Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1665 Trondenes sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.192 står det i originalet "N 2 Same skÿlder 3 W: 1 pd. Opsiddere Sóren Klocker, 67 aar bruger - 1½ W. Sønner Ole Sórenßon udfatzig - 33 aar. Tjenistedrenge Lars Larßón 26 aar ... Knegte Siur Olßón 26 aar. Husmænd ... Peder Hanßón 70 aar ...". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras sönner, drenger, osv. nøyaktig bredvid föräldern. Texten är för det mesta välskriven. Läs även Manntall 1666! Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" eller punkter efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 80 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Richtig fortegnelse Ofver Gaarderne Med deris Opsiddere oc Affgifft i Trundenes Kircke Sogn 192
Gaarde Opsiddere Sønner Tjenistedrenge Knegte Husmænd oc Strandsiddere
schýlder brúger
N 1 Trundenes Bispe Residentze 4 W. Vice=Pastor                              
Oluff Feld   bruger                        
                               
N 2 Same 3 W: 1 p Sóren Klocker 67 1½ W. Ole Sórenßon 33 Lars Larßón 26 Siur Olßón 26 Peder Hanßón 70
        udfatzig     Arne Olßón 30       Iver Jonßon 40
              Anders Johanßon 22            
Hendrich Johanßón 27 j W.       Haldor Arneßón 20            
              Jon Larßón 16            
Erich Sórenßón 35 2 pd       Baar Knudßón 25            
udfatzig             Jens Perßón 25            
Mickell Iffrßon 36 2 pd Jon Jonßón 16                  
  Harsta 3½ W. Skrifveren             Per Hanßon 19            
Jens Pederßón   1 W.       Gregers Eliaßón 16            
Christopher Jonßón 44 2½ W.       Lars Jenßón 17 Joseph Jenßón 24 Hans Perßón 60
              Jon Janßón 26            
  Gangsaas 1½ W. Amund Arneßón   bruger Christen Christenßón 24             Jacob Olßón Aasen 56
                          Niels Ædißón Botten 40
  Stangnes 1 W. Wulff Wulfßón 34 bruger       Samßón           Ole Perßón 50
        Anders Christopherß: 14             Christopher Olßón 50
  Kanebogen 2 pd Jon Christopherßón 70 bruger       Thomes Perßón 34       Cort Vane(p?)ter 30
  Mekile 1½ W. Jens Perßon, almiße 90 18 mk                         193
Elias Christenßon 60 18 mk                        
Stórcker Olßón 60 j W. Christopher Stórckerß: 12                  
Jórn Jórnßón 36 j W.                        
  Brevig 2 W. Matz Amundßón 56 bruger Morten Hermandß: 24 Ole Jonßón 24       Ole Jacobßón 47
                          Per Hendrichßón 50
                          Per Balsærßón 20
  Kile 1 W. Jon Torberßón 73 1 pd       Johan Goútßón 24            
Ole Jonßón 23 1 pd                        
Per Jonßón 21 1 pd                        
  Kilebotten 2 W. Jacob Rasmußón 73 1W. 1pd Jon Jacobßón 20 Bÿrge Laßeßón 13 Jon Erichßón 23      
        Selffoster                    
        Matz Larßon 33                  
        fosterßón                    
        Claus Hermandßón 18                  
Ædis Perßón 58 2 pd Ole Amundßón 13 Jetmund Christenß: 20 Elias Larßón 20 Amúnd Tómmerma.. 50
              Lars Jonßón 18            
              Per Hanßón 16            
  Furrehaffn j W. Augustinus Siurßón 40 bruger                   Ole Gregerßón 30
                          Ædis Mickelßon 40
  Roglen 2 W. Matz Jonßon 39 1½ W.       Claus Johanßón 33            
              Mons Jenßón 32            
Jon Jahanßon 35 j W.                        
  NorVig 2 W. Hans Perßón 46 1 W. Per Larßón 15 Jacob Sórenßón 40       Lars Larßón Øen 30
Matz Jonßón 30 1 W.       Ole Jonßón              
  MelVig 1½ W. Niels Mortenßón                       Jacob Olßón 70 194
Bispens Ombudsmand   bruger                   Claús Hanßón  
                          Niels Anderßón  
  SøVig 3 W. Niels Mortenßón nest ben:   bruger       Ole Larßón 47            
              Ole Anderßón 34            
              Jon Jacobßón 20            
              Hans Jenßón 22            
  Halsebøe 1 W. Hertvig Hertvigßón 50 bruger Hertvig Hertvigß 12 Ole Ædißon 30       Amund   70
              Per Rasmußón         Hans Markuß. 40
  BrogVig 1 W. Hendrich F(re?)richßón 37 j W.                   Ole Ifverßón 40
tarmbrúden                            
Casper Tronßón 70 j W.                        
  FuskeVog store 1½ W. Casper Tronßón nest ben:   bruger       Niels   50            
  FuskeVog lille 1½ W. Christen Ifverßón 28 bruger Niels Nielßón 14 Anders Aslachßón 42       Jon Erichßón blind  
  Volsta 2W 2pd Anders Larßón 70 5½ pd       Jens Anderßón 60       Mickel Perßón 30
              Anders Olßón 40       Johan    
Encken Maritte   2½ pd Christen Christenß 25                  
  LeckeVig j W. Claus Perßón 40 j pd                        
Rejer Christofferßón 40 1 pd                        
  Gosvig 3½ W. Encken Vendell   bruger Ifver Ifverßón 24 Erich Amunßón 23 Christoffer Hendrichßón 38      
        Lars Ifverßon 12 Daniel Danielßón 20 Villum Siurßón 36      
              Lars Amundßón 16            
  Houkebøe 1 W. Per Raphaelßón 32 bruger             Niels Steffenßón 20 Anders Anderßón dóft 28
  Aarbogen 1½ W. Anders Anderßón 70 bruger Ole Anderßon 30       Ole Christenßón 25       195
        Christoffer Anderßón 24                  
        Rasmus Anderßón 16                  
        Jon Jonßon 27                  
  Sandtorff 2 W. Ole Amundßón 30 j W.       Christoffer Hanßon 16 Per Christofferßón 30 Anders Hanßón  
Peder Frerichßón 30 j W.       Svend   14       Stórcker Asbiórnßón 40
Ole Erlandßón 36 1 pd       Per   16            
Encken Maritte   2 pd                        
  Levangen 3 W. Asbiórn Hanßón 40 1 W. Gabriel Asbiórnßón 12       Jon Asbiornßón 20      
Peder Raphaelsón                       Niels Olßón 30
fór benæffet aff Hoúckebóe   1 W.                        
Hans Olßón   1 W.       Aslach   16            
  Brestrand 1½ W. Christen Hanßón 56 brúger       Hans Jacobßón 27 Ole Johanßón 20 Antonius Ifverßón 50
                    Jens Haralßón 20      
  Røberg 1½ W. Niels Haldorßón 38 j W.       Elling Siurßón 40            
Encken Dorthe   j W. Anders Mortenß. 20                  
Elling Siurßón   j W. Thoer Ellingßón 12                  
  Bøe 1½ W. Øfvind Jonßón j W. 4½ mk       Lars Erichßón              
Johanes Olßón j W. 4½ mk Asbiorn Johanßón 12       Ole Johanßón 20      
Niels Hanßón 70 18 mk                        
Anders Olßón 30 18 mk                        
  Skonland store 4½ W. Asbiorn Mickelßón blind 80 3½ W. Jens Asbiórnßón 29       Anders Asbiórnß. 28       196
        Per Asbiórnßón 35       Per Perßón 24      
Mickel Asbiórnßón 30 1 W.                        
  Skonland lille 2½ W. Rasmus Larßón 30 5 pd             Jórgen          
Lars Larsón 50 2½ pd Thomes Larßon 12                  
  Stensland 3 W. Matz Anderßon 37 1½ W.       Lars Ottheßón 46       Per Perßón 52
                          Ole Bendictßón 42
Lars Christenßón 49 1½ W.       Rasmus Halvarßón 30 Ole Johanßón 20 Haltle   59
              Ole Johanßón (Namnet till vänster overstruket)      
  Qvitnes j W. Per Mickelßón 50 bruger Mickel Perßón 12                  
  TenVig 1 W. Ole Olßón 50 bruger       Christoffer Svag 15       Hans Olßón 33
  Sandstrand 3½ W. Ole Jesperßón 60 1 W.                   Jon Rasmußón 30
Matz Olßón 29 2 pd                        
Jon Ædißon 60 2 pd Ole Olßón 12                  
Ejner Amundßón 50 j W.                        
Arne Arneßón 30 2 pd                        
  ToVig 2 W. Anders Kastenßón 31 brúger Ole Olßón 12 Jens Larßón 50            
              Christoffer Christofferßón 24            
  Rolnes Sóre 8 W. Povel Larßón 50 1 W.                        
Anders Erichßón 40 1 W.                        
Aslach Simonßón 70 j W.                        
Det andet ligger Øde                            
  Berg med bergs Eng 4 W. Jon Hanßón 63 bruger Hans Jonßon 20 Ola Jonßon siug         Jórn Storcherß.. 70 197
        Ole Jacobßón 15 Hendrich Sornßón 44       Ole Torrißon 28
              Vilken Larßón 16            
              Lars Larßón 14            
  ErVig 3 W. Fogden Ifver Hanßón   br:       Anders Jamt              
              Kell                
              Knud Knudßon              
              Ole Olßón              
  Ejrsta 3½ W. Ejner Johanßón 46 1½ W. Anders Anderßón 23 Niels Ædißón 24       Ifver Ædißón 49
        Per Anderßon vanfór 30 Ole Ædißon 16            
Peder Erlandßón 58 j W.                   Morten Knudß.. 35
Ole Erlandßón 64 2pd 6mk Jórn Olßón 20             Niels Johanßón 30
                          Per Olßón 24
Asbiórn Anderßón 40 2pd 6mk                        
  Harbach 2 W. Bertel Hanßón 50 1 W.       Ole Ædißón 22 Niels Olßón 40      
Ædis Nielßón 40 1 W.       Johans Johanßón              
  Skersta 1 W. Ole Stenßón 32 2 pd       Christoffer Svag 14       Ejner Amundßón 40
              Ole Hanßón 20       Per Mickelßón króbling 45
Christoffer Stenßón 34 1 pd                        
  Elsnes Inder 1 W. Lars Olßón 65 bruger Anders Laßeßón 24 Per Rasmußón 35       Ole Gulbrandßon Skaret 60
              Ædis Mickelßón 24          
              Anders Mickelßón 20            
              Bÿrge Knudßón 44            
              Johans Johanßón 20            
  Eslnes ÿtter 1 W. Stórcker Larßón 52 bruger                   Niels Mickelßón 43
  Grøtten med Øerne 4 W. Ole Christopherßón 54 bruger Christoffer Knúdßón 18       Berent Larón 22       198
  Alfvesta 3 W. Hans Christenßón 54 1½ W. Jacob Hanßón 15 Ole   30       Ingebricht Olßón 40
Niels Larßon 50 1½ W. Niels Olßón 15 Thomes Larßón 20       Hemming   40
                          Ole Christofferßón 60
  Dall 3 W. Rasmus Christenßón 40 1½ W.       Ole Hanßón 16            
Christen Vastißón 31 1½ W.                        
  Vaskind 1½ W. Ingebricht Ejlefßón 44 brúger Lars Larßon 12                  
  Vermdall 1½ W. Per Perßón 74 1 W. Ole Perßón 20       Mickel Johanßón 17      
        Hans Perßon 16                  
Hans Perßón 37 j W. Ole Hanßón 20                  
  Biørneraa 2 W. Jórn Hendrichßón 35 1 W.       Jens Thorßón 16       Knud Anderßón almiße 50
              Tosten Tostenßón 12       Per Snidker 50
Johan Nielßón 36 1 W.                        
  Foor 4 W. Siúr Siurßón 35 5 pd Ole Halvorßón 15 Ole finn 40       Reÿer Olßón 40
                          Ole Ædißón 46
Hans Perßón 40 1 pd                   Hafvor Kolbenßón 30
Samson Jonßón 30 2 W.       Carnelis Hanßón 16            
  Lundenes 4 pd Niels Christofferßón 37 j W.       Mickel Nielßón 40       Niels Olßón  
Niels Ejlefßón 30 2½ pd                        
  Helsing 1 W. Christen Jonßon 50 2 pd                        
Christoffer Johanßón 43 1pd                        
  Bestebosta 3½ W. Anne Ingvoldsdat   1W j pd                   Anders Olßón 26 199
Anders Jacobßón 35 1W j pd                   Mickel Olßón 46
Christoffer Olßón 44 1W j pd Iver Olßon 22             Niels Torgerß.. 40
        Niels Olßon 14                  
  Ockerøen 2 W. Hans Nielßón 50 bruger Christoffer Hanßón 15                  
        Niels Hanßón 12                  
  Kiøtten 3 W. Mickel Johanßón 32 1½ W.       Iver Jórnßón 20            
Lars Nielßón 22 1½ W.                        
  Kidøen j W. Encken Dorthe   bruger                        
  Røgnes 3 W. Thomes Hertvigsón 42 brug: Niels Hanßón 14 Ole Olßón 30            
        Haagen Haralsón 15 Halsten Vastißón 12            
  Ornes 1 W. 2½ pd Encken Grethe   bruger Frantz Matthißón 26 Niels Cortßón 19       Cort Villumßón almiße 70
        Jacob Matthißón 24             Frerich   26
        Lars Hanßon 28             Ole Erichßón 50
        Hans Olßón 20                  
        Christen Iverßón 17                  
              Erich Jacobßón 22       Rasmus Perßón 40
  Stornes 1 pd Per Siurßón 50 brúger                   Ole Johanßón 40
  Øun Inder 1 W. Erich Clemetßón 40 bruger                   Ole Olßón 30
                          Christoffer Olßón 30
  Øún ÿtter j W. Jon Vastißón 44 bruger                   Hans Vastißón 50
Saa Viit haffr Jeg med stórste Móÿe údforsked, oc saadan kundskab, som forskrefvet findiserlanged, anderledis er mig, icke bevúst, hvilcket Jeg testerer oc bekreftter med egn haand skrefvet oc underskrefvet. Aff Trundenes I Sennien udi Norland den, 9 Maij 1665. Loci minister, Olaus Olai Feldius mpp (Segl) 200
Efttersom der er stoer forandring hoes alle Adams bórn, Saa Skröbelighed giór Veüdingm, at det bliffr icke Ved it fra Morgen indtil aftten, end at sige it aar omkring: Saa haffr Jeg Ombedet min hæderlige oc kere Medbroder, H. Rasmus Arfveßön, hand Vilde Sadant end ÿder mere eftterforske, i min fraVærelse paa Bergens Reÿse, oc det Skrifttlig Consionere, hvilcket paa det flittigste er skeed, oc her hoos tillige i en Qvart indhændigist. Trundenes it Supra, Anno 1666, 11 Octobris. O L. Feld mpp (min anm. se nästa Manntall 1666, där flera barn finns)
 
Följande text finns på sidorna före ovanstående Manntall. På grund av bokens blad är böjda syns inte vissa ord i högerkanten. Min gissning finns inom snedstrecken /.. /
Paa Efftertegnede postulata oc Spörsmaals Stÿcker, Ermældis Welbestalte Commissario, Titus Bülche, som eftterfólger, paa den maade, som ieg een Ungmand her paa stæden, mest haffr kundet Erfare. 188
Qvæstio 1. Hvad en hvers Viße Indkomme er, intet undertagen uden forbrÿdelse?
  Resolutio. Min Indkomme er 30. W. Fisk, 1 W Raff, 2 t korn, 1 W Oest: som mig Leggis aff Bispen Ved hans Ombudsmand. Er her fornden tillagd trende Øde platzer, nemlig Arnøen, Hestehaven, [: af hvilcke tvende, ieg haffr icke een Skieff, thi der er hvercken stub eller stage der paa :] Nÿgaard skÿlder 1 pd
2. Hvad ager oc Eng til Præstebolet Ligger; hvormeget korn der kand saaes, hvor mange Creatúre der paa kand holdis: Saa oc i Ligemaade hvad ager Eng til den gaard únder Annexen, saa Vel som hofvet kircken ligger, oc hvad herlighed til dem begge, aff Saúger eller andet.
  R 1. Ager oc Eng ligger her nú icke Videre til Trundenes gaard, end den blotte Jord hoos Residentzen, Oc er imod andre höÿt oc dÿre lagd for 4 W. 2. Kand her saaes 12 t. Korn, om alt hvad for ager land kand actis, skulle aarlig optagis, hvilcket Jorden icke taaler, oc efne eÿ bevilliger, men 6 eller 8 t kand mand loflig saae, saa hviler Jorden sig sommestæder /: Offte Saaer mand noget oc faar lidet eller intet igien, for den langværige kald om foraaret, oc tielig igienkommende om hósten :/ 3. Kand her holdis 2. heste, 24 stÿcker Voxen qvæg, kiør oc Øxen, 20 stÿcker, faar oc geder tilsammen; 6 ungnód eller paasatte kalfve, naar Gud Vill gifve hóstveirligt, at mand kand faa hóó oc foer Vell i húús, som her langt Noer sielden skeer, maa dog der forúden sóge barck oc riis aff Skofven, oc tang om foraaret. I aar kunde her icke fori 16 Vogen Nód, 4. Her ligger aldelis ingen anden herlighed, hvercken af diúr= fúgle= eller fiskefang. Saúger med anden herlighed Veed Vi icke aff. 5. Annexerne her i Sennien únder hofvet kircken Trúndenes haffr deris Sæer Præster, Som Vel om dem medeeler únderretning.
3. Om der er nogen Skoúff til Præstebolet. Om nogen Stúbgang der er gænget; hvo bóderne haffr sógt oc bekommet. Eller om nogen er foretted Ved procetz eller andet, saa Viit ham er beviist.
  R. Her er ingen anden end Smaa bircke Skoúff som brugis till brende. Hvad heller det Ord Stubgabg, bemercker marckegang eller at gaa húúsemode, da haffr ieg intet hórt der om. Ting oc Rettergang haffver fogden oc Skriffveren med deris Soreemænd sig imellem, Præsterne hóre der foÿe om. 189
4. Q. Hvad en hvers tiende er aff alle slags korn=Vare, fisk, qveg, Oest, Liin eller andet; hvad det aarlig belóber: Item Special Viis ohvor meget aff hver Slags, aff gaard eller mænd, naffngifvis.
  R. Jeg var aldrig hoos noget tiende bÿtte, Veed derfor icke hvad een hver maa gifve. Men Skrifver, Foget oc Ombudsmand Veed be(s..)der om, efftersom de det oppeberge; dog her gifvis ickun tiende aff fisk, korn, Oest. Mig som mine formænd er aff Bispen forundt hóst tienden aff fisket in Octobri, Novembri oc Decembri, paa den tid hver mand klager sig at Paa lidet eller intet
5. Q. Hvor mange kircker der er udi et hvert Præstegield, hvor Viit imellem dennem, oc hvor langt de haffr fra hver kircke til kióbstæden.
  R. Trundenes Præstegield haffr Viit údstreckende, efftersom alle de kircker, som ere i Seniens fogderie, kiender Trundenes for deris Sogne eller hofvet Kircke, hvor under findis 1. Kvæfiord kircke /Li/gendis til Lands 1 miil, men til Vands 2 miile i Vest fra Trundenes. Hafvendis sin residerende Capellan, H. Mickel Oúd/en/ßón. 2. Sands kircke fra Trundenes 1 miil til Vands i /Nord/ Oc haffr sin residerende Vapellan, H. Christen Laúritzsón, oc haffr únder sig det kaars Neregaard j miil fra Annexen. 3. Tors/ken/ kircke liggendis i Nordost 5 miile fra hofvet kircken Trundenes, oc haffr sit korshuus i Grÿllefiord 1/4 miil fra Annexen, Oc haffr /sin/ residerende Capellan, H. Jórgen Casperßón. 4 Mæfiord kircke i Nord 6 miile fra Trundenes, oc haffr sit korskúús paa Berg en miil fra Annexen, oc sin residerende Capellan, H. Olúff Jon/ßen/ 5. Ú=anset at Astafiord er it sær Gield, som haffr Vice= P/a/storem , H. Malthe Christenßón, som pleier baade hafve residerende oc húús=Capellan. Sogne kircken Ibesta, ligger til Sóes 2 miile i Øst fra Trundenes, oc haffr under sig diße Annexer, 1 Haffn, 2 Tranøe, 3 LendVig, dog næffner de Trundenes deris hofv/et/ kircke. fra Trundenes til Kióbstaden Trundhiem er 60 miile, men til Bergen, hvor Vi maa hente bród er 120 miile.
6. Q. Ved hvad Gield der holdis = eller residerende Capellaner, hvad Lön de hafver hvor meget, hvad, oc aff hvem de det niúder.
  R. Aff nest foregaaende resolútion actis at alt Trundenes Gield betienis Ved residerende Capellaner, oc Bispen er Pastor. Hvad Lón Jeg haffr, hvad det er, oc aff hvem ieg Det niúder er Specificered hoos den fórste post. Oc efftersom Almúenhaffr Ønckis offver Præstens ringe Lón oc únderholdning, haffr hver gaardsmand tillagd hannem 1 pd. fisk, oc hver huusmand j pd, som de kalde bordhold. 190
7. Q. Hvor der ere Sogne degne eller eÿ, hvad deris Indkomst er, hvor meget, oc aff hvem tillagd.
  R. Degnens Lón er her aff hver gaardsmand j pd fisk, oc aff hver Húúsmand 6 mk fisk, Videre oc mere siger hand sig icke at hafve enten til Gaard eller huus.
8. Q. Hvad for Inventarium aff hvert slags der findis Ved it hvert Præsteboell Oc om Præstegaarden er Ved den tilbörlige hæffd oc bÿgning; item hvad mangel oc bróstfeldighed der paa kand Være.
  R. Inventarii Stÿcker her til Trundenes Veed ieg Liden únderretning om, efftersom mand finder intet Vist Skrifftlig for sig der om. Derfore lige som den ene slipper, oc Vil fra sig lefvere, der med maa den nÿkommen oc fremmede tage Ved oc lade sig nóÿe. Dog saa Viit som ieg kand erfare effter min Sl: formands antegnelse, skall inventarii her til stæden Være diße.
Biblia Lat. In folio En anden nÿgiort seer mand intet til meße sercke, 1 forslit, 1 brugelig, oc 1 nÿgiort En Liden tint aff tin Et par blaargaarnes Lagen,en Rÿe befindis mesten forslit
Biblia Dan. I 4to En Liden tin flaske til Sognebúds brúg. En kober Liúse stage med 4 piber brum
Bernhardus in Acta Apostolorum Alterduge, 1 forslit, 1 brugelig. Til Residentzen En bradspit, 2 Skeringer
Brentius in Lucam Sólff kalck forgÿlt, Vejer 16½ Lod, discken aff kaaber forgÿld Tive kiór 1 Bismer, En stoer Saug, 2 Laer
Agvinas de Confessione 2 Faar, 1 Lam 2 Øxer, Et trefad, 4 kar at brÿgge eller sette údi, 1 tappe kar
Missale Papisticum in 8vo Sognebuds kalck oc disk, tilsammen 13 Lod. En Sengested En malt Qvern, Et Smedested 1 W.
Conciones Cúlmanni in fol. Et stort oc Et Lidet skab Tre smaa Nafre, En hold hage
Thomæi Psalme bog forslit Tho meßing stager paa Alteret, 2 pd. En stoer oc En Liden skifve Saa Viit finder ieg at Være antegned aff min Sal: formand, men hvor en stoer hob aff det er, saa oc seer hvercken hand eller ieg, oc hvad som findis er moxne forbrugt oc údneligt.
Postilla Lutheri in fol. Et Rógelse kar aff Jern, 6 mk. En slabenck
Brugelig Meßehagel 1. En Vin kande aff tin, paa 2 potter En Senge dÿne, en hofved dÿne
  R. Trundeneßis Residentze, haffr i begÿndelsem aff Múncke, som trois kand? Været Viit oc Velbebÿgget, med mange Loßementer, efftersom Bispen i Pavedommet haffr holt til her med 6 eller 7 Prester, som naer begierdis aff Almuen er her oc der i Gieldet udsendt dem at betjene. Men nú icke stort meere til gaffes, end en mand kand Være hielpen med, naar hand Jeffnlig flicker der paa. Det andet er forfalden oc forfalder dagligen, Som det sig selff údviser. 191
9. Q. Hvor mange heele, halfve, Øde oc half=Øde gaarder der er udi et hvert Sogn, anseende at opsidderne paa gaardene forógis; oc Kongen, Præsten Saavelsom kircken icke mindre deris tilbórlige Rettighed oc tiende. Actum Trundhiem, 5 Octobr: 1664. T Bulche, mpp
  R. Her paa findis i effterfólgende Register oc Mandtall beskeden om effter dette Lands Leÿlighed, underledis Veed ieg icke at Skiónne hvilcke der bör at actis for heele, halfve, Øde oc half=öde Jorder, effter denne Ortis art. Ellers giorde ieg detheller end gierne, som ieg oc burde.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).