Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Langenes

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Langenætz fiering 15
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Lien j W: fisch Olúff Söffrenßen j W: ij ort
Alswog j Wog Laúridß Reinholtß j Wog iij ort
Strengelwog 2 W: Christen Reinholtßen ij Wogr ij Rdr
Klow j W: fisch Jesper Raßmúß j Wog Lenßmand
Nÿchesúnd j Wog Ole Raßmúßen j Wog iij ort
Enge ij W: Söffren Söffrenß til gresleie ij Wog j Rdr:: j ort
Holm j W: Michel Perßen j Wog ij ort
Enchen Maren   j Wog ij ort
Melöen j W: Söffren Tommeßen j Wog iij ort
Gisßelöen ij Wog Olúff Söffrenß ij pd 6 mk j Rdr: vj ß
Jacob Söffrenßen ij pd 6 mk j Rdr: vj ß
Indstöe j Wog Laúridß Reinholtß j Wog iij ort
Sörwog med Mellen j W: Jesper Raßmúßen j W iij ort
 
Strengelúog   Ole Anderß   j ort
  Jenß Steffenßen ibm j ort
Gisßelöen   Jacob Anderß   j Rdlr
Húßiord   Raßmúß Tronß   j ort
Alßúog   Knúd Knúdßen   j ort
  Törchild Michelßen ibm j ort
Wehrit   Sigúord Tostenß   j Rdr
  Per Perßen ibm j ort
Húßiord   Michel Olß   j Rdlr
Alßúog   Jacob     j ort
Indstöe   Herman     j ort
Wehrit   Michel Poúelß   j ort
  Jenß Olßen ibm j ort
  Nielß Christenß ibm j Rdr
Schar   Nielß     j ort
Stöe   Johanniß     j ort
Tienestedrenge for halff Lön 16
Alßúog   Daúid Jacobßen   j Rdlr
  Joen Pederßen ibm j Rdlr
Strengelúog   Nielß Ellingßen   j Rdlr
  Michel Pederßen ibm j Rdlr
Forschreffne Schatter, Saalediß I for: fiering er Rigtig Lagt och Schreffúen, effter Kongl: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschr: staar, det bekiender Kongl: Ma: fogit Söffren Söffrenßen, Jesper Raßmúßen Kloú lenßmand, Laúridß Reinholtßen Alßúog, Söffren Tommeßen Melöen, Christen Strengelúog, Ole Söffrenßen Gisßelöen, Jacob Söffrenßen ibm:, Sigúord Tostenßen i Wehrit, Michel Olßen Húúßiord, Ole Raßmúßen Nÿchesúnd och Johanniß Christopherß i Wehrit, Ædßúorne Laúgretteßmend her i fieringen, Med haand och vndertrögte Zigneter. Actúm Kloú Ting(.....) Anno 1670. Söffren Söffrenß Lehdin? (med 11 segl i original. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).