Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Jordebok Lofoten 1667

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt 12/1953, "Jordebog .. 1667", Bind 57, sida enligt kolumn 5. "ß" läses som "ss". "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Ägare, "herligheder", skatter, utsäde och djuren på gårdarna, är ej medtagna här, men de anges ofta t.ex. "Tax: Ledingen 2 pd, Ostetiede j pd, Korntiede j f/jerding/", "Saar 3 tønne, Kióer 9, vngnóed 3, Sóffúer 18, Heste j". Dessutom anges ägarna t.ex. "Bispen i Trúndh: bÿger nú j W". Sist anges gårdens "herligheder", ganska ofta på flera rader. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 4 5
Gienneral Jordebog Offüer Saer Ko: Ma: Landschÿld goeds Saaúel Hvad Alle Andre Eÿer till hör údj Loffodens fogderi sambt Leding Einder Som och er dend Aarlige Wise Rettighed, Saaúit Ko: Ma: fölger aff allis goedz. (D?)erhoß súmmarische Extract offúer Indbe:teer, med forklaring paa ald det Qúeg som offúer föedis och korn som aarlig kand saais. Item hambel hages plandtning med smaa Redtzelles?: Saadeles húer Pladses leÿligh observerit: forfatet Epter den Naadz: Commissions befallingh Daterit Kiöbenhaffn den 23 Janúarj 1665: och Er med vnder ds shÿldigh for Rettet Nerúerende Aar 1667.  
KO: Ma Gaarde och godtz med Detz Herligh: Sampt, Adels, Preste, Kirches och Odels goedz med detz Herligh: Som er Böxell, Tredie aarstage Sampt (S?)icht och Sagefald, der af Kand fölge. 1a
Weröns Prestegield Röest Fiering
ÿdsnes 3 vogr Hans Ollsen 1½ vog
Laúridtz Erichsen 1½ vog
Ofúergard 3 vogr Hanß Ollsen 1½ vog
Fredrich Jenßen 1½ vog
Klachen 3 vogr Anders Biórnß: 1½ vog
Jens Brún 2 pd 6 mk
Niels Gaútß: 2 pd 6 mk
Stamnes 3 W Gregers Michelsen 1½ Wog 1b
Hans Klocher 1½ vog
Meland 3 vogr Anders Laúridtzen j vog
Elias   j vog
Johan   j vog
Hammer 3 vogr Peder Laúridtzen 1½ vog
Enchen   1½ vog
Graff 3 vogr Gabriell Baldtzersen 3 vogr
Skoffúe 3 vogr Jens Brún brúger oh besidder
Neder Nes 3 vogr Michell   1½ vog 2a
Jórgen   1½ vog
Ofúer Nes 3 vogr Claús ibm j vog
Laúridtz Jacobß: j vog
Olle Pederß: j vog
Weröe fiering 2b
Moestad 3 vogr Poúell   1½ vog
Jens ibm j vog
Knúd   j vog
Sörland 13 vogr 18 mk Gabriell Hanßen 2 vogr
Hans Gabrielsen j vog
Christen Ollsen j vog
Johan   j vog
Lúcaß ibm 2 vogr
Mogens Hanßen 3 vogr
Hans Iffúersen j vog
Toer   j vog
Enchen Else   1½ vog
Jacob Jenß: j vog
Peder Anderß: j vog 18 mk
Breúig 1 vog Olle Haldúorsen j vog 3a
Ißach ibm j vog
Norland 16 vogr Presten Her Tosten med Klocher gaarden brúger 8 W
Peder Hendrichsen j vog
Peder Anderß: j vog
Fredrich   j vog
Adschell ibm j vog
Efraim   j vog
Olle Anderß: j vogr
Hanß Anderß: j vog
Anders ibm j vog
Christopher   j vog
Lödingens Prestegield Woge fiering 4a
Löngúer j vog 2 pd Hanß Christian Heit Móller j vog ij pd
Körúig j vog Joen Christenßen j vog
Dÿbfiord j vog Johannes Michelsen besidder
Gúldúigen j pd Rasmús Christophersen besidder 4b
Hafúer Sand med Kiepsöen 3 vogr Knúd Danielsen besidder
     
Helgeland j vog Peder Nicolausen besider
Wigge j vog j pd Nicolaús Siffúersen besidder
Bretesnes 2 vogr Peder Edisen besidder 5a
Biörndall j vog Peder Michelsen besidder
Haffúerdall j vog Peder Pedersen j vog
Erich Christophersen j vog
Gúldbrands øÿen j vog Nielß Simensen j vog 5b
Enchen Berete   j vog
Grúnnestad 2 vogr Johannes Christopherß: j vog
Christen Christopherß: j vog
Fölstad j vog Christen   2 pd
Gregerß   j pd
Liland j vog Peder   j vog 6a
Enchen Berrete   j vog
Löbstad j vog Christopher Ollsen besidder
Westpollen 2 Pd Raßmús Sóffrenß: besidder
Helle 2 vogr Amúnd Pedersen besidder 6b
Øhelle j vog j pd Nicolaús Pederß: 2 pd
Jens Laßesen 2 pd
Rechnes j vog Olle Hanßen besidder
Mollgaflen j pd Anders Valterßen besidder
Digermúlen 2½ pd Niels Baarsen 2 pd 7a
Siffúer Hanßen j pd
Wallen j vog Christopher Ollsen 2 pd
Peder Jacobß: j pd
VatenVog j vog Christen Ollß: j vog
Olle Steffensen j vog
Fagerbachen j vog Enchen Karen   j vog
Hagen Pederß: j vog
Púndsleten j vog j pd Peder Arendtzen besidder 7b
Hoeland j vog Enchen   j pd
Hans Christopherß: j pd
Ißach Ollß: j pd
Storfield j vog Enchen Anna   18 mk
Enchen Marete   18 mk
Qúandkiös j vog Hendrich   j vog
Peder Nielsen 18 mk
Niels Anderß: 18 mk
Súarschar j vog Joßep   besidder 8a
Aarsteen j vog 2 pd Laúridtz Siffúersen besidder
Oldúögen j vog Zakarias Arendtzen j vog
Enchen   18 mk
Christen ibm 18 mk
Sollúer j vog Sindell Simenßen besidder
KircheVog j vog Her Peder Jenßen Residerende Kappelan besidder 8b
Orsúog j vog Niels Lúnd besidder
Eÿde j pd Joen Anderß: besidder
Orsnes 2 vogr Jórgen Kastenß: besidder
Kalde j vog Anders Jacobßen besidder 9a
Gimsöe fiering Vdi bete Prestegield
Klepstad j vog Christopher Nielsen besidder
Olderfiorden 2 pd Christopher Christopherß: j pd 6 mk 9b
Jacob ibm 18 mk
Almindingen j vog Jeßper Waldemarsen besidder
Barstrand 2 pd Johannes Engebretsen besidder
Rÿstad 2½ pd Christopher Jacobßen besidder
Söedall j vog 2 pd Christen Baldtzersen besidder 10a
Sörbrenden 2½ pd Jacob   j pd 6 mk
Liger óde   j pd 6 mk
Norbrenden 2½ pd Hans Christophersen 2 pd
Biórn Hanß: j pd
Festúog j vog Jenß Nielsen brúger
Súndlandsfiord 2 pd Magnus Christopherßen besidder 10b
Wattenfiorden 2 vog Baldtzer   j vog
Knúd   j vog
Berendt   j vog
Frans   j vog
Strómnes 2½ vogr Jens Hanßen 2½ pd
Daúit   2½ pd
Peder ibm 2½ pd
Iesúold j vog Enchen   j vog
Hans   18 mk
Claúß   18 mk
Iesúoldstrand j vog haffr aldrig veret bÿgt..  
Delp j vog Raßmús   j vog 11a
Olle   j vog
Sande 2½ vog Christopher Ingebredtzen besidder
Wennie j vog Christen Christopherß: j pd
Peder Christopherß: j pd
Daniel   j pd
Súbstad 3 vogr Jens Halffúersen besidder
Hoff 2 vogr Enchen   j vog j pd 11b
Bendicht   j vog
Frans ibm j pd
Wiig 2 vogr Christen Laúridtzen besidder
Súndklachen j vog Knúd Erichsen besidder
Boxnes Prestegield Walberis fiering 13a
Hoÿen j vog Axell Danielsen besidder
Smorten j vog Peder Raßmúßen besidder
Nederdall j vog Michell   2 pd
Hans Michelsen j pd
Ofúerdall j vog Peder Mortenßen besidder
Mallnes 2½ vog Christen Christophersen besidder 13b
Moeland 2 pd Albret Chlemesen j pd
Christopher Pedersen j pd
Wigiord j vog Christen Christophersen j vog
Christen Chlemesen j W:
Honne 1½ vog Christopher Christophersen besidder
Skochelúig j vog Gúdmúnd Arendtzen besidder 14a
Walberig j vog Peder Mortenßen besidder
Bagiord j vog Tollóff   besidder
Ström j vog Christopher Edisen besider
Katfiord j vog Peder Mortensen j vog 14b
Christopher Edisen j vog
Selnes 1½ vog Liger óde    
Bachen j vog j pd Jacob   j W 6 mk
den andre paart liger óde  
Bischopsiord j vog Johannes   j vog
Mogens Ollsen j vog
Neder KongsJord j vog Enchen   j vog
Jenß ibm j vog
Offúer Kongsiord j vog Peder Johansen besidder 15a
Kiöndall j vog j pd Nielß   2 pd
Liger óde   2 pd
Borge fiering
Löffdall 3 Púnd Niels Rasmúßen besidder
Allúestad 2 vogr 2 pd Claús Christophersen j vog j pd
Enchen   2 pd
Niels Johanß 2 pd
Kúndstad j vog haffúer i fórige tider veret bebÿgt   15b
Stegeroe j vog j pd Anders   2 pd
Ediß   2 pd
Garnes j vog Steffen   besidder
Elstad j vog Amúnd   besidder
Risiord j vog Sara Willúmsdatter besidder 16a
Löngedall j vog Biórn Ollsen besidder
Grúnstad j vog Peder Ollsen besidder
Limstrand 2½ vog Tommes   j vog
Niels   j vog
Erland   j vog
Inder Smeúig j vog j pd Peder   2 pd
Johannes   2 pd
ÿdter Smeuig j vog Jacob   j vog 16b
Olle   j vog
Walde j vog Joen Christopherß: j vog
Christopher Joenß: j vog
Rechedall j vog Joen Christophersen brúger
Qúalnes 3 vogr Enchen Maren   2 vog
Albret Albretß: j vog
Höÿnes 3 vogr Johanes Mogenß: j W
Niels   j W
Johanes Johanß: j W
Christen oh Olle   j vog
Böe j vog Ollúff   j vog 17a
Anders oh Niels   j vog
Sande 2 vogr Christopher Joenßen besidder
Wagle 2 vog j pd Magne Joenß: j vog
Jens   2 pd
Michell   j pd
Olle   j pd
Hochland j vog Niels Erichsen besidder
Ramberig j W: Olle Christophersen besidder 17b
Borgeúer 3 vogr Mogens Ollsen besidder
Neß 2 vogr Joen   j vog
Olle   j vog
ÿdterborgefiord 2 pd Steffen Hanßen besidder
Sleteng 2 pd Knúd   j pd 18a
Christopher   j pd
Inderborgefiord 2 pd Mallena Andersdater besidder
Hanneberg 2 pd Enchen   j pd
Daniell   j pd
Wemmedall 2 pd Olle Arendsen besidder
Lien j vog j pd Johannes   2 pd
Joßep   2 pd
Rÿstad j vog j pd Her Carll Ollúffsen 2 pd 18b
Johannis   2 pd
Borg Preste Residetz 2 vogr Her Carll Ollúffsen besidder
Böestad 2 vogr Hans Abrahamß: j vog
Olle   j vog
Jórgen   j vog
Haggeúog j vog Hans Ollsen brúger
Effúingen j vog j pd Laúridtz   j pd 19a
Niels   2 pd
Christopher   j pd
Ström j vog Enchen   besidder
Gelleúold 2 vogr Jeremias Ollsen j vog
Olle Ollsen j vog
Egúmb 6 vogr Johanes Gregerß: 2 W
Johanes Hanß: j W j pd
Anders   2 pd
Michell Mogenß: j W
Johanes Steffenß: j vog
Klepstad j vog j pd Peder   2 pd 19b
Johannis   2 pd
Kragtofft med Hoffden 1½ vog Anders   j vog
Steffen   18 mk
Peder ibm 18 mk
Tangstad 1½ vog Jacob Anderßen j vog
Jenß   j vog
Merreúold j vog Joen Súendtzen besidder
Súbstad 1½ vog Madtz   j vog 20a
Niels   j vog
Unnestad 4 vogr Peder Nielsen j W j pd
Jacob Jenß: j vog 8 mk
Michel   2 pd
Rachell Hemmingsdater 2½ pd 4 mk
Sortland 1½ vog Olle Isachsen j vog
Niels och Baldtzer j vog
Biörnsand 2 pd Hanß   besidder
Eltofft 2 pd Olle   j pd 8 mk 20b
Ambrosiús Ollsen 16 mk
Holdall j vog Hans Ollsen 2 pd
Olle Hanßen j pd
Oústad 1½ vog Toer Ollsen besidder
Offúer Liland j vog 2 pd Peder Rasmúß: 2½ pd
Peder Gregerß: j pd 6 mk
Gregers   j pd 6 mk
Neder Liland j vog Christopher   j vog 21a
Olle Christophersen j vog
Offúer Scherpen 2 pd Peder Nielsen besidder
Neder Scherpen j vog j pd Nielß   2 pd
Gregers   2 pd
Nÿchmarchen j vog j pd Raßmús   2 pd
Hoffúer   2 pd
Boxnes fiering 21b
Qúerelas j vog Enchen   besidder
Offúer Vold j vog Daniell Gregersen besidder
Neder Vold 2 vogr Peder Laßesen j vog 22a
Niels Andersen 2 pd
Anders Nielß: j pd
Farrestad 2 vogr Niels Laßesen j vog
Laúridtz ibm j vog
Stor Rise med HimmelBiörns Engeslet 2 vog j pd Olle   j vog
Gabriel   j W
Hans   j W
Lille Rise j vog Hans   j vog 22b
Peder   j vog
Böe 2 vogr Effúen Rasmúsen j vog
Johannis ibm j vog
Opdöel j vog 2½ pd Joen Kragsen 2 pd 18 mk
Zakarias ibm 2 pd 18 mk
Skúldbro 2 vogr Olle Joenß: j vog
Laße Joenß: j vog
Bolden 2 vogr Peder Erlandtzen besidder 23a
Himmelsten j vog Joen Kragßen j vog
Torber ibm j vog
Lechnes j vog j pd Nielß Johanßen 2 pd
Enchen Merrete 2 pd
Storæid 2 vogr Samúell Pedersen j vog 23b
Jens Júde j vog
Boxnes Med Dönnevolds sampt Lille Himmelstens Engesleter Her Claús Mogensen 2 vogr
     
Gerstad 2 vogr Olle Anderß: j vog j pd
Daniel Baldtzersen 2 pd
Skottnes med Ofúer Skottnes och Skarsóens Engeslet Niels Mortenßen 3 vogr j pd 24a
     
Ballestad med Súinöÿens fischever Nielß Mortensen j vog
     
Reÿne j vog 2½ pd Anderß   j vog 16 mk
Peder   j vog 8 mk
Kÿchlingdall j vog Michell   besidder
Norúetting j vog Arendt   j vog 24b
Knúd Nielsen j vog
Sörúeting 2 pd Hendrich   j pd
Knúd Ollß: j pd
Brennen j vog Olle Mogenß: 18 mk
Gregers   18 mk
Reppe 3 vogr Gregers   1½ vog
Reer (samma "R" som i "Raßmús") 2 pd 6 mk
liger óde   2 pd 6 mk
ÿtterkleff 2 vogr Jacob Nielsen 2 pd 25a
Steffen   2 pd
Hans   2 pd
Offúer Hochland 2 vogr Zakariaß   besidder
Neder Hochland 2½ vog Niels Jacobß: j vog 18 mk
Enchen   18 mk
Tosten ibm j vog
Wiigh 3 vogr Iffúer Iffúerß: j vog
Elling Hanß: j vog
Hans Zakariaß: j vog
ÿdter Voÿe j vog j pd Jacob Pederßen besidder 25b
Inder Voÿe j vog Sóffren Hanßen j vog
Johanes   18 mk
Peder Jacobß: 18 mk
Hoeland j vog Jenß   besidder
Lidæd 2 pd Anders Busch besidder
Haúge 4 vogr Olle Andersen brúger 26a
Horn j vog Jens Brún besidder
Súnd 2 vogr Enchen Rachell   besidder
Flesen 2 pd Jenß   besidder
Offersöÿen j vog j pd Anders Búsch brúger oh besidder 26b
Hoels fiering
Fögle 2 vogr Christopher Graa brúger
Hoell j vog Olle Joenßen besidder
Hoelsdall j vog H Anne   brúger 27a
Berg med Bergsdall 2½ vog Christopher Graa besidder oh brúger
Ramsúig 1½ vog Bióern Michelsen besidder
Pettúigen 2 vog j pd Gregers Michelsen besidder
Offúer Senesvig 2 vogr j pd Sóffren Raßmúsen j vog j pd 27b
Enchen Sire   j vog j pd
Neder Senesvig 2 vogr Peder Jórgenßen besidder
Skafftnes j vog Mogens   18 mk
Raßmús Sóffrenß: 18 mk
Búnnes 2 vogr Hanß Sóffrenß: brúger
Wrre 2 vogr Hanß Sóffrenßen besidder oh brúger 28a
Súarholdt med Stamsúnd 3 vogr Sóffren Rasmúßen brúger oh besidder
Helde j vog Hanß Anderß: besidder
Shochelúig 2 vogr Arendt Christophersen j vog 28b
Christopher Arendtzen j vog
Kangeroe j vog Abraham   j vog
Fredrich Arendtzen j vog
Júdstad j vog Nielß Raßmúsen besidder
Kraglie 2 pd Joen Anderß: j pd
Niels Dirichsen j pd
Schibfiord j vog Niels Dirichsen brúger oh besidder 29a
Herteg j vog Peder Erlandtzen brúger
Storfiord 1½ vog Peder Erlandtzen brúger
Findstad 2 vogr Olle Edisen j vog
Peder Michelsen j vog
Appenes j vog Biórn Michelsen brúger 29b
Stenne 1½ vog j pd Christen   2½ pd 6 mk
Peder ibm 2½ pd 6 mk
Kölpesnes 2 pd Olle Agústineß: j pd
Hans Axelsen j pd
Bransholmen j vog Niels Mortensen brúger
Ofner och Neder Hage j vog 2 pd Arend Klocher brúger oh besidder
Flagsta fiering 30a
Nöesfiorden j vog Christen Fredrichsen Súnd brúger
Nesland 2 vogr Christopher   j vog
Peder   j vog
Jenß   j vog
Bischelúog med Roestad j vog j pd Christen Jenßen 2 pd 30b
Enchen Darette   2 pd
Moschenes med Qúernland 3 vogr Tommes Hanßen 2 vogr
Sónneúe?   j vog
Tind j vog Christen Christenßen j vog
Jenß Hanßen j vog
Aae 2 vogr Anders Christenß: j vog
Gebbel   j vog
Olle Nielsen j vog
Olle Súendß: j vog
Effúenstad j vog Nielß Pedersen besidder 31a
Túe j vog Tolloff   2 pd
Er øde   j pd
Helde j vog Michell Ollsen besidder
Hermandsdall j pd Michell Laúridtzen besidder
Refsúigen j vog Laúridtz   brúger
Ofúer och Neder Horseid 2 vogr H Anne   brúger 31b
Húalúigen 2 pd Anders   j pd
liger óde   j pd
Stochúigen j vog Arendt   j vog
Knúd   j vog
ÿdtersande 2 vogr Ediß Johanßen j vog
Enchen ibm j vog
Indersande 3 vogr Her Laúridtz   2 vogr
Johannes   j vog
Jacob Gregerß: j vog
Meúold j vog Abraham Knúdsen besidder 32a
Meúold 2 vogr Hanß Jenßen besidder
Offúer Valde 2 vogr Abraham   j vog
Nielß Abrahamßen j vog
Neder Valde 2 vogr Christen Hanßen brúger oh besidder
Hofden j vog Christen Hansen brúger 32b
Krÿstad j vog Olle Hemmingß: j vog
liger óde   j vog
Andopsnes 2 pd Jacob Nielsen besidder
Marchen j vog Hanß   brúger oh besidder
Strömsnes j vog Olle Tostenßen besidder 33a
Festhell 2 pd Olle Ollsen besidder
Kirchefiord j vog Jacob Laúridtzen j vog
Christen Nielsen j vog
Ramberig 4 vogr H Anne Hendrichsdatter besidder
Flachstad 4 vogr Ingebret   2 vogr 33b
Niels   j vog
Joen   j vog
Böe j vog Enchen   brúger
Killen j vog Gútorm   j vog
Anders Toersen j vog
Inder Schelfiord 1½ vog Olle Bertelsen besidder
ÿdter Schelfiord 1½ vog Olle Pedersen j vog 34a
Jenß Raßmúsen j vog
Súnd med Kimden och Fiösdallen j vog Christen Fredrichßen haffúer i brúg
Varæid 3 vogr Johan Schelhorn 1½ vog
Christen Fredrichßen 1½ vog
Wichten j vog j pd Gabriell   2 pd
Niels   2 pd
Mÿrland j vog Olle Shellesen j vog 34b
Amúnd ibm j vog
Sandnes j vog Siffúer besidder j vog
Nap med Horberg j vog j pd Sóffren Rasmúßen j vog
Olle Johanß: j vog
Strömöen j vog liger óde    
    … Nap den 29 Júlj /1667/ Christopher Graa  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).