Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Langenes og Barkestad 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 12. Kolumn 7 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Svårigheten har varit att placera en del namn i kolumn 5 på rätt gård. Namnlistan fortsätter ibland utan avbrott. Fel kan finnas. "Boahen" står det på gård 196 og 209, en felskrivning av Christen Flÿe? Ska vara "Bachen". ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stånde utskrift, 72% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 4 Texten är "Börn og Tieniste folk som haver 10 Rdrs lóne fange eller værdie". Två namn finns, se gård 181, 201.
Kolumn 6 Texten är "Enker av Rang befriede for Extra-Skat". Inga namn förekommer.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 5 7
Extra Skatt Langenes og Barchestad d: 12 Jan: 1769
(Ingen text förkommer på sidan innnan manntallet börjar, så ovanst. rubrik är min egen)
Matricúls N° og Gaardenes Mavne De Personer fra 12 aar og derover Mænd og húústrúe som för betalte Extra-Skat fúldt men nú efter jordeene Börn og Tienistefolk som haver únder 10 Rdr lön samt de fattige
I Langnæs 1
N° 135 Lien Ingebrict Michels       Michel Christopherss med qvinden
    Karn Michelsd:            
        Steph Christopherss med qvinden      
136 Alwog Jens Andr Bröndl Niels Moss Skipper med qvinden Knúd Bröndlúnd  
    Lyder Olessön     Ole Christenssön  
              Thomas Michelss  
              Dorthe Christensd:  
              Venche Hansd:  
        Peder Bÿe handler med qvinden Jacob Anderssön  
            Hans Pederssön  
              Michel Hastolgss?  
              Karn Hansdatter  
137 Strengelv Ole Anderss Thosteen Olessön med qden Kirsten Paúlsdatter  
    Dorthe Pedersd       Laers Joensón  
    Boel Jensd: Peder Nielssön med húústrú Joen Joenssön  
    Daniel Daniels       Martha Joensdatt:  
              Margr: Christophersd:  
138 Kloe Hans Nielss Niels Hanssön med qvinden Karn Nielsdatter Een Enk qvinde
    Laers Jeronÿ Jeronymús Laerss med qvinden      
139 Nyksund           Niels Friderichss med qvinden
140 Húúsjord           Christen Michelss med qvinden
              Benjam: Chrestenss  
  Stöe Elen Nielsd       Adelús Paúlsd Enke
              Ingebret Nielssön  
              Dorthe Ingebretsdatt  
        Johan Ingebrets med qvinden Hans Johanssön  
              Ingebret Johanssön  
    Johan Jochúm       Edies Pederssön med qvinden
141 Holm Michel Christ       Kirsten Jensd Enken
    Elen Christensd       Helena Chrisatensdatt  
    Jon Ræenholdss       Reenhold Pederssön med qden
    Peder Reenh            
142 Melöen           Christen Pedersön med qvinden
    Christoph. Hanss       Hans Jacobssön med qvinden
    Júliana Hansd            
143 Indstöe öde                
144 Sörvog Erich Joenss       Poúl Joenssön Júnior
    Inger Joensd       Martha Joensd Enk
    Karn Joensd       Anna Joensdatter  
    Ole Povelssön       Povel Joenssön Senior, med qvinden
    Kirsten Povelsd          
    Anna Povelsd            
145 Gisselöe Margr Jensdatter Joen Nielssön med qvinden Peder Joenssön   2
              Niels Joenssön  
              Berthe Nielsdatter  
    Axel Esaússön       Esaú Axelssön med qvinden
    Christen Hanssön       Hans Olessön med qvinden
    Berthe Joh: Hansd:            
  Væhrmænd           Ole Nielssön med qvinden
    Hans Arentssön Arne Hanss Enk Niels Arentssön  
        Petter Jacobss qvinden Peder Olessön  
              Anniken Michelsd  
              Margr Johannisd:  
        Jens Valin        
        Erland Hanss        
Barchestad
146 Wottestad     Didrich Petterss   Petter Didrichssön  
        Peder Didrichs   Peternille Madsdatter  
    Anna Jensdatter       Ole Hanssön  
                  Een Enkqvinde
    Anders Arentssön       Arent Sivertssön med qvinden
147 Krognæs Tobias Jochúmssön Jacob Anderss med qvinden Malena Jacobsdatter  
148 NordhöDahl Kirsten Jochúmsdat Laers Pederssön med qvinden Petter Jochúmssön  
    Anders Laerssön       Zacharias Laerssön med qvinden
              Ingebret Iverssön med qvinden
              betjener kún klokkeriet i vacancen
149 Sommeröe Mons Jacobssön Jacob Amúndss qvinden      
    Gúren Jacobsdatter            
        Jacob Janss       qvinden vanför
150 Nedre Mÿhre     Mads Olessön qvinden Mons Jochúmssön  
              Maren Madsdatter  
    Christopher Hendrichss Hendrich Madss qvinden Trine Andersdatter  
              Hans Madssön syge qvinden
151 Túndstad     Hendrich Bertelss qvinden Petternille Jacobsdatter  
    Anders Jenssön           Een Enkeqvinde
152 Gjelssand Kirsten Hansdatter Hans Olessön qvinden Petter Hanssön  
              Peder Hanssön  
              Sophie Hansdatter  
    Ingebret Hanssön Hans Pederssön qvinden svag      
              Maren Olesdatter Enke
        Niels Nielssön qvinden Anders Nielssön  
              Maren Jochúmsdatt  
153 Höydahl öde                
154 Sörsand     Christopher Joenssön Enkemand Elen Christophers   3
              Cornelschen Chris  
        Joen Christophersön qvinden Hans Eddias  
              Ole Joenssön qvinden gaúl?
    Tollev Jenssön       Jens Tollevsön Enkemand
    Jens Jenssön            
    Corneliús Petterssön Hans Isaachssön qvinden Peternille Christensd  
    Johanna Mortensdat            
    Petter Mortenssön            
    Kirstine Mortensdatter            
        Niel Jacobss Brönd        
155 Woÿe           Niels Tollevss qvinden
    Samson Samsonssön       Samsön Thomæs qvinden
    Peder Samsonssön            
    Laers Svendssön       Svend Laerssön qvinden
    Hans Svendssón            
156 Langöe Ole Zachariæsön       Zacharias And qvinden
              Jens Jacobssön  
              Joh Zachariæs qvinden
              Joen Zachariæs qvinden
              Joseph Zachar qvinden
157 Steenland Hans Olessön       Jacob Olessön qvinden
  Dorthe Nielsdatter            
        Ole Jacobssön qvinden Anders Jacobss qvinden
              Töger Hanssön qvinden
  Fjorden finner Elen Povelsdatter       Palm Olessön qvinden
    Karen Povelsdatter            
    Sieur Pederssön       Peder Nielssön qvinden
    Karen Pedersdatter            
158 Gúlvig Kirsten Pedersdatter Peder Hanssön qvinden Ole Pederssön  
    Johannes Pederssön       Berthe Pedersd:  
              Niels Pederssön qvinden
              Synneve Arentsd  
              Mons Olessön  
              Ingebor Pedersd:  
              Peder Pederssön  
    Margrete Andersdatter Tobias Paúlssön qvinden Anna Pedersd  
159 Möckland Ole Christenssön Christen Pederss stÿrm qvinden Else Christensd:  
    Ollegaard Christensdatt          
160 Súnd Else Christensdatter Christopher Erichssön qvinden svag      
        Erich Christopherss qvinden      
161 Súnderöe Lisbeth Herman Hans Mortenssön qvinden       4
162 Dÿhröe     Jens Anderssön qvinden Anders Jenssön  
              Niels Olessön qvinden
    Attalús Jochúmss       Tobias Olessön qvinden
    Margret Olesd       Ole Anderssön qvinden
    Anders Olessön            
163 Andslette Malena Andersd       Anders Hanss qvinden
              Anders Zachar qvinden
164 Barchesta     Jacob Laerss lensm húústrú Christopher Hanss  
    Ole Gregússön Gregús Hanssön qvinden Anna Zachariæd  
              Anna Bertelsd  
165 Böröe öde                
166 Gúdmúndsvig öde                
167 Østring Ole Sanderssön Sander Pederssön qvinden      
    Anna Jacobsdat            
    Hans Hanssön            
    Else Sandersdatter            
    Martha Sandersd            
168 BersEng med Kippervig Jacob Hanssön       Hans Olessön qvinden
  Karn Hansdatter            
              Peder Madssön qvinden
170 Bromvang öde                
171 Weyrhals           nogle finner nyelig ankomne og fattige
172 Gaasöe med Nordsand           Lars Christopherss qvinden
            Clemet Christopherss qvinden
    Mons Ediæsön       Edias Pederssón qvinden
    Peder Ediæsön            
173 Opmÿhre     Ole Madsön qvinden      
174 Mÿhre           Anna Madsdatter Enken
              Niels Madssön  
              Martha Christophersd Enken
              Johannes Nielssön  
    Christen Hartvigss       Catrine Nielsddatter Enken
175 Understae Niels Olessön Ole Paúlssön qvinden Peder Olessön   5
    Paúl Olessön       Dorthe Olesdat  
              Maren Olesdat  
176 Lönschov Margr Jensdatter Jens Didrichss Skogdsk? qvinden      
        Peder Hanssön qvinden Peder Olessön  
177 Búllewog Hans Júliússön Júliús Hanssön qvinden Petter Júliússön  
    Aleth Júliúsdatt       Berthe Júliúsd  
178 Sminæs Elling Ellingssön Ole Ellingssön qvinden Margrete Monsd Enke
179 Hornet öde                
180 Roden Ole Monssön Mons Hanssön qvinden Sara Monsdatt  
    Jochúm Monssön       Erich Monssön qvinden
181 Øxnæs med Romsæt og Naversbor hvor finnerne boe     Christen Flÿe Hr Laers Jenssön (reg. i kolumn 4)
      Anna Borg Falch Mad Benoni Israelss  
            Kirsten Jacobsd  
            Mette Christophersd  
            Niels Olessön qvinden
              Ole Anderssön qvinden
              Joen Pederssön qvinden
182 Dahlen öde                
183 Frivog öde                
184 Fjeldgrimstad     Niels Zachariæsön qvinden Amúnd Grimss qvinden
              Ole Pederssön  
    Anna Nielsdatt       Mons Christoph qvinden
    Mads Monssön            
185 Tilsæt Trine Hansdatter       Hans Christoph qvinden
    Christoph Hanssön       Jochúm Hanss  
              Anna Hansdat  
    Christopher Anderss Anders Christopherss qvinden Maren Andersd  
    Hans Jochúmssön Michel Christopherss qvinden      
    Rebecca Christoph            
186 Goevigen Niels Thomæsön Thomas Michelss qvinden      
    Elen Thomædatt            
    Michel Thomæs:            
    Jacob Thomæs:            
187 Torsæt           Laers Zachariæs qvinden
              Jonas Jacobss  
              Barbra Jacobsd  
              Sophie Jacobsdat  
              Karen Hansdat  
188 Sandsæt Súsanna Mortensd Anders Mortenssön qvinden      
    Margr Andersd:            
              Ole Nielssön qvinden
189 Dongen Povel Joenssön       Laers Christensso qvinden 6
    Inger Joensdat:            
190 Seÿerland           Ole Hanssön qvinden
191 Grödsæt     Mons Erichssön qvinden Sophie Michelsd ældgamle
        Ole Laerssön qvinden Hans Jörgenss qvinden
192 Schaaleböe öde                
193 Nord Rÿgge Henrich Aschildss       Aschild Nielssön qvinden
194 Sör Rÿgge           Poúl Amúndss qvinden
              Erich Nielssön qvinden
195 Ramsvig           Jacob Olessön sÿg qvinden
    Mons Hanssön       Offer Ellingssön  
              Mons Ellingssön  
196 Gjerp Boahen öde                
197 Winnie Ole Knúdssön Knúd Petterssön qvinden Michel Knúdss  
    Kirsten Knúdsd       Petternille Knúdsd  
198 Næröe     Jens Hanssön qvinden      
199 Findvog           Rasmús Hendrichss qvinden
    Else Nielsdatt: Niels Josephssön qvinden Joseph Nielssön  
    Ole Nielssön       Martha Nielsdat  
200 Schibnæss Berthe Hansdatter Hans Mattiæsön qvinden      
    Christoph Hanssön            
201 Bredstrand Adelús Jensdatt Tar: Andr Gjæver skipp húústrú Ole Nielssön Styrmand (reg. i kolumn 4)
            Joen Torstenssön  
              Hans Pederssön  
              Joen Anderssön  
              Anna Johansdatt:  
              Martha Hansdat  
              Karen Nielsdat  
202 Sörsand öde                
203 Schjelfjord Petter Hanssön       Hans Hanssön vanför qvinden
    Christen Hanss       Joen Hanssön  
204 Jörland Inger Povelsdatt       Povel Enerssön qvinden
    Hjertroe Povelsd            
    Kren Povelsdatter            
              Niels Pederssön qvinden vanför
205 Lúndehaúg öde                
206 Præstefjord öde                
207 Sommerlandt öde                
208 Fagerland öde                 7
209 Boahen öde                
210 DÿbEjde öde                
211 Tinden Maren Christensd Christen Michelssön qvinden Catrine Hansdatter  
    Ole Christenssön       Christopher Monssön  
Saaledes rigtig bevidner Chr: Flÿe V: P:D  
Samt lehnsmanden Jacob Laerssön
og medhjelperne av Langnæs
  Thorsten Olessön  
Petter Jacobssön  
ligeledes av Øxnæs   Mads Olessön
  Jens Anderssön
Øxnæs d: 12 Jan: 1769

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).