Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Flakstad med Moskenes

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Flagstad fiering 59
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Wareid iij W Johan Skielhorn ij W j D j ort
Christen Fredrichß ij W j Dr j ort
Wigten j W j phd Nielß Andersen ij pd j Dr 60
Gabriel ibid j pd j ort
Olle Halsteenßen j pd j ort
Mÿerland J W Ollúff Skiellesen j W ij ort
Amúnd Ollúffßen j W ij ort
Sandnes j W Siffúer Síffúerßen j W iij ort
Nap med Horberg j W ij pd Söffren Raßmúsen j W ij pd j RD j ort
Kiilen j W j pd Gúttormb Oelsen ij pd j RDr
Anders Tordsen ij pd j RDr
Böe j W j pd Peder Jonsen ij pd 8 mk j D 8 schl
Olle Klocher j pd 4 mk j ort 4 schl
Flagstad iiij W Ingbret Ollúffßen j W iij ort
Nielß ibid j W iij ort
Enchen ibid j W iij ort
Joen Siffúersen j W iij ort
Raffnberg iiij W Hústrú Anne Hendrichßdater iiij W iij RDr
Nößfiord j W Christen Fredrichsen j W iij ort
Nesland ij W Christoffer Raßmúsen j W iij ort
Jens Ellúffßen j W iij ort
Súnd j W Christen Fredrichsen j W iij ort 61
Strömsnes ij pd Ollúff Tostenßen ij pd j RDr
Skielfiord Skriffúergaard iij W Ollúff Pedersen j W iij ort
Ollúff Bertelsen j W ij ort
Peder Rasmúßen j W iij ort
Jens Rasmúsen j W ij ort
Indersande Skriffúergaard j W Johannis Siffúersen j W iij ort
Andopsnes ij pd Jacob Nielsen ij pd j RDr
Marchen j W Hans ibid j W ij ort
Krÿstad j W Ollúff Hemingsen j W iij ort
Selfiord j W Jacob Nielsen och Ollúff Krÿstad j W ij ort
Hoffden ij pd Christen Hansen Lensmandsgaard
Nederwalde ij W
Offúerwalde ij W Abrahamb Knúdtzen j W iij ort
Nielß Abrahambsen j W iij ort
Nordmewold ij W Hans Jensen ij W ij Dr
Söermewold ij W Abrhamb Knúdtzen ij W j Dr j ort
Inder Sande ij W H: Laúridtz Hansen ij W ij Dr
ÿdter Sande ij W Ediß Johansen j W iij ort 62
Enchen ibid j W iij ort
Stochúigen j W Aren Ollúffsen j W ij ort
Knúd ibid j W ij ort
Offúer och Nedre Horseid ij W H: Anne Hendrichßdater ij W ij Rdr
Hermandtzdal j W Michell Laúridtzen j W ij ort
Reffsúig j W Laúridtz Laúridtzen j W ij ort
Helde j W Michell Ollúffßen j W iij ort
Túe j W Tholleff Ollúffsen j W ij ort
Zacharieß ibid j W ij ort
Húalúig ij pd Anders Claúsen ij pd j Dr
Effúenstad j W Nielß Pedersen j W iij ort
Aae ij W Anders Christenßen j W ij ort
Giebell   j W ij ort
Ollúff Nielsen j W ij ort
Ollúff Súendsen j W ij ort
Thind j W Jens Hansen j W iij ort
Beschelwog j W j pd Christen Jensen J W j pd j RDr
Moschenes med Qúernland iij W Thomis Hansen ij W ij Rdr 63
Enchen Sÿnneffúe j W iij ort
Kirchefiord iij pd Jacob Laúridtzen j pd 6 mk j ort 6 schl
Christen Effúensen j pd 6 mk j ort 6 schl
Festhell ij pd Ollúff Ollúffsen ij pd j Rdr
Húsmend
Wareid   Nielß Carlsen   j Dr
Wigten   Olle Jensen   j Dr
Raffnberig   Isach     j ort
  Christoffer   ibid j ort
  Ollúff Hansen   j ort
Súnd   Christoffer     j Dr
Walde   Bertill     j Dr
ÿdtersande   Simen     j Dr
  Peder Oelsen ibid j ort
Reffsúig   Olle Willichß   j ort
  Madtz   ibid j Dr
Thúe   Nielß Oelsen   j Dr
  Christoffer Anderß   j Dr
Sórúog   Olle Rasmúß   j Dr
  Nielß Nielsen ibid j Dr
  Nielß Súerchelsen   j ort
  Nielß Tordsen forarmet  
Búneß   Sóffren     j ort
  Brönild   ibid j ort
Bóe   Olle Thordsen   j Dr
Flagstad   Gregers     j Dr
Nóßfiord   Mogens     j Dr
  Claús Thÿdsch   j Dr
Neßland   Hans     j Dr
  Albret   ibid j Dr
Mewold   Johan   forarmet  
Horseid   Johanis     j Dr
  Nielß Pedersen   j Dr
Helde   Jörgen     j Dr
  Peder Oelsen ibid j Dr
  Jacob   ibid j Dr
Effúenstad   Hendrich     j Dr
Aae   Halffúor     j Dr
  Ollúff Jörgenß   j ort
  Olle Christoffersen   j ort
Halderöe   Benjamin     j ort
Festhell   Peder     j ort
Stochúig   Torchel     j ort
  Christen Anderß ibid j ort
Gietöen   Joen     j Dr
Tienniste drenge fúldwoxen 64
Wigten   Joen Bagge   j Dr
Hermandtzdall   Olle Gabrielsen   j Dr
Sandnes   Johan Andersen   j Dr
Walde   Gregers     j Dr
Moscheneß   Jens     j Dr
Halffwoxen
Nap   Peder Hansen   j Dr
Kirchefiord   Peder Effúenßen   j Dr
Raffnberg   Gregers     j Dr
Helde   Anders Johansen   j Dr
  Jens Jacobß ibid j Dr
Raffnberg   Gúnder     j Dr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).