Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Kvæfjord 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 19, pagina enl. kolumn 9. "ß" läses som "ss". Svenskt "ö", liksom ó, og Ø användes 1701. Jag har bytt plats på kolumn 1 och 2. Tecknet för "mark" används i ordet "Findmarken", som skrivs här "Find&ken". Se även i "Trondenes Manntall 1701" inledande text p.5-7 och p.12, "Af Qvæfiords Tingsted I Samme Trondenes Sogen", och p.26, "Noch Findes Effter Skrefne i Qúefiords Tingsted som hörrer til Trondenes Meenighed:". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 92% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/1 2002.
Kolumn 4, 6, 8 Texten är "deris alder"
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Mandtal Ofúer alt det mandskab som i Senniens fogderie er og findes Anno = 1702 3
Qvæfiords Sogn og meenighed. I samme qúefiords Tingsted 37
Gaardernis eller Pladsernis Nafne Opsidernis eller Leilendingernis Stand og Vilkor Opsidernis eller Leilendingens Nafne   Sönnernis Nafne   Tieneste Karle og drengis Nafne  
Bremnes Nogenleediß behielpne bönder af deriß ringe Jordbrúg og Slette fiskerie Olle Nielßen   40         Christopher Palleß:   21
Nielß Torlefßen   51 Nielß Nielßen   11        
Elde Jenß Edißen   48 Edieß Jenßen   10 Gaúte Olßen föd i Bergen 24
        Peder Jenßen   9 Hanß Christophrß: fostergút 15
        Ifúer Jenßen   6        
        Anderß Jenßen   2        
Vdstrand Thomis Laúrßen   45 Laúrß Thomeß:   8 Olle Laúrßen   22
Thoriß Knúdßen   62 Peder Töreßen   17 Jon Laúrßen fosterbarn 2
        Hanß Töreßen   10        
Peder Laúrßen   43 Peder Pederßen   3 Christopher Omndßen fosterSön 6
Dalee af Slette tilstand: Olle Olßen   63 Jon Olßen   27 Jon Jonßen fosterbarn 6
        Gabriel Olßen   15 Olle Michelßen   20
Peder Michelsen   48 Anderß Hanßen Stifsön 20        
        Hanß Pedersen noch egne börn 13        
        Peder Pedersen 9        
        Jenß Pedersen 1        
Hanß Nielßen   42 Gregerß Hansen   7        
        Jörgen Hansen   4        
        Claúß Hansen   1        
Peder Olßen   36 Olle Pederßen   4        
        Christen Pederß:   2        
Laúrß Edieß:   31                
Berg Dißße Bönderß vilkor ere Slette noch: Michel Nielßen   63         Thron Christenß:   26 38
Nielß Pederßen   73                
Marite Nielßdatter Enche   Nielß Christophersen   25        
Húúsebÿe Bergen borgr med nogen Negotie som og holder Jegte brúg till Indbÿggerniß fornödenhed Anderß Jenßen Fiereßlef   44 Michel Anderß: holdeß til B/er/gen 16 Erich Simenß: föd i Sogn 74
            Abraham Tohmeßen föd i Norfiord 19
              Laúrß Nielß: fosterSönn 24
                Hanß Olßen fosterSönn, fra Trúndhiem 16
Raae Præste Residentz Residerende Cappelan til Qúefiorß meenighed Hr Peder Jensen Hind   43         Joen Samsonß:   31
                Ingebret Fredrichßen   26
                Peder Raßmúßen   23
                Anderß Olßen fra helgeland 24
                Daniel Pederß: fosterbörn, fra Bergen 24
                Ollúf Omúndßen fosterbörn 13
                Jörgen Pederßen fosterbörn 10
Trastad Staar sig nogenlúnde Petter Olßen   47 Andfind Petterß:   1 Peder Torlefß:   34 39
Andfind Hanß:   31         Peder Olßen   25
Strand af Slette vilkor Peder Pedersen   70 Hanß Pederßen   31 Johan Pedersen fostergút 17
        Torlef Pederßen   24 Knúd Reinersen fostergút 16
        Peder Pederßen   22 Peder Östenß: föd i Bergen 20
        Benjamin Pederß:   18        
af ringere vilkor Nielß Jonßen   82 Michel Nielßen   25        
        Christopher Nielsen   24        
Er nogenlúnde velbeholden Povel Torlefß:   55 Andfind Poúlsen   25        
        Thorlef Poúlsen   16        
        Joen Poúlßen   11        
Ýttergaard Bönder af ringe vilkor Jörgen Jonßen   60 Joen Jörgenßen   24        
        Anderß Jörgenßen   22        
        Hanß Jörgenß:   13        
Laúrß Laúrßen   44 Raßmúß Olß: Stifßön 13        
Indergaard fast lidet bedre Jacob Andersen   60         Anderß Claúß:   38
Nielß Nielsen   40 Hanß Nielßen   7        
        Peder Nielßen   5        
Vigland mest forarmet Christopher Pederß:   66 Einer Christopherß:   13         40
Noget bedre beholden Mette Andfinßdatter Enche   Peder Hanßen   21        
        Michel Hanßen blind 21        
        Hanß Hanßen   18        
        Christer Hanßen   14        
Viig Dißße bönderß vilkor ere heel Slette Johan Nielßen   40                
Michel Madsens Enche   Christopher Aßlagßen   21        
Peder Aßlagß:   26                
Vogter Joen Nielßen   45 Nielß Joensen   10        
        Joen Joensen          
Olle Hanßen   50 Thomeß Olßen          
Olle Olßen   30 Olle Olßen   12        
        Johan Olßen   3        
Michel Christopherßen   35 Peder Thomeß: Stifsön 13        
Peder Pederßen   29         Jörgen Thomeßen   26
                Laúrß Laúrß:   18
Peder Pederßen gl: 50 Peder Pedersen   3        
Jon Pederßen   44                
Ollúf Olßen   26         Ollúf Hanßen   4
Strömmen saa ringe som de forrigeß er saa ere og dißßis tilstand Peder Dirichß:   46 Peder Pederß:   13         41
        Nielß Pederß:   7        
        Hanß Pederß:   5        
        Dirich Pederß:          
Peder Christopherßen   37 Nielß Pederß:   8 Anderß Christopherßen   26
        Christopher     5        
        Hanß Pedersen   2        
Sandvigen Er temmelig beholden Thomiß Olßen   60 Michel Tomeß:   23 Peder Michelß:   15
        Thomiß Tomiß:   20 Peder Olßen Noch een SönneSön 4
Ofúerhemstad En vel holden bonde Peder Pederßen   72 Gregerß Pederß:   32 Peder Anderß: föd i bergen 16
        Joen Pedersen   22 Thomiß Palleß: fostersön 12
                Olle Christensen fostersön 5
                Peder Poúlß: find vanföer 22
temmelig Slet tilstand Peder Anderß:   50 Peder Pederßen   13 Clemed Gregerßen   30
        Anderß Pederß:   5        
Chlemit Gregerß:   31 Ped Chlemitzen   2        
Ollúf Gregersen   38 Olle Olßen   5        
Neederhemstad fast intet bedre beholden Nielß Olßen   40 Hanß Christenß: StifSön 12         42
        Daniel Christenß: StifSön 4        
Samson Samsonßenß Enche   Samßon Samßonßen   20 Anderß Olß: fosterdreng 12
        Gregerß Samßonßen   18        
af ringere tilstand Anderß Nielßen   34 Laßße Anderß:   4 Nathaniel Olßen   12
        Peder Anderß:   2        
Skommisvigen Peder Thomitzen   37 Nielß Olßen Stifsön 22        
Refsnes Staar sig nogenlúnde vell Christopher Jonßen   69 Jon Nielßen Stifsön 24 Jon Olßen   32
                Olle Olßen   28
                Nielß Isachsen fostergút 12
                Olle Olßen fostergút 5
Liúsaae Hafr nogenlúndiß daglig nödtörfft Christopher Pederßen   60 Nielß Christ:   21        
        Jacob Christ:   13        
        Peder Christop:   8        
Inder Húsebýe Nielß Erichß:   30                
forarmet ere dißße 2de Anderß Stefenßen   50 Stefen Anderßen Súag 14        
        Thomiß Anderßen   2        
Fúröen Thomiß Petterßen   60 Petter Thomeßen   18        
        Jesper Th:   12        
Gúldholm hielper sig temmelig Erich Jonßen   63 Joen Erichßen   26         43
        Olle Erichßen   20        
Vatvold En find av ringe tilstand Christen Poúlßen   60 Christen Christe   21        
        Erich Christenß:   9        
        Súend Christenß:   6        
        Olle Christenß:   4        
Gambogen Eÿer fast intet Laúrß Nielsen   56 Omúnd Laúrß:   4        
        Laúrß Laúrß:   1        
Búemarch Thomiß Christopherßen   60         Peder Poúlßen fosterbörn 24
                Christen Jonß: fosterbörn 15
Boúgen Er temmelig beholden Ollúf Anderß:   50 Peder Olßen   15 Nielß Gregerßen fostersön 18
Flöttisnes Bönder af ringe efne Peder Michelß:   46 Peder Pederß:   15        
Hoúgland Laúrß Olßen   54 Daúid Laúrß:   16        
        Olle Laúrß:   13        
        Jesper Laúrß:   10        
Petter Laúrß:   56         Gregerß Gregerßen fosterdreng 13
Rörvigen Jon Gregerß:   37 Gregerß Jonßen   5        
Röchenes hielper sig bedre Rolant Haagenßen   72         Ingebrit Anderßen föd i find&ken 26
                Roland Michelß: dattersön 7
denne Slettere Olle Olßen   34                
Meehúús Vilkorene Slette Peder Edießen   60         Peder Olß: fostergút 15 44
Peder Isachßen   48 Einer Perß:   18        
        Michel Pß:   9        
        Isach Perß:   4        
Gúnnisdal Erich Michelß:   44 Nielß Erichß:   16        
Thomiß Laßßeß:   40 Jenß Thomeß:   4        
Biönneraae Jon Torgiersen   68         Halfvor Nielß: föd i find&ken 16
                Efúen Petterß:   18
Ole Omúndß:   34                
Reinstad Postbönder den siste lidet Ejenden den förste noget bedre Ollúf Isachß:   34 Raßmúß     4        
Villúm Laßßeß:   59 Villúm Villúmß   19        
Mýrland Slettere vilkor Jenß Isachß:   50 Isach Jenß:   18        
        Thorlef Jenß   12        
        Peder Jenß:   10        
Findsetter Ringere Hanß Nielßen   41                
Kinden temmelig beholden Thorlef Nielßen   50 Peder Thorlefß:   18 Morten Nielß: fra Bergen 26
        Nielß Thorlefß:   13 Erich Einerß: fra Trúndhiem 12
        Carl Thorlefß:   10        
Gaböen Jon Jonßen   50 Peder Jonßen   12 Peder Omúndßen   30
        Thomeß Jonß:   7        
Öýenes vilkorene eÿ med beste men Slette Noch: Anderß Hanß:   51 Thomeß     12         45
        Hanß     6        
        Michel     1        
Erich Hanßen   63 Súend Erichß:   16 Haagen Villúmßen   26
Nogenlúnde velbeholden Hendrich Ifúerß:   41 Hanß Michelß: Stifsön 9        
        Thomeß Michelß: Stifsön 4        
Hoúg hanß vilkor eÿ for goed Peder Hanßen   61 Thorlef Pederß:   19        
        Michel Pederß:   9        
forarmet Hanß Christopherßen blind 60 Olle Torlefsen Stifsön 18        
Skaar lefúer med ringe bröd og tilstand Christopher Perß:   34 Michel Christ:p:   7        
        Peder Christophß:   5        
Olle Michelß:   28         Lambret   fosterbarn 2
Garlöes Jenß Tronsen   63                
Johan Hansen   45 Olle Johansen   4 Olle Güllichßen fra Trúndhiem 13
Vebbestad Bonde Lenßmand Er velholden af sit bondebrúg og Jord som hand eÿer self Niels Nielsen Rask   66 Niels Nielsen Rask seÿler til skibs fra Bergen 24     fosterSönner  
              Hanß Raßmúsen föd ved Bergen 18
              Nielß Raßmúß: föd sammesteds 14
                Efúen Laúrsen föd ved Trúndh: 11
                Niels Tomeß: hans dattersön 2
Hochland dißße bönder nærer sig nogenlúnde vell Joen Pederß:   65         Hendrich Michelß: fostersön 18 46
                Hanß Isachß: fostersön 12
Hanß Jonß:   36         Madß Christenß föd i Vesterallen 23
Húndstad Er vel beholden Jacob Olsen   58         Christen Ejnersen fostersön fra Trúndh: 20
                Thomes Perß: fostergút 10
                Olle Nielß: drenge 29
                Jacob Christophersen   28
I lang tid Soldat af ringe vilkor Michel Pederßen   51 Peder Michelß:   9        
Her Effter Specificeris Húúsmend: og deris Familia Som i Qúefiords Sogen findes Saa Som -
De steder og gaarder de holder til paa Húúsmendernis tilstand og vilkor Deris Nafne:   Deris Sönners Nafne   Tieneste drengis Nafne  
Bremnes fattig Nielß Olßen   40                
Elde noget bedre beholden Nielß Larßen   37 Povel Nielsen   2 Peder Pederß: fosterSön 7
Dalle Ringe fast af een tilstand Christopher Olßen   40 Ollúf Christophß:   3         47
Laúrß Jenß:   40 Jenß Laúrß:   6        
        Jon Laúrß:   4        
Trastad Hanß Súendß:   64         Edieß Nielß:   20
Klocher er ringe noch: Jörgen Andfindßen   61                
Berg Eÿer indtet, úden det ringe de faaer af Söen Störcher Janß:   31 Christopher     2        
Olle Knúdß:   50                
Karen Nielßdatter Enche   Olle Olßen   12        
Strand Thorlef Olßen   102                
Michel Olßen   70                
Skreder en lös p:son: som úndr tiden er her og úndr tiden dr at arbeÿde Thorsten Olsen   26                
Gaarde af Slette vilkor Larß Gabrielßen   28                
Peder Michelß:   30                
Vigland Bedre Nielß Edieß:   37         Omúnd Omúndßen fostersön 11
Viig Ere Ringe og fast forarmede Ingeborg Jenßdatter Enche   Súend Omúndßen   18        
Strömmen Nielß Janßen   90                
Vogtor fast allesammen som nest forige forarmede Axel Olßen   30 Nielß Axelß:   6         48
Bottel Janß:   36 Ollúf Pederß: Stifsön kröbling 18        
Johan Nielßdatter Enche   Hanß Olß:   3        
Nederhemstad Nielß Pederß:   84                
Lýsaae Hanß Pederß:   32 Peder Hansen          
Flöttisnes Jenß Omúndßen   50 Laßße Jensen   6        
Hoúgland som dißßiß tilstand ere ganske Slette saa bestaar deriß ophold af deriß Vdroer paa Söen Thomiß Olßen   49                
Karl Pedersen   35 Olle Karlßen   2        
        Peder Karlßen   3        
Biörneraae Jon Haagenß:   69                
Christopher Haagensen   42                
Reinstad Peder Thorlefsen   34                
Hanß Michelsen   34 Michel Hansen   3        
Findsetter Hanß Erlandß:   50 Erland Hanß:   9        
Gaböen Povel Haagenß:   35 Olle Poúlsen   4        
Garlös Anderß Michelß:   43 Christopher Michelß: kröbling StifS: 6        
Húndstad Petter Efúenß:   42                
Vebbestad Selfosterkarl som brúger handel Axel Nielsen Rask   31                
Finder Som findes I forbemelte Qúefiords Tingsted og holder til I Skofúe ved Böndernis Jorder og deris Vdmarch neblig. 49
De tilholdende steder Vlkor og leilighed Deris Nafne:   Sönnernis Nafne   Drengis Nafne  
Vatvold dißße finder som eÿer intet nárer sig somme med fúgel Kobbe, Nise og dis lige at skýde andre med smederier, Skaaller, ösekar, trúg og andet til húúsholdningen nÿttig for bonden at giöre, saa og med garn at böde og om flÿe og fiske angler at giöre Nielß Nielsen föd i Ø fiorden 28                
Michel Laúrß: föd i Tÿs fiord 42                
Nielß Nielß: föd i Tÿß fiord 30                
Langvatnet Povel Nielsen föd samm esteds 30                
Østfiorden Nielß Sifverß:   46 Pofvel Nielsen   18 Olle Sifverß: föd i Vesteraal 20
Vnder: Salen Christen Nielß:   30                
Nielß Sifverß:   60 Sifver Nielß:   8        
Svend Sifverß:   40 Sifver Svendß:   4        
Povel Torß:   40 Sifver Poúlß:   8        
Povel Jonsen   30                
Forskrefne Mandtall at vehre Effter Hanß Kongl: Maÿts Allernaadigste befalning Rigtig forfattet Ofúer alt det Mandskab i Qúefiordß Sogn og Meenighed effter de der om bekomne Vnderretninger findeß ßig til holden,
Raae Præstegaard dett bevidner  
d= 15 Decembr A° 1701 Jórgen Jórgenß Aarhúús. Povell Hanß: Egede
Peder Jenßón Hind    
Resid:    

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).