Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Langenes sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.134 står det i originalet "Gaarde N° 1 Strengelvog schÿlder fisch - 2 W. Opsiddere Christen Reenholdtß, brúger - 2 W. er - 48 Aar. Sönner Nilß Christenß er - 19 Aar ...". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½", j=1. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Vilka barn som hör till resp. person är osäkert. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 95 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Öxnes Residensis Menigheds jorder och Mandtall únder Hasselß pastorat. Anno 1666 den 2 April: 123
Langenes Kirche Sogn. 134
Gaarde Opsiddere Sönner Thienistedreng Knegt Húsmand och Strandsidder
schÿlder fisch brúger
Halffúe gaarde
N° 1 Strengelvog 2 W. Christen Reenholdtß 48 2 W. Nilß Christenß 19 Nilß Ollúffsön 50       Peder Josephß 33
        Reenholdt Christenß 18             Ollúff Antoniß 32
        Nilß Ellingsön 30             Jens Stefensön 40
        Lars Pederß 10 húsmandssön              
        Jens Jænssön húsmandssön              
        Lars Ollúffsön 8 húsmandssön              
Öde gaarde
N° 2 Kloe j W. Jesper Rasmúß 50 j W. Ollúff Jesperß 15 Hans Paap 56       Ollúff Störchersön 58
        Effúert Jesperß 14 Jens Erichß 21            
        Rasmús Jesperß j                  
        Nils Jacobsön 11                  
N° 3 Sörvog j W. denne vog brúger Jesper Kloe vid: Súp: N° 2.                      
N° 4 Gisselöen ij W. Ollúff Söffrenß 38 2 púnd 6 mk Hans Ollúfß 12             Jacob Anderß 46
      Söffren Ollúffsön 8                  
Jacob Söffrenß 46 2 púnd 6 mk Nils Ollúffsön 6                  
      Engelbrigt Erichß 18                  
        Erich N. 13                  
        Ollúff Nilsön 16                  
        Hans Michelß 6                  
        Anders Jacobß 6                  
        Effúert Jacobß 2                  
N° 5 Mellöen j W. Söffren Tomeß 50 j W. Tomes Söffrenß 12 Rasmús Tronß 50             135
        Söffren Söffrenß 10 Johannes Ollúfß 44            
        Povell Söffrenß 6                  
        Hans Danielß 15                  
N° 6 Alsvog j W. Lars Reenholdtß 44 j W. Ollúff Larß 18 Siúr Roaldß 20 Jacob Jacobß 40 Knúd Knúdß 53
        Johannes N. 15 Enoch N. 28       Torchild Nilß 53
        husmandssönner   Edies Jonß 19       Povell Ollúfß 50
        Erich Torchildß 5                  
        Michell Povelß 11                  
        Ollúff Povelß 8                  
N° 7 Inderstöen j W. denne vog brúger Ollúff Söffrenß N° 4. Och Söffren Tomeß N° 6 till gresleÿe              
N° 8 Holm j W. Johannes Anderß 80 ij púnd Anders Nilsön 19                  
Michell Pederß 25 j pund Michell Rasmúß 6                  
N° 9 Nÿchesúndet j W. Ollúff Rasmúß 54 j W. Nils Ollúffsön 10                  
        Ollúff Ollúffsön 8                  
Iffúer Knúdß   j W. vid: Böe údj Svartlands Kirche Sogn                
N° 10 Engene j W. Knúd Toresen 30 j W.                        
Halffúe Öde gaarder 136
N° 11 Lien j W. Anders Ollúffß 36 j W. Ollúff Anderß                  
N° 12 Stöe j W. denne j W brúger Knúd Torsön vid N° 11                      
- (ingen gaard skrives her)           Ollúff Siúrsön 5             Nilß Michelß 56
        Tron Lúcasß 18             Siúr Tostensön 50
        Johannes Lúcasß 15             Lúcas Klocher 60
        Frederich Hanß 4             Peder Pederß 40
        Anders Svendß 8             Ollúff Siúrß 55
        Ollúff Jensön 9             Hans Pederß 56
        Knúd Jensön 3             Jens Ollúffß 38
        Petter Michelß 22             Peder Michelß 28
        Petter Jacobß 9             Michell Ollúffß 52
Dette att være en Rigtig antegnelße bekiender ieg med Zeg/net?/ och haand. Öxnes Residens út Súpra. Peder Blix. (Segl)
AO postúlata (D?)ej Commissarij responsio 137
1. Hvad en hvers visse Indkombst ehr, inted úndtagendis údj Rbrÿdelse. 1. Hvad min visse indkomst ehr och hvad ieg haffr aff bönderne, da giffúes mig aff Öxnes menighedz bönd, aff hver 2 púnd fisch, aff Langenes bönder, hver 2½ púnd fisch, ligesaa megit aff finvogens Korshúsis. Item aff hver údroers boed údj Öxnes och finlagens menighed. - j W fisch. men údj Langenes - j W fisch. lignet och Regnet bedrager sig till 100 W fisch. naar ieg det ellers ichen kúnde faa, mens gúd bedre R fischeviers úfoúgtbarhed resterer altid den 3die part som öffrigheden har paa steden med mig schall bekiende; som haffr hört mit klagemaall indez tinget.
2. Hvad ager och eng till prestebolett liger, hvor megit korn der kand saaes, och hvor mange creatúr der paa kand holdis. 2. Ager och Eng till residenset ehre saare Ringe, kand saaes 1½ tönde Korn, mens for dette lands Kúld bekommet saare lidet igien, creatúre her paa kand holdis - 6 Kiöer - j hest. 10 smaaler. Och ingen anden herlighed.
3. Om der ehr nogen schoú till residenset, om nogen Stúbgang derpaa ehr ganget hvo böderne haffr Sögt /?/ 3. Till residenset ligget lidet birchekramp, Svorlig for mig befindis att være údhúgget, mens aldrig der paa ganget Stúbgang.
4. Hvad en hvers tiende ehr. 4. Tienden niúder pastor ipsc? Paa Hassell
5. Hvor mange Kiercher, och hvor viit imellom 5. Kiercher ehre her 2de och et Korshús, som ehr Öxnes Kirches liggendis fra Hassell hoffúed Kirche - 5½ mill, Langenes Kirche liger fra Hassell - 4 mill Finvogens Korshús ligger ifra Hassell 5 mille.
6. Havd lön de haffr och hvor megit, 6. Lönnen eller mit boedhold haffr ieg aff bönder, som sees aff förste svar. 138
7. Hvor der ehre Klochere, och hvad des lön, och aff hvem 7. Súbstitúten haffr aff hver mand j p fisch
8. Hvad for inventariúm, och om pstegaarden ehr holdet ved tilbörlig heffd, 8. Inted Inventariúm, men faet for mig et öde pladz, derstod ichún 3de smaa forraadnede hússer, som bleffúe vúrder/et?/ for 10 dlr, och thiente neppelig till b/o?/de, mens ellers? hvis bÿgget ehr, haffr i/che?/ Sielff bekostet.
9. Hvor mange gaarder hele och halff, och ödegarder, ? 9. Gaarder halffúe och ödegaarder, item Rödnings pladtzer sees aff hos foÿede jordebog.
Dette saa att være údj sandhed bekreffter ieg med egen hand och Zeg/net?/ Öxnes den 2 April Anno j666. Peder Blix. Egen handt. (Segl)
Effter hans Erverdigheds och Kiere Her Bischobs befalling paa hans maÿestetis vegne angaaende præsterne at angiffúe hvor megit bröd och vin till hver Kierche aarlig tillgaar och bliffúer forbrúgt, Da effterdj ieg her paa steds iche haffr oppeboret Kierchens Inkomme, och derfore iche veed hvor megit her údj bröd och vin tillgaar. Dog haffr ieg bespúrt mig med Kirchevergerne der om, hvor till Söffren Tomæß Langenes Kirchevergere svaret att for vin och bröd att holde bliffúer hannem gott giort údj hans Regenschab for 2 Rdlr j ort. hvilchet siúnis saare Ringe, Men Anders Lochert únder tiedz Kirchevergere her till Öxnes giffr fore, at her schúlle tillgaa j tönde vin men iche hvor mange bröd, iche heller maa ieg faa at vide hvad hannem gott giöris údj Kirchestollen, hvorfore ieg vill haffe det hensett till hans Erverdighed sielff att júdecire, till vitterlighed únder min egen hand Öxnes den 2 April. Anno j666. Peder Blix. Egen handt. (Segl) 139

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).