40 Raßmúß Ingvß:   14        
Anne Pederßdatr húúßmandß Enche Joen Olßen   24        
    Hanß Olßen   16        
Lechúigen Peder Claúßen   54                
Brochúigen Ifúer Jenßen fra Helgeland 50                
Melúigen Arne Joenßen fra Trúndhiem 46 Joen Arneßen   8        
      Hanß Arneßen   6        
Halseböe Dorete Hertúigßdatter húúßmandß Enche Peder Pederßen   38        
                   
Kiillebotten Selfoster karl af nogen brúg Edieß Michelßen   29                
Dißße húúßmendß ringe ophold bestaar af Söenß údroer Omúnd Efúenßen   42                
Olle Zacarießen   29 Michel Olßen   6        
        Nielß Olßen   3        
Brevigen Isach Pederßen fra Bergen 30                
Kannebogen Madtz Franßen   22 Franß Madtzen   2        
Stangenes Nielß Nielßen   50                
Gansaas Laúrß Pederßen   38 Joen Laúrßen   7        
        Laúrß Laúrßen   4        
Olle Nielßen   48                
Harstadbotten Peder Laúrßen   60 Laúrß   begge kröblinger 30 Olle Kielßen   22
        Sören   22        
Samme Ifúer Michelßen   40 Michel Ifúerß:   12        
        Anderß Ifúerß:   4        
Sör Roldnes i Astefior Tingsted Jenß Bastianß:   70                
Ellers findis Effter Skrefne finder I forbemelte Trondenes Sogn nú tilholdende men til og offte sig flötter Saa her, og som der - Nemlig 29
Ved Gaardene Holder til I: Skoúgmarhen I deris Telder Deris Nafne   Sönnernis Nafne     Drenge  
ved Stornes Nárer sig armelig med arbeýde hoß andre Peder Nielßen   50 Povel Knúdßen Stifsön 30        
Jacob Nielßen   30                
Peder Pederß:   40 Anderß Pederß:   14        
ved Kiilebotten Súend Erichß:   35                
ved Skierstad Joen Omúndßen   43                
At dette Effter Hans Kongl: Maýst Allernaadigste Befalning er et Rigtig Mandtall ofúer alt det Mandskab som i Trondenes Sogn og Meenighed, Effter de der om ærlangede vnderretninger, er og findes:
Trondenes Præstegaard: d: = 9 decembr: A° 1701: Dett Testerer
Aúgústinús Gabrielsön Rög, vicepastor Jörgen Jörgenß Aarhúús Povell Hanß: Egede

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).