Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Sortland 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 9. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering, eftersom filmen saknar sidnumrering. Kolumn 2,7,10 saknar skrivet innehåll på alla sidor. Kolumn 8 är ej medtagen. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Hoppas avskriften kan vara till nytta. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 86% av normalstorlek. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Ulvøe og Kalsnes fjerding kan även kallas Hadsel sogn, vilket den här avskriften inte omfattar. Sortlands fjerding följer i Manntallet direkt efteråt, men jag har delat på filen på grund av datastorleken. Den här behandlar bara Sortland.
Kolumn 2 Opsiddernes eller Ejernes Navne og Deres Caracteer som ere i Rangen
Kolumn 7 Odel og Selv Ejeres Biórn, der ere 12 aar og derover, for hvilke Skatter skal betales
Kolumn 8 De Contribúerendes fúlde antal
Kolumn 10 Fattige Enker, som er i Rangen og have mindre en 100 rd: aarlig pension, deres Contigent efter hvars Rang og forordningens 7 art: naar deres vilkaar af amtmanden attesteres
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 Kolumn 9 11
Mandtal for Ulvóe, Kalsness og Sortlands Fierdinger i Hassels Præstegield údi Westeraalens Fogderie Over Extra=Skatten i fólge forordningen af 7 Febrúari 1764, fra 1 April 1764. Er forfattet af C. Dreÿer. Sortlands=Fiærding.
Gaardenes Navne og Matricúlens Nummer Mænd og hústrúer Tienestefolk af begge kión og andre hos húúsbonden sig opholdende Persohner De lejlændinger, húúsmænd og Inderster, Bórn af begge kión, som ere 12 aar og ej deres 16 aar fÿldt, der jmidlertid ere befriede for at betale Extra skat Bemelte Lejlændinger, húúsmænd og jnderster, eller andre hos dem wærende Bórn, som ere 16 aar og derover for hvilke Skatten skal betales De fattige som ej formaar Skatten at betale
103 Lille Riise Eric Christophers og húústrúe                   23
    Jacob Nielsen og húústrúe     Giertrud ChristensDr          
104 Stoer Riise Hans Michelsen og húústrúe Kirsten ThomæsDr              
    Jacob Stephens og húústrúe Marthe AndersDr              
    Anders Jonsön Enke=mand Jacob Jacobs              
          Michel Rasmússen     Maren AndersDr      
105 Hoeland Hans Torlevsen og húústrúe Ane ArentzDr     Ole Hansen      
          Sophia OlsDr     Torlev Hansen      
    Povel Olsen og húústrúe Rasmús Larsen              
          Peter Olsen              
          Peder Rasmúsen              
          Berte DavidsDr              
          Maren LarsDr              
          Ingebor TorstensDr              
106 Bóe Sövren Pedersen og húústrúe Lucas Jansen              
          Peder Johansen              
          Sophia Ringkiöbing              
          Ane SövrensDr              
          Ane JonsDotter              
          Margareta AmúndsDr              
          Karen JensDr              
          Marit StephensDr              
          Rasmús Nielsen              
    Cort Nedermann og húústrúe                  
107 Stejro Niels Andersen og húústrúe Ingebrigt Christophers Peder Johansen           24
          Maren LarsDr              
          Maren JohansDr              
          Margrethe MichelsDr              
    Niels Olsen og húústrúe Michel Olsen     Ole Povelsen      
          Maren MichelsDr              
          Ane PovelsDr              
    Jacob Christophers og húústrúe Claús Gregersen              
          Maren PedersDr              
          Ane JohansDr              
    Christen Christophers og húústrúe                  
    Peder Peders húúsmd: og húústrúe, begge gl: fattige og forarmede                  
108 Jennestad Ole Mortensen húúsmd:                  
    Morten Olsen og húústrúe Ane AmúndsdDr              
    Jens Hansen og húústrúe     Ingebrigt Peders          
              Mille NielsDr          
109 Brewiig Ole Andersen og húústrúe Christen Christophers              
          Christen Hans              
          Christiane HansDr              
          Malena Christoph:Dr              
110 Wiig Michel Nielsen og húústrúe             en Kröbling Mette JoensDr
    Ole Christensen og húústrúe                  
    Mons Michelsen og húústrúe                   25
    Peder Torlevsen og húústrúe Johanne NielsDr              
          Törris Jacobsen              
111 Gaasseböll Siúr Stephenss og húústrúe                  
    Niels Andersen og húústrúe                  
    Christen Jonsen húsmd, og húústrúe                  
    Joen Rasmús húsmd, og húústrúe         Lars Joensen      
    Niels Olsen húsmd, og húústrúe Boel OlsDr              
112 Næverstad Lasse Nielsen og húústrúe Karen JacobsDr     Johannes Lassesen      
                  Karen LassesDr      
    Ole Torlevs húsmd Ane JohansDr              
113 Borgen Niels Christophers og húústrúe                  
114 Bremnæss Peder Christens og húústrúe Eric Christensen         skröbelig Kirsten AndersDr
    Knúd Christoph og húústrúe Maren OlsDr              
    Iver Iversen og húústrúe         Iver Iversen gl. og svage Iver Ivers 26
    Gúnder Larsen húsmd, og húústrúe, begge gl. og fattige                  
115 Böygd Mogens Arntzen og húústrúe Henric Nielsen Niels Monsen          
          Iver Monsen              
          Wivich JensDr              
    Eric Pedersen og húústrúe Kirsten JespersDr Lars Hartvigsen     gl. og svag Berte JonasDr
              Marta EricsDr          
    Jacob Arentzen og húústrúe     Anders Jacobsen Ole Jacobsen      
                  Arent Jacobs      
                  Maren JacobsDr      
    Ingebrigt Peders og húústrúe Anders Monsen Jacob Monsen          
          Daniel Gregersen              
          Karen OlsDr              
          Randi MonsDr              
    Niels Monsen og húústrúe Michel Christensen Berte IversDr          
          Christen Christens              
          Ane ChristensDr              
          Ane MonsDr              
    Anders Hansen húsmd, og húústrúe                  
116 Sortland Madme Dessington Enken Jonas Falck     Job Dessington   Elen IversDr
          Kirstine Falck     Karen Rosenving gl: fattige og Svage Margrete MortensDr
          Ticken Christophers              
          Jacob Tollevsen              
          Anders Nielsen              
          Lars Larsen              
          Karen AndersDr              
          Syneve Christoph:Dr              
          Enger LarsDr              
          Marit OlsDr              
117 Aand=Stad Anders Stephens og húústrúe Carsten Friderics              
    Didric Peders og húústrúe                   27
    Stephen Jonsen og húústrúe Mons Pedersen              
          Dorthe JohansDr              
118 Sand=Strand Ole Zachariæsen og húústrúe         Zacharias Olsen      
                  Sövren Olsen      
                  Michel Olsen      
                  Karen OlsDr      
    Jacob Andersen og húústrúe Jens Jensen Hans Anders          
          Kirsten MortensDr              
          Ane PedersDr              
119 Rocksöen Peder Joensen og húústrúe Michel Arentsen         fattig og gl. Henric Lars
          Karen KnúdsDr              
          Karen AndersDr              
    Christen Hansen og húústrúe Lisbet LarsDr Elias Danielsen          
              Elen DanielsDr          
    Ole Arentsen og húústrúe                  
    Joen Nielsen og húústrúe               Maren ChristensDr
                        Joen Peders
                      og húst: er Kröbelig Marit  
    Ole Andersen húsmd, og húústrúe                  
120 Stam=næs Rasmús Rejnholds og húústrúe Lars Rejnholts              
          Ane RejnholtsDr              
          Beret LarsDr              
121 Rejns=næs Joen Christophers og húústrúe Ingebor NielsDr     Christopher Jonsen      
          Kirsten PedersDr     Anders Jonsen      
    Tron Enochsen og húústrúe         Elen TronsDr      
    Aadsel TronsDr Enke                   28
122 Kiærrignæs Hans Ingebrigts og húústrúe Peder Christophers Ole Olsen     húsmd Ole Torlevsen
          Jonas Amúndsen         og húst, Tigger Gertrúd NielsDr
          Peter Jensen              
          Ane MarcusDr              
          Malene BaltzersDr              
          Ane OlsDr              
          Rani JonsDr              
          Sophie IversDr              
123 Sejer=Fiorden Anders Nielsen Enke=mand Ole Jacobs     Peder Andersen og en Tös fattige og svage Daniel Niels
          Niels Andersen     Johanna AndersDr      
          Johan Olsen     Appllona AndersDr      
          Ane PedersDr              
    Hans Larsen og húústrúe Peder Peders Dideric Johansen     gl. og blind Sÿnev DavidsDr
          Karen LarsDr              
    Mons Jensen og húústrúe               Beret JohansDr
                      med ond Syddom beladen? Siri OlsDr
124 Riddersætt Joen Andersen og húústrúe     Christen Jonsen Peder Jonsen      
                  Maren JonsDr      
    Endahl Larsen og húústrúe Niels Christophers Mons Andersen          
          Johane JansDr              
    Michel Jacobs húsmd                  
125 Spiútvigen Ole Amúndsen og húústrúe Anders Chrisensen Jens Olsen Peder Olsen Kröbling Elen IversDr
                  Ingebor OlsDr      
    Ole Jansen og húústrúe                  
126 Broglös Iver Didrichsen og húústrúe                   29
    Peder Nielsen og húústrúe Jens Christensen Karen PedersDr          
              Peder Pedersen          
127 Röe=Sand Gregús Andersen og húústrúe Anders Anders     Hell GregersDr      
          Lucas Andersen              
128 Blocken Niels Bröndlúnd og húústrúe Maren JonsDr     Anders Lochert      
          Karen JacobsDr     Maria NielsDr      
    Marit MichelsDr húúsmands Enke Christen Pedersen     Michel Siúrsen      
                  Lars Siúrsen      
                  Marit SiúrsDr      
    Povel Siursen og húústrúe                  
    Peder Siursen og húústrúe Lars Jonsen              
          Knúd Jonsen              
          Lúcie LarsDr              
129 Lieland Hans Ericsen og húústrúe     Ane ChristensDr          
              Margrethe HansDr          
    Niels Lochert og húústrúe Eric Christensen              
          Dorthe LarsDr              
    Christen Madsen húsmd             Qvinden er en Kröbling Engel EricsDr
130 Hogn=Fiord Hans Nielsen og húústrúe Beret JensDr              
    Torlev Nielsen og húústrúe         Niels         30
                  Ole Tollevsen      
                  Johanna        
                  Boel JohansDr      
                  Enger JohansDr      
    Christen Torlevs húsmd, og húústrúe                  
    Lars Jensen húsmd, og húústrúe                  
    Enger JensDr find=kone         Eschel Povels      
                  Amúnd Povels      
                  Anders Povels      
                  Svend Povels      
    Povel Jonsen begge med slem? Sÿgdom og behæftet                  
131 Qvalshoúken Karen ArentsDr Enken         Ole Olsen      
                  Christen        
                  Ane OlsDr      
                  Beret OlsDr      
    Hans Jensen húsmd, og húústrúe                  
132 Kringlen Ole Jonsen og húústrúe Dorthe MonsDr              
    Brönel Brönnelsen huusmd, og húústrúe                  
133 Strand Peder Pedersen og húústrúe Maren JonsDr Dideric Peders Christoph Peders   Joen Christoph
    Enoc Christens og húústrúe                  
    Daniel Christens og húústrúe             gl. og svag Ane OlsDr 31
134 Os=Wold Daniel Andersen og húústrúe Jon Jacobsen     Anders Danielsen      
          Karen ChristophDr     Ole Danielsen      
                  Peder Danielsen      
  Böe=marken under N° 106 Rasmús Jonsen húúsmd, og húústrúe, find         Hans        
                  Michel        
                  Siri RasmusDr      
                  lille Siri RasmúsDr      
    Peder Rasmúsen húsmd, og húústrúe               Mille EricsDr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).