Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Malnes

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Malnætz fiering 7
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Malnæs ij Wog fisch Laúridtz Laúritßen j Wog Lenßmand
Ole Christopherßen j Wog ij ort
Grimbstad iiij púnd Christopher Pederßen ij púnd j Rdlr
Laúridß Christopherßen ij púnd j Rdlr
Eide j Wog Christen Olßen j Wog iij ort
Hoffden med Marsholm ij Wog Joen Anderßen ij Wog j Rdlr:: j ort
Qúalwiig j Wog Moenß Anderßen j Wog ij ort
Nÿchewog iij W: Er forordned til Schriffúergrd      
Bÿche iij W:      
Oxseböll j Wog Laúridtz Larúritßen och Olúff Malneß, brúger til gresleie    
j Wog ij ort
Röshagen ij púnd Joen Karlßen ij púnd j Rdlr
Enden ij pd Ole Christopherß ij pd j Rdlr
Súnd j W: Tommiß Nielßen j Wog ij ort
Nielß Danielßen j Wog ij ort
Adtzersett j W: Christen Olßen j Wog iij ort
Schaalbrechen iiij pd Michel Laúritßen ij púnd j Rdlr
Laúridtz Olßen ij púnd j Rdlr
Riise iiij pd Biörn Joenßen iiij pd j Rdlr
Húúswog med Smalúiig iiij pd Olúff Joenßen iiij pd j Rdlr 8
Spilchewog j Wog Olúff Michelßen j Wog ij ort
Aasand j Wog Hanß Olßen j Wog iij ort
Gústad j Wog Anderß Joenßen j Wog iij ort
Sandúiig j Wog Nielß Arnßen j Wog ij ort
Anderß Helließen j Wog ij ort
Kúsewiig j Wog Enchen Maren   j Wog iij ort
Vdtschaar med Botten j Wog Karl Rörreßen j Wog iij ort
Sellewog ij púnd Michel Michelßen ij pd j Rdlr
Reinshoúg j pd Öde   j pd j ort
Röttisaas j Wog Öde vdj langßommelig tid j Wog ij ort
Húúsmends Schatt
Hoffden   Nielß Michelß   j ort
Gústad   Christopher     j ort
Vdtschaar   Hanß Johanß   j ort
Sandúiig   Ole Michelß   j ort
  Daniel Arnßen ibnd j ort
Spilcheúog   Hanß Tostenß   j ort
Disße húßmend ehre forarmede forinddelst mißfischerj, som nú i nogle aar er gandsche fraslagen.
Tienestedrenge for fúld Lön
Eide   Simon Nielßen   j Rdlr
Hoffden   Christopher Torßen    
Forschrffne Schatter, Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreff, Bekiender höistbe: Maiestetenß fogit Söffren Söffrenßen, Laúridß Laúritß Malneß Lenßmand, Christen Olßen Eide, Nielß Arnßen i Sandúiig, Karl Törreßen Vdtschaar, Michel Laúritß Schaalbrechen, Christopher Perßen Grimbstad, Ole Christopherß Malneß, Biörn Joenßen Riiße, Joen Carlßen Rößhagen, Raßmúß Joenßen Nÿche, Joen Anderßen Hoffden och Moenß Anderßen Qúalúiig, Alle Eedßúoren Laúgretteßmend her i forbe:te fiering, Med hender och vndertrögte Zigneter. Actúm Malneß Tingsted dend 11 Júnÿ Anno 1670. Söffren Söffrenß Lehdin? (med 12 segl i original och 1 bomärke. Någon fotograferar dem??) 9

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).