Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Kvæfjord Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.246 står det i originalet "Gaarde 1. Bremnæs skÿlder till Kongen ij W. Opsiddere Niels Olsón - 60 Aar brúger j W. Tienistedrenge Anders Andersón - 12 Aar. Húsmænd Clemett Olsón - 55 Aar .". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 84 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Gaarde I Qvæfiords Sogn I Sennien. 246
Gaarde Opsiddere Sónner Tienistedrenge Knegtte Húsmænd
schýlder brúger
1 Bremnæs j W. Niels Olsón 60 j W.       Anders Andersón 12       Clemett Olsón 55
2 Eldee ij W. Encken Ane Olsdotter   brúger Michell Tomasón 25 Cort Detleffsón 22            
        Rasmús Nielsón 16 Erich Pedersón 45            
3 Vdstrand 3 W. Laurtz Nielsón 45 ij W.       Michell Andersón 50       Niels Bonde 60
Niels Nielsón 50 ij W.                        
4 Dall 4 W Hans Tomasón 58 2 W. Peder Hansón 20                  
        Hans Hans 15                  
        Oluff Hansón 15                  
Enchen Beritte Knúdsdotter   j W. Jacob Olsón 18             Olúff Olsón 24 247
      Christopher Nielsón 22                  
Michell Mogensón 42 j W.       Anders Nielssón 18       Jon Povelsón 35
5 Tradstad 4 pd Andoor Bertelsón 45 2 pd                        
Anders Mogensón 46 2 pd       Stephen Johansón 30 Petter Laúrtsón 22      
6 Berig 3 W. Niels Andersón 61 ij W. Michell Nielsón 19             Niels Jonsón 40
        Anders Nielsón 14                  
Christopher Persón 45 j W. Per Jensón 13                  
Niels Persón 34 j W.                         248
7 Hüsebÿ 2 W. Michell Oúdensón                            
Kircketiener der paa steden brúger for Bóxell                        
8 Præstegaarden ij W.                                
9 Nederstrand 2 W. Enchen Beritte Persdotter   j W. Per Persón 26                  
Peder Pedersón 35 j W.       Olúff Andersón 58            
10 Øverstrand ij W. Michell Povelsón 46 2 pd oc 6 mk                         249
Enchen Giertrúd   brúger Johan Tolloffsón 15                  
11 ÿttergaare ij W. Jon Erichsón 70 j W oc 18 mk Jorgen Jonsón 20             Ole Nielsón 30
Jon Persón 62 j W oc 18 mk Johan Jonsón 18             Per Jonsón 25
12 Indergaare 2 W. Anders Claútzen 73 4 pd Niels Andersón 26 Olúff Gúnersón 15       Arne Olsón 33
        Jacob Andersón 18 húsmandtzdreng              
Edijs Andersón 32 2 pd                        
13 Vijgland 2 pd Enchen Dorthe   brúger Hans Persón 22       Michell Andersón 28 Christopher Persón 26 250
14 Vijg j W. Christopher Christophersón 50 j W. Aslach Persón 22                  
Niels Persón 35 j W.                        
En j W odels Godtz Christopher Amúndsón 40 brúger                        
En j W odels Godtz Svend Persón 50 brúger Amúnd Svendsón 15                  
15 Voctor 4 W. Enchen Ane Peedersd.   2 pd       Per Johansón 30       Niels Johansón 34
Stephen Olsón 46 2 pd                   Olúff Haagensón 24 251
Enchen Ane Tomasdotter   j W 2 pd Tomas Haagensón 18                  
      Hans Haagensón 15                  
Peder Jonsón 56 j W Roland Persón 20                  
16 Strømmen ij W. Claútz Andersón 41 2 pd oc 6 mk       Christopher Olsón 60            
Niels Jonsón 42 2 pd oc 6 mk                        
17 Sandvijg j W. Enchen Karen   j W.                        
Tomas Olsón 32 j W. Isach Olsón 12                  
18 Neder hemestad 3 W. Niels Laúrtzs 35 j W.                         252
Niels Persón 45 j W.       Samson Samsonsón 25       Christopher Laúrtzs 40
Tomas Nielss 34 j W.               husarm Olúff Sverchelsón 50
19 Øver hemestad 3 W. Per Persón 35 j W.       Anders Nielss 15            
              Christen Andersón 12            
Gregers Tomasón 35 j W. Gregers Andersón 15                  
Anders Persón 56 j W.                        
20 Schúmmsvijg j W. Clemett Christophersón 60 j W. Olúff Toorgiersón 12       Jon Toorgirsón 23      
Christopher Clemetzón 26 j W.                         253
21 Reffsnæs j W. Enche Ingeboor Nielsdotter   brúger Niels Olsón vanfór 18             Tolloff Hansón 50
        Michell Christophersón 16                  
22 LÿsAaen j W. Per Christophersón 57 brúger Christopher Persón 15                  
        Tobias Tobiasón 16 En husmandtz Són         Tobias Tobiasón 60
23 Inderhusebÿ j W. Tolloff Povelsón 58 brúger Hans Tollofsón 20             Per Povelsón 50
        Povell Tollofsón 16                  
24 Gúlholm j W. Jon Olsón 50 j W. Jens Olsón 15                   254
Laürtz Johansón 40 j W.                        
25 Bómarcken j pd Encken Barbara   brúger Enckens són               Niels Nielsón 40
        Olúff Christophersón 30             húsarm    
26 Fúrøen j W. Niels Povelsón 45 brúger                        
27 Boghen j W. Mogens Persón 45 brúger                   Per Mogensón 32
                          Amúnd Jonsón 32
28 Flÿttisnæs j W. Tolloff Persón 54 brúger Niels Persón vanfór 20 Laürtz Hansón 30             255
        Tomas Christophersón 18                  
        Michell Arnesón 16                  
29 Holand ij W. Olúff Mogensón 35 2 pd oc 6 mk                        
Rórvijg En Græs Leÿe ligger vnder Holand j pd Tolloff Persón 50 2 pd oc 6 mk                        
30 Røgnæs ij W. Roland Haagensón 28 2 pd oc 6 mk       Bendictt Povelsón 15            
Per Nielsón 44 2 pd oc 6 mk                        
31 Mæhúus 2 W. Encke Ane Knúdtzdotter   j W. Olúff Carlsón 16             Rasmús Boodtzmand 50 256
Edijs Persón 66 j W Olúff Edijsón 16       Amúnd Amúndsón 20      
32 Gúnnisdall j W. Latze Amundtzón 55 brúger Villem Latzesón 16 Jon Bóresón 20 Amúnd Olsón 30 Jórgen Tolloffsón 80
        Hans Latzesón               husarm    
33 saknas här och sedan kommer 34                              
34 Biørneraa j W. Heagen Christophersón 60 brúger Jon Haagensón 18             Matz Jonsón 40
        Polle Haagensón 14             húsarm    
35 Reenstad j W. Aslach Hansón 76 j W.                   Anders Jensón 35
Isach Jensón 40 j W.                   Amúnd Jensón 45
36 Mÿrland j pd Olúff Amúndsón 65 brúger                   Niels Olsón 40 257
37 Findsætter j pd Olúff Andoorsón 40 brúger               húsarm Laúrtz Jonsón 46
                      húsarm Michell Jonsón 60
38 Kinden j W. Matz Christensón 60 brúger Christen Matzón 26       Michell Olsón 24 Knúd Jonsón 40
        Jens Christophersón 16 vanfór                
39 Gabóen j W. Jon Amúndsón 80 brúger Per Jonsón 23       Christopher Jonsón 26      
        Erich Jonsón 15                  
        Niels Jonsón 12                  
40 Øÿenæs ij W. Hans Nielsón 80 brúger Erich Hans. 22                   258
        Tomas Hans. 26                  
        Per Hansón 16                  
41 Haúg j W. Erich Torgiersøn 50 j W.                   Olúff Toorgiersøn 60
Niels Hansón   j W.                   húsarm    
42 Skaar ij W. Mickell Nielsón 44 2 pd oc 6 mk                        
Peder Jonsón 50 2 pd oc 6 mk                        
43 Garlós 2 W. Troon Rolandsøn 60 j W. Jens Troonsøn 15                   259
Olúff Johans. 45 j W. Tomas Persón 13                  
44 Vebbestad 2 W. Niels Søffrensøn 78 brúger Niels Nielsón 25 Knúdt Jórgens 24            
45 Húndstad 2 W. Per Mogensón 44 ij W.                        
Niels Mortens. 70 j W. Niels Nielsón 12             Niels Anders 50
46 Hockeland ij W. Jon Persón 30 brúger Christen Hansón 14                   260
47 Vetvoll Boofinner j pd Povell Olsón 60 brúger Gúnner Povelsón 30         Boofin Anders Laúrtzón 29
          Christen Povelsón 18                  
48 Gombogen j pd Erland find 30 brúger             Boofind húsarm Laúrtz Olsón 70
                    Strandsiderr húsarm Siffver find 41
Actúm Raa Qvæfior Reseidentz Anno 1666 d. 18 Apr. V. L. Mickel Oúdensón. Mppr
 
Följande text finns på sidorna före ovanstående Manntall.
Qvæfiord Sogn I Senien údj Nordlandhaffver En Kircke kaldet Qvæfiord Kircke, Som aff Bispen och Bønderne er opbÿgtt. den er ett Annex till hoffvett Sognett Trúndenæs. Och ligger derfra en stor Mill till Landtz, men till Søes 2 mile, fra Neste Kiøbstad Trúndhiem 60 Mile. Hendis Indkomst er 13 Jorder, skÿlder in Súmma - 18 W fisk. Item Korn - oste - och fisketiende, hvilcket altsamen Bispens Ombúdtzmand opbær. Item offrtolden It Púnd fiske. Item Jordmand j Púnd aff hver húsmand som och ombúdtzmanden opbær. 244
Præstens lón till fornemne Qvæfiord Annex, er affv Bispen
1. Den KirckeJord, Raa, skylder - ij W fisk och her er Ager till 6 Tønder Sæd, men liden feút, naar Kaald och Vaat Sommer er, som nú Jeffnligen befindis Eng till 5 Kiór, En hest och 8 Smaler.
2. Offer paa Alterett, udfeer, Kirckegange, och Troloffvelse Penge. Dette giffver Bonden efter Sin egen Villie och derfore J ringeste maade.
Aff Sogn folckett,
Bordholds fisk Saaledis en Jordmand giffver en W. En húsmand - j W. Kand belóbe In Súmma henved 80 W. Fisk
Anden herlighed eller tillfælde for Residentener er her Icke. 245
Alle huse paa Gaarden ere megett forfaldene, Aarsagen her er Ingen hielp till att bÿgge mett, Selff haffver Jeg lidett forraad. Thi min lón er ringe, Som her Kand erfaes.
Inventariúm, en vdbrúgt Tinde - Kiedeell.
Actúm Raa Anno 1666 d 18 Apr. V. L. Mickel Oúdensón. Mppr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).