Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Kvæfjord 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 49. Kolumn nr. 9 är min egen sidnumrering. Rubriktexten finns bara en gång. Vid utskrift av texten från Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 74% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
  Text ovanför resp. kolumn, som är nedskriven 1 gång på första sidan.
1 Matricúls Númer
2 Gaardenes og Ejernes Navne
3 Mænd og húústrúers Navne
4 Tieneste Drenge og börn som Nÿde til 10 rdr aarlig lön, samt tienere hos dem som ere úden for bondestanden, Ittem andre sig opholdende Persohner
5 Húúsmænd, Inderster og deres hústrúer som formaar skatten at betale
6 Der Contribúerendes andtall
7 De tienstefolk og Börn som ikke nÿde til 10 Rdr aarlig Lön er for Skatten befriede
8 De fattige som befindes paa enhvær opsideres lejemaall og er vanför Sengeliggende og forarmet, og Eÿ formaar Skatten at betale
   
1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 Kolumn 8 Kol. 9
Mandtal for Qvæfiords Præstegield over dend Kongl. allernaadigst paabúdne Extra Skatt - Pro Anno 1765
N: 1 Bremnes Kongen Eÿer Povel Benjaminßen og qvinde           2 Benjamin Povelßen         1
                        Pernella Benjaminsdr        
      Thomas Danielsen qvinde           2            
                Ole Pederßen og qvinde 2 Peder Larßen   Ole Larßen  
      Niels Olsen qvinde           2 Karen Svendsdr   Ane Larsdr  
  Molvigen Kongens Siúr Olßen qvinde           2 Ole Siúrsen   Lars Siúrßen  
                        Ingeborg Siúrsdr   Johan Poúlßen  
                        Beret Siúrsdr        
  Aspenesset húúsmands Sæde under Elle                   Anders Joenßen   Joen Anderßen og qvinde
                        Ane Joensdr   Lars Olßen og qvinde
                              Ole Nielsen og qvinde
                Erik Nielßen qvinde 2 Niels Svendßen   Beret Nielsdr  
                        Lúcia Svendsdr        
                        Joen Erikßen        
                        Karen Eriksdr        
N: 6 Elle Kongens Iver Jenßen qvinde           2 Amúnd Svends         2
                        Ane Mikelsdr        
                Niels Poúlßen   1            
      Peder Iverßen qvinde           2 Maren Lavina        
                        Lisbet Pedersdr        
                        Barbro Pedersdr        
      Hans Iverßen qvinde     Thomes Larsen qvinde 4 Berte Rasmúsdr        
7 Údstrand Kongen Eÿer Samson Pederßen qvinde           2            
      Pettr Larßen qvinde           2 Christen Gabrielß        
      Niels Thomæßen qvinde           2 Mikel Thomeßen        
                        Marit Pedrsdr        
                        Peder Thomeßen   Thomas Knúdßen  
      Ole Torlefßen qvinde           2 Beret Torlefsdr        
                        Peder Torlefßen        
                        Dorte Torlefsdr        
      Joen Hanßen qvinde           2            
      Lars Hansen qvinde           2 Ellen Thomesdr        
      Ole Thomeßen qvinde           2            
N: 8 Dahle Selvÿer goeds Joen Pederßen qvinde           2 Ane Nielsdr         3
                        Peder Joenßen        
                        Giertrú Jonsdr        
                        Mette Jonsdr        
      Hans Johanßen qvinde           2 Hans Olßen        
                        Lisbet Olsdr        
                        Ane Olsdr        
      Rasmús Mathiß qvinde           2 Ole Rasmúsen        
                Mikel Rasmúßen qvinde 2 Beret Rasmúsdr        
      Niels Hansen qvinde           2 Hans Nielsen        
                        Maren Nielsdr        
      Peder Pederßen qvinde           2 Mallene Pedersdr        
                Peder Pederßen qvinde 2 Niels Pederßen        
                        Ane Pedersdr        
                        Berte Andersdr        
      Jens Hanßen hústrúe           2 Hans Jenßen        
      Lars Gabrielß qvinde           2 Ane Larsdr        
                        Kirsten Larsdr        
                        Hans Rasmúßen        
      Peder Jonßen qvinde     Anders Jensen qvinde 4 Maren Pedersdr        
                                   
                                   
9 Trastad Kongen eÿer Johannes Nielsen qvinde           2 Niels Johanneßen   Niels Anderßen qvinde
                        Beret Johanesdr        
                        Mons Johaneßen        
      Peder Pederßen qvinde           2 Peder Pederßen        
                        Kirsten Pederßen        
                        Drúe Pedersdr        
10 Berg Kongen Ejer Thomas Pederßen qvinde           2 Anders Rasmúß         4
                        Ane Nielsdr        
      Storker Poúlßen qvinde           2       Berte Thommesdr  
      Jens Pederßen qvinde           2 Peder Jensen        
                        Tron Jensen        
                        Ingebor Jensdr        
      Ole Pederßen qvinde           2 Maren Olsdr        
                        Kirsten Olsdr        
      Ole Ejnerßen úgift           1 Dorte Amúndsdr   Beret Johansdr  
      Jeronimús Larßen qvinde           2 Ane Andersdr        
12 Neder Húsbÿe Selv Eÿer gods Peder Iverßen qvinde           2 Hans Olßen   Lisbet Larsdatter  
                        Mallena Olsdr        
                        Ole Olßen        
                        Joen Olßen        
                              Andreas Halgút qvinde
11 Raae Præstegaard Hr Peder Leth qvinde Johanes Pederßen       12 Ingebor M:? Helrafting        
            Lars Jensen         Elen Pedersdr        
            Joen Anderßen         Ane Olsdr        
            Anders Pederßen                    
            Pernelle Berg                    
            Mette Krog                    
            Marit Hansdr                    
            Marit Christensdr                    
            Ingebor Samßonsdr                    
            Karen Torlefsdr                    
13 Strand Kongen og Beneficeret til deling Iver Poúlßen qvinde           2 Ingebor Nielsdr         5
                        Peder Amúndßen        
      Abraham Thomeßen qvinde           2 Ane Maria          
      Torlef Benjaminß qvinde           2 Ane Hansdr        
      Poúl Joenßen qvinde           2 Mikel Christopherß   Berte Jensdr  
                        Marta Polsdr   Erik Nielßen og qvinde
                Erik Nielsen qvinde, forarmet 2            
      Peder Benjaminßen qvinde           2 Giertrú Pedersdr        
14 Gaare Selv Ejer gods Ole Olßen qvinde           2 Magrethe Hansdr        
                Ole Larßen qvinde 2 Hans Olßen        
                        Edias Pederßen        
      Peder Gabrielßen qvinde           2 Hans Pederßen        
                        Karen Pedersdr        
                        Drúe Pedersdr        
                Gabriel Pederßen qvinde 2 Peder Pederßen        
15 Indre Gaare Beneficeret Niels Hanßen qvinde           2 Christen Nielßen        
                        Hans Nielsen        
                        Karen Nielsdr        
                        Maren Nielsdr        
                        Beret Torlefsdr        
      Jörgen Andfindsen qvinde           2 Andfind Jörgensen        
                        Hans Jörgensen        
                        Markús Jörgenß        
                        Inger Nielsdr        
  Rydning paa Qvæfiord Ejdet                   Karen Nielßen   Amúnd Poúlßen  
                        Niels Amúndsen        
16 Wiglland Beneficeret Lars Nielßen qvinde           2 Christen Larßen         6
                        Anders Larßen        
                        Elße Gabrielsdr        
      Ole Nielßen qvinde           2       Mikel Hanßen  
17 Wiig til dels odels Jord Jacob Gregúßen qvinde           2 Gregús Jörgenßen        
                        Hans Anderßen        
                        Gregús Villúmßen        
                        Mette Jacobsdr        
                        Kirsten Jacobsdr        
                        Ingebor Jacobsdr        
      Thomes Jacobßen qvinde           2 Jacob Thomeßen        
                        Edias Thomæßen        
                        Magrete Tomesdr        
                Niels Nielßen   1 Peder Larßen        
      Jacob Pederßen qvinde           2 Niels Jacobßen        
                        Magrete Jacobsdr        
      Lars Olßen qvinde           2 Ingebor Olsdr   Ole Olßen qvinde
                        Maren Olsdr        
18 Wocter Proprietair gods Samson Gregúßen qvinde           2 Gregús Samsonßen        
                        Villúm Samsonßen        
      Anders Nielßen qvinde           2 Maren Andersdr        
      Niels Joensen qvinde           2       Ingebor Nielsdr  
      Andfind Isakßen qvinde           2            
      Edias Larßen Enkemand           1 Berete Jörgensdr         7
                        Berete Andersdr        
                        Peder Anderßen        
      Lars Ediaßen qvinde           2            
      Lars Joenßen qvinde           2            
      Jens Jen5en qvinde           2            
19 Strömmen Beneficeret Hans Jacobßen qvinde           2 Ane Kirstina        
                        Beret Hansdr        
                Petter Petterßen qvinde 2            
      Johanes Hanßen qvinde           2 Elße Larsdr        
                        Ingebor Samsonsdr        
      Edias Jonßen Enkemand           1 Ane Danielsdr        
      Peder Mikelßen qvinde           2 Ane Pedersdatter   Erland Torlefßen qvinde
20 Sandvigen Kongen Ejer Jörgen Thomeßen qvinde           2 Thomes Jörgensen        
      Samson Tomeßen qvinde           2 Mikel Samsonßen   Samson Thomeßen qvinde, húúsmand
21 Nedre Hemmestad dito Ole Pederßen qvinde           2       Marit Johansdr  
      Niels Pederß qvinde           2            
      Peder Torlefßen qvinde           2       Daniel Christensen qvinde 8
      Lars Larßen qvinde           2 Villúm Larßen        
                        Ane Larsdr        
                        Lisbet Larsdr        
      Simon Christopherß qvinde           2 Marta Olsdr        
                        Ane Simonsdr        
22 Övre Hemmestad Kongen Ejer Lars Olßen qvinde           2 Ole Jonßen        
                        Klemmet Johanß        
                        Maren Torlefsdr        
      Aslak Pederßen qvinde           2 Niels Aslagßen        
                        Ingebor Aslagsdr        
                        Marta Aslagsdr        
      Ole Pederßen qvinde           2 Mikel Nielsen        
      Torlef Tornßen qvinde           2 Peder Anderß        
      Niels Pederßen qvinde           2            
23 Schomesvigen Kongen Eÿer Jetmúnd Jonßen qvinde           2 Johannes Jetmúndß        
                        Benjamin Jetmúndß        
                        Beret Jetmúndsdr        
      Niels Anderßen qvinde           2 Mette Thomesdr        
                        Ingebor Torlefsdr        
24 Refsnes Beneficeret Povel Nielsen qvinde           2            
      Mikel Olßen qvinde           2 Jacob Mikelßen         9
                        David Mikelßen        
      Peder Christensen qvinde           2       Abelúna Rasmúsdr  
      Lars Thomeßen qvinde           2 Ane Torlefsdr        
  Melaaen ligger únder Refsnes           Niels Erikßen qvinde 2 Mikel Jonßen        
                        Peder Jonsen        
                        Joen Amúndßen   Ane Larsdr  
                        Ane Amúndsdr        
  Findvigen   Christen Nielsen qvinde           2 Karen Christensdr        
                        Inger Christensdr        
                        Gúnild Christensdr        
                        Inger Pedersdr        
                        Maren Pedersdr        
  Kiengsnes Kongen Ejer Peder Hanßen qvinde           2 Dorte Pedersdr        
      Peder Nielßen qvinde, NB: forskrevet har ingen hústrúe     2 Ane Pedersdr        
                        Giertrú Pedersdr        
                        Kirsten Pedersdr        
25 Lysaae Kongens Johan Gregúßen qvinde           2 Ane Thomesdr   Ane Thomesdr  
26 Inder Húsbÿe Selv Ejer gods Peder Niel5en qvinde           2       Karen Christophersdr  
27 Gúldholmen Beneficeret Ole Christensen qvinde           2            
      Lars Pederßen qvinde           2            
  Moe Elven Rÿdning                   Poul Amúndßen   Tore Svendßen qvinde 10
                        Christen Olßen   Ole Christensen qvinde
  Gúllesfiordbotten   Lars Jonßen qvinde           2 Anders Larßen   Ane Andersdr  
                        Ane Larsdr        
                        Ingebor Larsdr        
                              Siúr Pederßen qvinde
  Eidet Rÿdning                         Lars Anderßen qvinde
                Christen Erikßen qvinde 2 Ane Taraldsdr        
28 Watvold Kongen eÿer Gúnder Joenßen qvinde           2 Ellen Mikelsdr   Peder Gúllikßen qvinde
29 Búmarchen Kongen eÿer Niels Pederßen qvinde           2 Svend Nielßen        
                        Inger Nielsdr        
                        Lars Nielßen        
30 Fúröen Kongens Gabriel Larßen qvinde           2       Lars Gabrielßen qvinde
      Ole Jesperßen úgift           1       Ingebor Johansdr  
                                   
31 Gamboúgen Kongens Lars Christopherß qvinde           2 Hellena Olsdr        
32 Boúgen Kongens Anders Jenßen qvinde           2 Ejner Jensen        
                        Peder Poúlßen        
      Peder Nielßen qvinde           2 Niels Pederßen        
                        Ingebor Pedersdr        
      Axel Thomeßen qvinde           2 Jens Pederßen         11
                        Ellen Pedersdr        
                        Maren Pedersdr        
33 Flottesnes Kongen Eÿer Peder Thommeßen qvinde           2            
      Niels Torlefßen qvinde           2            
      Karen Nielsdr             1 Maren Mikelsdr   Poúl Pedrßen  
34 Hoeland Kongens Hans Jacobßen qvinde           2 Jesper Hanßen        
      Ole Mikelßen qvinde           2 Petter Olßen        
                        Karen Olsdr        
                        Ane Maria Olsdr        
      Mikel Anderßen qvinde           2 Torlef Mikelßen   Lisbet Mikelsdr  
                              Lars Nielßen qvinde
35 Rörvigen   Knúd Larßen qvinde           2 Lars Knúdßen        
36 Röchenes Kongens Hans Nielßen qvinde           2 Ole Hansen        
                        Magrethe Hansdr        
      Peder Nielßen qvinde           2            
      Torlef Anderßen qvinde           2 Petternella Hansdr   Roland Mikelsen  
37 Mehús Kongens Christopher Jonsen qvinde           2 Isak Christopherß        
                        Christopher Christopherß        
                        Ane Christophersdr        
      Peder Olßen qvinde           2 Roland Rolandßen         12
                        Ane Andersdr        
38 Gúnesdall Kongen eÿer Hans Torlefßen qvinde           2 Peder Anderßen        
                        Ellev Hansdr        
                        Johanna Hansdr        
                        Marit Hansdr        
      Villúm Villúmßen qvinde           2 Ane Villúmsdr        
      Peder Nielßen qvinde           2            
      Jens Hansen úgift                        
39 Biörneraae Kongen eÿer Anders Nielsen qvinde           2 Peder Rolandßen        
                        Niels Anderßen        
                        Jens Anderßen        
                        Anders Anderßen        
      Ole Olßen qvinde           2 Karen Olsdr        
  Goefiordbotten Rÿdning           Karen Larsdatter   1 Lars Larßen        
                        Niels Larßen        
                        Ane Larsdatter        
40 Reenstad Kongens Peder Olßen qvinde           2 Beret Jonsdr        
                        Johan Pederß        
      Torlef Jonßen qvinde           2            
      Jens Pederßen qvinde           2       Peder Villúmß qvinde
                              Berte Jonsdr  
      Joen Villúmßen qvinde           2 Niels Joenß        
                        Lisbet Jonsdr        
41 Mÿrland Kongens eÿer Jens Pederßen qvinde           2 Lusia Pedersdr   Peder Jenßen qvinde 13
      Roland Rolandßen qvinde           2            
42 Findsetter Kongens Erik Hanßen qvinde           2 Ole Erikßen        
                        Inger Eriksdr        
                        Ellen Eriksdr        
      Hans Erikßen qvinde           2            
43 Kind Kongens Mens Nielßen qvinde           2 Ole Nielßen   Hans Pederßen qvinde
                        Jens Menßen        
                        Marit Mekelsdr        
                        Ane Maria Larsdr        
44 Gaböen Kongens Edias Hanßen qvinde           2 Peder Villúmßen        
                        Villúm Ediaßen        
                        Ane Maria Ediasdr        
      Tore Erikßen qvinde           2 Hans Pederßen   Ane Jonsdr  
                              Thommas Hansen qvinde
44 Öÿenæs Beneficeret Thomas Haagensen qvinde           2 Haagen Thomeßen        
                        Hans Thomeßen        
                        Marit Tomesdr        
      Ole Ejnerßen qvinde           2 Matis Olßen        
      Joen Pederßen qvinde           2 Ingebor Torlefsdr        
46 Hoúge Beneficeret Torlef Pederßen qvinde           2 Ingebor Torlefsdr        
      Peder Mikelßen qvinde           2 Karen Pedersdr         14
47 Schaar Beneficeret Christen Mikelßen qvinde           2 Hans Mikelßen        
      Lars Pederßen qvinde           2       Peder Mikelßen qvinde
48 Garlös Beneficeret Peder Nielßen qvinde           2 Störker Pederßen        
                Peder Pederßen qvinde 2            
                Jörgen Esaúßen qvinde 2            
49 Webbestad Selv Ejer gods Skipper Tarald Andreas Giævertz qvinde Ellen Giævers       13            
            Poúl Pederßen                    
            Johan Krÿppelin                    
            Hans Isakßen                    
            Poúl Pederßen                    
            Peder Rasmúßen                    
            Jörgen Carlßen                    
            Marta Elisabet                    
            Ane Olsdr                    
            Ane Larsdr                    
            Sophia Olsdr                    
50 Húndstad Kongen eÿer Sten Olßen qvinde           2 Peder Pederßen         15
                        Petter Pederßen Jtt:      
                        Ane Larsdatter        
                        Karen Torlefsdr        
      Torgier Tomeßen qvinde           2 Clemet Christopherß        
                        Christopher Christopherß        
                        Dorte Christophersdr        
      Lars Larßen qvinde           2       Peder Jonßen qvinde
51 Hochland Beneficeret Ingebor Jonsdr             1 Ane Thomesdr        
                        Mikel Axelßen        
                Joen Tommeßen qvinde 2            
      Edias Nielßen qvinde           2 Hans Ediaßen        
  Salen únder Hochland             Anders Nielßen qvinde 2 Niels Anderßen        
                        Mikel Anderßen        
                        Ane Andersdr        
                        Berete Andersdr        
                Ole Erikßen qvinde 2 Karen Nielsdr   Ingebor Tommesdr  
                        Karen Eriksdr        
                Mikel Pederßen qvinde 2 Siúr Nielsdr   Siúr Nielßen qvinde
                    325            
  Ved sessionen blev siden befúnden at húúsmanden Erich Nielson Strand med qde skal regnes iblant de fattige de Contribuerendes filde antal bliver altsaa 323. Videre afgaar for Peder Nielsón Kengsnæs hústrúe som var feilt skrevet, altsaa bliver da nú det fulde antal 322. Peder Leth.
Saaledes af mig og nogle mænd af menigheden efter samvettighed fundet at være i sandhed, test. Peder Leth. Raae Præstegaard d: 11 April 1765.
  Det forestaaende Mandtall af os únderskrevne Er i overværelse af de 2de Mænd Povel Jonsen Strand og Peder Benjaminsen ibm, giennem gaaet og deßens andtall befúnden Rigtig, saa vel af de skatte ÿdende som de der efter hans May`ts aller naadigst resolútion af 27 aúgústj 1764 for Extra Skatten aller naadigst er frietagen og heller Ingen fleere af fattige befindes anfört End de som er vanför Sengeliggende og i ÿderlig armoed. Eÿ heller befindes her údj Qvæfiords Præstegield flere end som Hr Peder Leth og Tarald Andreas Giævers som kand ansees úden for búndestanden, hvilken únder danigst forhaaber for paalæg til fattige at blive befriet, siden de af sine Börn og tienere skal svare dend aller naadigst paabúdne Extraskatt. Det bevidnes af os únderskrevne som forrige aars Skatte lignings Committerede. Datúm Webbestad dend 29de Júnj 1765. Paa höÿædle og Velbaarne hr General Krigs Commissair og amtmand Hagerúps og Egne vegne, J: Wang, H: Falster. 16

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).