Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Mallte Christensen Astafjord Prestegjeld 1666

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36. Presten Mallte anger här vilken "belønning" han får från bönderna i Astafjord prestegjeld år 1666. I originalet finns 4 kolumner utan rubriker och en sidnumrering, som jag placerar i kolumn 5. I texten finns "j", som betyder "1". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
1 Kolumn 2 3 Kolumn 4 5
En liden fortale och únderviißning om tillfælld och læÿlighed med Bónder och BondeJorder, Saa Viidt mine Sogner Vedkommer for min belónnings skÿlld, som iche kand kalldis noget Visße, mens heller Úvisße, aff Aarsag som Epterfóllger. At i nar der monne boe, to trej Bónder, eller flere paa en gaard, och húer giffr till præsten Aarlige 2 pd F, och dj to döde, Och den tridie Villde daa bóxle dj to parter till sig igien, saa fich præsten daa iche siden úden to púnd for to Voger F igien, Som ieg med affkortning och Stor skaade, Jo lenger Jo meere kand Erfare. 384
Item nar en Skÿlld mand iche kand giöre sin ÚdRedere fÿllist Endog hand alt húis hand kand aff(lle?) aff fish liúse och Andet, offúer Leverer till hannem, for húis hand hos hannem Aar efter anden, haffúer údtaget; Daa maa Præsten miste sin Rettighz och Vill iche gióre klart for Sin skÿlldmand. Och nar En Skÿlldmand, /: Som dißVere alt formange :/ bliffúer sin hoßband eller ÚdReder En Súmma skÿlldig, daa nódis hand omsielr at offrgifúa gaard och grúnd, fordj der tagis fra hannem alt húad hand haffúer och maa siden sidde for en húßmand eller Arbeÿde och trelle for sin Skÿlld, och údRederer tager saa Jorden och brúger paa hans Vegne til Affaßparter, och præsten faar siden ingen Rettighed deraff, saa at det gaar daa med mig, Andre finder och Vellhos sig Som Ordsproget liúder: et haer epter andet, giór Bonden omseer skallet. Och for sligt och Andet meert, findis der saa mange Noll údj mit Register och opskrifft om min belónning. De Nÿgiffte údj nerverende Aar, haffúer ieg Inted bekommet aff, och settis derfor hoß deris naffn en 0. Gúd giff den Christen HóÿØffrighed gode Raad och be-
tenchende, till at benaade den fattige med en Nödtórfftig penge eller Visße belónning, Eftersom en húers besúærlighed kand Vere till, at ieg herefter iche offte skúlle haffúe Aarsag till at drage om fra gaard till gaard, och gaa fra dör till dör, som En anden Bettlere, Efter dett Som ieg skall haffúe for min Thieniste Som ieg bode maa forthiene det, som och sanche det med stor mödsommelighed, i det at ieg en trei Úggerß Thid maa omdrage till húer mand om ieg ellers skall faa nogen fish till Bærgen, och lade kiöbe mig noget igien till mitt húßholldings fornódenhed. Mine S: formænd haffúer och mot gióre det samme, fordj Allmúen er saa tillVent i begöndellsen, och mange aff bónderne er meget mútVillige till at údgifúe det som dem bör Ellerß bekom mand iche hallffparten i rette Thide 385
Saa en fattig PræsteMand formedelst Slig omsögning maa efterkomme i foracht fordj nar de mútVillige och Skellchachtige iche Vill giffúe húad dem bór, saa maa mand bode trögle och tigge sin Rettighed aff dem, och offte trúe nar det gode eÿ kand hiellpe, saa giffúer daa de VanArtige, knúr och Skiændz ord igien, fordj det er ichon? aff dieris Egen gode Villie saadan belónning, och iche aff nogen Kongelig tilllagd. Aff diße fórberórte Aarsager Ønskte ieg gierne och Inderlig forlengis effter, at Rúnde och millde Herrer, gode och forstandige Øffrighed, Villde for Ordne och lave det till Et bedre udseende och Roliger leffnet, Saa at Endog Embedet finds besúærlig, mand dog kúnde gióre det med lóst, Och aff et glad hierte med daglig tachsigellße for Gúd, och berómmellße for Verden, saadan benaading och gaffnlige Raad ihúkomme och berómm/else/ ÿdmÿgeligen begiirende at dette motte Ansees och optagis (...?) beste mening. Och Endeligen Únder den Allehóÿeste Gúdz beskiermellße troligen befalet. Aff Ibbestaa den 26 Maÿ 1666. Mallte Christensónn. Eghandt.
Special údViisning och Fortegnellse paa den belónning, ieg aff En húer i Seer Arligen for min Aarbeide och mödzomelighed, aff Bondens Egen gode Villie faar och bekomme; De som noget formaa, giffúe som antegnet er, Min dem som ieg i 4/5/6/ eller flere Aars Thid, indtedt haffúer bekommet aff Setter ieg en Noll for. 386
1 Inderfors Aae Hemming Michellß 0 i 7 Aarß thid
2 ÿtterfors Aae Ligger Øde   0  
3 Store Skoúg Olle Hansónn 2 pd f/ish/
Olle Andersónn 2 pd f
4 Lille Skoúg Anders Ollßón 2 pd f
Enchen Anna 2 pd f
5 BreVolld Olle Mortensón 2 pd f
Per Aßlachsónn 2 pd f
6 Ibestaa Balldzer Andersón 2 pd f
7 Viig Morten Ollsón 2 pd f
Anders Nillsón 2 pd f
8 Offúer Sellisetter Anders Ørgisón 2 pd f
Thóris Ingebresón 2 pd f
9 Neder Sellisetter Morten Larsónn 2 pd f
10 Diúrstaa Nills Ollsón Klochr 0  
Anders Nillsón 0  
Olle Ollsón 2 pd f
Aßbiór Mogensón 0 i 7 Aar
Olle Fænes 2 pd f
11 Bolle Enchen Marj   2 pd f
Enchen Siri   2 pd f
Joen Ollsónn 2 pd f
Olle Eddisón 2   387
Olle Pß, húßm: j  
Christen Eddiß húßm: 0 fattig gifft
12 Nord Rollenæs Sóren Andersón 2 pd f
13 Fúlleberg Larß Christophersón 2 pd f
14 HalldViigen - - 0 i 4 Aar
15 Igland Joen Ollsón 2 pd f
Olle Joensónn 2 pd f
16 Andsta Nils Tórriß 2 pd f
Hend: Nilß 2 pd f
Michel Eÿnerß 2 pd f
17 InderAae Elúff Eddjsón 2 pd f
Niells Larsónn 2 pd f
18 ÿtterAae kommer præsten till    
19 Lóbesttaa Eddis Iffúersón 2 pd f
Olle húßmand j pd f
20 Engenæß Olle Jensón 0 i 5 Aar
Madtz húßmand j pd f
21 AnderVoeg Gúlldbrand Hendrichß 2 pd f
Anders Thostensón 2 pd f
Gúlldbrand Nillsónn 2 pd f
22 Strómmen Per Joensónn 2 pd f
23 Klaapen Olle Eddisónn 2 pd f
24 Aarbústaa Hans Ollsón 2 pd f
25 Lóchßen Joen Joensónn 0 i 3 Aar
26 MaagisAaß Per Jensónn 2 pd f
Eddis Joensónn 2 pd f
Madtz Michellsón 0 i 4 Aar
27 Midbÿe Nills Nillsónn 2 pd f
28 RaangßAae Samúell Persón 2 pd f
Nills Joensónn 2 pd f
29 LaVangsnes Halldvor Larsónn 2 pd f
Larß Michellsón 2 pd f
30 Rejte Halldúor Joensónn 2 pd f
Hans Persónn 2 pd f
3j Lie Mogens Gúlldbrandß 2 pd f 388
32 GamViigen Olle Mogensónn 2 pd f
33 Røe Christoffer Psónn 2 pd f
Raßmús N. 0 i 6 A
34 Aae i LaVangen Steffen Andersón 2 pd f
Hans Ollsónn 0 Nÿgift
35 SoellØe Olle Skomager 2 pd f
Christen húßmand j pd f
36 HesßeViig Olle Pollsón find 0  
37 Røchenæs Poll Svorfúer 2 pd f
38 KiøperAae Per Stórchersón 0 lagt Øde siden 59 till 66
39 Zellenæs Hans Skanche 0 siden 59
40 Store Lóúdall Joen Persónn 2 pd f
41 Lille Lóúdaall Olle Persónn 0 i 6 Aar
42 MadtzViig Madtz Michellß 2 pd f
43 Mÿrland Madtz Michellsón 0  
Iffúer Joensónn 2 pd f
Hans húßmand 0 sid 59
44 Store Gróßnæß Esaú Moddj 2 pd f
45 Lille Gróßnæß Christen Persónn 2 pd f
46 Hessiberg Christian Pollsónn 2 pd f
47 Aachenes Christian Pollsónn 0  
48 Aaersteen Jens Christoffersón 2 pd f
Christen Psónn 0  
Nillß húßm: j pd f
Joen Jenß húßmand j pd f
49 GróttAngsbotten Christen Persón 2 pd f
50 Ladberg Christen Persón 2 pd f
5j FollViig Larß Larsónn 0 siden 6j 389
Christen Persón 0  
  Tiúfeskiær och Hilleßhaffn brúgiß aff Christen Psón till greßleÿ 0  
   
52 Stræte Josep Ollsón 0  
Isaach húßmand 0  
53 Graff Erich Eddisón 2 pd f
Per Joensónn 2 pd f
Enchen Anna 2 pd f
Joen húßmand 0  
Morten húßmand 0  
54 MóchellVolld Soren Psón 2 pd f
55 Ballteskar Ligger Øde   0  
56 DÿViig Gabriell Ollsón 2 pd f
57 ReensAae Anders Charstenß 0  
DiúrØe Sogen
1 Findland Eddis Nillsónn 2 pd f
Olle Andersónn 2 pd f
2 Brodstaa Gúlldbrand Ollsón 2 pd f
Niells húßmand 2 pd f
3 Zetter Olle Amúndß find j pd f
4 Húndstrand Olle Eddjsón 2 pd f
Eddis Ollsónn 2 pd f
5 SorteViig Elling Christensón 5 pd f
6 Kaßnæs Christen Thommesónn 2 pd f
Nills Joensónn 2 pd f
7 Faxfior Joen Simensónn 2 pd f
Per Erichsón húßm j pd f
8 KlóVen Nills Tórgersónn 2 pd f
9 EspeJord Mogens Halldchillß 2 pd f 390
Thor Bentestoch 0  
Anders húsmand 0  
10 Dÿbkichen Joen Hellisónn 2 pd f
Iffúer húßmand 0 Nÿgift
11 Hollm Eddis Hellisónn 2 pd f
12 ForsAae Knúdt Claúsónn 2 pd f
Per Steffensón 0  
13 Lie Enchen Marj 2 pd f
14 Haffn Knúdt Ollsónn 2 pd f
15 Móchellbostaa Reinholt Hansónn 2 pd f
Hans Christoffrß 2 pd f
Erich húßmand j pd f
16 Store Venie Jens Hansónn 2 pd f
Per Joensónn 2 pd f
Per Larsónn 2 pd f
Joen Johansónn 2 pd f
Erich Ollßónn 2 pd f
Christoffer húßm: j pd f
Olle húßmand j pd f
17 Lille Venie Mogens Andersón 2 pd f
Hans Hansón 2 pd f
18 Berg Hans Joensónn 2 pd f
Halldchilld húßmand 0  
Anderß húßmand 0  
19 Skoúgßhaffn Per Joensónn 2 pd f
Hallvor húßmand j pd f
TranØe Sogen 391
1 LæchAngen H: Olle i mæfior sin Affúllßgard 0  
   
2 Stangenæs Christoffer Nilsón 2 pd f
Olle Hansón húsmand j pd f
3 HoffsØe Olle Andersónn 2 pd f
Eddis húßmand 0 Nÿgift
4 Halls Jacop Roarsónn 2 pd f
Hans Hansón 2 pd f
5 Aae Halldvor Eddjsónn 2 pd f
Christoffer Joensón 2 pd f
6 FrúVog Jens Persón 2 pd f
7 Eÿe Enchen Marit 2 pd f
8 TranØen Joen Sigvardsón 2 pd f
Olle húsmand j pd f
9 SkattViichen Olle Joensónn 2 pd f
10 VangßViiche Eddis Ambrúsón 2 pd f
Thór Ambrúsón 2 pd f
11 Viiche Enchen Dórethe 2 pd f
Enchen Anna 2 pd f
12 Robbostaa Olle Joensón 2 pd f
Michel Joensón 2 pd f
Per Iffúersón 2 pd f
13 Soellberg Mogenß Joensónn 2 pd f
Per Øúensónn 2 pd f
14 RósßeVoeg Joen Mogensón 2 pd f
Per Christoffrsón 2 pd f
15 Væßnæs KlóVen Moses Trúndhiembß borge 0  
16 HemmingsJord Anderß Knúdzón 2 pd f
Christoffer húßmand j pd f
17 GrúndReeßen Eddis Joensón 2 pd f
Per Persón 2 pd f
Eddis Edjsón 2 pd f
18 ThómmerViig Christoffer Tórgerß 2 pd f 392
Joen húßmand j pd f
19 GúttúrsJord Enchen Birrit 2 pd f
Tore Ollsónn 2 pd f
Elúff húßmand j pd f
20 Nór Strómmen Erich Sigvardsónn 2 pd f
2j Sóer Strómmen Amúnd Nillsßón 2 pd f
Gúttúrm Nillsónn 2 pd f
22 BacheJord Iffúer Persónn 2 pd f
23 Schvóllven Enchen Magnilld 2 pd f
Eddis húßmand j pd f
24 Smórßgaard Anthonis Ollßónn 2 pd f
25 Biórgen Sigvard Dallchiorß 2 pd f
26 Fúrstrand Larß Joensón 2 pd f
Joen Johansón 2 pd f
27 Espenæs Michell Nillsónn 2 pd f
Stórcher húßmand 0  
LændViig Sogen
1 VaßJord Enchen Birritt 2 pd f
2 Inder Lóghelld Thorchilld Persón 2 pd f
Per Persón 2 pd f
3 Melle Lóghelld Jacop Ollsón 2 pd f
4 Store Lóghelld Enchen Marit 2 pd f
Lars Hellesón 2 pd f
  Húßmand i Viichen Lars Iffúersónn j pd f
5 FindJord Christoffer Eddisón 2 pd f
Jacop Persón 2 pd f
Halle húßmand j pd f
6 Græßmÿre Olle Nillsónn 2 pd f
Jórgen húßmand j pd f
Thorber Aarntsón 0  
7 Skoúgnæs Enchen Dorrethe 2 pd f 393
Anders húßmand j pd f
Christen húßmand j pd f
8 Øen Larß Christoffersón 2 pd f
Elúff húßmand j pd f
Olle húßmand j pd f
9 Gibbostaa Hemming Joensón 2 pd f
10 Hannæs Olle Ollsón 2 pd f
Olle húßmand j pd f
11 GrúnneVoeg Hans Larsónn 2 pd f
Halldchilld Nillsónn 2 pd f
12 Aaernæs Abraham Ollsónn 2 pd f
Christoffer Hallúorß 2 pd f
13 Inder Lÿsnæß Raßmús Simensón 2 pd f
Joen húßmand údarmedt 0  
14 ÿtter Lÿßnæß Ingebret Persónn 2 pd f
15 Jerneslet Olle Christensón 2 pd f
16 SkarßVoeg Hans Nillsónn 2 pd f
Boer Arntsónn 2 pd f
17 Vang Enchen Gúrú 2 pd f
Larß húßmand j pd f
18 SvoltenViig Sóren Jacopsón 2 pd f
Torben find 0  
19 Roßfioren Enchen Anna 2 pd f
Knúdt húßmand j pd f
20 Strómßnæß Knúd Ollsón 2 pd f
Tosten Mogensón 2 pd f
2j Strómmen Enchen Ingeborre 2 pd f
Jens húßmand j pd f
22 Krachenæs Jens Axellsónn 2 pd f
23 GrónneJord Larß Eddisónn 2 pd f
Per Nillsón húßm: j pd f
Allff húßmand 0  
24 Skieredt Gregús Ollsónn 2 pd f
25 Thændskiær Hans Ollsónn 2 pd f 394
Sóren Ollsón 2 pd f
26 LændViig H: Christen min medthiener 0  
27 KorViigen Dirich Christoffrß 2 pd f
28 Slettnes Joen Adamsónn 2 pd f
Per Hovorsón 2 pd f
29 Búchskind Hemming Adamsón 2 pd f
30 BondeJord Per Jensónn 2 pd f
31 Læchnæs Joen Ollßónn 2 pd f
Anders húßmand 0  
32 TrolldViigen Morten Iffúersón 2 pd f
Elúff húßmand j pd f
33 Findznæs Elúff Christensón 2 pd f
Joen Nillsónn 2 pd f
34 Olldren Elúff Ollßónn 2 pd f
Lars húßmand j pd f
35 Skoÿen Joen Ollsónn 2 pd f
Christoffr Ollsón 0  
36 Findfioren Eÿner Ollsón 2 pd f
Enchen Marit 2 pd f
Nills húßmand j pd f
Olle húßmand j pd f
37 ØeJord Mogens Ollsónn 2 pd f
Hans húßmand j pd f
Súmma Súmmarúm Aff alle fire Sogner, er 127 W, - j pd.
Efter denne Súmmiß indholld, haffúer ieg, Erlagt till Alle fire terminer údj Prinderssind? Stÿr
Klocherens Expens - 9 mk danshe 9 Rdlr - 3 mk 5 ß - 2 peng.
Dette till Vitterlighed, Skrifúet paa Ibestaa - den 28 Maÿ 1666. Mallte Christensónn.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).