Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Flakstad og Moskenes 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 36. Kolumn 10 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten efer namnen kan var från både vänster og höger sida om namnet t.ex. "huusm. Ole Olsen dód in April", blir "Ole Olsen", "huusm., dód in April". Texten är ibland svår att läsa och tolkas. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel, har jag använt mig av liggande utskrift, 76% av normalstorlek. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.  
Kolumn 4 innehåller 2 namn. "Antallet börn Tienestefolk der haver údi lön hver 10 R údi penge eller Pengers værd og Extra Skatten Tilkommer at Svare"
Kolumn 6 innehåller inga namn. "Antallet af de fattige befindes paa Samlede og betÿdelige godser for hvilke efter forordningers 3d Post Extra Skatten af godhets Eiere betales"
Kolumn 8 og 9 saknas, inga rubriker och inga namn
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 5 Kolumn 7 Kulumn 10
Extra = Skattens Mandtall over Flakstad og Moschenæs Menighed fra 5te May 1767 til 13 Maj 1768
forfattet af úndertegnede Danne Mænd Hans Jonsen Sórvalle Medhjelper, Jacob Christophers Mevold Medhjelper, Peder Sórensen Hofden vitterligheds Mand, Jacob Nilsen ytre Sand vitterligheds Mand. Andfórte Mænd, har som Jeg eÿ Andet Kand skiöne rigtig andgivet Mandtallet icke allene dette aar mens og de förrige aaringer: Thj dend stórste Del har intet andet at ernære sig af End Fiske-Kiogen: Thj Jeg seer til efter En hvers tilstand at alting kúnde shee? retteligen. ieg? men? samvittighed ú-skadiget: Jeg min allernaadigste Konges Befaling efterlevet: saa rett det staar til mig: beghager det des Kongl Majestet Hr Fogden Krogen at som Almúen nogen Lindring, entet meere skúlle glæde mig end samme: Flakstad d 13 Maj 1768. testr: Jonas Frid: Pfeif.
 
Gaardenes Nafne og Matriculs Nummer Det fulde antal af Personer fra 12 aar og derover Antallet af bönder húúsmænd være sig saa vel mænd som húústruer for hvilcke efter forordningens 1ste Post betalle Extra Skatten Antallet af de Personer som findes paa de gaarder som er úden fra bondestandenog Extra Skatten for Sig og hústrúer, börn tienestefolk til svare Antallet af böndernes börn og Tienestefolk som haver i Penge eller des værdie únder end 10rd: lön over alt efter forordningens 1ste 2de 3de Post Ai.
191 Victen     Joh: Ols:: död 3 Jún: a: ps: húusstr dod i aúg: a: præt           1
  Ibid: Hans Abrahams: Abrah: Joh: og húustrue     Anders Peders:  
                  Giertrúe Pedersd: og
                  Ingebor Nielsd:  
192 ÿtre Sand     Jacob Nils: og húustrúe     Nils Anders  
  Ibid: Maren Nilsd: Zach: Hans: og húustrúe          
    Kistina Zachariasd:                
  Ibd: Aleth Christoph:d: Hans Hans: og húustrúe          
  Ibd:     Christoph: Hans: og kone          
193 Nósfjord Ingebor Amúndsd: Amúnd Jonsen og kone     Súúsanne ?  
    Sara Amúndsd           Ingebor Nilsd:  
  Ibd     Christoph: Amúnds og kone     Súúsanne    
194 Súnd     Svend Gregers Skipp., og kone          
  Ibd Sýnneve Joh:d           Joh: Peders husm:, og kone
                  Berth Jensd: foramede, andk: i Apr h: a:
  ibd     Hartvig Ols Skipp, ank i Jún 1766          
        Agnetha Jennchoff? andk i Sept 1767 údj forvende? Tiende?        
                  Inger Enochsd Ide sanger og fosos?
195 Næsland En dreng af Búxnes fierding Peder Hans og huustrue     Joh. Michelsen  
  Ibd: Martha Bertelsd: og Berthel Hans: kone dód in Now 67:     Sara Lúcasd  
    Joh. Bertels kone dód i Mÿe? 1767                
  Ibd:     Christoph: Hans: konen död i Aug: a: pr:     Nils Anders og
                  Ane Jensd:  
  Ibd:     Maren Ped: d: Enk:     Chatrina Andesd  
  Ibd:     Ole Greis: og kone     Berith Maria   af Búxnes
  Ibd:     Christen Thomes: og kone     Ane Hennihsd: Enk:
                  Martha Hansd  
196 Qvalvig Ole Hansd.           Hans Albrithsen og kone, forarmede
    Hans Hans                
    12 27     25
197 Fæsthæl Iver Olsen David Folmes: og kone     Ole Ols:   2
                  Lisbeth Christensd:  
                  Johana Andersd  
                  Maria Christophersd  
  Ibd: Christ: Ols: Ole Jens: og kone     Iver Gutorms húusm, og kone er forarmet
    Ole Olsen           Jens Peders: svag og forarmet
                  Ane Evensd: dód ? ? April
198 Antobnæs     Gútorm Jons og k:     Mich: Christoph: Huusm., og kone i fattig Omstændigheder
                  Inger Gutormsd:  
199 Hermansd: Christen Hans: Hans Hans: og kone     Karen Christoph:d gives Almisse
                  Kisten   og
                       
200 Thúe     Jens Jens: længesed? Dod          
  Ibd: Jacob Ivers. Iver Davids og kone     Ingebor Larsd  
  Ibd:     Peder Halvors og kone     Maen Christophrsd  
                  Christ. Ivers dod in Ap: a: pr:
201 Helle     Henrich   död i Marts 68     Ane Jensd:  
                  Balzer Jens:  
  Ibd:     Amúnd Amúnds og kone     Marith Amunsd  
  Ibd:         Encken     Martha Pedersd: sÿg og forarmet
                  Ole Joh: og
                  Berith Joh.d.  
202 Evenstad     Peder Jörgens og kone     Karen Hansd: död 67
  Ibd: Isach Hansen Hans Isachsen rasende?         og meds:? húustrúen forarmede
  Ibd:     Hans Nilsen og kone          
203 Aag Maren Joh:d: Simon   og kone, forarmede     Tosten Hans: dód
                  Berith Sórensd.? dód
                  Ane M:   st: Iletjener?
  Ibd:     Baltzer   og kone     Christ: Hansen  
  Ibd:     Rasmus Ivers og kone     Marith Colbensd:  
  Ibd: Peder Anders: Maria   Encken, forarmet          
    8 23     36
204 Tin     Christ: Hermans og qde     Kisten   og 3
                  Maren Christensdatter  
                  Ole Larsen  
                  Rasmús Ols:  
                  Marith Jensd  
  Ibd:     Christian Xtens: og kone          
  Ibd:     Jörgen Jórgens: död 68 og qvinden sl: igienlever?         de vvar forarmede og gammle
205 Bischelv:     Joh: Petter og kone     Mons Anders:  
                  Berith    
  Ibd:     Ole Jons huusm:, og kone          
  Ibd: Lena Christophd: Mathias Abel og kone     Christoph: Nils dód
                  Inger Erichsd  
    Anders Jacobs: Sara Johansd. Enk:     Ester Christoph.d.  
                  Jon Ols:  
                  Ingebor Folmesd:  
                  Else Jacobsd  
206 Mosch:     Jens Lars: Skipp:, og kone Ide? Maria (kolumn 4) Vides iche hvor stor lön eller Penges værdr hún faar Stephen Nils:  
    gbd?       Arbejds Mand eller Sach eren? Börræ Kisten Jacobsd (kolumn 4) vides og iche hvad lön eller P: værd hún faar Michael Nils  
                  Christ: Rasmús og
                  Hans Ols omkom i Söen i Marts: 68
                  Rachel Svendsd:  
                  Jacob Lorents:  
                  Berith   En Pige fra Bergen
207 ÿtre Skiælfjord Peder Hansen Hans Ivers og kone, ere i fattige Omstændigheder     Ingebor Hansd: iche Skatteföre i dette aar
  Ibd:     Peder Torkels: og kone          
  Ibd:     Marith Olsd: Enck, fattig og huusarm          
  Ibd:     Ole Joh: og kone          
208 Indre Skælfjd: Rasmus Henrichs: Joh: Peders: og kone     Anders Johans:  
  Ibd: Ribor Pedersd Michel Henrichs: og kone          
  Ibd:     Jacob Peders: Enck, gansk forarmet          
                  Magreth Anúnds.d. vanfór
Ibd:     Christ: Hans og kone          
209 VarEjde Maren Johanna   Hans Gregers og kone     Christen   og
                  Joh: Hans  
                  Öllegaard    
  Ibd:     Peder Peders o.k.       Gúnille Hansd  
  Ibd: Hans Hans: Peder Hemings Em, forarmet, konen dód 67 i aúg:          
    6 26     42
210 Ramberg Siri Andersd Jens Grers og kone     Peder Anders dod 66: 4
    Bioren Anders           Juliana   og
                  Maren Andersd:  
                  Ane Iversd Enck:
  Ibd:     Steph: Joens og kone     Nils Trons og qde
                  Berte Elisabeth Johansd  
                  Kistina Gúndesd:  
  Ibd:     Hans M: huusm:, og kone     Marith Christophersd. Enck:
211 Indre Sand Jacob Anders     Klockeren og kone     Eddis Olsen og
                  Anders Anders ere d: 4de Maj 68 omkomme p Sóen
                  Abigael Andersd  
  Ibd:     Úlrich Riist og kone forflýttet til Walberg          
  Ibd:     Erich Larsen o.k. og kone     Ane Nilsd:  
                  Karen Andesd.  
  Ibd:     Hans Nilsen Enkm:, húustr. Dóde in Maj 67          
        Anders Anders Húusm, döde 2d dec: 66          
212 Flakstad           Præsten og húústru      
              Sviger Moder      
              Sviger sÿster givt Aprl 68      
              Iver Olsen and kom 23 Apr: 1768      
              Adrian Arents:      
              Peder Jonsen vært i 6 maaneder og nú givt:      
                   
              Ane Magreth and kom i ult febr 67      
              Ane Hemingsd.      
              Ingebor Olsd:      
              Ane Pedersd:      
              Öllegaard givt: i Dec 1767      
213 Norvalle Nils Jensen Jens Nilsen o.k. og kone     Christopher:   og
                  Ane Malena    
  Ibd: Martha Larsd Lars Lars og kone     Abigael   gammel og skröbelig
  Ibd:     Hans Nils: og kone     Ane Monsd: dód in ultm: April
214 Napp Sophie og Svend Henrich Hemings og kone          
  Ibd:     Jon Pedrs Enkm     Lisbeth Ephraimsd og
                  Henrick Hans  
  Ibd:     Joh. Henrichs og kone     Henrich Monsen og kone
                  Eva Pedersd husarmede folk
  Ibd:               Lars Knuds húusm: og kone, forarmede, hvilche bór sæltes? hen at tjene og deres börn til fremmede
    7 22 12 24
  Lille Sannæs sorterende únder Napp:     Berith Hemingsd Enck:     Abrah:   og 5
                  Nils Anders  
                  Johana   og
                  Martha Andersd  
215 Sælfjord Maren Arentsd Arenth Nils og kone     Jacob Arentzen  
        Nils Arentz og kone, d fattige almiße nÿdende          
                  Maren Christoph. dod i marts 68  
216 Over Valle Olava Olsd flytt til Locschestad? Hans Jonsen og kone, kand iche betale Extra Skatten mere          
                  Marth Olsd d Sengeliggende, dod 67
        Daniel Lúcas: húusm:, og kone          
  Ibd:     Hans Hans og kone          
  Ibd:     Henrich Ephraims: og kone     Ane Pedersd  
                  Lena Hansd:  
                  Peder Jons:  
217 Mýrland Lisbeth Tönnesd Christoph: Joh: og kone     Magnelle Jacobsd:  
218 Refsvig Sýnneve og Pol Olsen og kone     Joen Polsen  
    Ingebor Polsd:                
219 Kilane Maren Olsd Ole Joh: dod ult: maj 67 Encken med Bórn ere húusarme          
  Ibd     Gillis   med kone, formedelst Daarneskab og ladhed ere huusarme          
  Ibd     Malena Olsd Enk     Joh: Hansen og
                  Bertea Nilsd  
  Ibd     Ole Hans og qde     Ane Jonsd:  
220 Böe Nils Nils Nils Törris og kone     Thore   og
                  Martha Nilsd:  
221 Marken     Sýnnev:   Enck:, kand for dette aar bet: da dersiges? henes Son     Nils Hemings har faars? en god fiske= ladt
222 Krÿstad Jacob Peders Peder Greis og konen fattige i forarmede tilstand     Ane Hermans: dod k: a:
  Ibd     Petter And: og kone fattige NB fattige og slette Omstændighetr     Karen Nilsd Enck:, nÿder fattig Penger
223 Hofdan Berith Ephraimsd Peder Sörens og kone     Jacob Greisen tjenste dreng
        Joh: Amúnds: og kone     Abigael Jensd  
    9 25     33
224 Sórmevold Hans og Jacob Christoph: og kone     Ole Jacobs:   6
    Christoph: Jacobs:           Ribor Hemingsd  
225 Stokvig Hans Nils Nils Jacobs og kone     Jacob   og
                  Karen Nilsd  
  Ibd     Balzer Jens: og k.     Oliver Johans:  
  Ibd     Joh: Ols: og kone          
  Ibd     Ephraim   huusm:, og kone i fattige Omstændigheder og forarmet          
226 Kirkefjord     Nils Fridrichs Enckm:, konen död 67 eftjul?     Ole Peders og
                  Berith Friderichsd:  
                  Ane Larsd  
  Ibd Kirsten Larsd: Lars Christians: og kone     Ole Jonsen Enckm:
                  Johan Nilsd: död 67 og
                  Ane Hansd? d: 1767
                  Christen Peders almiße nydende
  Ibd               Joh: Amunds og kone, i fattige omstændigheder
                  Inger Larsd: og
                  Sören Pedersen  
  Ibd Ane Joensd:           Ingebor Olsd: fattig
                  Thore   og
                  Ingebor Jonsd  
227 Horseid     Christen Sörens og kone          
  Ibd               Sven Jacobs og kone
228 Stor Sannd               Ole Hans Enck:, som forarmet. dód i May h:a:
                  Rebecha Amúndsd og
                  Ingfri Jonsd  
  Ibd     Jacob Knúds og k:     Joh Jacobs:  
                  Karen JacobsD:  
                  Martha Jacobsd  
229 Strómsnes Christen Peders: Peder Henrichs: EnckM     Maren Pedersd  
230 Nordmevold               Joh: Lúcas: og kone, forarmet
    Karen Joh:d: Jens Lúcas og kone     Karen Jensd  
        Nathanäel Lúcas og k:     Lisbeth Lúcasd  
    Maren Christoph:d: Christoph: Tomes og k:     Karen Iversd:  
                  Gierth Christophers  
231 Andthop Martha Jacobsd Peder Jensen död 67     Johana   Encken, iche skatt for:
    En Dreng af Búxnæs sn           Jens Peders dód 67
                  Ane M: Jensd. ditto En Encke
    10 23     40
  Strómöen     David Amúnds Enck:, konen död i Jún: 67     Lisbeth Nilsd   7
  Reine               Lars Sórens dod 67
                  Christopher: Amunds död 67
                  Ole Oetters Enckm, fra Helgeland udj Attest omk: h Karin död in Apr: 1768
  Bunæss               Ole Claus: og kone forarmet
  Búnesfjord               Peder Arentz: og kone
        2     11
  Efter for langende bevidnes at hos Skipperen Sr Jens Larsón Moschenes vare i aaret 1767 desse Tieneste folk af mends og qvindes Personer som fólger. 8
  Hans stifsónner - Tieneste Piger              
  Steffen Nielsón Dattr Anne Magrethe              
  Michal Nielsón Stÿrmand har været i Bergen et aar              
  Lars Nielsón Kiersten Jacobsdattr              
  Hans Olsón 1 Pige fra Bergen Nomine Berthe            
  Christen Rasmúson Berthe Jansdattr              
    Marithe Amúdsdattr              
  Tilsammen 11ve Personer   1 Dræng Hans Christophersón              
  Hartvig Olsón Súnd     1 Piige Barbroe Andersdattr              
        hvad tiid diße Tienerer er ankomen i tieneste og igienn afrejste er mig ikke bekiendt…          
                 
        Flakstad d: 8de Dec: 1768 vedgar J Frid: Pfeif          

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).