Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Øksnes sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Langenes, där Presten beskriver Øksnes og Langenes. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.123 står det i originalet "Gaarde 2. Nordsand schÿlder fisch - 3 W. Sönner Ollúff Povelsön er - 8 aar. Thienistedreng. Christopher Ollúffsön er - 50 aar.". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". j=1. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Vilka barn som hör till resp. person är osäkert ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 83 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Öxnes Residensis Menigheds jorder och Mandtall únder Hasselß pastorat. Anno 1666 den 2 April: 123
Öxnes Kirchesogn
Gaarde Opsiddere Sönner Thienistedreng Knegt Húsmand och Strandsidder
schÿlder fisch brúger
1. Halvegaarder.
N° 1 Sörsand 3 W. Hans Aúgústinjsön 30 ij W. Jacob Hansön             Ollúff Christensön 45
Nilß Jacobß 28 ij W. Thomas Nilsön 6                  
        Michell Nilsön 2                  
        húsmands Sön                    
        Jens Ollúffsön                  
N° 2 Nordsand 3 W. Povell Ollúffß 40 2 W Ollúff Povelsön 8 Christopher Ollúffsön 50            
Jesper Rasmúß 50 j W vid: Langenes Sogn N° 2.                  
N° 3 Opmÿre 2 W 2p Arne Hendrichß 80 2½ púnd 4 mk             Ollúff Arnesön 25 Hendrich Arnesön 46
                             
Jacob Johansön 50   Johannes Jacobsön 22                  
        Mons Jacobsön 15                  
        Hans Jacobsön 8                  
Helge Arnesön 32 2½ púnd Christen Helgesön 8                  
N° 4 Steenland 2 W. Helge Effvenß 70 2 púnd                        
Edies Hansön 42 2 púnd Hans Edieß 4                  
Petter Bertelsön 55 2 púnd vid: N° 33                    
N° 5 Dÿröen 2 W. Enche Gúnild 70 2 W Michell Ollúffß 26       Peder Ollúffß 26 Mons Johanß 43 124
        Johannes Monß 17             Elias Nilsön 37
        Ollúff   10                  
        Christopher Monß 5                  
        húsmands Sön                    
        Johannes Eliæß ij                  
2. Öde gaarder.
N° 6 Öxnes j W. Præste Residens     Nilß Pederß Ollúff Jacobß 20            
        Erich Pedersön Daniell Johanß 24            
        Hans Mathiasön 15 Hermand Johanß 20            
        Rasmus Larßön 8                  
N° 7 Vottestad j W. Rasmús Edieß 80 j W. Jens Jenßön 12       Anders Christensön 20 Edies Rasmú/sön/ 30
Jens Nilsön 43 j W. Hans Hanßön 13                  
        húsmands Sön                    
        Hans Edießön 2                  
N° 8 Kragnes j W. Rasmús Ollúffß 62 j W Christen Rasmuß 20                  
        Nilß Ollúffsön 8                  
N° 9 Hödal 4 púnd Christopher Madtzön 56 2 púnd Christen Christophersön 12             Christopher Rechartsön 32
        Jacob Christophersön 10                  
        Johannes Christophersön 7                  
        Madtz Christophersön 3                  
N° 10 Mÿre j W. Morten Christopherß 40 j W. Christopher Mortenß 10 Ollúff Anderß 20       Villúm Christopherß 50 125
        Johannes Mortenß 9 Petter Hanß 20            
        Ollúff Christophersön 16                  
        Ollúff Johansön 15                  
        Johannes Johanß 14                  
N° 11 Sommeröen j W. Tomes Arrenß 41 j W. Hendrich Tomaß 10             Peder Arenß 60
        Peder Tomeßön 9                  
        Hans Tomeßön 7                  
        Johannes Ollúffß 15                  
N° 12 Lönschogen j W. Jon Arensön 60 j W Ollúff Jonsön 22             Christopher Ollúffsön 80
        Peder Jonsön 14                  
        Arne Jonsön 18                  
        Ollúff Jensön 14                  
N° 13 Gúldvich j W. Christen Blaeß 55 j W. Peder Christenß 15             Peder Michelß 80
        Nils Christensön 13                  
        Michell Christensön 10                  
        Tomes Christensön 6                  
        Siúr Christensön 4                  
N° 14 Romsæd j W. - -                            
N° 15 Smines j W. Iffúer Hanß 36 j W. Hermand Knúdß 8 Anders Christenß 20       Blaas Ollúfß 42 126
Tobias Dirichß 22 j W.                        
N° 16 Sandsæd j W. Rasmús Gregerß 40 2 púnd Elias Nilsön 10 Jens Tomæß 36            
Ollúff Pederß 25 j púnd                        
N° 17 Skierfiorn j W. Petter Bertelßön   brúger den till græsleÿe vid N° 33                    
N° 18 Seÿerland j W. Ollúff hanß 48 j W Nils Ollúffsön 8             Nilß Ollúffsön 35
        Tomes Ollúffßön 13                  
        Per Eliæsön 10                  
N° 19 Nord Rÿgge j W. Enche Kirsten 50 j W Nilß Petterß 15             Michell Michelß 25
        Peder Laúridtzön 13                  
N° 20 Söer Rÿgge j W. Mons Gildbretsön   j W vid: N° 57                    
N° 21 Jörland j W. denne jord brúgis till græsleÿe aff schriffúren Anders Villúmß vide Haúgsneß údj Böe Kirchesogn            
N° 22 Boröen j W. Torlúff Pederß 48 j W       Anders N. 16   Sölfosterß   Enche Maren 27 127
                    Jon Sörlandsfar? 26 Peder Halvardß 62
N° 23 Bergsengen j W. Lisabeth Ollúffsdatter   brúger den till græsleÿe vid: N° 32                    
        Daniell Ollúffß 13             Ollúff Nilsön 40
N° 24 Östereng 4 púnd Hans Haldorß 74 4 púnd Ollúff Nilsön 10                  
N° 25 Barchestad j W. Claús Claúß 37 j W. Claús Claúß 6                  
Michell Blaaß 39 j W. Rasmús Claúß 2                  
        Peder Claúsön 7 vger                
        Hans Michelß j                  
        Christen Michelß 3 vger                
        Christen Christenß 4                  
N° 26 Finvog j W. Peder Hanß 24 j W. Peder Michelß 11             Michell Gregersön 35
        húsmands Sön                    
        Christen Michelsön 11                  
N° 27 Túnstad j W. Ollúff Povelß 40 j W. Ollúff Ollúffsön 8 Söffren Hanß 21       Knúd Nilsön 35
        Hans Ollúffsön 4             Klocher  
        húsmands Sön                    
        Nilß Knúdsön 9             Jacob Christopherß 45
        húsm:                    
        Aache Knúdsön 14 vger           Michel Blaaß 60
N° 28 Tinden 4 púnd Anders Lochert 46 4 púnd Jokúm Anderß 15 Tomes Ollúffß 50 Anders Madtzön 25 Christen Knúdß 34 128
        Mons Anderß 3             Blaaß Ollúffß 35
        Jon Anderß j                  
        Hans Christenß 15                  
        Christen Villúmß 22                  
        Rasmús Ollúffß 11                  
        húsmandssön                    
        Jon Christensön                  
N° 29 Möchland j W. Anders Lochert   j W vid: Súp: N° 28                    
N° 30 Hödal j W. Ollúff Nilsön 60 j W. Hans Ollúffsön 16 Hendrich Monßön 29            
        Elias Ollúffsön 13                  
        Anders Ollúffß 11                  
        Michell Povelß 13                  
N° 31 Vaage j W. Effúen Iffrsön 40 j W. Mons Störcherß 13 Ingebrigt Iffúerß 33            
Simen Nilsön 50 j W. Johannes Jensön 11                  
        Hans Effúenß 5                  
        Peder Simenß 19                  
N° 32 Tilsæd j W. Hans Hanß 32 j W. Villúm Harmandß 15             Lisabeth Ollúffßdatter 60
        húsqvindens Sön                    
        Bersvend Ollúffß 15                  
N° 33 Fieldgrimstad j W. Petter Bertelsön 55 j W Bertell Petterssön 19                   129
        Madtz Petterß 13                  
        Nilß Petterß 11                  
        Ollúff Siúrsön 15                  
3. Halffúe = Öde = gaarde.
N° 34 Roden 2½ púnd Claús Nilßön 23 2½ púnd Jacob Michelß 15             Jens Ollúffß 42
        Christen Hanß 6             Michell Nilß 42
        húsmandssön                    
        Hans Jenß 9                  
N° 35 Grösetter 2 pund Peder Johanß 70 2 púnd                        
N° 36 Neröen 2 púnd Odde Pederß 50 2 púnd Peder Pederß 15             Alff Anbiörnß 30
        Petter Oddesön j                  
N° 37 Langöen 2 púnd Mons Ollúffß 35 j púnd Ollúff Monß 9             Iffúer Christophersön 55
        Christopher Iffverß 15                  
        Anders Christopherß 10                  
N° 38 Gúdmúndz Vich 2 púnd Rasmús Povelß 25 2 púnd húsqvindens sön               Enche Marette 50
        Christopher Jonsön 21                  
N° 39 Venie 2 púnd Ollúff Hansón 46 2 púnd Mons Knúdß 7                   130
        Hendrich Ollúffß                  
N° 40 Ramsvich 2 púnd Elias Anderß 50 2 púnd Anders Eließ 17                  
N° 41 Söersandz Söepart 2 púnd Mons Pederß 46 2 púnd Peder Monß 14             Esaias Villúmsön 70
        Ollúff Monß 8                  
        Johannes Monß 4                  
        húsmands Sön                    
        Peder Mortenß 10                  
N° 42 Frivog 2 púnd Tosten Einersön 50 2 púnd Jacob Tostenß 17                  
        Ollúff Tostenß 15                  
N° 43 Staffúen j W. Peder Hanß 46 j W. Ollúff Pederß 16                  
        Peder Pederß 8                  
N° 44 Búlvog j W. Peder Bertelß 57 j W. Povell Mortenß 17 Ollúff Monß 26       Morten Povelß 60
        Daniell Ollúffß 8                  
N° 45 Godvich j W. Gúttorm Hemmingß 56 j W. Henning Gúttormß 5             Söffren Halvardß 57
        Jon Gúttormß 2                  
        húsmandssön                    
        Hendrich Ollúffß 16                  
N° 46 Raffúer Roúff j W. denne j W er lagt till præstens residens vid: N° 6.                       131
N° 47 Torsæd j W. Mons Gregerß 31 j W. Ollúff Claúß 13                  
        Claús Claúß 10                  
        Einer Claúsön 8                  
N° 48 Dúmböe j W. - -                            
N° 49 Skalleböe j W. Nils Ollúffsön   brúger den till græsleýe vid N° 18                    
N° 50 Sommarland j W. - -                            
N° 51 Kraagberg j W. Mons Gildbertz   brúger den till gresleÿe vid: N° 57                    
N° 52 Bremvog j W. Torlúff     brúger den till gresleÿe vid: N° 22                    
N° 53 Ribbevich j W. - -                            
N° 54 Jarbach j W. Anders Lochert   brúger den till gresleÿe vid: N° 28                     132
N° 55 Dÿbeidet j W. - -                            
N° 56 Faúrvold j W. - -                            
N° 57 Sÿnderöen j W. Mons Gildbertß 49 j W. Gildbret Monß 8             Mons Tomeß 26
        Abraham Monß 5             Jörgen Clemetß 40
        Lars Jörgenß 15                  
        Ollúff Pederß 20                  
        Iffúer Pederß 15                  
N° 58 Skibnes j W. Mons Gilbertsön   brúger j W vid: N° 57                      
N° 59 Ansletten j W. Ingebrigt Ollúffß 46 j W. Christopher Ingebrigtsön                  
N° 60 Súnde j W. Halvard Gúnnerß 40 j W.                        
N° 61 Hieltesand j W. Ollúff Jacobß 60 j W. Anders Pederß 8             Harald Örjenß 50
N° 62 Brestranden j W. David Gildbertß 50 j W. Lars Rasch 17             Peder Sevaldß 50 133
        Tollach Ollúffß 15             Ollúff Boÿe 32
        Ollúff Ollúffß 13                  
        Hans Búch 9                  
4. Rödnings pladtzer.
N° 63 Hornet j púnd David Gilbertzen   j púnd vid: Súp: N° 62                    
N° 64 Dalen j púnd Störcher Stefansön 60 j púnd Christen Störcherß 17                  
        Edies Störcherß 13                  
N° 65 Dalmarchen j p dette púnd brúger Kirsten Rÿgge vid: N° 19.                      
N° 66 Bachen j púnd - -                            
N° 67 Lille Jarbach j púnd - -                            
N° 68 Lÿngholdt j púnd - -                            
N° 69 Verhalßen j púnd - -                            
N° 70 Prestefiord j púnd - -                            

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).