Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Trondenes sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Vänster och höger sida växlar färg. Vid inbindningen har bladen förskjutits i höjdled i förhållande till varandra, utom sida 229/230 och 233/234. Därför är högersidan en kvalificerad gissning om vart personerna är placerade i förhållande till gårdarna på vänstersidan. I detta Manntall finns en extra kolumn för "Húsmandssónner" som är placerade i kolumn 6. Bokstaven "F" före namnet ser ut att betyda "Fosterbarn" och "St" betyder "Stedsønn". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" eller punkter efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 78 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Aff Senniens Proústi oc Trondenes Kirche Sogn. Anno 66. d 6 Aúgústi 204
Gaarde Opsidere Sónner Tienistdreng: Knegte Husmænd oc Strandsidere Húsmands Sónner 207 208
schýlder brúger
Núm 1 Trúndenes Bispe Residentze 4 W. Vice Pastor h: Olúff Feld   brúger                        
                               
                               
N 2 Same 3 W: j pd Sóffren Klocher 68 1½ W. Olúff Sóffrensen 34 Lars Jonsón 63 Siur Olßón 26 Iffver Jonsón 40
        vdsetzig     Anders Johansón 23       F. Christen Knúdsón 12
              Siúr Olsón 24       Peder Hansón 50
Hendrich Johansón 28 j W. Johan Hendrichß 7 Stÿrcher Jórgensón 18       Fosterß  
              Jon Larsón 20       Jon Jorgensón 18
Erich Sóffrensón 36 2 pd Hendrich Erichsón 10 Baar Knúdsón 30            
vdsetzig       Hans Erichsón 8                  
Michell Iffversón 37 2 pd Lúcas Michelsón 3                  
        Iffver Michelsón 2                  
Núm 3 Harsta 3½ W. Skriffveren       Peder Jensón 5 Per Olß 40            
Jens Pedersón   2½ W. F. Jon Siúrsón 12 Erich Jonsón 25            
              Albet Erichß 18            
              Gregers Eliaßón ?7            
Christopher Jonson 25 j W. F. Anders Claúß 10 Lars Jensón 20       Hans Pedersón Almúsmand 80 209 210
              Johan Christenß: 13          
N 4 Gangsaas 1½ W. Nils Ædisón 36 j W. Elling Nilsón 6             Jacob Knúdsón 40
        Nils Nilsón 3             F. Erich Erichsón 8
Enchen Beritte   j W. Christen Strenß 24             Húsqvinde Beritte  
                          Arn Olsón 37
                          Jacob Nilsón 3
N 5 Stangnes j W. Enchen Nelle   bruger       Samson   24       Christopher Olsón 51
                          Anders Christopherson 15
                          Kort Johansón 36
                          Villúm Jonsón 40
                          Jon Villúmsón 10
                          Lars Villúmsón 2
Nom 6 Kanebogen 2 pd Jon Christophersón 72 brúger F. Nils Hansón 7 Mons Jensón 30            
Núm 7 Mekile ij W Storcher Torsón 61 j W. Jens Stórchersón 14                  
        Christen Stÿrcherß j                  
Elias Christenson 50 18 mk                         211 212
Jórn Jórnson 37 j W.                        
                               
Núm 8 Brevig 2 W. Matz Amundsón 57 bruger Jens Matsón 5 Morten Hermandsón 25       Olúff Jacobsón 40
        Amúnd Matsón iij Bent Persón 16       húsqvinde Beritte  
                          Peder Balserß 21
                          Jorgen Balserß 15
                          Ædis Balserß 12
                          Nils Greisón 30
Núm 9 Kile j W. Jon Torbersón 66 j pd       Olúff Samelsón 45            
Olúff Jonsón 28 j pd       Johan Gotsón 30            
Peder Jonsón 26 j pd       Peder Hanß 7            
Núm 10 Kilebotten 2 W. Jacob Rasmúsón 74 j W oc j pd Jon Jacobsón 30 Bórre Larsón 20 Jon Erichsón 24 Mats Larsón 31
            Olúff Steffenß 14            
Ædis Persón 59 2 pd       Jens Persón 34       Olúff Gregersón 32 213 214
              Jetmúnd Christenß 21       Gregers Olsón 9
              Lars Jonson 19       Per Olsón 6
              Per Persón 20       Olúff Olsón 4
              Peder Hansón 18       dreng Christen Hanß 14
              Nils Olsón 12            
              Jorgen Jórgenß 13            
              Hans Hansón 11            
Núm 11 Fúrehaffn j W. Aúgústinús Siúrß 38 brúger                   Amúnd Jonsón 54
                          Olúff Amúndson 12
N 12 Róglen 2 W. Mats Jonsón 40 1½ W. Jon Matsón 6 Claús Johanson 30 Joseph     Jon Olsón 36
        Michel Matsón 3 Christen Haraldsón 14       Jon Johansón 35
              Simen   8            
Jon Johansón 63 j W.       En almús dreng              
              Jon Jensón 50            
N 13 NordVig 2 Vogr Mats Jonsón 31 j W. Iffver Olsón 5       Christopher Hendrichß 40 Amúnd   90
Hans Perß 42 j W. Per Larsón 18 Jacob Sóffrenß 50       Olúff Ædisón 40
        Jens Larson 14                  
Nú 14 MelVig ij W. Niels Mortenß                       Jacob Olsón 71 215 216
Ombúdsmanden   brúger                   Claús Hansón 40
                          Hans Claúsón 2
                          Niels Anderß 40
                          Olúff Jacobß 41
                          Lars Larson 30
                          Olúff Ingebrigtß 46
                          Ingebrigt Olß 9
Núm 15 Sóvigen 3 Voger Niels Mortenßón ofverbemelt:   brúger Rasmús Jensón 12 Hans Jenson 20            
        Jens Nilsón 5 Ingvold Jonß 30 Peder Jonsón 24      
        fost:S. Rasmús Ingebrigtß 16 Peder Jÿde 20            
        Christen Jensón 18 Jon Jacobß 24            
        Johan   5 Olúff Gÿnge 8            
N 16 Halsebóe j W. Hertvig Hertvigsón 51 brúger Hertvig Hertvigß 13                  
        Michel Hertvigß 8                  
        Poffvel Hertvigß 5                  
N 17 BrogVig j W. Hendrich Fredrichsón 38 j W.       Anders Amúndsón 16       Olúff Iffverson 50
tarmbrúden           Olúff Jonsón 4       Jens Olsón 8
Casper Tronsón 71 j W.                        
N 18 FüscheVog store 1½ W. Casper Tronsón nest bemelte   brúger       Nils Nilsón 40            
              Christopher Nilß 30            
              Hans Sóffrensón 18            
N 19 Fúschevog lille ij W. Christen Iffverß 29 brúger Iffver Christensón 6             Jon Erichsón 45 217 218
        Mads Christenß 4             Iffver Jonsón 8
        Olúff Christenß 8 Vger             fost:S Nils Nilsón 18
                          F. Lars Hemmingsón 9
                          Sóstren (till Jon Erichsón)  
                          Hans Sóffrensón 4
N 20 Volsta 2 Vog: oc 2 pd. Anders Larsón 71 5½ pd       Jens Andersón 61            
              Johan   48            
              Jon Johansón 10            
              Svend Jenson 3            
Enchen Maritte   2½ pd Christen Christensón 26                  
        Jens Christensón 18                  
        Hendrich Christenß 13                  
N 21 LecheVigen j W. Claus Persón 41 j pd Peder Claúsón 9             Michel Pedersón 30
        Hans Claúß 7                  
Reier Christopherß 41 j pd                        
N 22 GósVig 3½ W. Enchen Vendel   brúger Iffver Iffverß 24 Olúff Jonsón 34 Peder Hansón 26      
        Lars Iffverß 14 Erich Amúndsón 26            
        Olúff Iffverß 9 Lars Amúndsón 20            
        fost: Effven Henrichsón 12 Daniel Danielß 22            
              Lars Olsón 50            
N 23 Hoúchebóe j W. Peder Raphaelß 33 bruger Iffver Olsón 8 Nils Torsón 56             219 220
        Jorgen Olsón 6 Nils Steffenß 26            
        Raphael Person 12 Vger Toer Mortenß 14            
              Raphael   9            
Núm 24 Aarbogen 1½ Vog Anders Andersón 71 brúger Olúff Andersón 30 Christen Christenß 12 Olúff Christenß 24      
        Christopher Anderß 27 Nils Jonsón 10            
        Rasmús Anderß 20                  
        Nils Andersón 19                  
        Jon Jonsón 28                  
N 25 Sandtorff 2 Vog: Olúff Amúndsón 31 j W. Tron Olsón 8 Jacob Sóffrenß 15            
Olúff Erlandsón 37 j pd                        
Peder Fredrichß 31 j W.       Christen Hansón 20            
Encken Maritte   2 pd       Olúff Olsón 9            
Núm 26 Levangen 3 Voger Asbiórn Hansón 41 j W. Jon Asbiórnß heroft. Svend Siúrsón 16       Stórcher Asbiórnß 40
        Gabriel Asbiórnß 15 Johan Hendrichß 10       Axell Jonson 35
Peder Raphaelß           Asbiórn Nilß 4       Lars Axelsón 3
fór benæf aff Hoúchebóe   brúger det andit                      
N 27 Brestrand 1½ Vog Christen Hansón 57 brúger Hans Christenß 8 Hans Jacobsón 20 Olúff Johansón 21 Nils Asbiórnson 26 221 222
N 28 Róberg 1½ Vog Elling Siúrsón 52 j W. Morten Ellingß 2                  
        Toer Ellingß 13                  
Enchen Dorethe   j W. Anders Mortenß. 20                  
        Nils Mortenß. 13                  
        Per Mortenß. 7                  
        Christen Mortenß. 4                  
Nils Haldorß 40 j W. Lars Nilsón 12                  
        Peder Nilsón 6                  
        Hans Nilsón 4                  
        Ædis Nilsón 14                  
N 29 Bóe 1½ W. Johan Olß 55 j W. 4½ mk Olúff Johanß 22                  
      Asbiórn Johanß 15                  
Enchen Beritte     Hans Nilß 10       Peder Pedersón 24      
        Nils Nilsón 7                  
        Asbiórn Nilß 5                  
Anders Olsón 31 18 mk Jórgen Andersón 7                  
        Olúff Andersón 3                  
N 30 Skonland store 4½ W. Elen Enchen brúger   3½ W. Peder Asbiórnsón 32 Lars Erichß 18       Tarald Olsón 40
        Anders Asbiórnß 28 Nils Olson 9       Nils Rtaraldsón 9
        Jens Asbiórn 26                  
Michell Asbiórnß 31 j V:                         223 224
Núm 31 Skonland lille 2½ Vog Rasmús Larsón 31 5 pd Hertvig Rasmúß 7                  
        Jens Rasmúsón 2                  
Lars Larsón 62 2½ pd David Larsón 16             Antonnis Siúrsón 52
        Nils Larsón 14             Hans Johanß 20
        Olúff Larsón 12                  
        Lars Larsón 10                  
        Halvar Larß 7                  
N 32 Stensland 3 W. Lars Christensón 52 1½ W. Christen Larsón 6 Peder Hansón 13            
        Peder Larsón iij                  
Mats Andersón 44 1½ W.       Christopher   15       Peder Pederß 45
                          Christopher Perß 18
                          Olúff Persón 13
                          Ædis Michelsón 36
                          Olúff Bendixsón 46
N 33 Qvitnes j W. Peder Michelsón 53 brúger Michel Pedersón 13                  
        Mats Persón 10                  
N 34 Tenvigen j V: Olúff Olúffsón 51 brúger       Christen Larsón 20       Hans Olsón 34
              Jon Larson 12       Olúff Hansón 3
N 35 Sandstrand 3½ W. Olúff Jesperß 61 j W. Jesper Olß 14                   225 226
Jon Ædisón 53 2 pd Olúff Olsón 16                  
Mats Olsón 30 2 pd Olúff Matson 9                  
Arn Andersón 30 2 pd Stórcher Arnsón 13                  
Einer Amúndsón 30 j W. Peder Einersón 3                  
N 36 Tovigen 2 W. Anders Kastenß 34 brúger St: Christen Jórgenß 17                  
        Kasten Jorgenß 17                  
        Christian Jorg: 10                  
        Kasten Anderß iiij                  
        F. Christopher Christophersón 30 Tommes Biórnsón 18            
        Olúff Olsón 16                  
        Olúff Poffvelß 12                  
        Lars Poffvelß 9                  
N 37 Rolnes 8 W. Olúff Erichsón 50 2 Vog Hans Olsón 20                  
        Halvard Olß 18                  
        Erich Olsón 14                  
        Ædis Olsón 10                  
Lars Larsón 33 j W.                         227 228
Olúff Olsón 34 j W.                        
Poffvel Larsón 51 j W. Haldvar Poffvelß 14                  
        Iffver Poffvelß 8                  
        Lars Poffvelß 5                  
Aslach Simensón 71 j W.                        
Anders Erichsón 41 j W. Peder Andersón 9                  
        Nils Andersón 3                  
Jon Rasmúsón 30 j W.                        
N 38 Nýgaard j pd Peder Jonsón 55   Jens Pedersón 16             Peder Siúrsón 58
        Jon Pedersón 10                  
        Arffved Pederß 9 Vger                    
N 39 Berg 3 Voger Jon Hansón 64 brúg: Hans Jonson 21 Hendrich Soffrensón 50 Mats Jonsón 29 Jórgen Stórchersón 82
        F. Olúff Jacobson 18 Vilchen Olsón 18       Olúff Torrisón 37
        F. Hans Jacobsón 13 ..ders Olsón 16            
              Olúff Jonsón 38            
N 40 Ervigen 3 W. Fogden Iffver Hanßón   brúger Hans Iffversón 2 Olúff Bersvendsón 24            
            Knúd Knúdsón 26            
              Peder Jórgensón 18            
              Sacharias Hendrichß ?9            
N 41 Eirsta 3½ W. Einer Johansón 45 ij W. St. Anders Andersón 26 Iffver Nilß 20             229 230
        Peder Andersón 34 Kasten Kastenß 15            
        F. Hans Aslachß 10 Jacob Haldvarß 10            
Peder Erlandsón 63 j W.                   Iffver Ædisón 45
                          Hendrich Iffversón 4
                          Ædis Iffversón j
Olúff Erlandß 66 2pd 6mk Jórgen Olúffsón 20             Peder Olúffsón 25
                          Nils Johansón 31
Asbiórn Andersón 42 2pd 6mk Anders Asbiórnß 12 Olúff Ædisón 17            
        F. Olúff Pedersón 12                  
N 42 Harbach 2 Voger Enchen Maritte   j W.       Bórre Olúffsón 43 Niels Olsón 40      
Ædis Nilsón 44 j W. Olúff Ædisón 17 Olúff Ædisón 28            
        Nils Ædisón 13                  
        FS: Erland Aslachß 13                  
N 43 Skiersta j W. Olúff Stensón 40 2 pd       Olúff Hansón 20       Einer Amúndsón 31
                          Peder Michelsón 50
Christopher Stenß 43 j pd                        
N 44 Inder Elsnes j W. Lars Olúffsón 66 brúger Fs: Anders Lassesón 25 Johans Johansón 22       Olúff Gúldbrandsón 60 231 232
                          Peder Olsón 20
N 45 ÿtter Elsnes j W. Stórcher Lassón 53 brúger Lars Stórcherß 11             Nils Michelsón 44
        Nils Stórcherß 5             Michel Nilsón 2
        Johan Stórcherß 3                  
        Fs: Jon Andersß 12                  
N 46 Grøtten med Øerne 4 Vog: Olúff Christopherß 55 brúger Christopher Olsón 15 Anders Olsón 30 Bern Larß 26      
        Christen Olsón 12                  
        F: Christopher Knúdß 20                  
N 47 Alffvestad 3 W. Nils larsón 51 ij W. Lars Nilsón 8 Tommis Larsón 22       Henning Persón 50
        Tron Nilsón 2                  
        F. Bern Bernß 12                  
Hans Christensón 55 ij W. Jacob Hansón 18       Kolbein Jacobß 15 Olúff Christopherß 80
        Olúff Hansón 4       Olúff Christoferß 26 Anders Olß 14
        Christen Hansón 2                  
        F. Nils Olsón 18                  
N 48 Dal 3 W. Christen Wastiß 40 ij W. Gregús Jacobß 14                  
        David Jacobsón 10                  
        Nils Jacobsón 8                  
Rasmús Christensón 40 ij W. Christen Rasmúsón 14                  
        Hans Rasmúsón 10                  
        Peder Rasmúsón 18 Vger                  
N 49 Vashin 1½ W. Ingebrigt Ellefß 45 brúger Ædis Ingebrigtß 12 Peder Olsón 26             233 234
        Ellef Ingebrigtß 8                  
        Olúff Ingeb: 6                  
        Peder Ing: 3                  
        F. Lars Larß 20                  
        F. Petter Anderß 13                  
        F. Johan Rasmúß 11                  
N 50 Vermdal ij W. Hans Persón 38 brúger Olúff Persón 22 Olúff Hanß 22            
        Hans Persón 20 Michel Johanß 20            
        Christen Hansón 9                  
N 51 Biórneraa 2 W. Johan Nilsón 40 j W. Jacob Johanß 9                  
Jorgen Hendrichß 34 j W.       Jens Torstensón 16       Knúd Anderß 70
              Torsten Torstens 15            
N 52 Foor 4 W. Siúr Siúresón 36 5 pd Lars Búrresón 12             Reier Olsón 37
        F. Olúff Haldvarsón 22             Peder Reiersón 9
        F. Ingvold Aslachß 8             Erland Reiersón 5
                          Hoffvel Kolbensón 28
                          Anders Hoffvelß 3
Hans Pedersón 40 j pd Peder Hansón 12                  
        Hans Hanß 10                  
        Jon Hanß 8                  
        Jacob Hansón 3                  
Samson Jonsón 30 2 W.       Carnelis Christensón 20            
N 53 Lúndenes 4 pd Nils Christopherß 41 2 pd Christopher Nilsón 8       Michell Nilsón 41 Olúff Ædisón 50 235 236
        Nils Nilsón 4             Geris Hanß 20
        Peder Nilsón 1                  
Nils Ellefsón 30 2 pd                        
N 54 Helsing j W. Christen Jonson 40 2 pd St. Jens Hansón 12             Michel Olsón 46
        Jon Christensón 10             Olúff Michelsón 13
        Hans Christensón 2             Jórgen Olúffß 10
                          Michel Olß 8
Christopher Johansón 39 j pd                        
N 55 Bedstebostad 3½ W. Anders Jacobß 36 iiij pd Jacob Andersón 7             Iffver Jórgensón 26
                          Anders Persón 12
                          Lars Persón 10
Christopher Olsón 50 2W oc j pd Iffver Olsón 22             Anders Olsón 30
        Nils Olsón 18             Olúff Anderß 4
        Poffvel Olsón 10             Nils Torgerß 34
        Clemmet Christopherß 10                  
N 56 Acheróen 2 W. Hans Nilsón 52 brúger Christopher Hansón 17 Olúff Knúdsón 14            
        Nils Hansón 14                  
        Olúff Hansón 12                  
N 57 Kiótten 3 W. Michell Johansón 39 ij W. Peder Michelsón j Mons   24            
Lars Nilsón 30 ij W.                        
N 58 Kidóen j W. Enchen Dorethe   brúger                         237 238
N 59 Rógnes 3 W. Tommis Hertvigß 43 brúger Jon Tommisón 14 Olúff Kolbiónß 20       Olle Olsón 60
        Hans Tommisón 11 Nils Hansón 20       Peder Rasmúsón 50
        Hertvig Tommisón 5 Halstein Bastiansón vj            
              Anders Nilsón 12            
N 60 Ornes j W. 2½ pd Enchen Grette   brúger Frants Mathisón 28 Christopher Simensón vj       Rasmús Pedersón 42
        Jacob Mathiß 24 Olúff Monsón 16       Casten Rasmúsón 4
                          Fs: Hans Persón 10
                      forarmit Kort Willemsón 80
                          Erich Jacobsón 30
N 61 Stornes j pd Fredrich Fredrichß 30 brúger                   Kiel Olsón 24
                                Olúff Kielsón 3
N 62 Oún inder j W. Erich Clemmetß 40 brúger                   Christopher Olsón 38
                          Olúff Olsón 38
N 63 Oún ýtter j W. Jon Vastison 46 brúger Nils Jonsón 10             Hans Vastisón 50
              Olúff Jonsón 5                  
Dette mandtal aff mig Vndertegnede Vdj Vice Pastoris Hæderlige oc Vellærde mands H Olúff Felds hans fraværelse at være for fattit; vidner ieg monú et sigillo. Trondenes d 6 Aúgústi Anno 1666 Rasmús Arffvedson. Ehand (Segl)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).