Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Hadsel sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Sortland, där Presten beskriver Hadsel og Sortland. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.55 står det i originalet "Gaarde 4 Stegloe schÿlder ij W: Opsiddere Jachop Michelß 52 aar, brúger ij Wog, Sönner Chrestoffer Jacoß - 15 aar...Knecte Michel Olsen och Húsmand 30 aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras inte fosterbarn nøyaktig bredvid den som de bor hos. Texten är slarvigt skriven och bokstäver saknas. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 77 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Ett Richtig Mandtall Paa Ald Mandkiön Som findis wdi Hassel Hoffúedtsogen, Sampt wnder Liggende Túende Annexer och Korshúß Paa Ný: forfattedt in Martij Anno 1666 71
Gaarde Opsiddere Sönner Tienistedrenge Knecte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 Hassel Præstegaard Her boede Claúsen SognePræst, her Chrestenn Tollachßen med tienner och hafúer sit tilhold paa præstegard: Foste Sónn   Sófren Grimsen 40       Hendrich Hendrichßen 29
findis iche at verre lagt for nogen Landschÿld, Alt? Engeslet kaldet prestefieldet och ligger til gaard er eÿ lagt for Landschÿld Phillúp Pedersen 15 Michel Persenn 33            
      Morten Chrestoferß 23            
      Hendrih Súendzen 14            
                               
2 Klach j Wog: Klocher Daniell Jórgensen 71 j Wog Foste Sönn 19 Olle Rasmúß 15       Adrian Mogenß 77
      Daniel Olsen                    
3 Lechanger iij W: Peder Nielsen 41 j Wog 18 mk Foste Sönn   Jens Amúndzen 23       Simen Ollúfsen 41
      Arne Poúelsen 13             Sónner  
                          Olúf Simensen 11
                          Niels Simenß
Laúridz Michelß 29 j Wog 18 mk Amúnd N: 12                  
                             
4 Stegloe ij W: Jachop Michelß 52 ij Wog Chrestoffer Jachoß 15       Michel Olsen 30      
        Michel Jachopß 11       och Húsmand        
5 Indbiör iiiij W: Knúd Andersen 48 ij W: Laúridz Knúdzen 9 Olle Pederß 20             72
        Anders Knúdz 9                  
        Hans Knúdz 6                  
        Anders K: 4                  
        Foster Sön                    
        Boúer Olsen 16                  
Olle Nielsenn 34 j Wog foster Sönner hoes Olle Nielß                    
                           
        Peder Pederß 16                  
        Hans Pederß 13                  
        Thorchel Nielß 4                  
Timand Johansen 61 j W: eller 20 mk Smór                    
Olle Hannsen 71 j Wog                        
Vice pastor til Haßels gield brúger                            
  j Wog                        
N: 6 Wasúig ij W: j phd Jachop Stefenß 81 2 púnd       Mogens Ped: 23            
Peder Michelß 44 1 púnd Chresten Pederß 7                  
Poúel Rasmúsen 41 4 phd: Chresten Poúelsen 16                  
        Peder Poúelsen 7                  
N:7 Echeren iiij phd Olle Johansen 44 2 phd       Michel Halúorß 9            
Stefen Olsen 61 2 phd Karl Stephenß 8                  
N: 8 Húúsbýe ij W: Sallig Hans Wibis Effterleffúersche brúger   ij Woger Tommes Chrestenß 25 Niels Madzen 68 Niels Pederß 26       73
  Foster Sónner   Olle Arnesen 49            
        Olle Hoegßen 18 Thommes Pederß 26            
        Peder Pederß 16 Daniel Jachß 40            
        Eigner Olß 16                  
        Hans Nielß 9                  
        Tollach Olsen 6                  
N: 9 Gúlstad ij W: Chresten Pedersen 52 j Wog Hans Chrestenß 4                  
        Daúid Chrstr:                  
Laúridz Mogenß 46 j Wog Mogens Laúerß 16                  
        Eiegner Laúridz 13                  
        Jon Laúridz 6                  
        Chresten Laúridz 3                  
Hans Wibis Effterlefúersche brúger                            
  j Wog                        
N: 10 Melboe iiij W: Sallig Madz Offersenn Effterleffúersche brúger     Foster Sónner   Anders Olsen 80 Jens Chrestenß 21 Chrestoffer Isachß 51
  iiij W: Johannes Bladsen 21 Anders Nielsen 23       Daniel Arneß 51
        Michel Mogenß 16                  
        Anders Danielß 18                  
        Peder Torgerß 9                  
        Michel N: 10                  
        Otter N: 15                  
        Hendrich Johanß 12                  
N: 11 Hoú 6 W: Chresten Olsen 63 2 Woger Olle Chrestenß 13 Blas Olsen 61       Anders Edisen 33
        Foster Sónner               Anders Sifúerß 31
        Anders Olsen 31             Olle Ollsen 85
        Olle Hanß 19             Niels Greisen 40
        Bendt Michelß 14                  
Edias Rasmúß 70 2 Woger Rasmús Edisen 29                  
Offer Madsen 22 2 Woger Foster Sóne                    
        Morten Anderß 19                  
        Olle Knúdzen 12                  
N: 12 Aagnestad 6 W: Chrestoffer Hendrichß 61 2 Woger Samel Chre: 23             Jon Jonß 26 74
        Foster Sónn               Gúllich Iffúerß 35
        Elling Laúridzen 8             Michel Chrestenß 40
Arnne Mogenß 100 3 Woger Foster Sónn                    
        Laúridz Effúenß 28                  
Anders Olsen 30 j Wog                        
N: 13 Wnnestad 6 Woger Isach Nielsen 56 2 Woger Foster Són                    
        Johannes Johanß 8                  
Anders Anderß 54 ij Wog                        
Jórgen Hoúgsen 30 j Wog Niels Jórgenß 3                  
Michel Errihß 34 j Wog Carneliúß Mich: 7                  
        Michel M: 5                  
        Peder Mich: 3                  
Olle Steffenß 36 j Wog Foster Són                    
        Rasmús Knúdz 9                  
N: 14 HochLand iij W: Blas Rasmúß 48 j Wog Chrestofer Bladz 14       Chrestoffer Chrestoffersen 23 Peder Sibbeß 50
        Olle Bladz 8             hans són  
        Rasmús Bladz 4             Hans Pederß 10
Michel Sifúerß 51 j Wog Hans Michelß 14                  
        Michel Michelß 10                  
        Foster Són                    
        Niels Olsen 6                  
Chrestoffer Mortenß 46 j Wog Foster Sónner                    
        Poúel N: 20                  
        Elf N: 6                  
N: 15 Wdbiör iij W: Baro Elffsen 35 ij Wog Eschel Baroß 3 f: Júchúen Jachopß 21       Hendrich Bladz 41
                          hans són  
                          Anders Hendrß 15
Olle Michelsen 36 ij Wog Sifúer Olsen 8 Jachop Olß 17            
        Michel Ols: 6                  
        Peder Olß 4                  
        Niels Olß 3                  
        Foster Són                    
        Tónnes Larß 8                  
N: 16 Taenn ij W: Michel Bladzen 63 j Wog Anders Mich: 13                   75
        Rasmús M: 10                  
        Niels Michel: 6                  
        Olle Michel: 3                  
        Mogens M: 4 vger                
Peder Nielß 56 j Wog Nataniel Ped: 18                  
        Johannes Pederß: 16                  
        Isach Nielß 13                  
N: 17 Findsetter ij W: Michel Larß 67 4 phd Foster Sónn         Olle Pederß 22      
        Michel Danielß 21                  
        Peder Arneß 6                  
Olle Michelß 25 2 phd Edias Olß ½                  
N: 18 Jerrrevold ij W: Chrestofer Olsen 60 2 phd Niels Chrestoferß 20             Olle Chrestoferß 33
        Peder Chrestoferß 13                  
        Mogens Chrestoferß 10                  
Olle Edisen 41 2 phd Stefen Olß 7                  
        Hans Olß 4                  
        Michel Olß 2                  
Niels Hoúgsen 41 2 phd Jens Nielß 8                  
        Jachop Nielß 5                  
N: 19 Hestedallen j W: Olle Michelß 49 j W:                        
N: 20 Tegen ij phd Encken Brúger   2 phd Foster Sónn                    
        Jon Nielß 8                  
N: 21 Kongstegen ij phd Jens Michelß 41 2 phd Niels Jenß 8                  
        Fostersón                    
        Paasche Jórgenß 12                  
N: 22 Rórúig ij phd Anders Michelß 36 ij phd Jachopß Pederß 7             Niels Hansen 32
        Fostersönn               hans sön ehr Nýeföed  
        Niels Olsen 20             Peder Nielß  
N: 23 Ýtter Breúig j W: Michel Ped: 41 j Wog Chrestofer Nielß 27 Knúd Johanß 31             76
        Olle Nielß 26 Tórres Nielß 13            
N: 24 Inderbreúig j W: Enchen brúger     j W: Elias Danielß 9                  
Peder Olsen 41 j W: Foster Sön                    
        Gregers Mich: 13                  
N: 25 Wattendallen ij W: Pal Nielsenn 61 j W: Niels Palleß 16                  
        Laúridz Palleß 14                  
Benedicht Ped: 61 j W: Peder Bendichtß 12 Olle Gúdmúndß 50            
        Claús Bend: 7                  
Stýrcher Chresherß 36 j Wog Foster Sön                    
        Hans Isachsen 3                  
N: 26 Fladsetter ij W: Peder Nielsen 65 2 phd Foster Sön   Ollúff Aslachß 40            
        Jon Jonß 12                  
Michel Michelß 49 2 phd Anders Mich: 12 Johannes Anderß 41            
        Peder Mich: 9                  
Stefen Nielsen 34 2 phd Foster Sön                    
        Gregers Olsen 12                  
N: 27 Stochmarchen j W: Joen Chrepherß 38 j phd Chrestofer Jonß 8             Knúd Hendrhß 31
(Christophrß enl. mt.1661)     Ollúf Jonsen 3                  
Blaaß Knúdzen 44 j phd Knúd Bladzen 7                  
        Stýrcher túillinger 3                  
        Errich 3                  
Michel Gregersen 41 j phd Foster Sön                    
        Elias Laúritzen 13                  
N: 28 Berúig j W: Nielß Michelsen 51 j phd Laúrs Nielß 8                   77
        Michel Nielß 3                  
Hans Nielsenn 34 j phd                        
Jachop Michelß 41 j phd Laúridz Jachopß 8                  
        Michel Jachopß 6                  
N: 29 Boröen j W: Jachop Ped: 63 j W: Peder Jacobß 14                  
        Rasmús Jacobß 6                  
        Foster Sön                    
        Ollúf Pederß 20                  
N: 30 Qúitnæs j Wog Erich Edißen 71 j Wog Edies Erichß 18 Stefen Nielsen 15       Arne Laúridzen 69
        Erich Erichß 16             hafr En Són  
        Foster Sönner               Ollúf   4
        Jachop Iffúerß 16                  
        Hendrich Chrestenß 14                  
N: 31 Nerehænes ij Wog Johan Corneliß 77 ij Woger Foster Sönner         Olle Pederß 20 Halfúer Botelß 56
        Dines Tolachß 41             hans Sónn  
        Christofer Jonsen 31             Ollúf   14
        Johannes Poúelsen 15                  
        Jachop Olsen 13                  
N: 32 Öffrehænes j W: Chrestofer Erichß 71 j Wog Foster Sönner   Gietmúnd Raßmúsen 21       Anders Johanß 41
        Olle Rasmúß 21                  
        Peder Olsen 16                  
        Hans Olsen 8                  
        Peder Hanß 3                  
N 33 Caljord ij phd Poúell Hanßen 30 ij phd                        
N: 34 Lúnchen j Wog Chresten Madzen 43 j Wog                   Niels Jonsen 30 78
                          Edias Samsonsen 31
                          Raßmús Chrestofersen 71
                          hans Sónner  
                          Ole Rasmúß 23
                          Hans Rasmúß 12
35 Hellenes j Wog Chresten Madzen 43 j Wog Jachop Chrestenß 10 Peder Bord? 25 Sifúert Pederß 31 Chresten Willúmsen 81
        Hans Chrestenß 8 Johanneß Samsonsen 24            
        Madz Chrestenß 5                  
        Foster Sönner                    
        Laúridz Olsen 18                  
        Gúldbrand Olß 17                  
        Peder N: 11                  
        Stephen Olsen 9                  
36 Sommersetter j Wog Enchen brúger   j Wog Jachop Anderß 31                  
        Michel Anderß 12                  
37 Ingelsfiord iiij phd Amúnd Stephenß 71 4 phd Foster Sönn               Eschield Nielsen 30
        Hans Pederß 24             húsqúindensön  
        Niels Hanß 5             Johannes N: 8
38 Næs j Wog Stephen Chrestofersen 61 j Wog Foster Sönn               Chrestopher Stefenß 32
        Michel Nielß 9             hans Sónn  
        Michel Ped:ß 6             Erich   2
                          Michel Stephenß 28
39 Storaaen j Wog Stephen Pederß 29 j Wog       Jon Jenßen 21       Stephen Ollesen 33
                          Christen Stefenß 21
40 Stenbachen j Wog Chrestoffer Erichß 51 j Wog Anders Erichß 10                  
41 Tengelfiord iiij phd Johannes Amúndz 41 4 phd Amúnd   3 Torchel Amúndz 33            
42 Rafften iiij phd Peder Pedersen 41 4 phd Michel Ped: 11                   79
        Gregers Ped: 8                  
        Peder Ped: 6                  
        Daniel Samúelß 21                  
43 Brúdbrechen ij phd Hans Laúerdzen 61 2phd Jachop Hanß 14             Hans Olúfßen 30
        Gregers Hanß 9                  
        Elling Hanß 8                  
44 Tendstrand j W: Gregorig Elingß 60 j Wog Ollúff Fredrichßen 29 Jens Nielßen 16            
Johannes Edisen 50 18 mk Ediaß Johanß 14                  
Rasmúß Nielsen 27 18 mk                        
45 Findkierch j Wog Core Isachsen 65 18 mk                   Ollúff Olsen 41
Ollúff Olsen 41 18 mk                        
46 Wlfföen j W: Mogens Johanß 51 j W: Johannis Mogenß 9             Anders Anderß 30
        Foster Sónner                    
        Anders Hoúerß 18                  
        Niels Nielß 8                  
47 Bragsetter ij phd Enchen brúger   2 phd Foster Sónn               Ollúff Tollachsen 36
        Joen Nielsen 36                  
48 Fallen j W: Ißach Pederß 31 j W:                        
49 Hanöen j W: Joen Johanß 41 j W:                   Halffúor Pederß 37
50 Brotöen j W: Michel Nielsen 41 j Wog Hans Michelß 6 Jonn Hendrchß 17             80
        Niels Mich: 1                  
Daniel Nielsen 37 j Wog Niels Danielß 8                  
        Ollúf Danielß 3                  
51 Mýrland ij phd Mogens Nielsen 41 2 phd Michel Stephenß 17             Ollúff Jústsen 33
        Abraham Isachß 13                  
        Foster Sónn                    
        Michel Erichß 7                  
52 Falchesfiord j Wog Sófren Pederß 70 j Wog Jachop Söffr: 15             Madz Siúertzen 33
        Rasmús Söffr: 9                  
        Sóffren Söffr: 5                  
        Poúel Söffr: 6                  
        Samúel Söffr: 4 Wger                
53 Holdöen iiij phd Erich Erichsenn 71 4 phd Foster Sónner               Mogens Gregerß 71
        Nielß Nielß 21             Enn blind Mand  
        Hans Sanderß 17             Noch En Krýpling  
        Christen Nielß 14             Ißach Knúdzen 50
        Peder Tommeß 16                  
54 Slúfren iiij phd Sivert Pederß 41 j phd 8 mk Peder Sifúerß 3             Peder Anderß 31
      Foster Sön               Otter Pederß  
        Mogens Olß 16               4 Maanet gl:
Peder Sivertzenn 27 j phd 8 mk                      
Peder Jonsen 46 j phd 8 mk                      
55 Higraff j Wog Jens Erichß 41 j Wog                   Willúmb Grimßen 26
56 Búdall j Wog Amúnd Jonß 46 j Wog Jon Amúndz 20                  
        Madz Torgerß 10                  
57 Bertúig j phd Mogens Pederß 37 j phd Niels Mogenß j                  
N: 58 Arnöen ij phd Peder Mogenß 81 ij phd Hans Pederß 25                   81
        Jachop Ped: 19                  
        Foster Sónn                    
        Engelbret Tónnerß 6                  
59 Fischeböll iiij phd Jachop Rafn 45 2 phd Chresten Jachoß 11                  
        Sófren Jach: 8                  
Nichlaús Poúelß 51 2 phd Olle Nichlaúß 21                  
        Peder Nichlaúß 16                  
        Poúel Ni: 13                  
        Isach N: 11                  
60 Strönstad ij Woger Halúor Östenß 41 2 phd Laúrdz Halfúorß 9 Mogens Hanßen 22 Effúen Jonß 20      
        Foster Sön                    
        Carl Nielß 21                  
        Gregis Christenß 14                  
        Jonaß Giselß 35                  
Enchen brúger   4 phd Foster Sónn                    
        Lars Ped: 9                  
        Jachop Poúelß 9                  
61 Salatter iiij phd Johannes Fredrihß 25 j phd 4 mk Hendrich Johanß 3                  
      Olle Johanß 2½ Mannet gl:                
Hans Hansenn 61 2 phd 8 mk Chresten Hanß 8                  
62 Morfiord j Wog Peder Stýrcherß 101 j Wog Foster Sönn   Chrestopher Chrestophersen 27 Laúritz Stephesen 24 Edias Olúffß 25
        Chresten Olß 15                  
Stephen Pederß 51 j phd Peder Stephenß 21                  
        Hans Steph: 17                  
Siffúer Michelß 61 j phd Michel Siffúertz 17                  
        Elias Siv: 16                  
        Hans Siv: 12                  
63 Sommerhúúß j Wog Gúlbrand Pederß 71 j Wog Peder Gúldbrandz: 37       Ollúff Gúlbrandz 24 Michel Hoúgsen 41
        Anders Gúldbrandtz 27                  
        Jachop Gúlbrandzß 19                   82
        Hans Gúlb: 15                  
Anders Chrestoeph: 45 18 mk Olle Anderß 12                  
        Chrestopher Andersen 5                  
Ollúff Olß 27 18 mk Mogens Olsen j                  
64 Sande iiij Woger Ollúff Mogenß 71 j Wog j phd Niels Ollúfß 18       húúßMand   Arne Anderßen 31
      Olle Olsen 13       Johanneß Olsen   Peder Rasmúß 51
        Foster Sönn         hans Sönn   Niels Nielß 61
        Johan Nielsen 21       Olle Johannß 1 Hans Pederß 19
Jachop Rasmúß 61 j Wog Anders Jachopß 17             Thommes Michelsen 35
        Foster Sönn               Mogens Stephensen 51
        Stephen Danielß 6             Tommes Engebretzen 61
        Daniel Olsen 14             Jachop Pederß 27
Nielß Jonsen 41 j Wog                        
Chresten Chrestoffersen 41 iij phd                        
Poúell Danielß 51 j Wog                        
65 Grýndför ij W: Mogens Olsen 56 j Wog Foster Sónner               Knúd Nielsen 27
        Hans Ollúfß 17             hans Sön  
        Johannes Olß 9             Jachop   1
        Anders Ped: 8                  
Michel Chrestoferß 39 2 phd Chrestoffer Michelsen 6                  
        Olle Michelß 3                  
Michel Olsenn 39 j phd Johannes Michelßen 6                  
66 Grúndförfiord ij phd Christen Ollßen 41 j phd Stýrcher Chrestensen 3             Johannes Jenß 25
        Johannes Stýrchersen 14                  
Tor Ollsen 47 j phd                        
67 Hellefiorer j W: Niels Clemetzen 43 j W: Hans Nielsen 16                  
68 Melfioren j Wog Blaaß Nielsen 76 18 mk Niels Olßen 15                   83
        Chresten Olß 12                  
        Michel Olß 8                  
Ollúff Blaasen 51 18 mk                        
69 Solem iiij phd 6 mk Ediaß Ollúffsen 67 iiij phd 6 mk Peder Ediß 16             Michel Johanß 61
      Foster Sön               Rasmús Jepmúndz 50
        Poúel Aßbiórnß 6             Ollúff Knúdzen 30
70 Grýtin i Eisfiorn j W: Hans Ingebretß 70 j Wog                   Ingebricht Hansen 41
Júliús Hanß 36 j Wog                        
71 Walsnæs j W: Ißral Ollúfß 46 j W: Michel Ißraelßen 16                  
72 Froscheland j W: Enchen brúger   j Wog Simen Ped: 16                  
        Peder Ped: 12                  
Steffen Michelß 36 j Wog Hans Stefenß 12                  
        Ollúf Step: 6                  
73 Holmestad j W: Chrestoffer Hendrichsen 67 j Wog Foster Sön                    
        Ollúf Hanß 19                  
Michel Pederß 59 j Wog Chresten Mich:sen 25                  
        Zachariús Michelß 19                  
        Peder Mich: 5                  
74 Walfiorn j Wog Hans Ingebretß 70 2 phd Morten Hanß 26 Jens Ped: 19            
        Foster Sönner   Michel Hanß 21            
        Laúrs Engelbretz 12                  
        Michel Olß 8                  
Daniel Olsen 31 j phd Stefen Danielß j                  
75 Sillevollen j Wog Poúell Stýrcherß 67 j Wog Laúridz Poúelsen 21             Johannes Poúelsen 41 84
        Foster Sön               Stýrcher Poúelß 33
        Súend Sörenß 5                  
76 Strömfiord iij phd Hans Laúerdzen 41 2½ phd Gregers Hanß 7             Michel Laúridzen 53
        Hans Hansen 5             hans Sónn til húsmand  
                          Knúd Michelß 17
77 Slottnæß iij phd Jens Andersen 60 j phd 6 mk             Anders Jensen 30      
Peder Anderß 63 j phd 6 mk Edias Pederß 29                  
78 Grönning iiij phd Mogens Pederß 51 4 phd Niels Mogenß 13             Peder Mogensen 24
        Hans Mogenß 10                  
        Palme Mog: 8                  
        Johann: Mog: 6                  
        Olúff Mog: 12                  
79 Kiörstad iij phd Ollúff Laúridzen 71 2½ phd Peder Olsen 17             Poúell Pederß 36
                          sónne  
                          Michel Po: 2
                          Hans Poúelß 1
                          Foster Sön  
                          Hans   8
80 Moen j Wog Encken Brúger   j Wog Júchúm Michelßen 21             Hendrih Hendrhß 22
81 Qúalsønn j Wog Frederih Otterß 41 j Wog Fredrih Fredrhß 9                  
Enchen brúger   j Wog Otte Polß 14                  
        Lars Poúelß 4                  
        Ole Poúelß 2                  
82 Flæneß iiij W j phd Anders Olsen 32 2 Woger Olle Anderß             Michel Zacharißen 36
        Foster Són                    
        Mogens And: 13                  
Hans Rasmúsen 36 4 phd Rasmús Hanß 13                  
        Jon Hanß 10                  
        Hans Hanß 8                  
        Michel Hanß 5                  
83 Ýttreúarvig iiij phd Ollúff Michelß 41 2 phd Michel Olsen 13                   85
        Niels Olsen 2                  
Maren Rasmúsd:   2 phd Foster Sön                    
        Hans Pederß 11                  
84 Indrewarúig iiij phd Rasmúß Johanß 36 4 phd Foster Sön               Michel Olsen 30
        Lars Alexandersen 8             hans /Sön/  
                          Olle Michelß 11
85 Kalsnæß iij Woger j phd Hans Torbenß 35 2 Woger Peder Hanß 14             Ollúff Rasmúß 31
        Ole Hanß 9                  
Olle Rasmúß 72 j phd                        
Peder Erichßen 36 j W: Peder Pederß 15                  
86 Wúg iij Woger j phd Gúlbrand Laúridzen 32 2 phd Foster Sónn               Raßmúß Olsen 36
        Niels Jachopß 8             hans Sóen  
                          Ollúff Rasmúß 1
                          Foster Sönn  
                          Ole Palmeß 4
Enchen Anne brúger   j Wog 2 p: Abraham Olß 24                  
      Johan Olsen 14 (Osäkert om Anders Nils och Hans Michels hör till Karin eller Anne)            
Encken Karin brúger   j phd Anders Nielß 21            
        Hans Michelß 13            
Mogens Chrestensen 41 2 phd Torbiór Mogenß                  
87 Holmsneß ij W: Anders Chrestensen 43 j W: Anders Clemmetsen 15             Hans Jonß 60
        Chresten Clemmetsen 5             hans Sönn  
                          Johan Hanß 13
Peder Chrestoffersen 33 j W:                        
88 Sanneß ij W: Daúid Pederß 32 j Wog Peder Daúißen Johan Hanß 13       Raßmús Andersen 36
        Thýgge Daúidsen Jon Johanß 15       Enn Són  
                          Jachop nýföd  
Chrestoffer Mortensen 71 2 phd Foster Sön                    
        Morten Willúmbß 25                  
Raßmúß Chrestoffersen 40 j phd Danniel Rasmúß j                  
89 Hoff iij W: 18 mk Ollúff Michelß 81 ij Wog Foster Sónner               Olle Chrestofferßen 35 86
        Michel Olsen 15             hans Sóen  
        Gúlbrand Olß 13             Laúridz   6
Ollúff Olß 41 j Wog 9 mk Sön               Madz Johanß 30
      Olle Ollßen 10             haffr enn Sönn  
                          Jachop Matzen 8
Sófren Olsen 31 j Wog 9 mk Daniel Sófrenß j                  
      Foster Sönn                    
        Sammúel Olß 10                  
90 Ýtter Raae j W: Johannes Michelß 66 j Wog Foster Sön   Morten Adrianßen 17       Aage Adrianßen 29
        Johannes Jachopsen 13                  
Encken brúger   j Wog                        
91 Indre Raae ij Wog Hans Arneß 81 j W: 18 mk Foster Sónn         Johannes Michelßen 21 Peder Johanß 36
      Mogens Aßlachß 17             haffr Sónner  
                          Johannes Pedersen 6
                          Per Pederß 2
Michel Arnesen 61 j W: 18 mk Bertel Mich: 27                  
      Peder Michel: 17                  
        Rasmús Michelß 17                  
92 Bitterstad j W: Anders Bottelß 56 j Wog Foster Sónn   Hans Arnneß 12       Michel Ollsen 33
        Peder Chrestenßen 17                  
93 Tegen paa Langöen j W: Jens Michelß 61 j Wog Olle Rasmúß 15                  
        Mogens Ras: 14                  
        Michel Raß: 12                  
Enchen brúger     j Wog Niels Olsen 21                  
        Olle Ollúfß 13                  
        Peder Ollsen 9                  
94 Marchen iiij phd Ollúff Michellß 60 4 phd Anders Ollsen 16       Michel Olßen 16 Mogens Olß 33
        Jon Olßen 13                  
        Foster Sön                    
        Michel Jachopß 8                  
95 Sör Húchnes j W: Peder Laúerß 57 18 mk Michel Ped: 23 Otte Gregeß 17       Ingebret Ambiórß 43
        Olle Ped: 10 Edias Rasmúß 18       sönner  
        Chrestoff Ped: 9             Johannes   10
                          Olle   7
Hanß Michelß 27 j W: 18 mk Johannes Nielß 13                  
      Olle Nielß 11                   87
        Foster Sónn                    
        Hans Olß 4                  
        Thommiß Jenß 8                  
        Jens Jenß 6                  
96 Nor Hoúgenæß j W: Halúor Jonsen 70 j W: Jon Halffúerß 13                  
        Foster Sónner                    
        Olle Poúelß 10                  
        Anders Poúelß 8                  
        Ollúff Isachß 8                  
Chresten Arneß 51 18 mk Chresten Chrestenß 18                  
        Olle Chrestenß 17                  
        Hans Chrestenß 12                  
Peder Isachsen 67 18 mk Ißach Ped: 17                  
        Chrestoffer Ped: 8                  
97 Grýting paa Langöen iij W: Enchen brúger   2½ phd                        
Fredrich Arneß 43 2½ phd Chresten Fredrichsen 7                  
        Foster Sön                    
        Niels Otteß 14                  
Jens Hanß 32 2½ phd Hans Jenß 8                  
        Foster Sön                    
        Hans Rasmúßen 14                  
98 Jarstad iij W: Michel Daúidsen 46 2 phd 6 mk Evert Mich: 13 Anders Daúidzen 33       Siffúert Blaasen 33
        Hans Michelß 10             hans Sönn  
        Jachop Ped: 6             Jonner   2
Niels Erichßen 44 2 phd 6 mk Daúid Nielsen 13                  
        Peder Nielß 10                  
        Anders Nielß 7                  
        Olle Nielß 3                  
Chresten Nielß 41 j Wog Gabriel Chrestenß 13                  
        Niels Chrestenß 7                  
Enchen brúger   j Wog Olle Johannsen 6                  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).