Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Tranøy Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten i slutet av Lenvik, där Presten beskriver hela Astafjord Prestegjeld. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.328 står det i originalet "Gaarder Store Skoúg - 3 Woger. Opsiddere Olle Hansón - 40 Aar brúger - ij W. Thienestedr: Olle Ollsón 30 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 83 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnellse Offúer Astefiords gielld údi Sennien med sine trende Únderliggende Annexer DiúrØen, TranØen och Lændúigen. Paa dieris Gaarder, Opsiddere, Etc. 1666 328
TranØe Sogen 342
Gaarder Opsiddere Sónner Thienistdrenge Knechte Húßmænd Strandsiddere
brúger
StangeNæß 2 W Christopher Nilsónn 48 2 W. Nillß Christophersón 13             Olle Hansón 27
HoffsØe j W. Olle Andersón 32 j W. Per Joensónn 16             Eddis Edjsón 35
Halls ij W. Jacop Roardsón 36 j W. Joen Edjsón 15 Anders Mogensón 18            
Hans Hansón 39 j W.                        
Aae ij W. Halldvor Edisón 52 2pd 6mk Eddis Hallvorß 20                  
      Joen Hallvorß 18                  
Christoffer Persón 43 2pd 6mk Elúff Edjsón 14                  
FrúVoeg j W. Jens Persón 45 j W. Helj Jensón 14                  
Eÿe j W. Enchen Marit   j W. Reinholt Hansón 34             Ingebret Eddisón 30
        Gabriell Hanß 32                  
Læchangen ij W. Her Olle i Mæfioren býgr den til sin? Affllßgaard?                    
TranØen 3 W. Lens Manden     Hans Joensónn 30 Nills Edjsón 24             343
Joen Sigvardsón 44 3 W. Anders Andsón 16 Stórcher Hansón 26            
DÿViig En húß mandtz sæde Som ligger till TranØen Olle Mogensón 38   Per Andersón 18                  
        Svercher Andß 16                  
Skatt Viig 4 pd Olle Joensón 52 4 pd Stórcher Christopherß 26 Per Nillsón 14            
        Anders Joenß 16                  
        Jacop Sandersón 25                  
Viiche 2 W. Enchen Dorethe   j Vog Sóren Joensónn 20 Joen Nillsón 24            
        Olle Eventsónn 13                  
Encen Anna     j W. Raßmúß Eddisón 28                  
        Olle Eddisón 24                  
VangßViiche j W. Eddis Ambrúsón 47 j W.                        
Toer Ambrúsón 40 j W. Mathis Johansón 20                  
Robostaa 2 W. Olle Joensón 66 j W. Thron Ollsón 26 Nills Ellingß 26 Nills Endrisón 28      
        Joen Ollsón 18 Olle Gregersón 18            
        Olle Ollsón 20 Olle Knúdtzón 50            
Michel Joenß 56 j W. Christoffer Michelsón 19 Siúr Andsónn 13            
        foster Són                    
        Per Christoffrß 25                  
        Joen Michelsón 13                  
Per Iffúersón 50 j W. Iffúer Persón 14                  
Soellberg 2 W. Mogens Joenß 55 4 pd Joen Mogenß 22 Hans Hane? 18             344
        Hans Mogenß 20                  
Per Øvensónn 57 2 pd Hans Andersón 15 Anders Perß 26            
        Øven Psónn 16                  
        Lÿr Berentsón 15                  
RósßeVog j W. Joen Mogensón 32 j W.                        
Per Christoffersón 26 j W.                        
Væßnæß Klóven j W. Thrúndhiembßborgere                            
Moses Psón 52 j W.                        
Hemmingß Jord ij W. Anders Knúdzón 41 ij W Frerich Thórgersón 20?             Christopher Halldchilldsón 34
        Elúff Ollsón 15                  
Grúnd Resen j W. Eddis Joensónn 80 j pd 6mk                        
Per Persónn 78 j pd                        
Eddis Edjsón 32 18 mk                        
Tómmer Viig 2 pd Christopher Thörgersón 50 2 pd                   Joen Hellesónn 52
FúrØen j W. Anen Siúrß find 50   Siúr Anensón 18                   345
Olle Andersón find 40                          
NB. Denne Vog brúgis till greßleÿ aff finnerne                      
Gúttúrß Jord j W. Enchen Berit   j W. Ingebret Joensónn 16             Elúff Iffersón 60
Thore Persón 43 j W.                        
Nór Strómmen 3½ pd Erich Siúrsón 80 iiij pd Hans Erichsón 30       Thórris Olsón 27      
        Nills Erichsón 28       Larß BadtzMand 14      
        Jesper Erichsón 27                  
        Frerich Erichß 26                  
        Siúr Erichß 25                  
        Olle Erichß 24                  
Sør Strómmen 4 pd Amúnd Nillsón 44 2 pd                        
Gúttúrm Nillß 56 2 pd Jesper Gúttúrmsón 19                  
        Olle Gúttúrmß 14                  
BacheJord j W 18mk Iffúer Persón 50 j W 18mk                        
Skoúg Ellffúen j W. Enchen Magnilld   j W. Nills Knúdtzón 24             Eddiß Biórß 28
        Villom Knúdtzón 18                  
Smórßgaard 2 pd Anthonis Ollß 70 2 pd Niells Nillsón 14                  
        Morten Mogensón 20                  
Biórgen j pd Siúr Dallchiorsón 43 j pd                         346
Fúrstrand j W. Larß Joensón 64 2 pd Joen Larsón 16 Knúd Johansón 60            
Joen Johansón 36                          
Espenæs 4 pd Michel Nillß 66 4 pd Olle Persón 13             Stórcher Eddjsón 25
Saa Viid Ieg her om haffúer kúnd hórt och spúort findis sandferdeligen údj pennen forfatted, och ingen údelúgt eller forglembt, Vidner ieg Úndertegnede med haand och Segell. Ex Ibestaa den 16 Maÿ 1666. Mallte Christensónn. 351
 
Fortegnellse och Opskrifft paa det Únge Mandkión, som er Tollff Aar och der únder, Offúer det hele giælld, dj fire kirche Sogner, Astafioren, DiúrØen, TranØen ocj LændViigen. Paa det plichteligste, efter befallingen, forfattedt som Effterfóllger. 360
TranØe Sogen 369
Gaarder Opsiddere Sónner Húsmænd Dieriß Sónner      
No 1 Stangenæß 2 W Christopher Nilsón 48 2 W. Hans Christoffersón 9 Olle Hansón 27 Sóren Ollsón      
        Torger Christoffrß 7                  
No 2 HoffsØe j W. Olle Andersón 32 j W. Anders Ollsón 2                  
No 3 Halls ij W. Hans Hansónn 39 j W. Roard Hansón 8                   370
        Anderß Hansón 4                  
No 4 Aae ij W. Christoffer Persón 43 2pd 6mk Per Christoffersón 9                  
      Christoffer Christofferß 6                  
No 5 FrúVog j W. Jens Persón 45 j W. Hans Jensón                  
        Jens Jensón 5                  
        Gabriell Jensón                  
No 6 Eÿe j W. Enchen Marit   j W. fostersón                    
        Olle Hansónn 4                  
No 7 Læchangen ij W.                                
No 8 TranØen 3 Wogr Lens Manden     Anderß Joensón 8                  
Joen Siúrsónn 44 3 W. fostersón 16                  
        Iffúer Knúdzón                  
No 9 Skatt Viig 4 pd                                
No 10 VangßViig j W. Thor Ambrúsón 40 j W. Stórcher Thorsón 4                  
        Anderß Ollsón 7                  
Eddis Ambrúsón 47 j W. Christoffer Eddiß 7                  
No 11 Viiche 2 W.                                
No 12 Robosta 2 W. Olle Joensón 66 j W. fostersón                    
        Thorger Persón 8                  
No 13 Soellberg 2 W. Mogens Joenß 55 4 pd Christoffer Mogenß 3                   371
        Olle Mogensón                  
        Christoffer Mogenß                  
        fostersón 16                  
        Arne Ollsón 8                  
No 14 RósßeVog j W. Joen Mogensón 32 j W. Per Joensónn 3 En fattig Enche   Olle Andersón 10      
              Anna                
No 15 Veßnæß Klófúen j W.                                
                               
No 16 Hemmingß Jord ij W. Anders Knúdtzón 40 ij W fostersónner   Christoffer Halldchilldsón 34 Halldchilld Christoffersón 3      
        Thÿgge Klaúsón 6       Larß Christoffrsón      
        Johan Jensón 2                  
No 17 Grúnd Resen j W. Eddis Eddisón 32 18 mk fostersón                    
        Jórgen Joensón 6                  
No 18 Thómmer Viig 2 pd Christoffer Thórgersón 50 2 pd fostersón   Joen Hallesón 52 Johan Joensón 11      
        Hans Mortenß 3       Halle Joensón 9      
No 19 FúrØen j W.                                
No 20 Gúttúrß Jord j W. Enchen Biritt   j W. fostersón 16 Enchen Anna   Nills Eddisónn 11      
        Michell (Ask?)illdsón 11½       Morten Eddjsón 7      
No 21 Nór Strómmen 3½ pd Erich Siúrsón 80 iiij pd Joen Erichsón 12                  
        Anderß Erichsón 11                  
        fostersónnner                    
        Johan Hendrichsón 14                  
        Madtz Ollsón 14                  
No 22 Sóer Strómmen 4 pd Gúttúrm Nillsón 56 2 pd Christen Gúttúrmsón 7                   372
        Nillß Gúttúrmsón 3                  
Amúnd Nillsón 44 2 pd Nills Amúndsón 3?                  
        Adam Amúndsón 5                  
        Knúd Amúndsón 3                  
No 23 BacheJord j W 18mk Iffúer Persón 50 jW 18mk Peder Iffúersón 4                  
No 24 Scho Ellffúen j W.                                
No 25 Smórsgaard 2 pd Anthonnis Ollsón 70 2 pd Olle Hallvorsónn 6                  
No 26 Biórgen j pd                                
No 27 Fúrstrand j W. Larß Joensón 64 2 pd Olle Larsónn 4                  
Joen Johansón 36 j pd Johan Joensón                  
No 28 Espenæs 4 pd Michell Nillsón 66 4 pd Anders Michelß 7                  
        fostersónn                    
        Mogens Jespersón 10                  
Dette at vere Richtigt och Ret, Vidner Jeg Ex Ibbestaa den - 28 Júnü 1666. Mallte Christensónn. 375

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).