Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Øksnes

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Barchestad fiering 9
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Wattestad j Wog Jenß Jenßen j Wog ij ort
Raßmúß Eideßen j Wog ij ort
Krogenæs j W: Raßmúß Olßen ij púnd j Rdlr
Christen Raßmúßen j púnd j ort
Norhöidal 4 púnd Christopher Matßen iiij pd j Rdlr
Sommeröen j W: Marrete Enche   j Wog iij ort
Túnstad j W: Olúff Poúelßen j Wog iij ort
Jeltesand j Wog Olúff Jacobßen j Wog ij ort
Sörhöidal j W: fisch Olúff Nielßen j Wog iij ort 10
Sörsand iij W: Tollúff Pederßen j Wog iij ort
Öde   ij Wogr: ij Rdlr
Woigen j Wog Simon Jÿde j Wog ij ort
Effúen Iffúerß j Wog ij ort
Langöen ij púnd Moenß Olßen ij púnd j Rdlr
Steenland ij W: Hellie Effúenßen ij púnd j Rdlr
Ole Arnßen ij púnd j Rdlr
Eiditz Hanßen ij púnd j Rdlr
Gúldwiig j W: Christen Blaaßen j Wog iij ort
Krogberg j Wog Öde   j Wog ij ort
Ahnsletten j Wog Michel Michelßen j Wog ij ort
Möcheland med Lilleiord j W: Anderß Lochert j W iij ort
Súnd j W: Christen Michelßen j Wog ij ort
Súndtröen j W: Moenß Gilbertß j Wog ij ort
Dÿröen ij W: Enchen Gúndele   iiij pd j Rdlr
Henrich Hanßen ij pd j Rdr
Barchestad j Wog Claúß Claúß j Wog ij ort
Michel Blaaßen j Wog ij ort
Gúdmúndzwiig j W: Enchen Birgete   j Wog ij ort
Böröen j W: Töger Tollúffßen j Wog ij ort
Berseng med Rippeúiig j W: fisch Töger i Böröen brúger til gresleie   j W iij ort 11
ØsterEng iiij pd Hanß Haldúorßen ij púnd j Rdlr
Olúff Hanßen ij púnd j Rdlr
Brömwog j W: Öde   j Wog ij ort
Weirhals j W: Öde   j Wog ij ort
Nermÿrre med Opmÿre viij pd Jacob Joenßen iiij pd j Rdlr
Hellie Arnßen iiij pd j Rdlr
Nordsand iij W: Jesper Raßmúßen j Wog iij ort
Poúel Olßen ij W ij Rdlr
Vnderstaff j W: Peder Hanßen j Wog ij ort
Mÿrre j Wog Morten Christopherß j Wog iij ort
Lönschoúff j W: Joen Arnßen j Wog iij ort
Búllewog j W: Peder Bertelßen j Wog ij ort
Sminæs j Wog Tobiaß Dirichßen j Wog ij ort
Iffúer Hanßen j Wog ij ort
Horn j púnd Daúid Gilbertß j púnd j ort
Rombsett j Wog Besiddeß och brúgeß til Prestelig Residentz    
Øxnæs j Wog    
Naffúersreff j W:    
Roden iij pd Tobiaß Dirichßen iij pd iij ort
Dallen j púnd Störcher Steffenßen j púnd j ort
Friiwog ij pd Torsten Einerßen ij pd j Rdlr
Fieldgrimstad j W: fisch Petter Bertelßen j Wog iij ort 12
Brestrand j Wog Daúid Gilbertßen j Wog ij ort
Thilsett j Wog Hanß Hanßen j Wog iij ort
Gowiig j Wog Gúttrom Henrichß j Wog ij ort
Sandsett j Wog Raßmúß Gregerß ij púnd j Rdlr
Anderß Lochert j púnd j ort
Dúngen j Wog Mogenß Olßen j Wog ij ort
Seierland j Wog Nielß Jacobßen j Wog ij ort
Hanß Aúgústiniß j Wog ij ort
Grödsett ij púnd Moenß Johanßen ij púnd j Rdlr
Schalleböe j Wog Claúß Barchestad til gresleie j Wog ij ort
Nordrÿgge med Dallemk v púnd Christen Nielßen v púnd j Rdlr
Sör Rögge j W: Mogenß Gilbertß j Wog Lenßmand
Ramsúiig ij púnd Eliaß Anderßen ij púnd j Rdlr
Jerpbachen j Wog Anderß Lochert j Wog ij ort
Wennien ij púnd Olúff Hanßen ij púnd j Rdlr
Næröen j Wog Oúdte Pederßen j Wog iij ort
Findwog j Wog Peder Hanßen j Wog ij ort
Jenß ibm: j Wog ij ort
Schibenæs j Wog Mogenß Gilbertß til gresleie j Wog ij ort
Torsett j Wog Ingebricht   j Wog ij ort
Sörsand ij pd fisch Moenß Perßen ij púnd j Rdlr 13
Tinden iiij pd Anderß Lochert iiij pd j Rdlr
Schielfiord j W: Petter Bertelß gresleie j Wog iij ort
Jörland j Wog Anderß Willúmß til gresleie j Wog iij ort
Fagerwold j W: Öde   j Wog ij ort
Prestefiord j púnd Öde   j púnd j ort
Lúndhoúg j púnd Öde   j púnd j ort
Dÿbeid j W: Öde   j Wog ij ort
Sommerland j W: Öde   j W ij ort
Bachen j púnd Öde   j púnd j ort
Húúsmends Schatt
Ramßúiigen   Störcher     j ort
Wattestad   Eidiaß Raßmúßen   j ort
Höidall   Michel Olßen   j ort
Wattestad   Anderß Pederßen   j ort
Nordrögge   Michel     j ort
Dÿröen   Tommiß Olßen   j ort
Vnder Tinden   Alff Anbiörnßen   j ort
  Moenß Tommeßen ibm: j ort
  Michel Gregerßen ibm: j ort
  Iffúer Christopherßen ibm: j ort
Túnstad   Knúd     j ort 14
Smineß   Blaaß     j ort
Langöen   Michel Niel5en   j ort
Böröen   Moenß     j ort
Nermÿre   Johanniß     j ort
Súnd   Michel Hanßen   j ort
Mÿre   Willúm Christopherß   j ort
Nermÿre   Ole Jacobßen   j ort
ÖsterEng   Ole Pederßen   j ort
Nord Rögge   Anderß Eliaßen   j ort
Disße húßmend haffr ingen andn Nering, end med deriß vd Roer, och formiddelst mißfischeried nú paa nogle aarß tid, ere gandsche forarmede.
Tienestedrenge for halff Lön
Vnder Thinden   Knúd Hanßen   j Rdlr
  Hanß Jacobßen ibm: j Rdr
  Christen Schott   j Rdr
Mÿre   Petter Hanßen   j Rdr
Smineß   Anderß Christenßen   j Rdr
  Daniel Johanßen ibm: j Rdr
Nordßande   Ole Hermandßen   j Rdr
Nermÿre   Ole Johanßen   j Rdr
Forschr: Schatter, Saalediß Rigtig at were lagt och Schreffúen, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreffß Indhold, Bekiender höistbe:te Maiestetenß fogitt Söffren Söffrenßen, Moenß Gilbertßen Lenßmand, Anderß Lochertt Vnder Tinden, Petter Fieldgrimstad, Morten paa Mÿre, Ole Polß Thúnstad, Christen Nielß N: Rögge, Claúß Barchestad, Ole Jelteßand, Christopher Nordhöidal, Joen Lönschoúff, Ole Hanß ÖsterEng och Michel Barchestad, Alle Súoren Laúgretteßmend her i fringen, med haand och Zigneter. Actúm Súnderöe (...) dend 6 Júnÿ Anno 1670. Söffren Söffrenß Lehdin? (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).