Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Hadsel

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Kalßnætz fiering 21
Oddels Schatt
Peder Erlandßen i Loefogden Eier Fleineß 3 Wogr: fisch Er Penge - j Rdr: vj ß.
Peder Anderßen Trúndhiembßborger, Eier Inderúaarúiig - 4 púnd fisch, Er Penge - j ort.
Noch Eier for: Per Anderßen Hellefiord, som schÿlder j Wog fisch, Er Penge - xviij ß.
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Grÿtting iij W: fisch Enchen Anne   iij púnd iij ort
Fredrich Arnßen iij púnd iij ort
Jenß Hanßen iij púnd iij ort
Holmsnæs ij W Anderß Christopherß j Wog iij ort
Peder Christopherß j Wog iij ort
Moe j Wog Henrich Henrichßen j W ij ort
Michel Pederßen j W ij ort
Kiörstad iij púnd Olúff Laúritßen j W ij ort
Poúel Pederßen j púnd j ort
Strömfiord ij pd Hanß Laúritßen ij púnd j Rdr
Grÿtting i Eidsfiord j W: Júliúß Hanßen j Wog ij ort
Morten Hanßen j Wog ij ort
Gröningen iiij pd Moenß Perßen iiij pd j Rdr
Slottenæs iij púnd Jenß Anderßen j pd 6 mk j ort vj ß
Enchen Maret   j pd vj mk j ort vj ß
Teigen j W: fisch Enchen Lißebeth   j Wog iij ort 22
Raa ij W: Aache Adrianßen j Wog ij ort
Bertel Michelßen j Wog ij ort
Michel Arnßen ij púnd j Rdlr
Johanniß Michelßen j púnd j ort
Hoff iij Wogr: Olúff Michelßen j Wog xviij mk Lenßmand
Olúff Olßen j W: ix mk ij ort ix ß
Söffren Olßen j W: ix mk ij ort ix ß
Sandnæs ij W: Daúid Pederßen ij Wogr ij Rdlr
Kalsnæs iij W: j pd Hanß Torbenßen ij W ij Rdr
Rasmúß Christopherß iiij púnd j Rdr
Wiig iij W: j pd Mogens Pederßen iij púnd iij ort
Gúldbrand Larßen iij púnd iij ort
Anne Enche   j Wog iij ort
Rasmúß Olßen ij púnd j Rdr
Jerstad iij W: Michel Daúidßen ij pd vj mk j Rdr: vj ß
Nielß Erichßen ij pd vj mk j Rdr: vj ß
Christen Nielßen ij Wog j Rdr: j ort
Nordhochenæs j Wog Haldúor Joenßen j Wog ij ort
Christen Arnßen xviij mk xviij ß
Enchen Marj   xviij mk xviij ß
Marchen iiij pd Olúff Michelßen iiij púnd j Rdlr
Setterögaard j pd fisch Olúff Marchen j púnd j ort 23
Sörhochenæs j Wog Hanß Michelßen j Wog iij ort
Bitterstad j Wog Anderß Bottelßen j Wog iij ort
ÿtterwaarúiig iiij pd Olúff Michelßen iiij púnd j Rdlr
Qúalsöen j Wog Fredrich Otteßen j Wog ij ort
Sophie Enche   j Wog ij ort
Sildpolden j Wog Poúel Störcherßen j Wog ij ort
Walfiord j Wog Hanß Ingebrichtßen j Wog iij ort
Holmbstad iiij púnd Christopher Henrichßen ij púnd j Rdr
Michel Perßen ij púnd j Rdr
Waldersnæs j W: Israel Olßen j Wog iij ort
Froscheland iiij púnd Steffen Michelßen j W: vj mk ij ort vj ß
Karen Enche   j W: vj mk ij ort vj ß
Sólfarstrand j W: Eiditz Olßen j Wog ij ort
Sollúm j Wog Eiditz Olßen j Wog iij ort
Melfiord j W: Peder Moenßen xviij mk xviij ß
Olúff Blaaßen xviij mk xviij ß
Hagen j púnd Michel Arnßen xvj mk xvj ß
Johanniß Michelßen viij mk viij ß
Lille Tegen xviij mk fisch Michel Arnßen j pd j ort 24
Johanniß Michelßen vj mk vj ß
Fleinæs iiij W: j púnd Henrich Henrichßen iiij púnd j Rdr
Anderß Olßen iij W ij Rdr: j ort
Inderwarúiig iiij pd Enchen Anne   iiij pd j Rdr
Hellefiord j Wog Nielß Clemmitßen j Wog iij ort
Húúsmends Schatt
Walfiord   Ingebricht     j ort
  Michel Olßen ibm j ort
Sildpolden   Johanniß     j Rdr
  Laúridß   ibm j ort
Strömfiord   Michel     j Rdr
Teigen   Rasmúß Anderßen   j ort
Marchen   Mogenß Olßen   j Rdr
Bitterstad   Michel Olßen   j Rdr
Hoff   Peder Johanßen   j ort
Slotteneß   Anderß Jenßen   j Rdr
Wiig   Jochúm Michelßen   j Rdr
Disße húßmend haffr ingen anden brúg, end som dj Nærer dennd med deriß Ringe fischerj, som nú paa nogle Aarß tid er gandsche fraslagen
Tienestedrenge for halff Lön 25
Grÿtting   Kolbent Sigúorßen   j Rdlr
Wiig   Anderß Nielßen   j Rdlr
  Michel Gregerßen ibm j Rdr
Forschreffne Schatten Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Kongl: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschr: staar, Bekiender Kongl: Ma: fogit Söffren Söffrenßen, Ole Michelßen Hoff Lenßmand, Ole Michelßen i Marchen, Anderß Bottelßen Bitterstad, Ole Olßen Hoff, Olúff Laúritß Kiörstad, Eiditz Olßen Sollúm, Moenß Pederßen Gröningen, Ole Michelßen ÿtterúaarúiig, Nielß Clemmitßen Hellefiord, Hanß Torbenßen Kalßneß, Michel Perßen Holmbstad och Michel Arnßen Raa, , Ædßúoren Laúgretteßmend her i bete: fiering, i med (... 3 -4 ord) Zigneter, Actúm Hoff tingsted de(...) Söffren Söffrenß Lehdin? (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??)
Wlfföe fiering
Oddels Schatt
Margrete Sal: Hanß Wiibeß paa Húúßbÿe, Eier vdj Wadßúiig - 4 púnd fischeß landschÿld, Er - Penge - j ort
Hanß Wiibeß arffúinger Eier i Sommerhúúß - ij púnd fisch, Er Penge - j ort. 26
Söffren Söffrenßen Eier Echeren, och schÿlder - iiij púnd fisch, Er Penge - j ort.
Sal: Her Moenß Pederßenß arffúinger Eier effterschreffne Jorder, Nemblig,
Breeúig       j W: fisch xviij ß
Wattendall       ij W: fisch j ort iij ß
Ongstad       j W: fisch xviij ß
Sommerhúús       ij pd j ort
Röerwiig       ij pd j ort
Michel Storm Kongl: Ma: förige fogit i Saltenß fogderj, Eier effterschr: Jorder,
Howe       vj Wogr j Rdr: j ort
Ongstad       vj Wogr j Rdr: j ort
Peder Anderßen Trúndhiembß borger, Eier
Taen       ij Woger ij ort
Leilendings Schatt 27
Hænæs ij W: fisch Johan Cornelißen ij Woger ij Rdr
Kongstegen ij pd Nielß Hanßen ij púnd j Rdr
Sande iiij Wogr Enchen Maren   iiij púnd iiij ort
Christen Christopherßen iij púnd iij ort
Anderß Moenßen j Wog iij ort
Jacob Raßmúßen j Wog ij ort
Nielß Joenßen j Wog ij ort
Berrewiig j Wog Nielß Hanßen j púnd j ort
Jacob Michelßen j púnd j ort
Nielß Michelßen j púnd j ort
Offúer Lechanger j Wog Brúgeß til gresleie vnder Neder Lechanger denne    
j Wog ij ort
Aandestad vj Wogr: Anderß Anderßen ij W j Rdr: j ort
Öde   ij W j Rdr: j ort
Ißach Nielßen ij Wogr ij Rdlr
Michel Erichßen j Wog iij ort
Inderbreeúiig j Wog Peder Olßen j Wog ij ort
Anderß Olßen j Wog ij ort
ÿtterbreeúiig j Wog Michel Pederßen j Wog iij ort
Jerpwold ij Wogr: fisch Olúff Eideßen ij púnd j Rdr 28
Anderß Eideßen ij púnd j Rdr
Nielß Haacheßen ij púnd j Rdr
Grúndfiord ij W: Mogenß Olßen j Wog iij ort
Hanß Hanßen ij púnd j Rdr
Michel Olßen j púnd j ort
Fladsett ij W: Olúff Nielßen ij púnd j Rdr
Michel Michelßen ij púnd j Rdr
Steffen Nielßen ij púnd j Rdr
Indbiör iiij W: Margrete Pederßdatter ij Wr j Rdr: j ort
Öde   j Wog ij ort
Her Jenß Christenßen j Wog iij ort
Olúff Nielßen j Wog iij ort
Hockland iij W Christopher Mortenßen j Wog iij ort
Michel Sigúorßen j Wog iij ort
Blaaß Rasmúßen j Wog iij ort
Wattendall ij W: Bendicht Pederßen j Wog ij ort
Störcher Christenßen j Wog iij ort
Palle Nielßen j Wog ij ort
Qúitnæs j Wog Erich Eideßen j Wog iij ort
Offúerheenæs j Wog Christopher Erichßen j Wog iij ort
Kaliord j Wog Poúel Hanßen j Wog ij ort
Lúnchen ij púnd Christen Matßen ij púnd j Rdr 29
Hellenæs j Wog Christen Matßen j Wog iij ort
Sommersett j Wog Enchen Anne   j Wog ij ort
Næsßit j Wog Steffen Pederßen j Wog ij ort
Ingelsfiord iiij púnd Aamúnd Steffenßen iiij púnd j Rdr
Steenbachen j Wog Sigúord Erichßen j Wog ij ort
Tengelfiord iiij pd Joahnniß Aamúndßen iiij púnd j Rdlr
Rafften iiij púnd Enchen Birgete   iiij púnd j Rdlr
Brúdbrechen ij púnd Hanß Laúritßen ij púnd j Rdr
Tindstrand j Wog Gregerß Ellingßen j Wog ij ort
Raßmúß Nielßen xviij mk xviij ß
Joen Olßen xviij mk xviij ß
Findkirchen j Wog Olúff Olßen xviij mk xviij ß
Jacob Anderßen xviij mk xviij ß
Bragsett ij púnd Joen Nielßen ij púnd j Rdlr
Storaa j Wog Steffen Pederßen j Wog ij ort
Vlfföen j W: fisch Mogenß Johanßen j Wog iij ort 30
Falden j Wog Öde   j Wog ij ort
Brötöen j Wog Daniel Nielßen j Wog ij ort
Christopher Steffenß j Wog ij ort
Hanöen j Wog Erich Erichßen j Wog ij ort
Mÿrland ij púnd Mogenß Nielßen ij púnd j Rdr
Falchesfiord j Wog Samúel Christopherß j Wog ij ort
Holdöen iiij púnd Erich Erichßen iiij púnd j Rdr
Slobren iiij púnd Peder Sigúorßen j púnd viij mk j ort viij ß
Sigúord Perßen j púnd viij mk j ort viij ß
Mogenß Perßen j púnd viij mk j ort viij ß
Hiegraf j Wog Öde   j Wog ij ort
Búedalen j Wog Tommiß Ingebrichtß xviij mk xviij ß
Öde   xviij mk xviij ß
Arnöen ij púnd Peder Mogenßen ij púnd j Rdr
Berretúiig j púnd Nicolaús Poúelßen j púnd j ort
Fischeböll iij pd fisch Jacob Raffn ij púnd Lenßmand 31
Nicolaús Poúelßen ij púnd j Rdr
Strömstad ij W: Enchen Ingeborg   iiij púnd j Rdlr
Enchen Birgete   ij púnd j Rdr
Sellaatter j Wog Johanniß Henrichßen j Wog ij ort
Anderß Moenßen j Wog ij ort
Maarefiord j Wog Steffen Pederßen j Wog ij ort
Laúridß Steffenß j púnd j ort
Sigúord Michelßen j Wog ij ort
Grúndfarfiord ij pd Tord Olßen j púnd j ort
Johanniß Jenßen j púnd j ort
Klach iiij púnd Daniel Jörgenßen iiij púnd Klocher grd
Lechanger ij W: Peder Nielßen j Wog iij ort
Laúridtz Michelßen j Wog iij ort
Steiglow ij Wogr: Jacob Michelßen ij Wog j Rdr: j ort
Michel Olßen j Wog ij ort
Gúllestad ij W: Laúridtz Moenßen j Wog ij ort
Enchen Karen   j Wog ij ort
Maren Melboe j Wog iij ort
Vdtbiör iij W: fisch Olúff Michelßen ij Wog j Rdr: j ort 32
Laúridtz Hÿbertßen ij Wog j Rdr: j ort
Theigen ij púnd Nielß Nielßen ij púnd j Rdr
Dallen j Wog Olúff Michelßen j Wog ij ort
Findsetter ij Wogr: Michel Laúritßen iiij púnd j Rdr
Olúff Michelßen ij púnd j Rdr
Stochmarchen j Wog Hanß Olßen j Wog ij ort
Michell Blaßen j Wog ij ort
Böröen j Wog Jacob Pederßen j Wog iij ort
Hertegen iij púnd Olúff Hanßen iij púnd iij ort
Hasßell med fieldett och deß vnderliggende Öer iij Woger Er Prestelig Residentz      
Wadswiig ij W: j pd Jacob Steffenßen ij púnd j Rdlr
Peder Michelßen j púnd j ort
Poúel Raßmúßen iiij púnd j Rdlr
Sommerhúús iiij pd fisch Anderß Christopherß xviij mk xviij ß 33
Olúff Olßen xviij mk xviij ß
Christopher Henrichß iij púnd iij ort
Echeren iiij púnd Steffen Olßen ij púnd j Rdlr
Ole Johanßen ij púnd j Rdlr
Húúsbÿe ij W: Margrete Sal: Hanß Wiibeß ij W ij Rdlr
Röerúiig ij pd Anderß Michelßen ij púnd j Rdr
Howe vj Wogr: Offer Matßen ij Woger ij Rdlr
Christen Olßen ij Woger ij Rdlr
Eidiaß Raßmúßen ij Woger ij Rdlr
Ongstad vj Wogr: Anderß Sigúorßen ij Wog j Rdr: j ort
Arn Mogenßen ij Wog j Rdr: j ort
Frandtz Súendßen ij Wog j Rdr: j ort
Anderß Olßen ij Wog j Rdr: j ort
Melboe iiij Wogr: Maren Henningsdatter iiij Wogr iiij Rdlr
Thaen ij Wogr: Peder Nielßen j Wog iij ort
Peder Anderßen j Wog iij ort
Húúsmends Schatt 34
Lechanger   Simon Olßen   j ort
Melboestrand   Christopher     j ort
Heeneß   Anderß Johanßen   j ort
Sande   Arn Anderßen   j ort
  Johanniß Olßen ibid: j ort
Sommerhúúß   Christopher     j Rdr
Maarfiord   Eidiaß     j ort
Kaliord   Ingebricht     j ort
Lúnchen   Eidiaß     j ort
Tindstrand   Lasße     j ort
Teigen   Eidiaß Erichßen   j Rdr
Strömstad   Henrich Nicolaúßen   j Rdr
  Peder Gúldbrandßen ibm: j Rdr
Holdöen   Hanß Sanderßen   j ort
Vlfföen   Peder Anderßen   j ort
Sommerßet   Christen Steffenßen   j ort
  Michel Anderßen ibm: j ort
Grúndfarfiord   Hanß Olßen   j ort
Sellaater   Moenß Hanßen   j ort
Neder Heeneß   Baldtzer     j Rdr
ÿtterbreeúiig   Rasmúß Eideßen   j Rdr
Disße Húúßmend haffr ingen anden Næring, end med deriß fischerj, húilchet paa en lang tid haffúer Slaget feil.
Tienistedrenge for Fúld Lön
Neder Heeneß   Christopher Joenßen   j Rdlr
Howe   Jenß     j Rdlr
Thienistedrenge for halff Lön 35
Tengelfiord   Thörchild     j Rdlr
Qúitneß   Steffen     j Rdlr
Sande   Nielß Johanßen   j Rdlr
Tindstrand   Ole Sigúordßen   j Rdlr
Howe   Ole Pederßen   j Rdlr
  Moenß Laúritßen ibm: j Rdlr
Neder Heeneß   Mathiaß     j Rdlr
Strömstad   Karl Nielßen   j Rdlr
Teigen   Nielß Christopherßen   j Rdlr
Forschreffne Schatter Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Kongl: Ma: Naadigste Schattebreff, Saa som forschreffúit staar, Bekiender höist be:te Ko: Ma: fogit Söffren Söffrenßen, Jacob Raffn Lenßmand, Christen Matßen Helleneß, Hanß Laúritßen Brúdbrech, Ißach Aanderstad, Peder Nielßen Lechanger, Gregerß Ellingßen Tindstrand, Aamúnd Steffenßen Ingelsfiord, Steffen Perßen Maarfiord, Per Nielßen Taen, Johanniß Henrichß Sellaater, Peder Moenßen Arnöen och Moenß Janßen Vlfföen, Alle Ædßúorne Laúgretteßmend her samestedz, Med haand och vndertrögte Zigneter, Actúm Fladsett Tingsted dend (...) Söffren Söffrenß Lehdin? (med 12 segl i original. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).