Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Sortland 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 10. Inga sidnummer finns. Text i kolumn 4 och 5 saknas. Kolumn nr. 7 är min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 100% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 4 Bórn og Tjenere, der have i Lón hver 10 rD og derover, i Penge eller Penges Værd og Extra Skatten tilkommer at svare:
Kolumn 5 Antallet av de Persohner som er úden for Bondestanden, og Extra= Skatten for sig, huustroe, Bórn og Tjenere tilsvare.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 6 Kolumn 7
 
Mandtall Til Extra Skattens Oppbórsel for Kalsnæs, Úlvóe og Sortlands Fjerdinger Údi Wæsteraalens Fogderie Pro Anno 1765
Gaardenes Navne og Matricúl Númmer Det fulde Antall av Persohner, fra 12 Aar og derover Bónder og húúsmænd, saa vel mænd som húústroer, for hvilke efter forordningens 1 Post betales Extra = Skatt Bóndernes Bórn og Tjener som haver únder 10 rD: Lón, samt fattige, hvilke efter forordn: 1, 2 og 3 Post for Extra= Skatten er frietagen:
Sortlands Frerding                 17
                   
103 Lille Riise     Eric Christophs: og húústroe      
    Gjertrúd Christenssd: Jacob Nielss: og húústroe      
104 Stor Riise Kirsten Thomædr Hans Michels: og húústroe Kirsten Thomæd:  
    Marithe Andersdr Jacob Stephans: og húústroe Marithe Andersd:  
104 Stor Riise Maren   Anders Jenss: Enkemand fattig Anders Jensón fattig 18
    Jacob         Jacob    
    Michel         Michel    
        Jacob Jacobss: og húústroe      
105 Hoeland Olúf   Hans Tellevss: og húústroe Anna    
    Tollev         Sophia    
    Anna              
    Sophia Olesdotter            
    Rasmús   Povel Olúfssón og húústroe Rasmús    
    Peder Olessón       Peder    
    Peder Rasmússón       Peder Oless:  
    Berthe              
    Maren              
    Ingebor              
106 Bóe Lúcas   Sóvren Pederss: og húústroe Lúcha    
    Peder         Peder    
    Sophia Ringkjób       Sophia RingKjób  
    Anna Tortensd:       Ane    
    Anna Joensd:       Ane Joensdr  
    Margretha         Margrethe    
    Karen         Karen    
    Marithe         Marithe    
    Rasmús         Rasmús    
        Cort Nederman og húústroe fattige     Begge fattige
107 Steroe Peder   Niels Anderss: og húústroe Ingebrigt    
    Ingebrigt         Maren Larsd:  
    Maren Larsd:       Maren Jaensd  
    Maren Jansd:       Margretha    
    Margrethe Michelsd:            
    Olúf   Niels Olúfssón og húústroe Miche    
    Michel         Maren    
    Maren         Anna    
    Anna Povelsdr            
    Claús   Jacob Christoph:s: og húústroe Claús    
    Maren         Maren    
    Anna         Anna    
        Christen Christoph:s: og húústroe      
        Peder Pederss: og húústroe, fattig begge sÿge, gamle og forarmede
108 Jennstad Anna Amúndsdr Morten Olessón og húústroe Anna Amúndsdotter  
    Ingebrigt   Jens Hanssón og húústroe      
    Mille              
        Olúf Mortens: hm:, og húústroe      
109 Bredvig Christen Christopherss: Olúf Anderss: og húústroe Christen Christopherssón  
    Christen Hanssón       Christen Hanssón  
    Christina         Christina    
    Malena         Malena    
110 Wiig     Michel Nielss: og húústroe Methe Joensd: en króbling 19
    Malena Nielsdr Olúf Christens: og húústroe      
        Mogens Michelss: og húústroe      
    Johanna Nielsdr Peder Tollevss: og húústroe Johanna Nielsdotter  
111 Gaasebóll     Sjúr Stephanss: og húústroe      
        Niels Anderss: og húústroe      
        Christen Joens: hm:, og húústroe      
    Lars Joenssón Joen Rasmúss: hm:, Enkemand      
        Niels Oless: hm:, og húústroe Boel Olesdotter  
112 Nævernæss Johannes   Lage Nielss: Klokker, og húústroe      
    Karen              
        Olúf Torlevs: hm:, og húústroe      
113 Bogen     Niels Christophs: og húústroe      
113 Brænæss Erich Christenssón Peder Christens: og húústroe Kirsten Andersd: króbling
  (felskrivet nr!)           Eric Christenssón  
        Knúd Christoph:s: og húústroe Maren Olesdotter  
        Iver Iverssón og húústroe fattig     Begge fattige
        Gúnder Larssón og húústroe fattige Begge Svage og fattige  
115 Boÿgd Niels   Mogens Arents: og húústroe Henrich     20
    Henrich         Iver    
    Iver         Wiviche    
    Wiviche              
    Kirsten   Eric Pederssón og húústroe Kirsten    
    Lars         Lars    
    Martha         Martha    
    Anders   Jacob Arentss: og húústroe      
    Olúf              
    Arent              
    Maren Jacobs:            
    Jacob Mogenssón Ingebrigt Pederss: Enkemand Anders    
              Daniel    
              Karen    
              Randi Mogensdotter  
    Michel   Niels Mogenss: og húústroe Michel    
    Christen         Christen    
    Anna Christensdr       Anna Christensdr  
    Anna Mogensdotter       Anna Mogensdr  
116 Sortland Job Desingthon Madme Desingthon Enke Kirstina Falch  
    Karen Rosenvinge       Titchen    
    Kirstina Falch       Jacob    
    Titchen         Anders    
    Jacob         Lars    
    Anders         Karen    
    Lars         Sÿneve    
    karen         Inger    
    Sÿneve         Marithe    
    Inger              
    Marithe              
117 Aandstad     Anders Stephans: og húústroe Karen Fridericsdotter  
        Dideric Peders: og húústroe Mogens    
              Dorthea    
        Stephan Joens: og húústroe      
118 Sandstrand Zacharias   Olúf Zachariæs: og húústroe      
    Sóvren              
    Michel              
    Karen              
    Hans   Jacob Anderss: og húústroe      
    Jens              
    Kirsten              
    Anna              
119 Roxöen Michel   Peder Joensón og húústroe Henric    
    Karen Knúdsd:       Michel    
    Karen And:       Karen Knúdsdr  
              Karen Andersdr  
    Elias   Christen Hanss: og húústroe Lisbet Larsdotter  
    Elen              
    Lisbeth              
        Joen Nielssón og húústroe      
120 Stamnæss Lars   Rasmús Reinholts: og húústroe Lars    
    Anna         Anna    
    Berthe         Berthe    
121 Reensnæss Christopher   Joen Christopherssóns Enke Ingebore    
    Anders         Kirsten    
              Christopher   og
              Anders    
    Elen Troensdotter Troen Enochsón og húústroe      
        Aadselle Troensdotter Enken      
122 Kjerringnæss Olúf   Hans Ingebrigtssón Lehnsmand, og húústroe Olúf Torchildssón og húústroe fattige 21
    Peder         Peder    
    Jonas         Jonas    
    Peder         Peder    
    Anna         Anna    
    Malena         Mallena    
    Anna         Anna    
    Randi         Randie    
    Sophia         Sophia    
123 Sejerfjorden Peder   Anders Nielsen Enkemand Olúf    
    Jana         Niels    
    Abelona         Jaen    
    Olúf         Anna    
    Niels         Daniel Svendssón og en Piige fattig
    Jaen              
    Anna              
    Dideric   Hans Larssón og húústroe Sÿneve Davidsdr gl: og Blind
    Peder         Peder    
    Karen         Karen    
        Mogens Jenss: og húústroe Berthe Jaensdr gl: og Svag
              Cristina Olesdr med slem Sÿgdom behæfted
124 Riddersæt Christen   Joen Anderss:   húústroen en Króbling  
    Peder         Christen    
    Maren         Peder    
              Maren    
    Mogens   Endre Larssón og húústroe Niels    
    Niels         Johanna    
    Johanna              
        Michel Jacobss: hm, og húústroe fattig Michel Jacobssóns húústroe fattig
125 Spiúdviig Johannes   Olúf Amúndss: og húústroe Anders Christenssón  
    Peder              
    Ingebor              
    Anders              
        Olúf Jaenssón og húústroe      
126 Broglóes     Iver Didericss: og húústroe      
    Karen   Peder Nielss: og húústroe Jens Christenssón  
    Peder              
    Jens              
127 Ródsand Helle   Gregús Anderss: og húústroe Anders    
    Anders         Lúcas    
    Lúchas              
128 Blocken Anders Lochert Niels Brónlúnd og húústroe Maren    
    Maria         Karen    
    Maren              
    Karen              
    Lars   Peder Sjeúrssón og húústroe Lars    
    Knúd         Knúd    
    Lúscia         Lúscia    
        Povel Sjeúrsón og húústroe      
129 Lieland Anna   Hans Esildss: og húústroe Anna    
    Margretha         Margretha    
        Niels Lochert og húústroe Esechiel    
              Dorothea    
        Christen Madss: hm: Qvindenen króbling  
130 Hognefjord Berthe Jensdotter Hans Nielssón og húústroe Berthe Jensdotter   22
    Niels   Torlev Nielssón og húústroe        
    Olúf                
    Johanna                
    Boel                
    Inger                
        Christen Torlevss: hm:, og húúst:        
        Lars Jenssón hm, og húústroe        
    Eschild   Inger Andersd: find fattig     fattig Enke  
    Amúnd                
    Svend                
        Povel Joenssón Enkemand     Meget Elændig  
131 Qvalshoúken Oluf   Karen Arentsdr Enken        
    Christen                
    Anna                
    Berthe                
        Hans Jenss: hm, og húúst fattige     Begge fattige  
132 Kringlen Dorothea Mogensdr Olúf Jenssón og húústroe Dorothea Mogensdotter    
        Brónnild Brónelss hm:, og húst:        
133 Strand Diderich Pederssón Peder Pederss: og húústroe Joen      
    Christopher         Maren      
    Maren                
        Enoch Christenss: og húústroe        
        Daniel Christenss: og húústroe fattige Svage og forarmede    
134 Oesvold Anders   Daniel Anderss: og húústroe Jaen      
    Peder         Karen      
    Jaen                
    Karen                
  Bóemarchen únder N° 106 Hans   Rasmús Joenss: hm:, og húústroe        
  Michel                
    Cristina                
        Peder Rasmúss: og húústroe Mille Erichsdotter    
        Dette rigtig, efter Bæste viidende, vidner, Peder Dreÿer      
        Hassel: d: 13 Julü: 1765:        

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).