Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Matrikkel over Landskyld i Lofotens fogderi 1723

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt RN33 Nr.9, Bind 175. Folio nr. enl. kolumn 21 finns i boken (när den är uppslagen) på dess högra sida. Kolumn 5-20 är inte medtagen här. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. I bind 174 finns en beskrivning på varje gård, dess djur och herligheder. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/2 2002.
Kolumn 1 Texten är "Gaarde Nummer"
Kolumn 5-20. Texten är "Taxt efter gamle Matricúl", "Gammel Leilending Schat", "Taxt efter Nÿe Matricúl", "Redúction til hart Korn nÿe Matricúl", "Leilending schat nÿe Matricúl", "Odel Schat", "Leeding", "Vúndet", "Tabt", "Toldene", och som rubrik "Aarlig ansatte Tiende", och därunder "Rúg", "Bÿg", "Bl: Korn", "Hafre", "Ost", och sist "Penge Súmma" i "Rdr" och "ß".
 
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 21
General Matricúll Over Loefodens Foúgderie Som I henseende Till Gaardenis Landskÿld Grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll forfatted 1723  
Nr Gaardenis Nafne Proprietairs Opsiddernis Nafne  
Röst Fierding 2
1 Schoúe Kongen ejer Mogens Larsen  
Tostens   Encke
2 Grav Kongen ejer Hans Michelsen  
Sófren Michelsen  
Anders Nielsen  
Niels Jacobsen  
Michel Nielsen  
3 Hammer Kongen ejer Joen Torsen  
Joen Jonsen  
Jon Larsen  
Peder Pedersen  
4 Klach Kongen ejer     Encken 3
Gregers Dinesón  
5 Ýdsnæs Kongen 1 W Anders Hansens arvinger 1W Efter aftagnd. Kongen 1 wog 9mk Anders Hansóns arving 1 wog 9mk Efter hart Korns Taxten! Kongen 3 skæp, Anders Hansens arv: 3 skp: Jon Pedersens Encke
Mogens Nielsón  
Gregers Dinesón  
Hans Andersens Encke
6 Stamnæs Schónebóls arvinger ejer Anders Peders:  
7 Mæland Schónebóls arvinger Christen Anders:  
Bent Jonsón  
Nicholaús Jacobsón  
Johannis Andersón  
Peder Mogensón  
8 Øvergaard Hans Gregerßens Encke Even Júlisón   4
Jacob Evensón  
9 Øvernæs Hans Gregerßens Encke Peder Nielsón  
Christen Stephensen  
    Øde
10 Nedr: Næs Peder Nielsön Friis Jacob Nielsens Encke
Rasmús Stephens:  
Anders Nielsen  
Wæröe Fierding
1 Mostad Kongen 1 wog Wæróe kierke 1 wog Baltzer Biórnsen 1 wog. Efter aftagnd Kongen 2 pd 12mk Wæróe kirke 2pd 12. Baltzer Biórnsen 2pd 12 mk Efter hard korns Taxten! Kongen 2 skp 2 2/3 alb. Wæróe kirke 2 skp 2 2/4 alb. Baltzer Biórnsen 2 skp 2 2/3 alb. Ole Jonsön  
Peder Christensen  
Jens Gregersen  
Jens Jórgens:  
Elias Gabrielsón  
Christen Christens:  
2 Nordland Kongen W: SognePræst: Residens 6W: Klocker Sapndet 2W: Baltzer Biórnsen 2W 2pd. Daniel Lucaen 1W 1pd. Hans Luchasen W. Peder Nielsen 1W: Ribor Mortensdatt: 2W: Efter aftaged: Kongen 1pd 3mk Præst: Resid: 4W: Baltzer Biórns: 2W: Daniel L: 1W: Hans L: 1pd 3mk Peder N: 2 pd 6mk Ribor MortensD: 1W: Efter hart korns Taxten! Kongen 1 skp Præstens Resid: 1t 4skp: Klocher Spand: 4 skp: Baltzer Biórnsen 5skp 1mk 1 alb Daniel Luuchas: 2skp 2mk 2 alb Hans L: 1skp: Peder Nielsen 2skp: Ribor Mortensdatt: 4 skp.     Sogne Præstens frigaard 5
    Klocher Spandet
Gabriel Pedersen  
Peder Andersen  
Knúds   Encke
Hans Mogensen  
Ole Larsen  
Hans Olsón  
Peder Olsen  
Jon Christens:  
Chlaús Aamúnsón  
    Øde
3 Brevigen Kongen Hr: Christian Egede  
Peder Andersen  
4 Sóerland Ane Catrina Munchegaard 4W: Præsten till Wæróen Admensam 1W. Wæróe kiercke 1W: Baltzer Biórnsen 1W: daniel Luchasen 2W: hans Niels: 2W: Hans Luchas: 1W: Efter aftaged Ane Cat: Mgd: 3W 1pd. Præst: ad. Mens: 2pd 12mk. Wæróe kiercke 2pd 12mk. Balser Biörns: 1W 18mk: Daniel L: 1W 2pd. Hans Niels: 2W 6mk. Hans L: 2pd 12mk. Efter hart kor: Taxten! Ane C: M:gd 1t 3mk 1 2/3 alb: Præst: adms: 2 skp: 2 2/3 alb: Wæróe k: 2skp 2 2/3 alb. Balt: B: 3 skp 1mk 1 alb. Daniel L: 4 skp 3mk 1 2/3 alb. Hans Nils: 2skp: hans L: 2skp 2 2/3 alb: Samúel Polsen   6
Johan Peders:  
Anders Polsen  
Christen Anders:  
Hans Eliasen  
Niels Pedersen  
Elias Jacobsen  
Daniel Luchas:  
Hans Luchas:  
Luchas Mogensen  
Hans Hansen  
Jacob Gabrielsen  
Thomas Johansen  
Peder Jórnsen  
Jon Andersen  
    Øde
At denne matricúl, som i henßeende Till gaardenis landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocol, Rigtigen er forfattet med landskýldens Redúction till hart korn, samt skatternis, og Tiendens údreigning bekræfter vj únderteignede, med voris hænder og Zigneter. Datúm Sórland dj 3, 4, og 5te Júnÿ A° 1723.
Paa Hr Jústitz-Raads og Amtmands Ove Schelderúps vegne, effter ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt H:C: Randúlf. Christian Egede. J: Rosenvinge. C Afriismappig?
Flagstad Fierding 7
1 Wareide Kongen ejer 1W: Flagstad kiercke 1W. Johan Hansen  
Peder Olsón  
Peder Peders:  
Gregers Sófrensón  
2 Wigten Kongen Ole Olsón  
Johan Olsón  
3 Mýrland Flagstad kiercke benificeret Ole Gabriels:   8
Gregers ibd:  
4 Sannæs Flagstad kiercke W: Búxnæs kiercke W. Efter aftaged Flagstad kiercke 1 pd 6mk Búxnæs kiercke 1 pd 6mk. Efter hart korn Taxten! Flagstad kiercke 1 skp 1 1/3 alb Búxnæs kircke 1 skp 1 1/3 alb Hans Arentzen  
5 Nap med Haarberg Búxnæs Canonie ejer Hemming Sófrensón  
6 Kiilen Flagstad kiercke Ole Gútormsón  
    Encken
7 Bóe Flagstad kiercke Peder Jonsón   9
Niels Nielsen  
8 Flagstad Boxnæs Canonie Edies Johans:  
Niels Johansen  
9 Ramberg Kongen 2W Flagstad kierke 2W. Efter hart korns Taxt: Kongen 5 skp 1t 1 alb. Flagstad kierke 5 skp 1t 1 alb Sophia   Encken
Peder Christens:  
10 Ýtter Schelfiord Kongen ejer Iver Pedersón  
Er Sorenskriverens allernaadigst forúnder friegaard, efter kongens allernaadigste lov      
11 Inder Schelfiord Kongen ejer Knúd Hansón  
Er Sorenskriverens allernaadigst forúnder friegaard, efter kongens allernaadigste lov Hendrich Knúdsen  
Lars Gúnders:  
12 Nord Sand Kongen ejer Hans Hansen   10
Thomas Christens:  
Peder Hansen  
Johannis    
Jórgen Anders:  
Hans Hansen  
13 Súnd med Kúnden og Fiósdalen Kongen ejer Agnis   Enchen
14 Nÿsfiord med Strömöerne Kongen Agnis   Enchen
15 Strómnæs Iver Iversón ejer Iver Pedersón  
16 Andopsnæs Kongen ejer Arent    
17 Krÿstad Flagstad kiercke Niels Jacobs:  
Hans Iversen  
18 Selfiord Búxnæs Canonie     Øde 11
19 Hofden Flagstad kiercke Herman Pedersen  
20 Neder Walle Biscopen údj Trúndhiem Beneficered Niels Johansen  
Hans Johansen  
21 Øver Valle Trúndhiems Domb Capitels gods Niels Olsen  
Christen Anders:  
22 Sórmevold Flagstad Kierche Christopher Olsen  
23 Nord Mevold Peder Niels: Friis 1W: Johanis Edies: 1W: Efter hart korns Taxten! Peder N: 2skp 2t 2alb Johanis Ed: 2skp 2t 2alb Jens Nataniels:  
Niels Arentz:  
24 Inder Sand Kongen 1W. Flagstad kierke 1W. Biscopen i Trúndhiem 1W. Efter hart korns Taxten! Kongen 2skp 2t 2alb. Flagst. Kierk: 2skp 2t 2alb Biscop: 2skp 2t 2alb Jens Elefsen  
Edies Elefsen  
Rasmús Persen  
Peder Rasmús:  
Er Sorenskriveren forundt 1 wog údj som hand nýder frie efter Kongens allernaadigste lov.      
25 Ýttersand Kongen ejer Peder Pedersen   12
Johan Ediesen  
26 Qvalvigen Kongen ejer Hans Arentzen  
27 Stochvigen Flagstad kiercke Even Michelsen  
28 Festhælen Kongen ejer Christen Anders:  
Peder Olsen  
    Encken
29 Kierchefiord Flagstad kiercke Ole Pedersen  
Peder Jachobs:  
30 Horsejde Flagstad kiercke Lars Larsen  
Sófren Larsen  
Jacob Thomes:  
Hans Michels:  
Gilber Olsón  
31 Hermansdahl Kongen ejer     Øde 13
32 Ræfsvigen Kongen ejer Christian Larsen  
33 Helle Kongen ejer Lars Larsón  
34 Túe Kongen ejer Jens Jensón  
35 Evenstad Kongen ejer Hans Nielsón  
Jörgen Jörgens:  
36 Aae Kongen ejer Peder Torlefsen  
Söfren Jörgens:  
Daniel Jebelsen  
Ole Jörgensón  
37 Tind Kongen ejer Anders Peders:  
38 Bischelvog med Röstad Kongen ejer Peder Christens:   14
Christopher Pers:  
39 Moschenæs med Qværnland Kongen ejer Baltzer Biórns:  
Biórn Baltzers:  
40 Búnæs med Schelven Kongen Peder Jensen  
41 Andopen Kongen Anders Peders:  
42 Marchen Flagstad kiercke     Øde
At denne matricúl, som i henßeende Till gaardenis landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted med landskýldens Redúction till hart korn, samt skatternis, og Tiendens údreigning údj Flagstad Fierding. Bekræfter med voris hænder og Zigneter. Datúm Súnd dj 21 Maÿ Till dj 2 Júnÿ A° 1723.
Paa Hr Jústitz-Raad og Amtmands Owe Schelderúps vegne, effter ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt H:C: Randúlf. C: Crantz. J: Rosenvinge. C Afriisman?
Búxnæs Fierding 15
1 Offersóen Kongen ejer Ole Christens:  
Er Sorenskriverens forúndte frie gaard, effter Kongens allernaadigste lov      
2 Flæsen Kongen ejer Peder Peders:  
Er Sorenskriverens forúndte frie gaard, effter Kongens allernaadigste lov      
3 Ýtterwoj Kongen ejer Hans Jacobs:  
Johan    
4 Inderwoj Hans Gregers: Encke Johan Greve  
5 Hoeland Búxnæs Canonie Hans Jonsón  
6 Wiig Thrúndhiems Domb Capitúl 1W. Hans Gregers: 1W Effter hart korns Taxten! Trúndh: Doms cap: 2skp 2t 2alb Hans Gregers: 2skp 2t 2alb Jens Mogens:  
Mogens Christensón  
7 Øver hoúgland Kongen ejer Peder Mortens:   16
Jacob Svendsen  
8 Neder hoúgland Mogens Hartvigsen 1W. Niels Biórnsens arv: 1W. Effter aflaged Mogens H: 2pd 12mk Niels Biórnsens arvinger 1W 12mk Effter hart korns Taxten! Mogen Hartvigs: 2skp 2 2/3 alb: Niels Biórnsens arv 3skp 1 1/3 alb Hans Hansen  
Christian Jensen  
9 Ýtter Klev Thrúndhiems Domb Capitúls gods Svend Jacobs:  
Hans Olsen  
Elias    
Jacob Peders:  
10 Ræppe Mogens Hartvigs: ejer Peder Jensen   17
Edies Peders:  
    Øde
11 Bóe Kongen ejer Hans Nielsen  
12 Lille Riise Mogens Hartvigsen Peder Hansen  
Hans Johans:  
13 Stor Rise med Himelbiórn Kongen ejer Ole Evenßen  
Hans    
14 Øfvervold Kongen ejer Povel Daniels:  
15 Nedervold Kongen 1W 12mk Búxnæs Canonie 1W 12mk Effter hart korns Taxten! Kongen 3skp 1 1/3 alb Búxnæs C: 3skp 1 1/3 alb Peder Peders:   18
Anders Olsen  
16 Farestad Hans Gregersens Enke 1W 2pd 12mk bóxler retten 2W Búxnæs Canonie 12mk úden bóxel Effter aftaged Encken 1W 1pd 3mk og bóxler alt 1W 1pd 12mk Buxnæs Canonie 9mk úden bóxel Effter hart korns Taxt: Encken 3skp 2t 2alb og Bóxler 4skp Búxnæs Canonie 1t 1alb Greger Nielsen  
Arent    
17 Opdal Kongen ejer Mogens Hansen  
Hans    
Hendrich Biórns:  
18 Schúlbro Kongen ij er 1W og bóxel 2W Biscopen med 3 voge og Gimsóe kierker 1W, úden bóxel. Effter hart korns Taxten! Kongen 2skp 2t 2alb: Bispen med 3voge og gimsóe kiercker 2skp 2t 2alb úden bóxel Niels Nielsen   19
Peder Jensen  
19 Himelsteen Flagstad kiercke Peder Niels:  
Hans Olsón  
20 Læchnæs Búxnæs Canonie Anders Nielsen  
21 Stoer Ejde Johanis Biórnsen arvinger Jon Olsen  
Peder Sófrensen  
Jon Jons:  
22 Lil Ejde Búxnæs Canonie Petter Crantz gl
23 Hoúe Hr Michel Biórnsens arvinger Peder Hansen   20
Daniel Biórns:  
24 Sand Kongen 1wog, og bóxler 2W Búxnæs Canonie 1Wog úden bóx: Effter hart korns Taxten! Kongen 2skp 2t 2 alb. Boxnæs Canonie 2skp 2t 2alb úden bóxel Christen Sófrensen  
25 Horn Búxnæs Canonie Johanis Jensen  
26 Nordvetting Christen Sófrensen Johanis Olsen  
27 Sórvetting Búxnæs Canonie Peder Peders:  
Christen Pedersen  
28 Reine Búxnæs Canoni 1W 1pd 12mk og bóxler 1W 2pd 12mk. Wæróe kiercke 12mk Effter hart korns Taxt: Canoniet 4skp og bóxl 4skp 3t 1 2/3 alb Wæróe kiercke 1t 2 1/3 alb Ole Olsón   21
Jens Bertels:  
29 Kýchlingdahl Búxnæs Canonie Niels Erichsón  
30 Bolde Peder Nielsen Friis Peder Nielsón  
    En Laxvorpe
31 Schotnæs Kongen Anders Schóning  
32 Balstad Kongen Anders Schóning  
33 Øfre Schotnæs Búxnæs kiercke Anders Schóning  
34 Jerstad Biórn Úrsin 1W 2pd 18. Og bóxler 2W. Búxnæs kiercke úden bóxel 6mk Effter hart korns Taxten! Biórn Úrsin 5skp 1 1/3 alb: Búxnæs kiercke úden bóxel 2 2/3 alb Biórn Úrsin   22
35 Búxnæs med Dýrevold Boxnæs Canonj Sognepræstens allenaadj: forúndte friegaard
36 Nordgrenen Kongen     Øde
37 Sórgrenen Kongen     Øde
38 Qvernaas Kongen     Øde
Hoels Fierding 23
1 Föile Bispen med Waage og Gimsóe kiercker Illige deeling Peder Graa  
2 Hoeland Búxnæs Canoni Peder Olsen  
3 Øfre Hage Hoels Kierke ejer Arent Hansen  
4 Neder Hage Hoels Kierke Rasmús Sófrens:  
5 Hoelsdahl Hoels Kiercke Christen Herdagsón  
6 Berg med Bergsdal Christian Albert Friis Christian Friis Soren skriver
7 Úre med Búnæs Sophia Jentoft med Mogens Hartvigsen Sophia Jentoft  
8 Schaftnæs Hoels kiercke Hans Anders:   24
9 Neder Sennesvig Niels Jacobsen 1W Biórn Úrsin 1W Efter paalæg. Niels Jacobsón 1W 12mk Biórn Úrsin 1W 12mk Efter hart korns Taxten! Niels Jacobsón 3skp 1 1/3 alb Úrsin 3skp 1 1/3 alb Hans Nielsen  
10 Øfver Sennesvig Hoels kiercke 2pd Heróe kiercke 4pd. Efter paalægged. Hoels kierke 2pd Heróe kierke 4pd Efter hart korns Taxt Hoels kierke 2skp 2 2/3 alb Heróe kierke 4skp Niels Biórns:  
11 Brands Holmen Peder Nielsen Friis Peder Nielsen Friis  
12 Kýlpesnæs Búxnæs kiercke Johanis Rasmús:   25
Jacob Nielsen  
13 Tendstad Kongen 1pd Christen Rasmúsen 4pd Bent Olsen 1pd. Efter hart korns Taxt: Kongen 3t 1 2/3 alb: Christen Rasmúsen 3skp 2t 2/3alb: Bent Olsen 3t 1 2/3 alb: Anders Jacobsen  
14 Steene Hr Michel Biórns: arvinger Svend Hansen  
Ole Fredrichsen  
    Øde
15 Apnæs Anders Jacobsen Bent Olsón  
16 Stoerfiord med Herteig Johanis Biórnsens Encke 5pd. Hoels kiercke 1pd. Efter hart korns Taxt: Encken 4skp 1t 2 2/3 alb. Hoels kierke 3t 1 2/3alb     Encke
17 Schibfiord Rasmús Sófrensen     Encken 26
18 Kraglie Jacob Hans: arvinger Stephen Mortens:  
19 Jústad Mogens Hartvigsen Christopher    
20 Kongeróe Hans Gregersens Enke Morten Christophersón  
21 Móchelviig Búxnæs Canoni Niels Jensen  
22 Helle Hans Hansen Hans Hansen  
23 Svarholt med Stamsúnd Búxnæs Canonj Johanis Jórns:  
Iver Helt  
24 Pætvigen Hans Gregersens Enke     Encken
25 Ramsviig Thrúndhiems Worfrúe kiercke Jon Larsón   27
Borge Fierding
1 Ostad Kongen ejer Gregers Mogensen  
Arne Ols:  
2 Nýchmarchen Kongen ejer Hans Rasmús:  
Hans Abelsen  
    Encken
3 Neder Scherpen Mogens Hartvigsen 1W. Hoels kiercke 1pd. Efter hart korns Taxt: Mogens Hartvigs: 2skp 2t 2alb. Hoels kiercke 3t 1 2/3 alb Hans Nielsen  
4 Øver Scherpen Boxnæs Canonj Jens Mogensen  
5 Neder Liland Kongen ejer Abraham     28
6 Øfre Liland Kongen ejer Niels Andersen  
Olle Michelsen  
7 Hoeldal Kongen Niels Ols:  
8 Eltoft Kongen Hans Hans:  
9 Klepstad Kongen Peder Albertsón  
10 Biórnsand Búxnæs Canonie Christopher    
11 Sortland Kongl: Erland N:  
12 Tangstad Kongen 1W med bóxel. Búxnæs Canonj med bóxel W. Efter hart korns Taxten! Kongen 2skp 2t 2alb Búxnæs Canonie 1skp 1t 1alb Christopher    
Ole Balsersen  
13 Kragtoft med Hofden Búxnæs Canoni 1W Borge Kierke W. Efter aftaged. Box: Can: 2pd 8mk. Borge kierk 1pd 4mk Efter hart korns Taxt: Búxn: Can: 2skp 8/9 alb. Borge kierk 1skp 4/9 alb Anders Peders:   29
14 Mærevold Búxnæs Canoni Jens Nielsón  
15 Únstad Kongen 4pd Borge kierke 4 pd. Búxnæs Canonj 4pd Efter hart korn Taxten! Kongen 3skp 2t 2/3alb: Borge kierke 3skp 2t 2/3alb. Búxnæs kierke 3skp 2t 2/3alb Hans Christensen  
Mogens Mathis:  
    Encken
Erland    
Jens Johansen  
Albert Gregers:  
16 Súbstad Kongen 4pd Mogens Hartvigs: 2pd. Efter hart korns Taxt: Kongen 3skp 2t 2/3alb Mogens Hartvigs: 1skp 3t 1/3 alb Niels Erlandsen  
Peder Nielsen  
17 Böstad Kongen 1W Búxnæs 1W. Efter hart korn Taxt: 2skp 2t 2alb. Kongens og Búxn: Canonj 2skp 2t 2alb Helge     30
Peder Michelsen  
Peder Peders:  
18 Rýstad Kongen Sophia   Encken
19 Handeberg Kongen Christopher    
20 Wendalsjord Kongen Otte Nielsen  
21 Lien Kongen Peder Nielsen  
Siúr Rasmúsen  
22 Lófdal Mogens Hartvigsen Niels Jeremies:  
23 Inder Borgfiord Búxnæs Canoni bóxler 4pd Flagstad kierke úden bóxel 12mk. Efter hart korns Taxt: Búxnæs Canoni 3skp 2t 2alb bóxler Flagstad kierke 1t 2 1/3 alb úden bóxel Niels Jacobsen   31
24 Ýtter Borgfiord Búxnæs Canoni býgger 1W. Flagstad kierke 12 mk úden bóxel. Efter hart korns Taxten! Búxnæs Canoni 2skp 2t 2alb bóxler Flagstad kierke 1t 2 1/3 alb Hans Christophers:  
25 Sleteng Borge Kierke     Øde
26 Borge Búxnæs Canonie Præsten till Borge allernaadigst tillagde frie gaard
27 Hagevog Kongen Olle Jonsón   32
Edies Nielsón  
28 Evjen Baltzer Biórnsen Niels Anders:  
29 Stróm Kongen Ole Hansön  
30 Jellevold Búxnæs Canonj 2pd 6mk Borge kierke 2pd 6mk Efter hart korns Taxten! Búxnæs Canonj 2skp Borge kierke 2skp Ole Christophers:  
Peder Arents:  
31 Netzie Búxnæs Canoni 1W Borge kierke 1W. Efter aftaged. Canoniet 2pd 6mk Borge kierke 2pd 6mk Efter hart korns Taxten! Canoniet 2skp Borge kierke 2skp Anders Mogensen  
Christopher    
32 Egúm Kongen 3W 1pd. Mogens hartvigsen 5pd. Efter hart korns Taxt!. Kongen 1t 3mk 1 2/3 alb: Mogens Hartv: 4skp 1mk 2 2/3alb Hans Olsón   33
Niels Peders:  
Hans Hans: Encke
Mogens Pedersen  
33 Ramberg Búxnæs Canonie Edies Christophers:  
Jon Edies bebor
34 Wagle Kongen Haldor Rasmús  
    Encken
Christen Mogens:  
35 Hoúgland Kongen Christopher Hans:  
36 Borgevær Búxnæs Canoni Jens Mogens:  
Christopher Jons:  
37 Sande Kongen Niels Ribe   34
    Encken
38 Bóe Baltzer Biórns: Christopher    
Anders Peders:  
39 Hönnæs Dorthe Schóneból 1W. Johanis Biórns: 2W. Efter hart korns Taxt: Dorthe Schóneb: 2skp 2t 2alb.Joh: Biórnsen 5skp 1t 1alb Christopher    
Jon Pedersen  
Niels Ottesen  
Niels Larsen  
40 Qvalnæs Búxnæs Canoni 2pd Borge kierke 2pd. Ole Olsen 2pd. Efter hart korns Taxt: Búxnæs Canonj 2skp 2 2/3 alb. Borge Kierke 2skp 2 2/3alb. Ole Olsen 2skp 2 2/3alb Ole Albertsen  
Christopher    
Christopher Johansen  
41 Rechedahl Kongen Albert Jonsón   35
Niels Jonsón  
42 Walle Kongen Johanis Rasmús:  
43 Ýtter Smevig Kongen Peder Biórns  
Hans Rasmús  
44 Inder Smevig Biscopen med Waage og Gimsóe kierker beneficered Arne Erlands:  
Albert Jonsen  
45 Limstrand Dorte Schóneból W. Borge Kierke W. Biórnsens Enke W. Præsten til Alstahoúg 1W. Efter hart korn Taxten! Dorte Schóneb: 1skp 1t 1alb. Borge kierke 1skp 1t 1alb. Biórns: Enke 1skp 1t 1alb. Præsten till Alsth: 1skp 1t 1alb. Aanders Anders:  
Matz Peders:  
Hans Olsen  
46 Stegeraae Borge kierke ejer Erland Arentz:  
Lars Nielsón  
Christopher Olsen  
47 Garnæs Mogens Hartvigsón Niels Ols:   36
48 Elstad Flagstad kierke Ole Nielsón  
49 Knúdstad Kongen Hans Enochs:  
Niels Peders:  
50 Alvestad Kongen Ole Peders:  
Johanis Erichsen  
51 Lýngedahl Kongen Peder Jensón  
52 Riisjord Kongen Jens Nielsón  
53 Grúndstad Albert og Niels Rechedahl Albert    
At denne matricúl, som i henßeende Till gaardenis landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted med landskýldens Redúction till hart korn, samt skatternis, og Tiendens údreigning údj Hoel, Borge og Búxnæs Fierdinger, bekræfter vj únderteignede med voris hænder og Zigneter. Datúm Berg dj 19 Maÿ Till 28 Ditto 1723.
Paa Hr Jústitz-Raad og Amtmands Owe Schelderúps vegne, effter ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt H:C: Randúlf. C: Crantz. J: Rosenvinge. C Afriisman?
Walberg Fierding 37
1 Stróm Kongen Edies Christensen  
Bernt Tomes:  
2 Biscopsjord Kongen Torger Olsen  
Hans Anders:  
3 Øfre Kongsjord Kongen Rasmús Jensen  
Johanis Pedersen  
Erich    
N.    
4 Neder Kongsjord Kongen Lars Fredrichsen  
    Encken
5 Bachen Dorte Schónneból Hans Hansen  
6 Katfiord Kongen Mathias Anders:  
7 Bagjord Mogens Hartvigs: Thomas    
Hans Rasmúsen  
8 Walberg Búxnæs Canoni Rasmús Hansen   38
Rasmús Rasmús:  
9 Schochelviigen Kongen Charl Christens:  
Ole Olsen  
Gúmúnd Olsen  
10 Øverdahl Christen Rasmús og Niels Rasmúsen tillige deeling Hans Hansen  
11 Nederdahl Baltzer Biörnsón Peder Mogens:  
Erich Christofv:  
12 Hodne Kongen Hans Hansen  
Axel Jacobsen  
Anders Eliasen  
13 Wigjord Kongen Anders Andersen   39
Tomes Hansen  
14 Malnæs Kongen bóxler 2W. Búxnæs Canoni med ejer i Cand. Shýlder 1W úden bóxel Efter aftaged! Kongen 1W 18mk Búxnæs Canoni 2pd 12mk. Efter hart korns Taxten! Kongen 3skp 1t 1alb Búxnæs Canoni 1skp 3t 1/3alb Christopher    
Jacob Mogensen  
15 Moland Kongen Jacob Arntsen  
Hans Christophersen  
16 Smorten Kongen Niels Stephensón  
17 Salnæs Dorte Schóneból Melcher Jonsen   40
18 Kýndalen Kongen Niels Olsón  
Anders Hansen  
19 Haen Helvig Múnthis arvinger     Øde
Gimsöe Fierding
1 Wiig Heróe kiercke Einer Christensen  
2 Hoff Dirich Schmit 1W. Christopher Hoff 1W. Efter hart korns Taxten! Dirich Schmit 2skp 2t 2alb Christophr. 2skp 2t 2alb Christoph:    
Frans    
N.    
Ole    
3 Súbstad Bispen med Waage og Gimsóe kiercker Benificeret 2pd. Hr Bróndlúns Encke med Rosenvinge 2pd. Lars Hansen 2pd. Efter hart korns Taxt: Bispen med Waage og Gimsóe kiercker 1skp 3t 1/3alb. Encken med Rosenvinge 1skp 3t 1/3alb. Lars Hansen 1skp 3t 1alb Lars Hansen   41
    Encken
4 Wennie Biscopen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling   Strangemúhle  
Thomas Ringkióping  
5 Sande Kongen 1W 12mk og bóxler 2W. Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling 2pd 12mk. Efter hart korns Taxten! Kongen 3skp 1 1/3alb. Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling 2skp 2 2/3alb. Jens Christens:  
Asbiórn    
    Encken
6 Barstrand Biscopen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Hans Andersón   42
7 Alminding Kongen Rasmús Storchers:  
Christophr Peders:  
8 Olderfiord Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Hans Mortens:  
Zacharias    
9 Súndklachen Strangemúhle Ole Jonsón  
10 Klepstad Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Elias Svendsen  
Lars    
Peder Helles:  
11 Rýstad Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Anders Jensen  
Daniel    
12 Sóedalen Kongen bóxler 4pd. Bispen med Waage og Gimsóe kiercker 2pd úden bóxel. Efter hantaged! Kongen 2pd 6mk og bóxler 1W. Bispen med W: og Gimsóe kierker 2pd 6mk úden bóxel. Efter hart korns Taxt: Kongen 2skp og bóxler 4skp. Bisp: med Waag: og Gimsóe kiercker 2skp úden bóxel Christen Christophersen   43
13 Sórbrennen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Arnoldús Niels:  
     
14 Nord Brennen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Lasse Anders:  
     
15 Fæstvog Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Biórn Fredrichsón  
     
16 Súndlansfiord Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Júst Jacobs:  
     
17 Wattenfiord Mogens Hertvigsen Jens Friderichs:  
Morten Nielsen  
Iver Gúlachsón  
18 Strómnæs Bispen med Waage og Gimsóe kiercker 2pd Steegens kiercke 2pd Hr Bróndlúnds Enke med Rosenvinge tillige deeling 2pd. Efter hart korns Taxt: Bispen med W: og Gimsóe kiercker 1skp 3t 1/3alb. Steegens kierck. 1skp 3t 1/3alb. Encken med Rosenvinge 1skp 3t 1/3alb Jens Pedersón   44
Knúd Larsen  
Christopher    
Antoniús    
19 Jersvold med Strand Kongen Jacob Rasmúsen  
Povel Nicolaús:  
Christopher    
20 Delp Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tillige deeling Peder Ols:  
Christen Hansen  
Waage Fierding 45
1 Lýngvær Mogens Hartvigsón 1W og bóxler 4pd. Bispen med Waage og Gimsóe kiercker 1pd úden bóxel. Efter hart korns Taxt: Mogens 2skp 2t 2alb og bóxler 3skp 2t 2/3alb. Bisp: med Woge og Gimsóe kierker 3t 1 2/3 alb úden bóxel Mogens Hartvigs:  
2 Rórviig Bispen med Wag og Gimsóe kierk: beneficeres Niels Pedersen  
3 Diúpfiord Bispen med Wag og Gimsóe kierker beneficeres Ole    
Michel    
4 Hænjngsvær Mogens Hartvigsón Michel Peders:  
5 Gúlviig Bispen med Wag: og Gimsóe kierker benificeret Rasmús    
6 Kalde Bispen med Wag: og Gimsóe kierker benificeret Benamin    
7 Ørsnæs Kongen 1W 2pd 6mk og bóxler 2W 1pd. Bispen med Wage og Gimsóe kierker 1pd 19mk úden bóxel. Efter hart korns Taxten! Kongen 4skp 2t 2alb og bóxler 6skp 2 2/3alb Bisp: med Wog: og Gimsóe kierk 1skp 2t 2/3alb Anders    
Niels Svendsen  
8 Ørsvog med Ejde Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Johanis     46
Anders    
Knúd    
9 Svolvær Kongen Christopher Signelsen  
Signel Christophersen  
10 Helle Kongen 2pd og bóxler 4pd. Anders Polsen 2pd úden bóxel. Efter paalæg Kongen 2pd I bóxel 5pd. Anders Polsen 2pd úden bóxel. Efter hart korns Taxt: Kongen 2skp 2 2/3alb og bóxler 4skp 1t 2 1/3alb Anders Pols: 2skp 2 2/3alb Anders Polsen  
11 Wæstpolden Bispen med Waage og Gimsóe kiercke benificeret Rasmús Christensón  
12 Löbstad Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Mogens Olsón  
Anders Polsen  
13 Liland Bispen med Waage og Gimsóe kiercker benificeret Elling     47
Jacob    
14 Fólstad Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Peder Olsen  
Peder Christophers:  
15 Haversand Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Anders Pedersen  
Hans Knúdsen  
16 Øhelle H: Bróndlúnds Enke med Jacob Rosenvinge tilligedeel. Gabriel Gabriels:  
Simen Nielsen  
17 Molgavelen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker benificeret Peder Jetmúnds  
18 Rechedahl Hr: Bróndlúnds Enke med Jacob Rosenvinge tilligedel: Christen Pedersen  
19 Digermúhlen Hr: Bróndlúnds Enke med Jacob Rosenvinge tillige deeling Daniel Torlefs:  
20 Walen Hr: Bróndlúnds Enke med Jacob Rosenvinge tillige deeling Christen Christens:   48
21 Vattenvog Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Niels Peders:  
Anders Peders:  
22 Púndsletten Bispen med Wage og Gimsóe kiercker benificeret Anders Anders:  
Hans Larsen  
23 Fagerbachen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker benificeret Joen Mortens:  
Holdor Olsen  
24 Holand Bispen med Waage og Gimsóe kiercker benificeret Jens Pedersen  
Mogens    
25 Stoerfield Bispen med Wog: kiercker med Gimsóens benificeret Ole Olsón  
Christopher    
Peder Jonsen  
26 Qvandkios Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tildeeling Peder Jonsón   49
Ole Tostensón  
Christen Tostens:  
27 Svartschar Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tilligedeel: Jon Christophers:  
Christopher    
28 Aarsteen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tilligedeel: Jacob Polsen  
Lars Halvors  
Siúr Peders:  
Anders Nielsen  
29 Úlvogen Bispen med Waage og Gimsóe kiercker tilligedeel: Daniel Knúdsen  
30 Helleland Kongen Ole Aamúnsen  
Jacob Larsón  
Niels Jonsen  
Christen Nielsen  
31 Wiig Bispen med Woge og Gimsóe kiercker W. Hans Polsen W. Efter hart korns Taxt: Bisp: med Wog. Og Gims: kiercker 1skp 1t 1alb. Hans Pols 1skp 1t 1alb Peder Peders   50
32 Biórndahl Kongen Gabriel Peders  
33 Brattisnæs Bispen med Woge og Gimsóe kiercker tilligedeel: Hans Polsen  
Peder Polsen  
34 Haverdahl Kongen Knúd Gúmúnds:  
Jens Peders:  
Aache Erichs:  
35 Gúlbrandsóen Kongen ejer Peder Hendrichsen  
36 Grúndstad Steegens kiercke Lars Jensen  
Hans Jensen  
37 Kierchevog Bispen med Woge og Gimsóe kiercker tilligedeeling Residerende Capelan, allernaadigst forúndte friegaard 51
38 Storvogen Kongen Peder Hansen  
Hendrich Nielsen  
Melchior    
39 Kabelvog Kongen Chlaús Söfrens:  
Hans Christensón  
40 Tollofnæssed Kongen Einer Larsen  
Jon Snecher  
41 Finnæssed Kongen Præste Encken  
42 Præste Scheen Kongen Axel Nielsen  
At denne matricúll, som i henßeende Till gaardenis landskýld grúnder sig paa hos fólgende Matricúls Protocoll, Rigtigen er forfatted med landskýldens Redúction till hart korn, Samt skatternis, og Tiendens údreigning, bekræfter vj únderteignede med voris hænder og Zigneter. Datúm Waagen dj 23 Júnÿ Till 26 Ditto 1723.
Paa Hr Jústitz-Raad og Amtmands Owe Schelderúps vegne, effter ordre og fúldmagt J: Rosenvinge. Paa Laúgmandens veigne effter ordre og fúldmagt H:C: Randúlf. Údj Hr: Eliæ Schoúúgs absentze C: Crantz. J: Rosenvinge. C Afriisman?
             

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).