Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Hadsel 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 10. Inga sidnummer finns. Kolumn nr. 7 är min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 67% av normalstorlek. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Ulvøe og Kalsnes fjerdingar kan även kallas Hadsel sogn, vilket den här avskriften omfattar.
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
 
Mandtall Til Extra Skattens Oppbórsel for Kalsnæs, Úlvóe og Sortlands Fjerdinger Údi Wæsteraalens Fogderie Pro Anno 1765
Gaardenes Navne og Matricúl Númmer Det fulde Antall av Persohner, fra 12 Aar og derover Bónder og húúsmænd, saa vel mænd som húústroer, for hvilke efter forordningens 1 Post betales Extra = Skatt Bórn og Tjenere, der have i Lón hver 10 rD og derover, i Penge eller Penges Værd og Extra Skatten tilkommer at svare: Antallet av de Persohner som er úden for Bondestanden, og Extra= Skatten for sig, huustroe, Bórn og Tjenere tilsvare. Bóndernes Bórn og Tjener som haver únder 10 rD: Lón, samt fattige, hvilke efter forordn: 1, 2 og 3 Post for Extra= Skatten er frietagen:
  Kalsnæs Fierding                             1
N° 1 Grótting Ester Baltzersdr   Baltzer Larssón med húústroe           Martha Olesdotter  
    Ole Baltzerssón                   Wendel Olesdotter  
    Wendel Olesdotter                        
    Corneliús Jenssen   Jens Jenssón med húústroe           Erik Olessóns Enke
    Niels Jenssón                        
    Adriane Jensdotter                        
    Niels Iverssón   Mathias Baltzerssón med húústroe           Anders Christenssón  
2 Holmsnæs Berthe Pedersdotter   Jacob Anderss: med húústroe           Berteh Pedersdotter  
    Joen Anderssón                   Joen Anderssón  
          Rasmús Olessón med húústroe                
          Anders Anderss: med húústroe           Helviig Jórgensdotter  
    Maren Pedersdotter   Hans Olessón med húústroe           Maren Pedersdotter  
3 Moen Dorthea Pedersdotter   Micel Pederss: med húústroe           Mogens Jenssón  
    Mogens Jenssón                   Berthe Pedersdotter  
    Berthe Pedersdotter                        
          Eric Pederssón og húústroe                
    Povel Anderssón   Anders Nielss: hm, og húústroe                
    Kirsten Andersdotter                        
4 Kjörstad Malena Júliúsdotter   Elias Christoph:s: med húústroe                
    Martha Júliúdotter                        
    Michel Anderssón   Anders Michels: og húústroe                
    Peder Anderssón                        
    Lisbet Andersdotter                        
5 Strómfjord Povel Olessón   Povel Hanssón med húústroe, fattige           Povel Hanssón med húústroe, fattige 2
    Abelona Nielsdotter                   Berthe Arentsdotter  
    Berthe Arentsdotter                        
6 Strómfjordviig Peder Christenss:   Erich Christensón med húústroe           Christen Pederssón  
                          Peder Christenssón  
7 Grönning Jacob Rasmússón   Hans Israelssón med húústroe           Jacob Rasmússón  
    Maren Rasmúsdr                   Maren Rasmúsdr  
    Ane Nielsdotter                   Anna Nielsdr  
    Palme Palmessón   Palme Hanssóns Enke           Niels Júliússón  
    Berthe Palmesdotter                        
    Peder Nielssón                        
    Niels Júliússón                        
8 Grötting i Eidsf: Caren Michesdotter   Olúf Isachssón med húústroe           Michel Hanssón  
                          Karen Michelsdotter  
    Christen Christenss:   Christen Christenss: og húústroe                
9 Slaatnæss Berthe Mogensdr   Enoch Mogenss: med húústroe                
    Malena Pedersdr   Olúf Jenssón og húústroe, fattige           Ole Jenss. og húúst: fattige
                          Mallena Pedersdotter  
10 Teigen Rasmús Ingebrigts:   Ingebrigt Zacharæsón og húúst:                
    Malena Ingebrichtsdr                        
    Berthe Larsdotter                        
    Randie Ingebrigtsd:   Zacharias Inngebrigtsón og húústroe                
11 Raae Christen Mogenssón   Mogens Sóvrenssón Enkemand                
    Inger Mogensdotter                        
          Anders Mogenssón og húústroe                
          Peder Rasmúsón og húústroe                
    Hans Anderssón   Anders Hanssón og húústroe                
    Jacob Larssón   Lars Rasmúss: og húústroe                
    Inger Larsdotter                        
12 Hoff Ingebor Enochsdr   Anders Enocss: Úngkarl           Ingebor Enochsdr   3
    Dorthe Enochsdotter                   Dorothea Enochsdotter  
    Catharina Enochsdr                   Catharina Enocsdotter  
    Sóvren Christensón                   Sóvren Christenssón dræng
          Marcús Nielss: med húústroe                
          Willats Olessón Úng=karl                
          Peder Larssón Úng=karl                
13 Sandnæss Jacob Desingthon   Hermann Desington Klokker og húústroe           Karen Johansdotter  
    Job Desingthon                        
    Wenche C: Desingt:                        
    Petronella Desingt:                        
    Caren Johansdotter                        
    Gidsche Povelsdotter   Robbert Desingthon og húústroe           Godsche Povelsdotter  
    Zacharias Júliússón   Carsten Lochert og húústroe           Zacharias Júliússón  
14 Kalsnæss Elen Olesdotter   Peder Pederssón og húústroe           Berthe Abrahamsdr  
                          Elen Olesdotter  
          Peder Anderss: og húústroe                
    Anna Ediasdotter   Peder Ediæsón og húústroe           Anna Ediæsdotter  
          Otte Rasmússón og húústroe                
    Elling Joens (Anderssón overstruket)   Elling Anderss: og húústroe           Anders Ellingssón  
    Abelone Andersdr                   Walborg Nielsdotter  
    Lisbet Jacobsdotter                   Abelona Andersdotter  
          Palme Knúdss: og húústroe                
15 Wiig Christen Michelssón   Michel Anderss: og húústroe                
    Petronella Michelsdr                        
    Christen Pederssón   Peder Anderss: og húústroe                
    Martha Pedersdotter                        
    Jacob Christenss:   Lars Stephanss: og húústroe           Svend Danielssón  
    Svend Danielssón                        
    Peder Rasmússón   Olúf Jacobssón og húústroe           Anna Mogensdotter   4
    Gúnhil Rasmúsdotter                   Peder Rasmússón  
                          Gúnhil Rasmúsdotter  
16 Jerdstad Ahlethe Olesdr   Olúf Anthonssón og húústroe                
    Willats Pederssón   Jacob Nielssón med húústroe                
          Hans Hanssón og húústroe                
17 Nord Hoúchnæs Gúldbrand Christophers:   Axel Rasmússón og húústroe           Ingebor Christophersdotter  
    Gúnhil Christophersdr                   Johannes Jacobssón  
    Trina Joensdotter                        
    Ingebor Christophersd:                        
    Johannes Jacobssón                        
          Olúf Pederssón og húústroe                
18 Sór Hoúchnæss Hans Eliæsón   Daniel Olúfssóns Enke           Hans Eliæsón  
    Berthe Knúdsdr                   Berthe    
    Margaretha Rasmúsdr                   Margrethe    
    Anders Michelssón   Michel Johanss: og húústroe                
    Jonas Michelssón                        
19 Marchen Gúlla Mogensdr   Mogens Jacobss: og húústroe                
          Anders Mogenss: og húústroe                
20 Bitterstad Maria Jacobsdotter   Henrich Hanssón og húústroe                
    Lars Jacobssón                        
    Barbra Nielsdotter   Jacob Olssón og húústroe           Barbra Nielsdotter  
    Hans Knúdssón   Knúd Anderss: og húústroe                
    Randie Knúdsdotter                        
21 Indr Warviig       Lúchas Olessón og húústroe           Trina Hansdotter  
    Inger Jacobsdotter   Christen Jacobss: og húústroe           Inger Jacobsdotter  
22 ÿtr Warviig Maren Olesdotter   Ole Christenssón og húústroe           Anna Lúchasdr Enken
    Caren Christensdr   Niels Hanssón og húústroe           Ingebor Olesdotter  
23 Fleinæss       Anders Anders: og húústroe                 5
          Johannes Knúds: og húústroe                
          Michel Hanss: og húústroe                
          Povel Jenssón og húústroe                
24 Hagen Øde                            
25 Qvalsóen Frideric Danielss:   Daniel Friderics: og húústroe                
    Berthe Danilsdotter                        
26 Sildpolden Jens Anderssón   Christopher Jacobs: og húústroe           Súsana Arentsdotter  
    Karen Andersdotter                        
27 Hvalfjord       Niels Jenssón og húústroe           Olúf Olessón og húústroe
                          Randel Hansdr  
    Olúf Olessón   Olúf Jenssón og húústroe                
    Olúf Anderssón                        
    Aron Jenssón                        
          Olúf Anderss: og húústroe                
28 Froscheland Peder Sjússón   Sjúr Henrichsón                  
    Henrich Sjúrssón                        
    Berthe Sjúrsd:                        
    Anna Sjúrsdotter                        
    Joen Larssón                   Inger Olúfsdr Enken, forarmet
          Joen Knúdsens Enke                
    Henrich Olessón                        
    Wiviche Jensdotter   Morten Olúfssón og húústroe           Henri Olessón  
                          Wibiche Jensdotter  
          Jacob Hanssón og húústroe                
          Olúf Erics: húúsm, og húústroe                
29 Holmstad Berthe Fridericsdr   Niels Israelss: Enkemand           Berthe Friderichsdr  
    Niels Olessón   Júliús Jenssón og húústroe           Sophia Jensdotter  
    Malen Jensdotter                   Niels Olúfsón  
                          Malena Jensdr  
30 Walsnæss Anthon And:   Ehilert Anderss: og húústroe           Anthon Anderssón   6
    Súsana                     Súsana Arentsdotter  
    Olúf                     Olúf    
    Benjamin                     Benjamin    
31 Solúm Peder Nielssón   Christopher Larss: og húústroe           Peder Nielssón  
    Lisbeth Christophd                   Lisbeth Christophersdotter  
32 Sólferstrand Niels Povelssón   Thor Povelsón Enkemand           Thor Nielssón  
    Peder Thorsón                   Niels Povelssón  
    Else Thorsdotter                        
    Berthe Thorsdotter                        
          Niels Thorssón og húústroe           Berthe Povelsdr fattig Enke
          Niels Thors: húúsm:, og húústroe fattige           Niels Thorssón og húústroe begge fattige
33 Melfjord Anders Povelssón   Povel Anderss: og húústroe                
    Peder Povelssón                        
    Joen Povelsón                        
    Sirie Povelsdotter                        
          Peder Anderss: og húústroe                
34 Hellefjord Povel Pederssón   Peder Hanssón og húústroe                
    Erland Pederssón                        
    Hans Pederssón                        
          Povel Amúndss: og húústroe                
  Úlvóe Fjerding:                            
35 Nedr Hennes Berthe Jacobsdotter   Arent Jacobssón                  
    Isach Jacobssón                        
    Berthe Jacobsdr                        
          Jacob Isachssón Enkemand                
    Lisbet Pedersdr   Peder Fridrichssóns Enke                
          Lodvig Friderichs: og húústroe                
          Johannes Mogenss: og húústroe           Barbra Jacobsdotter  
    Anders Pederssón   Peder Olessón og húústroe                
    Anna Pedersdr                        
    Niels Henrichssón   Henrich Friderichssón og húústroe                
    Friderich Henrichss:                        
    Berthe     Johannes Johanness: og húústroe                
    Margretha                          
    Anna Henrichsdotter                        
36 Sande Anders     Peder Jenssón Enkemand           Petronellla Pedersdotter   7
    Martha                          
    Petternella                          
    Michel     Anders Jenssón og húústroe           Michel Jacobs:  
    Margretha Olesdotter                   Margretha    
          Mogens Jenssón og húústroe           Martha    
                          Marithe    
    Enoch     Hans Ellingsón Enkemand                
    Esaias                          
37 Bærviig Anne     Peder Perdessón og húústroe                
    Olúf                          
    Anders Pederssóner                        
    Gjert Olessón   Olúf Svendsón Enkemand           Gjert Olessón  
    Isaac     Peder Svendsón og húústroe                
    Niels                          
          Povel Lóvdahl og húústroe                
38 Øvr Lechang Øde                            
39 Kongsteigen Anna     Niels Bærentsón og húústroe           Anna    
    Niels                     Niels    
40 Aandstad Maren Thomædotter   Mogens Pederss: og húústroe           Anna    
                          Maren    
    Grethe Christophsdr   Hans Christophs: og húústroe           Grethe Christophersdr  
    Maren     Stephan Anderss: og húústroe           Olúf Nielssón  
    Eric                          
    Michel     Michel Pederss: og húústroe           Mogens Pederssón  
    Mogens   Unge                      
          Michel Pederss: gl:, og húústroe forarmede           Michel Pederssón gl:, og húústroe forarmede
                          Martha Olesdotter  
                          Abraham Oisachsóns Enke fattig
41 Indr Bærviig Lars     Elling Joenssón og húústroe           Sara Nielsdotter   8
    Sara Nielsdr                        
    Martha Henrichsd:   Peder Mogenss: og húústroe           Martha Henrichsdr  
42 Jerpvold Lisbeth Michelsdr   Michel Olúfs: og húústroe fattige           Michel Olsón og húústroe begge forarmede
          Olúf Danielssón og húústroe forarmede           Ole Danielssón og húústroe fattige
          Olúf Nielssón og húústroe                
          Henric Nielssón og húústroe                
43 Fladsæt Svend Pederssón   Lars Jenssóns húústroe           Lars Jenssón Sængeliggende Sÿg
    Berthe Jensdotter                   Svend    
                          Berthe Jensdotter  
    Jacob Anderssón   Anders Stephans: og húústroe                
          Jens Jenssón og húústroe                
          Niels Michelss: húúsm:, og húústroe           Michel Nielssón  
          Jacob Nielssón med húústroe           Lars Iverssón  
                          Annichen Pedersdotter  
          Olúf Christens: og húústroe                
44 Grundfór Berthe Christoph:dr   Christopher Ericss: og húústroe fattige           Christopher Erichsón og húústroe fattige
    Maren Nicolaidotter   Sigvard Knúdsón og húústroe           Maren Nicolaidotter  
    Gúlla     Folqvart Joensón Enkemand                
    Ingebor                          
          Christopher Gúldbrandsón og húústroe                
          Johannes Folqvarts: og húústroe                
45 Qvitnæss Marithe Troelsdr   Jacob Troelssón Enkemand           Marithe Troelsdotter   9
                          Jacob Troelsóns húústroe dód in Octbr 1764
          Torlev Olessón og húústroe                
    Lava Stephansd:   Stephan Pederss: og húústroe                
          Michel Anderss: hm:, og húústroe fattige               begge fattige
          Peder Michelss: hm:, og húústroe fattige               ligesaa begge fattige
46 Øv=Hennes Júliús     Lage Iverssón og húústroe           Júliús    
    Maren                     Maren    
          Iver Lagess: hm:, Enkemand                
          Lage Arendtsón                  
    Ingeborre Jensdr   Lars Olúfsón og húústroe           Ingebore Jensdotter  
          Olúf Hanssón og húústroe                
47 Kaljord Lisbeth     Olúf Hanssón og húústroe           Lisbeth    
    Maren                     Maren    
    Abelone                     Abelone    
    Martha                     Martha    
48 Lúnchen Ingebor     Gabriel Olessón og húústroe           Ingebor Olúfsdatr  
    Olúf                          
    Randie                          
          Anders Olúfss: og húústroe                
          Olúf Anderss: og húústroe                
    Kirsten Andersd: find Christen Joens: hm:, og húústroe           Kirsten Andersdotter  
    Maren Joensdotter   Joen Nielss: hm:, og húústroe fattige           Joen Nielssón og húústroe fattige
          Niels Nielss: hm:, og húústroe fattige           Niels Nielssón húúsm:, og húústroe fattige
49 Helgenæss Niels Michelssón   Peder Olúfsón og húústroe           Niels Michelssón  
    Johanna     Olúf Jacobss: og húústroe           Johanna    
    Maren                     Maren    
50 Sommersæt Michel Pederss: find Anders Larss: og húústroe           Michel Pederssón find 10
    Aadselle                          
    Kirsten                          
          Christen Anderssón hm:, og húústroe                
51 Ingelsfjord Peder Jacobssón   Mads Mogenssón og húústroe           Peder Jacobssón  
    Mogens     Olúf Mogenss: og húústroe                
    Gregús                          
    Peder                          
    Wiviche                          
52 Næsset       Christen Jenssón og húústroe                
    Gregús     Benoni Gregerss: og húústroe           Elen Pedersdotter  
    Elen                          
    Anders Benonisón   Mads Jacobss: hm:, og húústroe                
53 Stor=Aae Jacob     Michel Mogenss: og húústroe           Jacob    
    Berthe                     Berthe    
          Christen Pederss: og húústroe                
54 Steenbachen       Michel Pederss: og húústroe                
          Niels Larssón og húústroe                
          Niels Nielssón og húústroe           Niels Nielssón og húústroe forarmede
55 Tengelsfjord       Michel Olúfss: og húústroe                
          Joen Larssón og húústroe                
    Peder     Olúf Olessón hm:, og húústroe fattige           Olúf Olessón og húústroe fattige
    Maren                          
56 Raften Joen Joensón   Joen Joenssón og húústroe                 11
    Marithe   og                      
    Elen JoensdDotter                        
          Olúf Michelsón Enkemand           húústroen Dód sidst i Decembr 1764
          Michel Joensón og húústroe                
          Olúf Olessón og húústroe                
          Hans Abrahams: og húústroe                
57 Broebrechen Christopher     Elling Pederssón Enkemand           Olúf Ediæsón  
    Ane                          
    Olúf                          
    Peder                          
          Peder Nielssón og húústroe                
58 Teenstrand Malena Olesdotter   Olúf Pederssón Enkemand                
          Christen Olessón og húústroe                
    Giertrúd Thorsdr   Thor Pederssón og húústroe           Giertrúd Thorsdotter  
    Anna Hansdotter   Hans Christoph:s: og húúst:           Anna Hansdotter  
59 FindKirchen Berthe Henrichsd:   Olúf Gregerssón og húústroe           Berthe Henrichsdotter  
    Gregús     Svend Danielss: og húústroe           Berthe Olúfsdotter  
    Berthe                          
60 Bragsæt       Olúf Torlevssón og húústroe                
60 Úlvóen Mogens     Joen Torlevsón og húústroe                
    Claús                          
    Elsebe                          
    Gabriel     Lage Gregerssón og húústroe           Barbra Gabrielsdotter  
    Barbra                          
61 Faldet Olava Nielsdotter   Olúf Pederssón og húústroe           Ana Torlevsdotter Sængel:
                          Giertrú Pedersdotter  
                          Olava Nielsdotter  
          Peder Olúfssón og húústroe                
62 Hanóen Jacob     Simon Leins Skipr, Enke           Jacob     12
    Elling                     Elling    
    Peder                     Peder    
    Morten                     Morten    
    Elen                     Elen    
    Caren                     Caren    
          Olúf Christopherssón faderen, og húúst:                
          Lars Anderss: hm:, og húúst:                
63 Brotóen Rasmús     Olúf Joensón og húústroe           Rasmús    
    Berthe Pedersdotter                   Berthe    
    Niels     Joen Olúfssón og húústroe           Niels    
    Abelona                     Abelona    
64 Mÿhrland Christen     Mogens Hanss: Enkemand                
    Karen                          
    Anna                          
    Peder     Erich Johansón og húústroe           Peder Johanssón  
    Anna                          
          Hans Erichsón og húústroe                
65 Falchfjord       Anders Pederss: og húústroe forarmede           Anders Pederssón og húústroe fattige
                          Johanna Jacobsd:  
    Karen Jacobsdr   Jacob Gútorms: og húústroe fattige           Jacob Gútormssón og húústroe fattige
    Lars Larssón   Lars Erlands: hm:, og húústroe fattige           Lars Erlandssón og húústroe fattige
66 Holdóen Jacob     Johan Jórgens: og húústroe           Jacob    
    Caren                     Caren    
    Ane                     Anna    
    Peder     Christopher Peders: og húústroe           Eric    
    Mallena                     Maria    
    Eric                          
    Maria                          
67 Slevren Olúf Olúfssón   Olúf Olúfssón og húústroe           Sÿneve    
                          Knúd    
                          Marithe    
          Peder Olúfsón og húústroe                
    Anders     Christen Hanssón Enkemand fattig           Kirsten Jacobsd: gl: og fattig
    Lisbeth     Hans Christenss: og húústroe                
68 Higraw       Gabriel Knúdss: og húústroe                
69 Búedahl       Gjert Rasmúss: og húústroe           Maren     13
                          Anders Mogenss:  
                          Berthe    
                          Juditha    
70 Bretviig       Olúf Anderss: og húústroe                
71 Arnóen       Anders Rasmús: og húústroe                
72 Fischebóll Berthe Mathiesd:   Mathias Knúds: og húústroe           Christen Olessón  
    Hans Arentsón   Dorthe Olúfsd: Enke                
    Hans                          
    Berthe                          
73 Strómstad Christopher     Christen Peders: og húústroe           Karen Rasmúsdr  
    Anna                          
    Karen                          
    Peder     Olúf Nicolais: og húústroe           Peder    
    Anna                     Anna    
    Hans Pederssón   Jórgen Falentins: og húústroe           Peder Pederssón  
                          Sÿneve    
                          Hans Pederssón  
          Peder Esaisón og húústroe                
74 Selaater Niels Pedersón   Christopher Hanss: Klokker, og húst:           Niels    
    Berthe Pedersdr                   Berthe    
          Jacob Anderss: og húústroe           Rasmús Knúdsón  
75 Morfjord Maren     Christen Oless: og húústroe                
    Olúf                          
    Karen                          
          Peder Knúdsón og húústroe           Inger Pedersdotter  
          Hans Arentsón og húústroe           Kirsten Pedersdotter  
76 Sommerhúús Knúd     Lars Knúdssón og húústroe           Olúf    
    Martha                     Gúlla    
    Olúf                          
    Gúlla                          
    Olúf     Anders Gregerss: og húústroe           Anna Nicoladotter  
    Berthe                          
    Anna                          
          Anders Nicolais: og húústroe           Anna Olesdotter  
77 Grúndforfjord       Hans Christoph:s: og húústroe                 14
    Melcher     Abel Melcherss: og húústroe                
    Maren                          
78 Klach Jonas Christensón   Willats Drejer Capell: Hr úngkarl           Milla    
    Jonas Mogenssón                   Jonas Christensón  
    Alethe                     Jonas Mogenssón  
    Caren                     Aletha    
    Olúf                     Caren Pedersdotter  
79 Lechang       Madme Sal: Randúlfs Enke fattig           Madme Randúlfsen fattig Enke
                          Peder Andersón  
    Niels     Erich Bredahl og húústroe           Niels Pederssón  
    Karen                     Karen    
    Ingebor                     Ingebor Jensdotter  
80 Steiloe Ermegraad     Erich Mogenss: Lesmsm, og húúst: Sr Lethmann Gúld=Smeed         Elias    
    Mogens                     Olúf    
    Berthe                     Maren    
                          Mille    
                          Berthe    
          Olúf Oless: hm:, og húústroe                
81 Indbjór Peder Anothssón   Niels Anothssón og húústroe           Peder Anothsón  
    Svend Olessón   Niels Svendsón og húústroe                
    Dorthe Fridrichsdr   Anders Christoph:sóns Enke           Dorthe Friderichsdotter  
          Iver Soenessón og húústroe                
82 Herteig Øde                            
83 Wadsviig       Christen Pederss: og húústroe                
          Niels Pederssón og húústroe           Niels Gabrielssón  
84 Echern Martha     Lars Olessón og húústroe           Martha    
    Peder                     Peder    
    Berthe Hansdotter   Olúf Nielssón og húústroe           Berthe Hansdotter  
85 Gúldstad             Olúf Baltzersón Johan Fúúrmann Monsr. og húústroe Proprietar Mette Parelü SosterDotter Jomfr
                    Anna Rebecha Angell Hr Ober Aúditeúr Bróndlúnds Enke=frúe, sid ankom fra Helgeland, og opholder sig hos Monsr Johan Fúúrmann Peder Pedersón  
                          Peder Holte  
                          Martha Maria    
                          Olúf    
                          Anders    
                          Haldor    
                          Jorgen    
                          Joen Joensón  
                          Joen Eliassón  
                          Iver    
                          Kirsten Jacobsdr  
                          Mille    
                          Berthe    
                          Inger    
                          Anna    
                          Nille    
                          Margretha    
86 Húúsbÿe Rasmús     Christen Rasmúss: og húústroe           Peder Nielssón   15
    Niels                     Niels    
    Anna Lisbet                     Christen    
    Ahleth                     Hans    
    Dorothea                     Gunhild    
                          Juditha    
87 Melboe Enken Madme Scheldúrúp   Sóvren Schielderúp Skipr, Enkemand           Hans P: Harder  
    Johanna                     Jacob Knúdss:  
    Margretha Gjævers                   Peder Jenssón  
    Hans Harder                   Johanna Bróndlúnd  
    Olúf Hveding                   Blancheflora Ornings  
    J: Knúdssón                   Ingebor Povelsdotter  
    Peder                     Berthe Pedersdotter  
    Johanna Bróndlúnd                   Berthe Sandersdr  
    Blanceflora Orning                   Gúndhil Andersdr  
    Ingebor                     David Haldorssón  
    Berthe                     Ahleth Pedersdr  
    Gundhild                     Anders Jórgenssón  
    David                          
    Ahleth                          
    Anders                          
88 Hoúchland       Anders Mortesón og húústroe                
          Peder Anderssón og húústroe                
          Bærent Anderss: og húústroe                
    Helena Jacobsd:   Olúf Michelssón og húústroe                
          Morten Gabrielss: og húústroe                
89 Hoúe       Peder Anderssón og húústroe           Martha Olesdotter  
    Radie Isachsdotter   Claús Jocúmss: og húústroe           Mogens    
                          Randie    
                          Arent Oless: fattige
    Peder Amúndssón   Arent Olúfs: hm:, fattig           Peder Amúndssón  
    Karen Cathrina     Ticken Ingebrigts: og húústroe           Karen Cathrina    
    Peder                     Peder    
    Christopher                     Christopher    
    Anna                     Anna    
    Maren                     Maren    
    Tidken Madssón                        
    Maren Steph:d:   Mads Mogenssón og húústroe           Maren Stephansd:  
    Maren Pedersd:                   Maren Pedersd:  
    Stephan                     Stephan    
    Martha                     Martha    
91 Aangstad Olúf     Hans Olessón og húústroe           Hans    
    Dorthea                     Annichen    
    Hans                     Ahletha    
    Annichen                          
    Ahletha                          
    Gjertrúd Michelsdotter   Henrich Jenssón og húústroe           Gjertrúd Michelsdotter  
    Anders     Daniel Olessón Enkemand           Elen    
    Elen                     Peder    
    Peder                     Sóvren    
    Sóvren                     Ølegaard    
    Ølegaard                          
    Jacob     Ingebrigt Olessón og húústroe           Sophia    
    Lisbeth                     Lisbet    
    Berthe                     Berthe    
91 Ongstad Hans     Jens Henrichss: og húústroe           Hans     16
    Dorthea                     Dorothea    
          Jacob   hm:, og húústroe                
92 Údtbjór       Abraham Nielss: og húústroe                
          Olúf Olúfssón og húústroe                
93 Findsætter Michel     Olúf Christophers: og húústroe                
    Barbra                          
    Berthe     Friderich Olessón og húústroe           Berthe    
    Hans                     Hans    
    Anna     Jacob Sóvrenss: og húústroe           Elias Sóvrensón  
    Maren                          
    Elias                          
94 Øvr=Teigen       Jacob Mogenss: og húústroe                
          Jon Sóvrensón og húústroe           Trina Jacobsdotter  
95 Rórviig       Jens Michelss: og húústroe                
96 Wattendahl Peder Hanssón   Eric Olúfssón og húústroe           Peder Hanssón  
    Lars     Christopher Larss: og húústroe                
    Maren                          
    Berte                          
          Hans Pederssón og húústroe                
97 Dahlen Øde                            
98 Than       Hans Olúfssón og húústroe                
    Kirsten                          
    Ingebore     Niels Olúfssón og húústroe                
          Stephan Nielss: og húústroe                
          Olúf Knúdssón og húústroe                
99 ÿtr=Bredviig Martha     Stephan Steph:s: og húústroe           Martha     17
    Christen                     Christen    
    Lars                          
    Randie                          
100 Stocharchen Anna Brogmand   Hjeronimús Brógmann og húúst:           Inger    
    Anichen                     Niels    
    Christina                          
    Niels Mogenssón                        
          Morten Bærents: og húústroe fattig           Morten Bærents: fattig
          Baltzer Ingvoldsón hm:, og húústroe almisse lemmer           Baltzer Ingvoldsón hm:, og húústroe almise lemmer
101 Bóróen Johan Larssón   Peder Brúún Skipper,Úng=karl Johan Larssón       Friderich Anders:  
    Friderich Anderss:                   Jacob Pederssón  
    Jacob Pederssón                   Martha Pedersdr  
    Martha Pedersdr                   Martha Hansdr  
    Martha Hansdotter                        
          Mogens Pederss: og húústroe                
          Jacob Mogenss: og húústroe           Maren Andersdr  
102 Hassel=Præstgd: Elen Kaúrin Jomfr: 12 aar Hr Provst Drejer og húústroe Capell: Hr Jens Petter Drejer       Helena Hartviigsdr  
    Olava Hansdotter 12 aar       Stúd: Eric Dreÿer       Berthe Olúfsdr  
    Jomfr Búll                   Petronella    
    Helena Hartvigsdr                   Bethe Ellingsdr  
    Berthe Olesdr                   Lisbeth Jonasdr  
    Petronilla                     Bodille    
    Berthe Ellingsdotter                   Henrich Nicolaisón  
    Lisbeth Jonasdotter                   Rasmús Christens:  
    Bodille                     Niels Jacobssón  
    Henrich Nicolaisón                   Edvart Mogens:  
    Rasmús                     Randi    
    Niels                          
    Edvard                          
    Rannie                          
    Jens Walin                        
        Sedan kommer Sortlands fjerding og allt avslutas med                  
                                 
        Dette rigtig, efter Bæste viidende, vidner, Peder Dreÿer                
        Hassel: d: 13 Julü: 1765:                    

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).