Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Flakstad Annekssogn med Moskenes Korshus

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.55 står det i originalet "Gaarde N° 1 WarEeid Schÿlder fisch 3 Woger. Opsiddere Johan Skielhorn brúger - 1½ Wog, Er - 45 Aar, Tienistedrenge och foestersönner Olle Oelsen 43 A ... Húúsmend Olle Mogensen 63 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras barn, foster-, husmands dito, nøyaktig bredvid den som de bor hos. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 86 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
General Mandtall Offúer Búxneß gield, I Loefoedens Proústi paa alt Mandkiön, forfatted in April, Anno 1666 40
Flagstad Annex, med Moskeneß Korshúúß 55
Gaarde Opsidere Sönner Tienistedrenge och foestersönner Knegte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 WarEeid 3 Woger Johan Skielhorn 45 1½ Wog       Olle Oelsen 43       Olle Mogensen 63
            Olle Halsteensen 29            
              FoesterSön              
              Christen Ollúffsen 5            
Christen Fredrichß   1½ Wog                        
i Súnd brúger                          
N° 2 Wigten 4 Púnd Ødde       Aren Rasmúsen 10       Peder Ollúffsen 25 Cemmed Siffúersen 35
        Poffúell Rasmúsen 6       (heter Clemmed Christens 34, enl. mt.1665)  
N° 3 Mÿrland j Wog Ollúff Skelingsen 43 18 mk Gregers Oelsen 13             Anders Glösen 58
Aren Ollúffsen 24 18 mk                        
Amúnd Oelsen 29 j W Johannis Amúndß 4                  
N° 4 Sandneß j Wog Siffúer Siffúersen 58 brúger       Johanis Anderß 15            
              FoesterSönner              
              Niels Anderß 26            
              Gabriell Oelß 18            
              Húúsmandsdreng         Johannis Pedrß 47
              Peder Johansen 15            
N° 5 Flagstad 4 Wogr Ingebret Oelsen 53 2 Wogr       Foestsön         Knúd Joenß 28
              Olle Oelsen 17            
Niels Pedersen 33 j Wog Peder Nielsen 10 Gregers Gabrielß 13       Christoffr Troenß 29
        Siffr Nielsen 3                  
        Húúsmands Sön                    
        Troend Christoffrß 7                  
Joen Joensen 31 j W EncheSön                    
        Throend Hendrichß 5                  
N° 6 Andopsnæß 2 pd Jacob Nielsen 52 brúger Niels Jacobsen 19                   56
        Olle Jacobsen 10                  
N° 7 Nap j Wog Olle Johansen 59 2 pd Johannis Oelsen 4                  
        Húúsmands Sön               Gabriel Johanß 51
        Johannis Gabrielsen 6                  
Söffren Rasmúsen 28 j pd       FoesterSön         Hogne Thordß 31
              Olle Christofferß 13       Simen N 31
N° 8 Horbergh j pd Ødde                              
N° 9 Andopen j Wog Skarp Richter   brúger                        
N° 10 Strömöen j Wog Foúgen Peder Erlandsen paa Bolden           Húúsmands Foestersön         Peder Pederß 41
  brúger       Christian N 10            
N° 11 Nöstfiord j Wog Christen Fredrichß     Húúsmands Söner               Mogenß Anderß 61
i Súnd   brúger Niels Mogenß 17             Hans Jacobß 57
        Peder Hanß 29             Gabriel Tordß 45
        Olle Gabrielsen 17             Jens Mortenß 46
N° 12 Næsland 2 Wogr Jens Elúffsen 40 j Wog Ellúff Jensen 13             Olle Hansen 33
Peder Rasmúsen 41 j Wog                   Olle Oelsen 32
Christoffr Rasmúsen 36 j Wog Peder Christoffrß 13                  
N° 13 ÿtter, och Inder Skielfiord, Och Er schriffúergaard 3 Wogr Olle Pedersen 49 j Wog Húúsmands Sön   FoesterSön         Iffúer Iffúersen 33 57
        Peder Iffúersen 9 Hans Hanß 19       Claús Tÿsch 51
Olle Bertilsen 55 ij Wog       Hans N: 25            
              Siffr Laúridtzen 22            
Jens Rasmúsen 31 j Wog                        
N° 14 Súnd j W Christen Fredrichsen 61 brúger Húúsmands Sön   FoesterSön         Niels Carlsen 31
        Carll Nielßen 12 Tomas Thommesen 19       Tommas Schotte 53
              Poffúel Romsdall 51            
              Húúsmands Foestersön         Christoffr Ingúoldß 44
              Olle Joensen 17            
N° 15 Raffnberg 4 Wogr Hústrúe Anne Hendrichsdaatter   brúger       Isach Gúndrß 35 Erre giffte och tien for schÿld   Joen Giettöen 41
          Christoffr Danielß 41   Michell Danielß 31
              Johannes Amúndß 31        
              Gregers Gregerß 29        
              FoesterSönner              
              Olle Thoerß 21            
              Poffúell Pedrß 15            
              Tommas Pederß 10            
N° 16 Horseid j Wog Hústrú Anne Hendrichsdatter paa Raffnberg   brúger       Jacob Pedersen 19       Knúd Haldúorß 61
          FoestSön              
          Jens Jocúmbß 11½            
N° 17 Böe j Wog Helle Jacobsen 58 brúger Stiffsöner   FoesterSön              
        Peder Oelsen 26 Michell Jacobß 18            
        Olle Anderß 19                  
N° 18 Killen j Wog Anders Torß 31 j Wog Foestersön               Olle Klocher 29 58
        Tord Thordsen 13                  
Gúttorm Oelsen 32 j Wog Johannis Gútormß 4 FoestSön         Tord Oelsen 89
        KlocherSöner   Olle Tholleffsen 16            
        Christoffr Oelß 6 Jens Hohneß 8            
        Jens Oelsen 9                  
N° 19 Stochúig j Wog Túende Encher   brúger Olle Christoffrß 17 FoesterSön   Gabriell Rasmúß 23 Christoffr Nielß 28
        Tommas Christoffrß 15 Rasmús Jörgenß 7       Rasmús Haldúorsen 51
        Húúsmands Sön   Húúsmands Foestersön              
        Michell Christofferß 3 Gúnder Isachß 15            
N° 20 Hoffden j Wog Christen Hansen                            
paa Walle   brúger                        
N° 21 Walle 4 Woger Christen Hansen 40 2 W       Hans Hansen 25       Jacob Troenß 31
              FoesterSönner         Vnder dend gaard Valle Liger Baltzmoh? Aff Her Lartz kaldit, som hand sielff haffr ladet opbÿge, och besider giffr deraf I Grúndfrelsning fisch-3½ pd
              Olle Anderß 20      
              Anders Bÿreß 19      
Abraham Knúdtzen                      
paa Meeúold brúger   j Wog                  
Enchen brúger   j W                  
N° 22 Meeúold 3 Wogr Araham Knúdtzen 76 j Wog Niels Abrahamß 33 Daniell Oelsß 31       Anders Christofersen 57
        Jacob Abrahamß 14 FoesterSönner         Johan Johansen 63
              Anders Oelsen 18            
              Vilchen Andersen 14            
Hans Jensen 6j ij W       FoesterSön              
              Johanes Pedrßen 19            
Ødde     j Wog                        
N° 23 Indersande 3 Wogr Her Laúridtzs Hansen   2 W       Poffúell Oelsen 33             59
            FoestSöen              
              Elias Apellonisen 9            
Jacob Gregersen 46 j Wog             Gregers Jacobsen 22      
Johannis Siffúersen 39 j Wog Pedr Johansen 17                  
        Niels Johansen j                  
N° 24 ÿttersande 2 Woger Edies Johansen 37 brúger Johannis Ediesen 5                  
        Enche Sön                    
        Johanis Johansen 8                  
N° 25 Marcken j Wog Hans Tommesen 30 brúger                        
N° 26 Hermandsdal j pd Michell Laúridtzen 41 brúger       FoesterSön              
              Daúid Gregerß 15            
N° 27 Húalúig 2 pd Hans Halsteensen 35 j pd       FoestSön              
              Hans Jacobsen 5            
Anders Claúsen 29 j pd                        
N° 28 Krÿstad j Wog Olle Hemmingsen 33 j Wog Villúmb Oelsen 3 Brÿndell Arenß 27 Joen Ollúfsen 27      
              Olle Anderß 25            
Olle Oelsen 37 j W Ollúff Ollúffsen 13                  
Faderen och Sönnen Erre bort Reigste Vden pas, Anno 65                    
N° 29 Strömsnæß j W Olle Thostensen 57 brúger       Tomas Mathisen 17             60
N° 30 Fæsthæll 2 pd Olle Oelsen 61 brúger       Foestersöner         Peder Johanß 51
              Olle Joensen 14       Christen Andersen 27
              Peder Jocúmbsen 9            
N° 31 Kirckefiord j Wog Jacob Laúridtzen 37 brúger       Föester Sönner   Christoffer Andrß 31      
              Johannis   21            
              Einer   17            
N° 32 Múskeneß med Qúerland 3 Wogr Carll Jacobsen 53 j W:       Hans Poffúelsen 57 gifft     Laúridtzs Búnes 36
              Foester Sönner         Peder Pedersen ibm 71
              Olle Aßgúoß 21       Olle Christoffrß 41
              Jens Krúße 19       Olle Jörgensen 31
Tomas Tomsen 40 2 W Hans Tomeß 5 FoesterSön              
        Christoffr Tommeß j Tomas Pederßen 17            
N° 33 Beeskelúog med Roestad 4 pd Christen Jensen 36 2 pd       Olle Rasmúß 23       Torkild Oelsen 47
              Gebell Danielsen 22       Niels Súerchelß 37
              Jörgen Oelsen 16       Niels Tordß 30
Enchen Daaritte   2 pd       Christen Effúindß 27            
              Niels Nielsen 22            
              Christoffr Michelsen 17            
        Húúsmands Sönner   Húúsmands dreng         Beniamen Laúridsen 43
        Hans Beniamensen 7 Knúd Súendsen 31            
        Fredrich Beniamensen 3                  
        Klocher Sön   FoestSön         Olle Klocher 46
        Peder Oelsen 16 Olle Pederßen 25            
N° 34 Tind j Wog Christen Christenß 47 j W Húúsmands Söner               Anders Lartzen 51 61
        Frederich Anderß 23                  
        Lartz Anderß 19                  
        Jens Anderß 9                  
Jens Hansen 49 j W                        
N° 35 Aae 2 Wogr Olle Nielsen 41 j W Jens Oelsen 5             Nathanael Jensen 61
        Húúsmands sön               Olle Súendsen 41
        Jens Nathanaelß 8             Lartz Súendsen 25
Anders Christensen 51 j W                        
Ødde     j Wog                        
N° 36 Effúendstad j Wog Niels Pedersen 51 brúger Peder Nielsen 7 Foestersön   Mads Jespersen 22 Zacharias Christensen 37
              Iffúer Oelsen 17       Hendrich Haldúorsen 29
N° 37 Túe j Wog Jens Hansen     Rasmús Jenß 5       Hans Oelsen 21 Toleff Oelß 43
paa Tind   brúger Peder Jensen 11             Niels Oelsen 34
        Húúsmands Sön                    
        Olle Tholeffsen 16                  
N° 38 Helde j Wog Michell Oelsen 27 brúger       Jacob Laúridtzen 25       Peder Oelsen 40
              FoestSön         Jörgen Oelß 35
              Jens Jensen 15            
              Húúsmands drenge              
              Halúor N. 19 (Halffúer Erichsen, enl. mt.1665)    
              Daniell Hansen 30            
N° 39 Reffsúig j W Laúridtzs Laúridtzes 25 brúger Lartz Lartzen 2             Olle Vilkensen 29
Paa Worriß Allernaadigste Arffúe Konning och Herriß, Höÿt Anbetroede Commissarij Titi Búlche Anmodning, Er denne min Vnderdannigste Erklerring, paa forrelagde poster 62
1. Húad En húers Wiße Indkomster, Indted Vndertagende, Vden forbrÿdelße 1. Till dend förste post Vnderdanigst forstendigis Att Jeg af Indkomsten, iche Niúder dend 3die part, Att húis fisch och Oest der falder I Thiende Vdj Búxnes, Hoell, och Flagstad fierdinger, Och belöb sig forgangen Aar 1665: min 3die partt af thienden Wdj fisch - "- 21 Wogr Aff Oest dend thredie part - j Wog, Och haffr Jeg her forúden Dend 3die partt aff offerTolden, Som belöb sig forleden Aar fisch - " - 15½ W 8 mk. Mens Naar af Alle bekommis kand, Vdj de Trej fierringer, Jordmend, och húúsmend, Kand Det sig bedrage till -" - 25 W fisch, Sampt 3die parten af Wdferden forganges Aar -" - 2 Wogr fisch. Korntiende belangende, haffr Jeg altid Nÿdt dend Ringe deell der pleÿer falde offr alt gieldet paa Præstens partt, Som haffúer Werrit till 4½ tr. I det höÿeste, Men I forgangen Aar miste húad som falt i Borge fierring, Och saa bekom ichún - 3½ tr: Och naar det och Andet meer, tagis fra mig, Wed Gúd, Jeg haffúer da Indted for min Lange thieniste, Húal tiende med Kirchegang, beholder Jeg Altsammen, som er dog meget
2. Húad Agre och Eng till Præsteboellit liger húor meget korn der kand saaes, Och húor mange Creatúr, derpaa kand holdis, Saa och i lige maader, húad Agger och Eng, till dend gaard Vnder Annexen, Saa Velsom Hoffúidkirchen ligger, Och húad for herlighed till dem begge, af gaúger eller andet 2. Liger till Præsteboellit Búxnes, med Dönneúold, och det Eng Himmelsteen, effter mit Kaldtzbreffs indhold - ij Wog, men effter gamble breffúe her findis paa Præstegaarden, schall och ligge Ballestadöen, Som kaldis Steggeröe, Och der forre schÿlder Præsteboellit - 2 Wogr, Och kand saaes effter Reformatzens formelding 12 tr: Mens fordj her nú iche kand holdis saa mange Creatúr som tilforne, och Aarene fra laaer, demd Enne tid effter dend Anden, Er Nogle Aar saaed af mig 6 tr: Enddog min Jormand Saaede ichon j tr Sæd, Kand holdis paa Præstegaarden Vdj det Allerhöÿeste Toe heste, fiortten Kiör, och thiúffge Smaa Creatúr, Mens herligheden till Præsteboelit Er Borgeúær, som schÿlder 4 Wogr, med Leddingen húor af Sognepræsten, hid indtill haffúer Niúdet ald herligheder, Vndtagen Mandslet, Som det gamble Adkomst brett, her i Præstegaarden Ligger Wdúnßer. Borge Annex skÿlder - 2 Wogr, Videre derom forklarrer Her Carl Ollúffsen Sielffúer, 63
3. Om den Er Nogen skoúff Till Præsteboelit om nogen Stúbgang Derpaa er ganget, húo böederne haffr Sögt och bekommit, Eller om Nogen er for wRettedt Ved process eller Andet, Saa Vidt hand er beúest 3. Skoúff Till Præsteboelligen, findes iche Andet End Lidet Smaat Riis, och er nú Nesten Vdhúggen Mens maa nú graffúe Törff, Gúd giffúe Jeg dend maatte bekomme, Stúbgang er eÿ ganget siden Jeg hid kom,
4. Húad En húers thiende er, aff alle slags, Kornvarre, Fisch, Qúæg, Oest, Lin, eller Andet, húad det Aarlig belöber, Item Special Wiis, húor meget af húert slags, aff gaard eller Mand, Naffnlig giffúes, 4. Halder her ingen anden thiende, End af fisch, Oest och Korn, och falt paa Sognepræstens Her Niels Pedersens part i Thrúndhiemb - 57 Wogr 2½ pd, fisch, Anno 1665, Vdj Búxnes, Hoell, och Flagstad fierringer, Min thredie part her fra tagiß Som er vt antea, bliffúer da Sognepræstens part igien - 41 Wogr 2 pd 16 mk.
  Oest paa Sognepræstens Part, - j Wog 2 pd 16 mk. Mens Vdj Borge fiering beholder Pastor Her Niels Pedersen alt sammen, och falt paa Lodt, Vdj fisch, med höeste, Wahr, och Sommer Tiende - 17½ Wogr fisch Oesten ibm - " - 2½ Wogr, Paa Waldberg, som Ligger Vnder Borge Residentz belöb ald thienden fisch - 2 Wogr j pd, Oest - 22 mk 64
5. Húor mange Kircher, Der Erre Vdj it húert Præstegield, húor Vidt Imellem dem, Och húor Langt de haffr, fra húer Kirche till Kiöbstaden, 5. Her i Búxnes gield, Er 4 Kircher, och it Korßhúús Hoffúidkirchen Búxnes, Ligger fra Flagstad Annex, 3 Fierringer, Hoell fra hoffúidkirchen j fierring, Múschenes Ligger fra Hoffúidkirchen 3 Veigßöe, och betiennis diße 4 Kircher aff En Vice Pastor, och En húús Cappelan, Borge Kirche ligger fra Hoffúidkirchen j Stoer Mill, Och betiennis aff Residerende Cappelan húor Vnder er beúilget aff dend Höÿe Øffrighed it Cappel paa Waldberg, Som och schall betienis aff Residerende paa Borge, Thill Trúndhiemb, herifra 56 Mille, och till Bergen, húor i fra Vi Worris vnderholding maa Lade hendte - 100 Mille,
6. Wed Húad gield holdis húús, eller Residerende Cappelan, húad Lön de haffr húor meget, húad, och af húemb det Niúder, 6. Till Búxnes gield, holdis En Húús Cappelan Som med beúilling haffr Sit thilhold Vdj Flagstad fierring, och giffús af Primario Pastor i Thrúndhiemb, Her Niels Pedersen Vdj Lön - 12 RDr, Mens af Vice Pastor Er well Vdloffúedt Vdj Kaasthold 26 RixDr, Men iche Kand Staa derwed, Thi Jeg Neppelig faar saa meget Sielff, Som nú paa biúds, Jeg Kand Leffúe aff, Dend Residerende Cappelan, haffr Lön effter Reformatzen
7. Húor der er Sognedegne Eller Eÿ húad derris Indkomster, Húor meget och af húemb tillagt 7. Er till Búxnes gield, En Sognedegn, Som aff hans Maÿtte Naadigst er forúndt En gaard aff Kirchens frij, paa húilchen hand och boer, Som schÿlder j Wog 2 púnd, Siger Sig, hans Lön och at Werre af Almúen Aarligen i Búxnes och Hoels Fierringer - " - 12 Wogr fisch. Túende fattige Súbstituter till Flagstad Kirche, och Múschenes Korßhúús, haffr indled noget wist Vden húad en part af Almúen dennem goedúilligen will meddeelle, Dißligeste En Klocher till Borge Annex, haffúer iche widere End j púnd fisch af húer Mand der sammesteds, húilchet de Sielffr haffr hannem Tillagt, 65
8. Húad for Inventariúm af húer Slags der findis, Ved it húert Præsteboell, och om Præstegaardene, Erre wed dend thilbörlig heffd och bÿgning, Item húad Mangell och bröstfeldighed derpaa Kand werre, 8. Inventariúm till Præsteboelit Er som fölgr 5 Kiör, j Aars gamell Oxe Kalff, 3 faaer, 2 Giedder, 1 Aars gamell Súin, j Seng med Bolster, och 2 Hiönne Veÿet - iij pd halffslit, j halffslidt Rÿe, j Lagen af west farLerridt halddslidt, j halffslidt Dúg 4 Alen Land, j gammell Sönderbrúden Vaßkald och j gammel becken, Som er Brún, j Liden Kiedell weÿet - 14 mk, j gamell Vdslit grÿde Vaar húúll paa Bonden Veÿed 18 mk, j tin Kande med Logh paa och j Tin tindh, 3 gamell Thinfade weÿet - 14 mk, 3 gamell Thræfade, och en gammell Bolde tagr j Kande, 6 Thræ tallercken, 2 gamell wtætt Kar, j gammell schierring, 2 gamell Melchetrú, och j Lÿße stagge med toe piber. Præstegaarden vaar mesten forfalden, da Jeg hid kom Som beßichkelsen derpaa widere wdúißer,
  Och derforre haffúer Jeg dend mesten aff Nÿe opbiúgt, och meget derpaa Kosted, formedelst Lang Veÿ effter thömmeriet, En thiúffge Mille her i fra at hid förris, Saa her er alltid mangel och bröstfeldighed paa húúßene at forferdige, aff Aarsage, húad mand om Sommeren forferdiger, det igien om hösten og Vindteren, Aff det onde och Haarde wær, her faldr Slet forderffúes, och derforre Stedtze med Stoer bekaastning, húúsene maa forbedre, 66
9. Húor mange Heele, Halffúe, Ödde, och Halffödde grder Der er Vdj it húert Sogn, Ahnseende at opsiderne paa gaardene forögis, och Kongen, Præsten, och Kirchen iche Niúder derris thilbörlige Rettighed och thiende, 9. Her Regnes iche, Heelle, Halffúe, Ødde och halffödde gaarder, Mens affter wechte wdj heelle och halffúe Woger, Púnd, och mk, Som och I för ommeldende maade er at Erachte, Och derforre iche kand paa denne tid, effter dend fierde P?ostih Indhold Special Vidis, húor meget aff gaard, eller Mand, Naffnlig giffúis, Thimand tilfoendet iche Retteligen haffúer Considereret, Mens nú her effter, wnderdanigste, med störste flid schall Rette,
Föede och döde 1665 Erre bleffúen wdj haffúedt
  Búxneß fiering, sampt Hoel Annex   Helle Böe   Som N° 17 Erre Indförde Niels Joensen Stochúig N° 19
Echte foede ----------------"----------------------12 Börn Olle Anderß Stiffsön Christoffr Joensen ibm
W Egte ----------------------"----------------------- 2 Börn Michell Jacobsen FoestSön  
Döede paa derris Sotteseng - 10 Personer   Rasmús   Wichten N° 2
Aff diße nú paa Nÿ Anteignede Erre ingen döede Siffr Christensen Walle N° 21 Indfördt Peder Oelsen ibm
Bort Reigste Daniell Christoffrsen FoestSöner Lartz Abrahamsen
Jacob Jensen Stoer Riße som N° 30 I Búxnes fiering er Indfordt Peder Christoffrsen  
  Olle Thordsen foestersön N° 15 Indfördt
Flagstad fiering Johanis Pedrß ÿttersande N° 24     paa Ramberg
Echte föede ---------------"------------------------ 8 Börn Anders Andrßen begge foestersöner  
W Egte ----------------------"----------------------- j Börn Laúrids Oelsen
Döede paa derris Sotteseng - 4 personer  
  Bort Reigste     67
Olle Oelsen Krÿstad N° 28 Er Indfördt
och hans Sön  
 
Daniell Hansen Helde N° 38 Indfördt
Anlangende Bröd och Win, Da Till Hoffúidkirchen, med Hoell Annex, schall Tilgaa Win It Aars dag - 1½ Amme. Och j Ancher, Med bröd vngefer Koster, Effter Kircheúergeren, Peder Erlandsens berettning thiúffge Rix Dr, Flachstad Kirche, med Múschenes Kaars Húús, Win j Amme och j Ancher med Bröed, wngefer Ni Rix Dr, Till witterlighed vnder mit Zignett och Egen Haand, Búxnes Præstegaard Dend 22 Aprilis Anno 1666 Claús Mogenß Blix Egen haandt (+ Sigill)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).