Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Sortland

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Sortlandtz fiering 16
Oddelsgúodß aff Leilendings Besiddes och giffúeß oddelß Schatt aff, Ollúff Poúelßen Bergen Borger /: Med Sal: Hanß Wiibeß arffúinger :/ Eier Hoúgnefiord som schÿlder - j W: Smör, Er Penge - xviij ß
Leilendings Schatt 17
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Lille Riise j pd Smör Anderß Jacobßen j pd Smör j ort
Hanß Olßen j pd Smör j ort
Stoer Riise j pund Smör Johan Olßen j púnd j ort
Jacob Pederßen j púnd j ort
Hoúgeland j W: Smör Arn Pederßen j púnd Smör j Rdlr
Jacob Arnßen j púnd j ort
Böe j W: Smör Iffúer Knúdßen j W Lenßmand
Enchen Maren   j W iij ort
Steroe j W: Smör Peder Christopherß j pd j ort
Aamúnd Perß vj mk j ort
Olúff Erichßen xviij mk ij ort
Jennestad j W: Smör Maren Enche   xviij mk ij ort
Bertel Mogenßen xviij mk ij ort
Breeúig xviij mk S: Michel Moenßen ix mk xviij ß
Moenß Michelßen ix mk xviij ß
Wiig j W: Smör Arn Pederßen j W iij ort
Enchen Kirstj   xviij mk ij ort
Arn Jacobßen xviij mk ij ort
Gaaseböl j W: Smör Enchen Maren   j pd j ort
Enchen Magdalena j púnd j Rdlr
Naffúernes j W: Smör Michel Nielßen xviij mk ij ort
Olúff Haagenßen xviij mk ij ort
Boÿen j W: fisch Olúff Joenßen j W ij ort 18
Bremnæs j W: fisch Peder Gúldbrandßen ij púnd j Rdlr
Nielß Pederßen j púnd j ort
Böigd ij W: fisch och 2 púnd Smör Peder Hanßen j púnd Smör j W: fisch v ort
Henrich Aßbiörnßen j W: fisch iij ort
Peder Aßbiörnßen j pd Smör j Rdr
Rogsöen j W: fisch Olúff Nielßen j Wog iij ort
Stamnæs ij pd fisch Michel Nielßen j pd j ort
Laúridß Olßen j púnd j ort
Reinsnæs j W: fisch Peder Sigúorßen j W: fisch iij ort
Kierlingnæs ij W: f: Olúff Olßen j Wog iij ort
Hanß Iffúerßen j Wog iij ort
Seierfiord j W: fisch Nielß Simonßen xviij mk xviij ß
Mogenß Tommeßen j W ij ort
Anderß Ingúoldß xviij mk xviij ß
Riddersett med Olderschoúff 4 pd Jesper Rasmúßen iiij púnd j Rdlr
Spiútúiig iij pd f: Olúff Christopherßen iij pd iij ort
Broglös med Stranden j W: fisch Olúff Erichßen ij púnd j Rdr
Hanß Laúritßen j púnd j ort
Blochen j W: fisch Peder Hÿscher j W: ij ort
Röesand ij pd fisch Olúff Ißachßen ij púnd j Rdlr 19
Sortland ij W: fisch Christopher Olßen ij Wog j Rdr: j ort
Ondestad j W: fisch Christopher Olßen j W ij ort
Erich Hanßen j W ij ort
Sandstrand j W: fisch Michel Christopherß j W ij ort
Daniel Steffenßen j W ij ort
Qúalsogen xviij mk Smör Tollúff Olßen ix mk xviij ß
Olúff Bertelßen ix mk xviij ß
Kringlen j W: Smör Madß Olßen j W iij ort
Strand j W: Smör Christopher Sigúorß j W iij ort
Oúswold j pd Smör Olúff Olßen xvj mk j ort viij ß
Peder Johanßen viij mk xvj ß
Hoúgnefirod j W: Smör Joen Johanßen j W iij ort
Lieland j W: fisch Margrete Enche   j Wog iij ort
Húúsmends Schatt 20
Broglöß   Peder Endreßen   j Rdlr
Steroe   Michel     j ort
  Olúff Joenßen ibm: j ort
Kierlingestrand   Olúff     j ort
Kringlen   Börge     j ort
Gaaßeböl   Christen     j ort
Strand   Joen     j ort
Stoer Riiße   Peder Nielßen   j ort
Böigde   Sigúord     j ort
  Joen Monßen ibm: j ort
Reinßneß   Anderß     j ort
Disße húúßmend haffr ingen anden Næring, end med deriß vdroer: ßom nú paa nogle aarß tid ehr gandsche fraslagitt
Thienistedrenge Fúld Löns
Sortland   Steffen Jacobßen   j Rdlr
Hoúgeland   Knúd     j Rdlr
Böigd   Peder Laúritßen   j Rdlr
Forschr: Schatten Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschr: saar?, Bekiender höistbe:te maiestetenß fogit Söffren Söffrenß, Iffúer Knúdßen Böe Lenßmand, Olúff Nielßen Rogßöen, Peder Sigúordßen Reinßneß, Henrich Aßbiörnßen Böigde, Peder Christopherßen Steroe, Arn Pederßen Wiig, Ole Erichß Steroe, Johan Olßen Stoer Riiße, Arn Pederßen Hoúgeland, Olúff Christopherßen Spiútúig, Moenß Michelß Breeúiig, och Olúff Erichßen Broglöß, Æedßúoren laúgretteßmend her samestedz, Med hand och v... Söffren Söffrenß Lehdin? A° Aúm Böe tingsted dend j Júlij A° 1670. (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).