Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1672 Postbønder Lofoten og Vesterålen

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till fiire Terminer, Nemblig Pindtzedaúg, Olaúj, Michaelj och Júel, Vdi Nerúerende Aar 1672. Si
de
1
 
Ahntegnelße och Specification paa húiß Postbönder, som findeß her vdj foúgderied, och effter Kongl: Maÿtz: Naadigste Schattebreff Indhold Er befallet, her bag paa Schatthe Mandfallet at ahntegne, Som fölger:  
Wlfföe fiering
Förste Schiffte   Mogenß Olsen Grúndför  
  Hanß Hansen ibm:  
  Michel Olßen ibm:  
Andet Schiffte   Laúridtz Hÿbertsen Vdtbiör  
  Olúff Michelß ibm:  
  Peder Nielß Taen  
Wennie fiering
Tredie Schiffte   Peder Knúdßen Snarßet  
  Hanß Joensen Ramberg  
Wlfföe fiering
Fierde Schiffte   Olúff Nielsen Fladßet  
  Michel Michelßen ibm:  
  Steffen Nielßen ibm:  
Fembte Schiffte   Christopher Erichß Offrheeneß  
  Poúel Hansen Kaliorden  
  Christen Madtzen Lúnchen  
Setthe Schiffte   Gregerß Ellingßen Tinstrand  
  Joen Olß ibm:  
  Mogenß Johanßen Vlfföen  
Ellerß at agte, at Imells: húer forschreffne Schiffte eller Post Ehr till en Wille Weigß at Reigne. Detthe forschreffne Saalediß at wege Rigtig Specification, paa forbe:te Postbönder och deß Schiffte, Saa som forschreffúit Staar, bekiender, Christen Pederß Súorenschriffúer, Jacob Raffn Fischeböl Lenßmand, Michel Pederß Breeúiig, Nicolaús Poúelß Fischeböll, Henrich Nicolaúsen Strömstad, Steffen Pederß Maarfiord och Anderß Michelß Röerúiig Laúgrettheßmend I Vlfföe fiering, Sampt Hanß Jörgensen Maarsúnd Leenßmand, Peder Jörgensen Före, Christen Christenß Söberig, Karl Nielß Strömme, Raßmúß Brÿnildß Löchöen, Mogenß Lillúeß Húolle och Christopher Lillúeß Före Laúgrettheßmend i Wennie fiering, med haand och Vndertrögte Zigneter, Actúm út S(....) Christen Pedersen, Egen hand, (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??)  
 
Kongl. Maÿt: Skatte Mandtall Offúer Loefodens foúgderie, húor effter Skatten Oppeborit ehr. Effter Naadigste Paabödne Terminer, Nemblig Pindtzdag, Olaj, Michaelj, Och Júell Anno 1672  
Antegnelse Paa Postbönderne her údj Loefoedens foúgderie Som fólger  
1. Fra foúgden Paa Bolden, gaar Olúff Schúlbroe till Lands till Júdstad - j Miil
2. Fredrich Kangeroe Sampt Hendrich och Daniel Júdstad förrer till Sóeß till Skochelúig - j Miil
3. Gúdmúnd Skochelúig fórer till Sóeß till Röerúig, dend Post gaar Sÿnder paa - j Miil
# Itemb fórer paa Weien till Westeraalen till Rÿestad - j Miil
4. Joen Röerúig fórer med Johanis Dÿbfiord till Woge till Lands j Miil och till Söeß - ij Miil
5. Michel Smed och Roland i Wogge fórrer till Nicolaús Wiig - j Miil
6. Peder och Erich Haffúerdal Itemb Nicolaús Wiig fórer offúer fiorden till Bóe i Saltens foúgderie - 3 Miil. Naar nú Posten kommer Sÿnden fra, fóreß Lige Samme wej tilbage.
# Biörn och Enchen Rÿestad fórrer till Nord Sande i Westeraalß foúgderie - 2 Miil
Saaledis fórer en húer aff och till Som for schreffúet Staar. Testerer Peder Ørlandtzön

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).