Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Egge 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 15, sida enl. nedan. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Kolumn 1 har här bytt plats med Kolumn 2. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 89 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
Kolumn 4, 6 og 8 Texten är "Deris Alder" eller "deris aar og Alder".
Kolumn 9 Sidans nummer.
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Inderöens Foúgderies Mandtall efter Kongl: Maÿts allernaadigste vdgangne befalling og Wedfúldte Model allerúnderdanigst forfattet in Septembri Anno=1701 3
Inderöens Foúgderie 5
Egge Annex 49
Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernis eller Leilendings Stand og Vilkor Opsidernes eller Lejlendings Navne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Ofúer Rein brúgis som óede                        
Neder Rein nerer dennem af deris gaarders afling Christopher Steensen   56 Steen     2 Hendrich Larsen   16
                Bendt N:   12
Helge Dragún gaard Halstein Olsen dragon 40 Anders Rasmúß Stifsónner dragún 27 Ole Bertelß Reser 20
        Morten Rasmúsen Stifsónnner 25        
Býe lensmand gaard Self Eiere og velholder Jacob Ingebretß   50 Ingebret     27 Nils Sifuertß Jamt 38
        Ole     25 Tarald Christophers. Soldat 28
        Aage     8 Joen Larsen   25
        Ole     6 Ole Torbersen lóber ufog till i býgden er taabelg 30
                     
Hegge brúgis som óede                        
Egge dragún gaard Frúe sal major Slippenbachs           Ole Olsen   30
                Tóres Ingebrets. Sold 24
                Peder Niels   20
Fossúm Captains gaard Sl= Captain Húldtfeldt           Lars Nordmand   50 50
                Býrre Shaaning   20
                Tarald Olsen tambúúr 24
                Lars Larsen Stabel tambúr 18
Lúnde nerer sig som gemene bönder af deris gaarders afling Erich Olsen   40 Anders     5 Ole Nielsden Soldatt 27
        Ingbret     3        
        Michel Andersen Stifsóner 12        
Lille Öfren Christopher Christophersen   62         Ole Olsen Sold 24
                Ole Erichsen   18
Giefren brúgis som óede                        
Lillebýe nerer dennem af deris gaard afling Ole Olsen   42 Ole     10        
        Lars     6        
Lillebýe Bertel Christop   52                
Östbýe Ole Einersen   43         Jacob Nielsen   11
Östbýe brúgis som öde                        
Qvam nerer som gemene bonder af deris gaard afling Mentz Evinß Soldatt 30 Michel     2 Evin Roelans.   13
Qvam Einer Rolans.   30 Per Olsen Stifsón 12 Per Ingbrets. Soldat 30
                       
                       
Selli ligger veder Fossúm Capt: gaard Bent Ols: Corpo: 30                
                       
Selli brúgis som öde Ole Persen   60                
Snefúe Postbúnd gaard Morten Tharalds   60 Tharald     16         51
Rúngstad nerer sig af deris gaardz afling Ole Mortens.   24                
Aspe Peder Baars:   40 Baar     4        
Aspe Ole Michels.   44 Anders     8 Ole Michelsen   16
        Ole            
Dýrstad Lars Persen Soldat 32 Efúen Christoph Stifsón 14 Christopher Olsen   40
Dýrstad Lars Anders. Soldat 45 Anders     1        
Dýrstad Ole Ingebrets.   41 Ole Christophers Stifsón, reserve 20        
Wester Oxaas brúgs som öede                        
Öster Oxaas nerer dennem af deris gaarders afl: Ole Iversen   30         Povel Tomesen   16
Öster Oxaas Peder Iverß. Soldat 28         Ole Andersen   16
Súenning Einer Amúnds   54 Amúnd     5 Moens Joensen   16
Soúder Joen Tharalds.   40         Joen Foss.   60
Soúder Michel Andfinds   30 Andfind            
Fölling Enchen       Ingebret Jons Soldat 27        
        Joen Joens:   25        
Fölling Povel Haagenß Soldatt 33 Michel Iverß Stifsóner 9 Peder Olß. Sold. 38
        Tharald Ifverß Stifsóner 7        
        Peder If: Stifsóner 5        
Fölling Er af stand og vilkor som nest ommelt er Ole Anderß.   40 Anders     6 Eshild Anders. Sold 26 52
        Ole     2        
Úlven Andfind Baars.   60 Baard   Sold. 24        
        Andfind     22        
        Ole     19        
        Anders     8        
        Per     1        
Melhúús Lars Olsen   60 Ole   Reserve 29        
        Hendrich     21        
Schee Ole Sifúers. Soldat 28 Ingebret            
Schee Anders Tharals.   38 Christopher     Ole Persen   9
Schee Anders Henrichs   64         Morten Ingebrets.   9
Engúmb Anders Olsen   36 Anders     1 Ole Erichsen   10
Semb Anders Nicholaisen   67 Ole   vanvittig 16        
        Nicholais     10        
        Peder   vandfóer 6        
Semb Ole Haagensen   30         Rasmús Joensen   13
Vanderaas Rasmús Aages Soldat úgift 28         Per Haagens. Sold 25
Dhall Anders Olsen   72 Ole     13 Ole Andfindß Reserve 24
Dhall nerer sig som gemene bönder af deris gaars afling Lars Arents   60 Andfind Ols. Stifsón, Döfv 29 Anders Baars:   11 53
Dhals oúfne Michel Erichs Soldat, gift 38         Michel Erichsen   14
Roemoe Ole Sifúerts   68 Baar Sold bóxlet faderens gaard 30        
        Morten   Sold. 27        
        Ole     24        
Schrataas Lars Polsen   50 Pofvel er shrefven for Brandsaas údj Beedstaden 12        
                 
        Baar     10        
        Peder     6        
Súnde Klocher gaard Ifúer Hansen Klocher 28         Anders Hansen   21
Súnde nerer sig af deris gaardz afling Johan Störchers Soldat 36 Anders     5        
Húndloe Lars Ingbrets   58 Ingebret     23        
        Ingebret   dend ýngre 12        
Vadtz öfne Jon Michelsen   80                
Lie Andfind Olß   60                
Lie Peder Johans   80                
Lie Abraham Erichsen   40 Moens Erichs Stifsón 16        
Hadtlinghús Peder Mons.   67 Moens     20        
        Poel     13        
        Ole     5        
Hadtling Húús ligesom nest Er ommelt Peder Michelß   68 Aren Rasmus Stifsón, Reserve 30         54
Oúfne Arent Thomes.   60 Aren   Reser: 20        
        Tomes     18        
        Johans     16        
        Michell     12        
Oúfne Sifúer Olß. Soldat 37 Ole     2 Jon Olsen Reser 20
Moe Michel Ingebretsen Soldat gift 30                
Egge Annex 58
Platsernes Nafne Opsidernes Stand og Vilkor Húúsmend og Indersteeds nafne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge  
Helge Saúgstúen SaúgMester Helge paa Saúg Niels Jensen   43                
Fieldet únder Býe nerer sig et sit arbeide Ole Joensen   50 Joen     4        
Indersteed búnde Skrædder, Hendrich Thors:   27                
Hegge Indersteed   Michel Rellasen Soldat 24 Ole     2        
Óvn Stúen under Hege Súag og fattig, Jacob   Jamt 60                
Egge Stenkier ligger údj qúærleje Haagen Hans.   100                
nærer sig af ficherie Jens Ols: Volf   40 Johan Evert begge gaar údj Trúndh: shole 17        
        Ole   8        
af lige tilstand Jörgen Shræder Enchen Eftter   Povell     7 Haldver Olsen   16
      Ingebret     5        
        Aage     2        
Anders Olsen   48 Ole Andersen   6        
Haagen Olsen   55                
fattig Joen N: Enchen eftter   Torber Jons:   6        
                     
Lúnd Elfúen nerer sig af sit arbeid i bógden Ole Olsen   42 Jens     10        
        Ole     5        
        Niels     2        
Indersteed fattig Joen Thorbers   80                
Giefren Indersteder búnde shoemagger Peder Gúnders   35 Ole Peders.   3         59
arbeidz för Erich Olsen   65                
Christoph. Jons:   40                
Súeit gemen Smeed Peder Ellingß   45                
Östbýe Indersted nerer sig af sit arbeide Poel Michelsen   55                
Sneve March ligger údj qúærleje Povel Tharalds.   50                
Aspe Indersteed fattig Thomas Povelsen   60 Anders     8        
          Ole     3        
Öster Oxaas Indersteed arbeidz för Anders Olsen   42 Ole     6        
Fölling Indersted ligger údj qúærleje Tharald Anders.   67                
Vanderaas Indersteed fattig Erich Andersen   46                
Dhall Indersted gemeen búnde Smed? Peder Andersen Jamt 30                
Dhals Öfne Indersteed fattig og lefúer af almiße Elias Bertels.   60                 60
Nessett under Súnde er af lige tilstand Haagen Ingebretsen   60 Erich     6        
Húndloe Indersteed Ole Persen   69                
Lie Indersteed arbeidz fór Tharald Pers.   44 Aren     10        
          Peder     7        
Öfne Indersteed lige tilstand Ole Nielsen   54 Niels Olsen tiener i trúndh. hoes mag Peder Lúnd 23        
Moe Indersteed lever af almiße Ingebret Michels   80 Heming i Nomedallens fogderie 30        
          Ole   i Nordland 20        
Helge Saúg magtr Raphael Lúnd tilhórig Saugmester Niels Jensen tilforen anfórt for Húúsmand                  
                 
Klæboe beche Saúg Stúdioss Morten Borch tilhórig Saúgmester Ingebret, staar tilforen anfort som húsmand ved Præstaasen                  
                 
Eftter Kongl: Maÿts allernaadigste befalling, Er ovenshrefne Mandtall, allerúnderdanigst, Rigtig forfattet paa Berg údj Stoeds Præstegield Dend 15 og 16de Sept Anno 1701, bevidner vi med voris undershrevne hænder og hoes trógte Zignetter,
G J Hersleb, N. Knúdßen, N.O. Wind

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).