Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Malnes Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.111 står det i originalet "Gaarde 3. Godvig skýlder fisk 1. vog. Opsiddere Hans Henrichsón brúger den vog hand er 46. aar. Sónner Henrich Hanßón 17. aar....". I kolumn 3 är "h"="húßmandsón", "f"= "fostersón", "st"= "stiffsón". Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras inte fosterbarn osv. bredvid den som de bor hos. Texten är slarvigt skriven med ändelserna "-sen", -ßón", "-son" som varieras mycket. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 87 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnelße, paa gaarde, och alt mandkiöned och dets alder, neffnlig opsiddere, Sónner, Tienistedrenger, Knegte, Húúßmænd och StrandSiddere, údi Böe och Mallenes Sogner, i Vesteraalens foegderie, forfattet i Böe Præsteresidentze den 2. Aprilis Anno 1666. 103
Mallenæs Sogn 111
Gaarde Opsiddere Sónner Tienstedrenge Knegte Húúsmænd och Strandsiddere
skýlder fisk brúger
1 Mallenæs 1½ vog Larß Larßen 57 1 vog f Larß Olsen 2                  
Olúff Christoph 36 ½ vog   Anderß Larßen 16                  
          Olúff Larßen 16                  
          Mogenß Anderßón 15                  
2 Hoffden med Martzholmen 1½ vog Hanß Peterßón 68     Carl Tórißón 25             Vellem Siversón 41
som der haffver boet, flýtter nú der fra   Olúff Tórrißón 20             Olúff Pedersón 36
        f Peter Enderßón 27                  
        f Rasmús Jonßón 16                  
        f Aren Pederßón 17                  
        h Peder Olsen                  
3 Godvig 1 vog Hans Henrichsón 46 brúger   Henrich Hanßón 17                  
          Cnúd Hanßón 16                  
          Samúel Hanßón 12                  
          Hanß Hanßón 11                  
4 Údskaar 1 vog Enken Karen Hanßdotter   brúger f Cordt Olsen 16 Hanß Johanßen 26       Enoch Jonßon 36
      f Cnúd Laßón 15       Niels Danielson 27 denne Niels Danielsón er och húßmand
        h Daniel Hanßón 10            
5 Jennen 2 púnd Olúff Christophersón 35 brúger         Thomes Danilsón 35            
6 Roßhaúgen 2 púnd Jon Carlsón 36 brúger         Morten Hanßón 16            
7 Selvog 2 púnd Michel Larßón 54 brúger   Hans Michelsón 17                   112
          Daniel Michelsón 15                  
          Jon Michelsón 14                  
          Hallor Michelsón 1                  
8 Grimstad 4 púnd Christopher Pederßón 83 brúger               Larß Christopherßón 21 denne Larß Christopherßón er och húßmand
                           
9 Súnd 1 vog Thomæs Nielson 35 ½ vog   Jon Thomeßen 7                  
½ vog öde                                
10 Eide 1 vog Christen Olsen 71 brúger st Hanß Biórnßón 20 Balzer Olsen 42 Simon Nielssón 24      
          Niels Biornßón 12 Nielz Jórgenß 16            
        f Hanß Enochsón 10                  
11 Riset 4 púnd Biorn Jonßón 57 brúger   Jon Biórnßón 18             Michel Nielßón 49
          Anderß B. 10                  
          Morten Biórnßen 8                  
        f Olúff Michelsón 18                  
12 Alstersett 1 vog Christen Olsen     h Niels Olsen 10             Olúff Christopherßón 71
Núm. 10. brúger till aúffvels jord                            
13 Skorbrechen 4 púnd Larß Olsen 31 2 púnd   Larß Larßon 3 maaneder                
Michel Larßón             Hanß Olsen 29            
Núm. 7. Brúger 2. Púnd                              
14 Húßvog 4 púnd ligger Öde                                
15 Spielkevog ½ vog Peder Anúnßon 45 brúger                          
16 Aasen 1 vog Sven Olsen 81 brúger                           113
17 Gúdstad 1 vog Olúff Gregersen 29 1 púnd                     Laúritz Christensón 81
2 púnd öde                                
18 Øúalvig ½ vog Mogens Andersón 34 brúger   Vellem Mogenßen 3                  
19 Sandvig 1 vog Niels Aronßón 49 ½ vog   Aron Nielsón 19                  
          Niels Nielson 8                  
          Helge Anderßon 11                  
        f Niels Michelsón 4                  
20 Nýchevog 3 voger Soren Skriffveren             Jon Anderßón 20            
Anderß Vellúmsón   3 voger                          
21 Nýche 3 voger Jon Anderßón 29 1½ vog f Baltzer Philippisón 7             Anderß Jonßon 69
Rasmús Jonßón 51 1½ vog   Jon Rasmúßón 12                  
          Peder Rasmúßon 9                  
  Opsebóll ½ vog græsleje                                
Reinßhoúg 1 púnd Øde                                
Fortegnelße vere rictig, bekiender ieg her neden únder, med egen hand och zignete, loco et tempore út súpra. Niels Simonßon Vibÿ. Egen hand. (Segl)
Jtd Regià Maÿ: On? Commissarj Titi Búlchis postúlata, húmillima men responsio. 114
1. Húad een húerß viße, indkombst er, intitt úndertagendeß, úden forbrýdelse 1. Tillhórerne selff lóner mig och naar fiskeriet vaar godt, gaff húer jordmand mig om aaret, 1. Vog fisk, och 2. tall och húer húßmand 2 púnd fisk och 2 tall och húer 2. tall i fierfisk; kand bliffve tillsammen i höjeste naader beregnet 110 voger fisk. Menß nú for di fiskeriet aarlige alt for meget slaar feill, dett Gúd bedre, kand ieg neppelig naae och bekomme 60, eller (i hójeste maader) 70 voger om aaret for folckens fattigdom skÿlld.
2. Húad agger och Eng till præstebolet, húor meget korn der kand saaeß, och húor mange kreatúr paa kand holdiß, saa och i lige maade húad agger och Eng till den gaard únder Annexen, saavell som hoffvet kirlen ligger och húad for herlighed till dem begge aff sager eller andet. 2. Paa Böe præstebolet, kand holdis 8. kiór, 1. hest, och 12. Smaler, jorden bær icke korn, thi hún er for meeget vaaed, grúnd oh steenfúld, och ligger till præstebolet slett ingen herlighed.
3. Om der er nogen Skoú till præstebolet, om nogen stúbgang der paa er ganget, húo bóderne haffver sógt och bekommet, eller om nogen forúrettet veed process, eller andet, saa vidt hannem er bevist. 3. Ingen Skoú er her till, for úden nogen Sma Biórk i fieldet, som mand med stoer besverlighed henter till all brende: Stúbbegang i min tid , paa 22 aar er icke gangen: Forseelser hoeß mig paa steedet, for húilke bóder kúnde falde, ere icke skedde, del Gúd vere (t?)off, úndertagendeß ett lejemaal, nú nýligen emellem tho únge lößer folk, som siger de vill Eigte húer anden, jeg veedt derfore icke húem bóderne beholder.
4. Húad een húerß tiende er aff alle slags korn, vare, fisk, qúeg, oste tiende eller andet, húad der aarlig belóber, item special vijs, húor meget aff húert slags aff gaard eller mand giffveß. 4. Slett och aldeles intett bekommer ieg aff nogen slags tiende, som údj mine Sogner Bóe och Malleneß falder, thi den anammer den hæderlige mand som er pastor paa haßell. 115
5. Húor mange Kirker der ere údj ett húert prestegield, húor vidt emellem dem, och húor langt de haffve fra húer Kirke till Kiobstederne. 5. Údj dette residerende Kald ere tho Smaa Kirker, Bóe och Malleneß, och ett forfaldet Kaarßhúß, ere tho store miler emellem Kirkerne; Och er 110 miler till Bergen, och 60 till Trúnhiem.
6. Veed húad gield der Soldeß húúß eller Residerende Capelaner, huad lón de haffver, húor meeget och aff húem de det nýder. 6. Húad, huor meget, och af húem jeg nýder min ringe lón och únderholdning er forklared i den fórste púnct.
7. Húor der ere Sogne degne eller eý; húad deriß nedkomst strecher, húor meeget och aff húem tillagt. 7. Till Súbstitúten er ingen jorde plads údlagt; almúen lóner hannem, nogle giffver hannem 18 mk. fisk, nogle 12 mk, nogle intet. Hanß aarlige lón kand vere úngefer 10. Voger fisk.
8. Húad for inventariúm, aff húer slags der findeß, veed ett húer præsteboel, och om præstegaarderne ere veed den tilbórlige heffd och býgning, item húad bróstfeldighed och mangell der paa kand vere. 8. Her till ligger intett inventariúm, och de húßer ieg brúger och boer údj haffver ieg selff aff mine ringe lón bekostet och býgget, úden andreß tillhielp.
9. Húor mange Heele, Halffve, Öde och HalffÓde gaarder ere udj et huert Sogn anseende att opsidderne paa gaardene forógeß, och Kongen, præsten saa vell som Kirken, mister deriß tilbórlige rettighed og tiende. 9. Mand kalder iche Heele och Halffve gaarder her i norlandet, men vogs leje, och húor mange de ere, er att see i offverskreffúe mandtall. Dette saalediß all Sandheed att vere bekræffter ieg Gúd ondz tiener till Bóe och Malleneß Sogner, her neden únder med egen hand och zignete, loco et tempore út súpra. Niels Simonßon Vibÿ. egen hand. (Segl)
Fortegnelse paa födde, döde, och bort rejste mandkión, i Bóe och Malleneß annexer, fra nýtt aarß dag anni 1665. Till nest forleden nýtt aarß dag 1666. 116
Núm ieg viser, paa húilke gaarde údj Sognet.  
1. Fódde i Bóe sogn 2. Dóde i Bóe Sogn 3. Bort reiste mandkion
Simon Olsen Skorpen Núm. 4. Anderß Jenßon   Christen Gregerßón fra Sör Vennje, till Logfoden, vaar 26. Gamml
Anderß Jenßón     Olúff Jenßón aff Veróen Smaa bórn
Olúff Jenßón aff Veroen   Palme   aff strene(?) 40 aar Sander Henrichsón fra Sórvenje till Bergen, vaar 30. Aar gammell.
Olúff Johannißon   Núm. 20. Peder Olsón Gimsted. 2. Aar.
Niels Jórgenßón Skorvog Núm 29. Ender Halstenßón ett lidet born Peder Halstenßón vaar údskreffven till Baadzmand och forskichet till Bergen vaar 17. Aar gammell.
Liliús Hanßón Lúndhoúg Núm. 22.  
Olúff Christopherßón Sóberg Núm. 30.
Anderß Jenßón Veróen Núm 36. Tosten Torgerßón vaar och údskreffven till baadsmand, och henskicket till Bergen, vaar 24. Aar.
Hallor Edißón Sóberg  
Ender Halstenßón   núm 33.
Anderß Danielßón Snarset núm. 9. Dette vere rictigt bekiender ieg med egen hand och zignete i Bóe den 2. Aprilis 1666. Niels Simonßon Vibý. Egen hand. (Segl)
Olúff Pederßón Lehóen núm 10.
Michel Colbentßón Fiervold Num 18
Mallenes Sogn
Hallor Michelsón Selvog núm. 7.
Jon Thomeßón Súnd núm 9
Effter Kong: Maÿ: naadigste údgagne befalling till præsterne, lÿdende att een Húer skall skrifftelig angiffve, for Húor mangepenger, bród och Vijn, skall kióbes aarligen till húer Kirke de betiener, bekiender ieg únderdaningste (effterfólgendiß diße kirkevergeris deriß skrifftlige fremskickede vidneßbýrd her om till mig) att till Bóe Kirke forbrúgeß om aaret, Vijn och ablater for Siú Rixdaler, och ett par voxliúß for tho Rixdaler: Item till Malleneß Kirke, Vijn och ablater for Sex Rixdaler och sexten skilling, och ett par voxliúß for tho slette daler. Dette saalediß att vere tillforne ommelt er, bekræffter ieg med egen hand och zignete, údj Bóe den 2. Aprilis Anno 1666. Niels Simonßón Vibý. egen hand. (Segl) 117

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).