Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Hol Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Flakstad, där Presten beskriver Buksnes, Hol og Flakstad med Moskenes. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Exempel på s.51 står det i originalet "Gaarde N° 3 Hoel Skÿlder fisch - j W. Opsiddere Olle Joensen brúger Er - 47 Aar. Húúsmands Sönner Olle Lartzen 8 A.... FoesterSön Frederich Störcherß 17 A. Húúsmend Lartz Tommesen 36 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras barn, foster-, husmands dito, nøyaktig bredvid den som de bor hos. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 90 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
General Mandtall Offúer Búxneß gield, I Loefoedens Proústi paa alt Mandkiön, forfatted in April, Anno 1666 40
Hoelß Annex 51
Gaarde Opsidere Sönner Tienistedrenge och foestersöner Knegte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 Offúerúold och Nederhagge j Wog 2 pd Aren Erlantzen 65 brúger Hans Arenses 30 FoesterSöner   Johannes Pedersen 31 Hemming Hanß 34
Klocher Och er Klocher spandet     Erland Arenß 17 Peder Madtzen 17            
          Hans Hansen 9            
              Peder Hanß 9            
N° 2 Fögle 2 Woger Niels Mortensen   brúger       Johannis Joensen 51       Reier N: 25
förrige foúget I Sennien                       (Arensen enl. mt.1665)
N° 3 Hoel j W Olle Joensen 47 brúger Húúsmands Söner   FoesterSön         Lartz Tommesen 36
        Olle Lartzen 8 Frederich Störcherß 17            
        Anders Lartzen 6                  
        Edies Lartzen j                  
N° 4 Hoeldall j Wog Hústrú Anne Hendrichsdaatter i Súnd                       Tord Oelsen 60
  brúger                        
N° 5 Berg och Bergsdahlen 2½ W Aren Hemmingsen 50 brúger       Claús N: 24       Olle Tostensen 39
N° 6 Ramsúigen 1½ Wog Biörn Michelsen 49 brúger Niels Biörnsen 13 Peder Tollerß 55 Tord Oelsen 23 Anders Oelsen 41
        Baltzer Biörnß 8 Súart Niels 49            
        Johanis Biörnß Olle Anderß Skiött 21            
        Húúsmands Söner   Daniell Christenß 16            
        Hendrich Anderß 5 Lartz Hansen 10            
        Olle Anderß 4                  
N° 7 Petúigen 2 W j pd Gregers Michelsen 44 brúger Hans Gregerß 10 Olle Thordsen 50       Olle Súndmör 61 52
        Húúsmands Söner   Rasmús Anfindß 35       Thord Hansen 30
        Christen Erichsen 5 Erich Tholeffsen 31            
        Morten Thordsen 2 Diße bemelte erre giffte, och tien for schÿld            
                         
              Christoffr Effúertsen 15            
              FoesterSönner              
              Amúnd Oelsen 14            
              Daniell Oelsen 13            
              Poffúell Nielsen 9            
N° 8 Brandtzholm j Wog Niels Mortensen   brúger Húúsmands Söner               Niels Ollúffsen 71
förrige foúget I Sennien     Hans Nielsen 20                  
        Mogens Nielsen 14                  
        Peder Nielsen 12                  
N° 9 Búneß 2 Woger Aren Hemmingsen   brúger                   Ander Kipper 50
paa Berg           (Texten nesten borte, Kippers namn og alder enl mt.1665, ev. er han flytta bort)
N° 10 Skafftneß j Wog Mogens Andersen 66 18 mk Lartz Mogensen 27             Claús Christoffrß 31
        Húúsmands Sön               Lartz Antonisen 36
        Mogens Iffúersen 4             Iffúer Oelsen 41
Rasmús Söffrensen 23 18 mk       Rasmús Oelsen 14 Jacob Siffúersen 25      
N° 11 Wrre 2 Woger Hans Söffrensen 31 brúger Söffren Hansen 3 FoestSön         Olle Danielsen 29
              Anders Estensen 10            
              Hans Halstensen 23            
              Hendrich Pedersen 21            
N° 12 Sennisúig 4 W j pd Peder Jörgenß 67 2 W Anders Pedrß 25                  
        Niels Pederß 21 Húúsmands dreng              
        Húúsmands Söner   Anders Pederßen 15       Peder Pederß 37
Enchen Sirj   j W j pd Olle Pederß 9 Niels Andersen 12       Peder Rasmúß 34
      Peder Pedrß 7                  
Söffren paa Súarholt   j W j pd Jörgen Pederß 5                  
      Aren Pederß 3                  
N° 13 Kiölpesneß j Wog Ollúff Aúgústinúsen 55 j Wog       Olle Nielsen 6       Peder Amúndß 25 53
                          Söffren Pedersen 33
Hans Axelsen 47 j Wog Jacob Hansen 21                  
N° 14 Findstad 2 Woger Olle Ediesen I Folden j W       Elias Lartzen 21            
Peder Michelsen 31 j Wog       FoesterSönner   Erich Knúdtzen 21      
              Michell Rasmúß 13            
              Jens Pederßen 8            
N° 15 Harteÿ j Wog Ligger Vnder Stoerfiord, foegden                        
Peder Erlandtzen   brúger                        
N° 16 Skibfiord j Wog Niels Diderichsen 61 brúger       FoesterSönner              
              Daniell Oelsen 17            
              Peder Michelsen 13            
              Fredrich Oelß 6            
N° 17 Appeneß j Wog Biörn i Ramsúig brúger   2 pd                        
Rasmús Christensen 51 j pd Peder Rasmúsen 14 FoesterSön         Mogens Rasmúß 41
        Húúsmands Söner   Jens Mogensen 14            
        Jens Mogenß 12                  
        Rasmús Mogenß 10                  
        Peder Mogensen 6                  
N° 18 Kraglie 2 Púnd Joen Andersen 63 j pd Elias Joensen 14       Hendrich Joensen 28      
Niels I Skibfiord brúger   j pd                        
N° 19 Jústad j Wog Niels Rasmúsen 28 brúger       Knúd N: 19       Aren Oelsen 27 54
N° 20 Kangroe j Wog Abraham Adriansen 75 j Wog       Lartz Lartzen 15            
Frederich Arensen 27 j Wog       Siffúer Oelsen 17            
              FoestSöen              
              Lartz Oelsen 13            
N° 21 Helle j Wog Hans Andersen 37 brúger Anders Andersen 6 Foestersön         Peder Abrahamsen 42
        Hans Andersen 4 Biörn Pederßen 13            
        Húúsmands Sön                    
        Joen Pedersen 9                  
N° 22 SúarHolt med Stamsúnd 3 Woger Söffren Rasmúsen 51 brúger Jens Söffrensen 27 Peder Danielsen 15       Hans Nielsen 51
              Olle Laúridtzen 15       Joen Oelsen 41
N° 23 Mÿckelúig 2 Wogr Aren Christoffrß 81 j Wog       Anders Jensen 17       Hejn Lasen 31
              Hartúig Olsen 11       (=Hans, enl. mt.1665)  
Christoffer Arensen 27 j Wog       Foestersönner              
              Bertill Danielsen 17            
              Gabriell Hansen 15            
N° 24 Steene j W 2½ pd Christen Danielsen   j W 6 mk       Johanis Rasmúsen 14            
            Hans Joensen 10            
N° 25 Stoerfiord 1½ Wog Foúgden Peder Erlandtzen brúger       Christen Jempt 31            
              Anders Bÿriß 29            

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).