Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Lenvik Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.328 står det i originalet "Gaarder Store Skoúg - 3 Woger. Opsiddere Olle Hansón - 40 Aar brúger - ij W. Thienestedr: Olle Ollsón 30 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. De små bokstäverna a, o, e är ibland svåra att skiljas åt, på grund av deras litenhet. Vit text innebär skillnad mellan de två manntallen. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 89 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnellse Offúer Astefiords gielld údi Sennien med sine trende Únderliggende Annexer DiúrØen, TranØen och Lændúigen. Paa dieris Gaarder, Opsiddere, Etc. 1666 328
Lændviig Sogen 346
Gaarder Opsiddere Sónner Thienistdrenge Knechte Húßmænd Strandsiddere
brúger
VaßJord j W Enchen Biritte   j W Christoffer Edjsón 26                  
        Morten Eddjsón 18                  
Inder Lóghelld 2 pd Thorchilld 42 j pd fostersón                      
        Anderß Andsón 13                  
Per Persónn 40 j pd Sóren Persón 15                  
Melle Lóghelld j W Jacop Ollsón 87 j W Frerich Aßmúndß 40 Halle Perß 26             347
Store Lóghelld 4 pd Enchen Marj   2 pd Johannes Iffrß 25                  
        Johan Iffrsón 20                  
Lars Helljsón 43 2 pd Anders Ifúerß 16                  
Viiche En húßmandz Sæde   Larß Iffrß 78   Olle Larsón 32                  
                                 
FindJord 4 pd Joen Eddisón 36 2 pd                   Halle Persön 32
Jacop Persón 50 2 pd                        
Græßmÿre ij W. Olle Nillsón 36 ij W. húßm: Són               Jórgen Mogensón 50
        Joen Jörgensón 16             Torber Arntß 54
Skoúgnæß j W j pd Enchen Dorethe   j W j pd Anders Joenß 19             Anders Hanß 32
                        Christen Ollsón 33
Øen j W. Lars Christoffrsón 58 j W. Gilion Larsón 20       Michell Larsón 16 Olle Joensón 34
        húßmandz són               Elúff Christoffrsónn 43
        Jens Elúffsón 18                  
Gibbústaa med Øen ij W. Hemming Joensón 40 ij W.       Anders Jellesón 26 Erich Raßmúsón 25      
              Tóralld Ollsón 43            
              Thomeß Andersón 28            
              Olle Joensón 49            
              Per Amúndtzón 58            
              Jens Larsón 24            
Hannes 2 pd Olle Ollsón 46 2 pd Baro Ollsón 18             Olle Knúdzón 32 348
GrúnneVog j W 6mk Hans Larsón 60 j W 3mk Larß Hansónn 24       Joen Hansón 18 Per Anderß 34
      Iffr Hansónn 14                  
Halldchilld Nillß 28 j W 3mk Ole Nillsón 24       Michell Nillsón 26      
      Halle Nillsón 22                  
Aarnæs 4 pd Abraham Ollsón 30 2 pd Th. Dreng                    
        Christen Allffsón 35                  
Christoffer Halldvorsón 40 2 pd Jórgen Michellsón 20                  
Inder Lÿßnæß j pd Raßmús Simensón 46 j pd Tolloff Sórensón 16             Joen Erichsón 80
ÿtter Lÿßnæß j pd Ingebret Psón 40 j pd                        
Jerneslæt j pd Olle Christenß 64 j pd Jacop Ollsón 20                  
SkarßVog j W Hans Nillsón 40 j W                        
Botr Arntzón 30 j W                        
Vang ij W. Enchen Gúrú   ij W. Michell Hansónn 20             Lars Ollsón 46 349
        Hans Hansónn 2j                  
        Nills Ollsónn 16                  
        Hans Christofferß 15                  
        Olle Hansónn 14                  
Roßfioren j W Enchen Anna   j W Jens Tollúffsón 20       Olle Persón 22 Knúd Axellsón 50
        Michell Nillsón 16                  
        Hans Knúdzón 16                  
Strómßnæs j W Knúd Ollsón 43 18 mk                        
Thosten Mogensón 45 18 mk                        
SvolltenViig j W Sóren Jacopß 26 18 mk                        
Torben Nillsón find 30 18 mk                        
Mollßnæs j W Poll Svendsón find 29 j W                        
Strómmen j W Enchen Ingeborre   j W Erich Psónn 19             Jens Svendsón 33
        Olle Michellsón 25             Erich Thórrisón 50
Krachenæß j W Jens Axellsón 35 j W       Michell Christensón 16            
GrónneJord j W Lars Eddjsón 38 j W. Jens Psónn 18 Raßmús Ollß 20       Per Niellsón 39
        Jacop Aandersón 15             Allff Moge….. 54
        Christoffer Larsón 12                  
Skiæred j pd Gregús Ollsón 30 j pd                        
Thændskiær j W. Hans Ollsón 42 j W. Claús Claúsón 15                  
Sóren Ollsón 32 j W. Joen Psónn 50                  
Lændviig j W Er En bóxellJord som min MedTiener H: Christen boer paa               Jens Nillsón 57 350
KorViigen j W Dirich Christoffersón 60 j W Nillß Dirichsón 20       Olle Dirichsón 24      
        Christen Dirichsón 16                  
Slettnæs j W j pd Per Hovorsón 45 j W 6mk Raßmús Mogenß 24       Olle Mogensón 20      
      Hans Mogenß 16                  
Joen Adamsón 56 j W 6mk                        
Búchskind 3½ pd Hemming Adamsón 52 iiij pd Per Thorsón 22                  
BondeJord j W. Per Jensónn 28 j W.       Joen Jensónn 20            
Læchnæs 4 pd Joen Ollsónn 59 4 pd Svend Joensón 18             Anderß B(age…?) 40
        Raßmús Christensón 24                  
ThrolldViigen iij pd Morten Ifúerß 51 iij pd Sóren Hollgersón 16 Arne Ollsón 30       Isaach Dirichsón 32
        Nægtes Endersón 29             Elúff Hendrichß 52
        Kielld Elúffsón 13                  
Findznæs 2 pd Elúff Christensón 55 j pd Christen Elúffsón 15                  
Joen Nillsón 48 j pd Nillß Joensón 17                  
        Anders Joensón 14                  
Olldren j pd Elúff Ollsón 47 j pd                   Larß Persón 54 351
Skoÿen j pd Joen Ollsónn 53 j pd                        
Christoffer Ollß 40 j pd                        
Findfjord 2 W. Eÿner Ollsón 44 ij W Iffúer Jensón 36       Niells Jensón 20 Olle Ollsón 36
Enchen Marj   ij W Erich Knúdzón 21             Nillß Johansón 40
        Karll Knudsón 16                  
Øjord j W. Mogens Ollsón 33 j W                   Hans Je… 43
Saa Viid Ieg her om haffúer kúnd hórt och spúort findis sandferdeligen údj pennen forfatted, och ingen údelúgt eller forglembt, Vidner ieg Úndertegnede med haand och Segell. Ex Ibestaa den 16 Maÿ 1666. Mallte Christensónn.
Súar och Erchlering Paa forshreffne Vellbestalter Commissarij T. Búlchis Poster Och Begiering 352
1. Húad en húarß Visße indkomst er indted vndertagen vden forbrÿdelße, 1. Nogen visße indkomme eller tillegd hoffúer ieg húerchen aff tiende garder eller andet.
2. Húad ager och Eng till præstebollet liger i hoer meget kornn der kand saaeß och hoer mange Creatúerr der paa kand holdiß: saa och i ligemaade húard Agger och Eng till den gaard vnder Annexen saa vellsom hoffúed kierchen ligger, och húad for herlighed till dem begge, Aff Saúger eller Andet, 2. Den Ager och Eng som ligge til prestebollet her paa Ibbestad er Threj Wogß leje. Kornn kand der saaeß Nj eller Thj Thónder, i húo det ellerß haffúer, Naar vaairren er goed och det kand Rennet i Jorden i betiennelig tid fra frost och kúllde, saa mand effter for Weirlighedz vanschelighed, iche faar saa meget korn i gien om hósten som mand om vvaarren vdkaster. Creatúre at holde maa mand lempe sig effter ind-afflingen om hósten fordj sommereren schicher sig, imist Sexten kiór, Sex Vngnóed, bohestn?, Trediúe hóffúedt Smalle aff giedder och faar, och vnder tiden om Vaaren haffúer mand Nep dj de? affignen? Ingen tilllagd gaard húerchen her ved hoffúed Kierchen eller vej Annexerne findiß iche heller nogen herlighed med Saúger, eller medditz till behórige schoúger, eller noget I andre maader,
3. Om der er nogen schoúg till præstebollet om nogn Stúbgang der paa er ganget, hor bonderne haffúersógt och bekommet eller om nogen er forúrettet ved proceß eller andet saa viist ham er beúist 3. Her findiß ingen schoúg vnderliggende tienlig till bÿgning och derfor schier her iche heller nogen stúbgang Iche ved ieg noen ved process at verre af forretted men fiscalerne haffúer dets? alt vdforshedt 353
4. Húad En húerß kiende er aff alle slaúgß korn vaare, fisch qúeg ost Liin eller andet, húad det aarlig belóber: item Special viiß hoer meget aff húert Slagß, affgaar eller mand Naffn giffúeß 4. Ingen tiende aff kornn fisch eller oest bechommer ieg aff nogen mand men kommer alt bißpen till saa ved ieg och ingen taxt at giffúe der paa, iche heller haffr præsteschabet her hafft nogen befalling a inq:rere der om
5. Hon mange Kiercher der er vojet húert Prestegield, hoer Viit imellemb hennem, och hoer langt de haffúer fra húer kierche tillKióbstaden 5. Fierre Kiercher hóre till dette gield, hoffúdt kierchen Ibestad, derfra till den fórste Annex Diúróen er Tho Miell, till den Anden som er Thranóien Threj Miele och till den tredie Annex lendúig er Sex stoerr Miell, och er At Reise till Sóeß, till dem alle med Stor besúerlighed och fare for medelst Ringe Ja Slet ingen forendschab Vndertiden fra hoffúet kierchen Ibestad till neste ligende Kióbstad Thrúndhiemb er hen ved 62 Miell Menß till vort provianthúúß Bergen er offúer 120 Miellle
6. Ved húad Gield der holdiß húúß eller Residerende Capellaner, húad lónn de haffúe hoer meget, húad och aff húem de det nÿder, 6. Vdj hoffúed Sogned ved Ibestad Kirche Residerer præsten och haffúer ieg till lónnß indted andet vden aff húer Jordmand - 2 púnd fisch och aff en húer húúßmand j púnd fisch, och aff det samme maa ieg och lónne och koste en Cappelan och med tienner, húad der siden kand verre offúer húúßholdingß fornódemhed till en ære och Tære pending for fattige Effterlatte hústrú och bórn kand en húer schiónne och Kenne? 354
7. Hoer der erre Sogne degne eller eÿ húad derriß indkomst er hoer meget och aff húem tillagt, 7. En Sogne degne eller Klocher er her som betienner hoffúet Kierchen och de Tho Annexer Diúróien och traneóien. Haffúer ingen degne boel eller bolig menß maa side paa en bóxell Jord schab och tÿnge vndergiffúen som en anden boende; haffúer och ingen visße lóen vden húad bonden goed villigen vill giffúe hannem j púnd fisch och en húúßmand 6 mk fisch Thill den tredie Annex lendúigen er och en degen som och haffúer indted vden búndenß Armoed At leffúe Aff.
8. Huad for inventariúm aff húert Slaagß der findiß ved et húer presteboell och om Præstegaarden er ved den till bórligheffd och bÿgning item húad mangell och bröstfeldighed der paa kand verris 8. Inventariúm findiß her iche noget aff nogen handeling till præsteboellet vden en gammel tetherj? Latinsche postill offúer Eúangelia. Húesßene och verelser paa prestegaarden er gamell och till ned falden hoerfor ieg med tiden nódiß till at flÿtte till en anden gaard, for dj fattigdommen vill iche tillstede at oppebÿge den och holde ved lige och heffd som det sig búrde, 355
9. Hoer mange Helle Halffúer Øde och halffóede gaarder der er vdj et húer Sogen, anseende at opsiderne paa gaarderne foróiegiß i och Kongen Præsten saa vellsom Kierchen iche mister derriß tillbórligrigtighed och tiende; 9. Dette schall effter begierringen vdaff hoeß fóÿede fortegnelse Paa gaarderne och opsidderre bliffúe vdúist,
Att dette saalediß i sandheder och befindis skall, som forschrefúett staar, Vidner Jeg Úndertegnede aff Ibbesta den 16 Maÿ 1666. Malte Christensónn.
 
Fortegnellse och Opskrifft paa det Únge Mandkión, som er Tollff Aar och der únder, Offúer det hele giælld, dj fire kirche Sogner, Astafioren, DiúrØen, TranØen ocj LændViigen. Paa det plichteligste, efter befallingen, forfattedt som Effterfóllger. 360
Lændviig Sogen 373
Gaarder Opsiddere Sónner Húsmænd Dieriß Sónner      
No 1 VaßJord j W                                
No 2 Inder Lóghelld 2 pd Per Persón 40 j pd Olle Persón 7                  
        Olle Persón 9                  
No 3 Melle Lóghelld j W Jacop Ollsónn 87 j W Johan Joensón 10                  
No 4 Store Lóghelld 4 pd Enchen Marit   2 pd Johannes Iffrß 25                  
Larß Helljsón 43 2 pd Per Larsón 12                  
        Samúell Larsón 7                  
        Hans Larsón 4                  
No 5 Viiche En húßmandz Sæde                              
No 6 FindJord 4 pd Joen Eddjsón 36 2 pd fostersón                    
        Hemming Joensón 10                  
Jacop Persón 50 2 pd       Halle Persón 32 Hans Hallesón 9      
No 7 Græßmÿr ij W. Olle Nillsónn 36 ij W. Olle Ollßón 10 Jórgen Mogensón 50 Halldvor Jórgensón 4      
No 8 Skoúgnæß j W j pd Enchen Dorethe   j W G168 +G203j pd Jost Joensón 4                  
      Per Joensón 11                  
No 9 Øen j W. Larß Christoffrß 58 j W. Iffúer Larsón 9                   374
        Christoffer Larsón 7                  
        Kiælld Larsón 6                  
No 10 Gibbústaa ij W. Hemming Joensón 40 ij W. fostersón                    
        Adam Larsónn 5                  
No 11 Hannæß 2 pd               Olle Knudtzón 32 Knúd Ollsón 26 Úgger    
No 12 GrúnneVog j W 6mk Hans Larsón 60 j W 3mk Adam Hansónn 6 Enchen Ingerj   fostersón        
      Iffr Hansónn 14       Hans Andersón 10      
No 13 Aarnæs 4 pd Abraham Christofferß 30 2 pd Allff Boersón 4                  
Christoffer Halldorß 40 2 pd Anderß Christofferß 9                  
        Nills Christofferß 4                  
No 14 Inder Lÿßnæß j pd Raßmús Simensón 64 j pd Sóren Raßmúsón 6 Úgger                
        Hans Raßmúsón 2                  
No 15 ÿtter Lÿßnæß j pd Ingebrett Perß 40 j pd Jens Ingebretsón 5                  
        Jórgen Ingebretsón 2                  
No 16 Jernslett j pd Olle Christensón 64 j pd Hans Ollsón 11½                  
No 17 SkarßVog j W Hans Nillsón 40 j W Claúß Hansónn 3                   375
        Baar Hansón 2                  
Baarr Arntzón 30 j W Arne Baarsón Larß Múrmester 46            
No 18 Vang ij W.                                
No 19 Roßfioren j W Enchen Anna   j W fostersón   Knúdt Axellß 50 Madtz Knúdzón 9      
        Elias Ollsónn 7       Per Knúdzón 7      
No 20 SvoltenViig j W Sóren Jacopsón 26 18 mk Jacop Jacobßón 4                  
        Axell Jacopsón 34 Úggr                
No 21 Strómßnæs j W Thosten Mogenß 45 18 mk Joen Tostensón 5                  
        Raßmús Thostenß                  
No 22 Strómmen j W Enchen Ingeborre   j W Hans Pedersón 11½ Enchen Anna   Michell Erichsón 12      
                    Hans Erichsón 11      
                    Anderß Erochsón 5      
No 23 Krachenæß j W Jens Axellsón 35 j W fostersón                    
        Olle Persón 10                  
No 24 GrónneJord j W Larß Eddisónn 38 j W. Hemming Ollßón 11½                  
        Joen Larß 8                  
        Laúrß Larsón 7                  
        Christen Larsón 4                  
        Olle Lrsón 3                  
No 25 Skiæredt j pd Gregúß Ollsón 30 j pd Olle Gregúsónn 4                   376
No 26 Thændskiær j W. Hans Ollsón 42 j W. Joen Hansón 9                  
        Peder Hansón 8                  
        Hans Hansón 4                  
No 27 LændViig j W               Jens Nillsón   Peder Jensónn      
No 28 KorViigen j W Dirich Christofferß 60 j W fostersónner                    
        Abbell Tingell 6                  
        Hans Hoffuerß 8                  
No 29 Slettnæß j W j pd Joen Adamsón 56 j W 6mk Jacop Joensón 4                  
No 30 Búchskind 3½ pd Hemming Adamß 52 iiij pd fostersónner                    
        Anderß Jonsón 8                  
        Anderß Johansón 4                  
No 31 BondeJord j W.                                
No 32 Læchnæs 4 pd Joen Ollsónn 59 4 pd Torre Joensón 8                  
        fostersón                    
        Jacop Hoffúersón 8                  
No 33 ThrolldViigen iij pd Morten Iffrsón 51 iij pd fostersónner   Isaach Dirichß 32 fostersón         377
        Balldzer Larß 12       Mogens Mogensón 9      
        Christoffr Christoffrß 12 Elúff Hendrichß   Anderß Elúffß 12      
        Nills Madtzón 10       Per Elúffsón 9      
        Jens Elúffsón 6       Olle Elúffsón 6      
        Peder Ollsón 3                  
        Johannes Raßmúsón 9                  
No 34 Findznæß 2 pd Joen Nillsón 48 j pd Eddis Joensón 8                  
No 35 Olldren j pd Elúff Ollßón 42 j pd Olle Elúffsón 18 Úgger                
              Larß Pedersónn 54 Olle Larsónn 9      
No 36 Schoÿen j pd Joen Ollsónn 53 j pd Joen Joensón 4                  
        Eddis Joenß j                  
Christoffer Ollßón 40 j pd                        
No 37 Findfiorden 2 W. Enchen Marj   ij W fostersón   Olle Ollsónn 36 Olle Ollsón 3 Úgger    
        Gúlldbrand Andß 10                  
No 38 Øejord j W. Mogens Ollsón 33 j W fostersón                    
        Hans Ellingsón 9                  
        Christoffer Mogenß 3                  
Dette at vere Richtigt och Ret, Vidner Jeg Ex Ibbestaa den - 28 Júnü 1666. Mallte Christensónn.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).