Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Dyrøy Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten i slutet av Lenvik, där Presten beskriver hela Astafjord Prestegjeld. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.328 står det i originalet "Gaarder Store Skoúg - 3 Woger. Opsiddere Olle Hansón - 40 Aar brúger - ij W. Thienestedr: Olle Ollsón 30 Aar". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 83 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
  Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnellse Offúer Astefiords gielld údi Sennien med sine trende Únderliggende Annexer DiúrØen, TranØen och Lændúigen. Paa dieris Gaarder, Opsiddere, Etc. 1666 328
DiúrØe Sogen 338
Gaarder Opsiddere Sónner Thienistdrenge Knechte Húßmænd Strandsiddere
brúger
Findland ij W Eddis Nillsón 60 2pd 6mk Joen Eddisón 22       Olle Eddisón 18      
Olle Anderß 50 2pd 6mk Anders Ollsón 17                  
      Jens Ollsón 13                  
Brodstaa j W 2 pd Gúlldbrand Ollß 60 j W 2 pd Olle Gúlldbrandsón 23 Olle Ollsón 18       Niells Odjsón 80
      Per Gúlldbrandsón                    
        húßmandtz Són                    
        Joen Nilsón 16                  
Setter finner j W Olle Amúndsón 40 j W Joen Nillsón 17             Erich Amúndß 28
Erich Nillsón 30 j W                   Christoffer Hendrichsón 40
Húndstrand 4 pd Olle Eddisónn 73 2 pd Per Persónn 20                  
Eddis Ollsón 33 2 pd                        
SorteViig j W Elling Christensón 46 j W                        
Kaßnæs ij W Christen Thomß 33 j W Hendrich Psón 13 Niells Halleß 30 Nills Nillsón 28       339
Nills Joensón 44 j W       Jacop Biórsón 24            
Faxfior j W. Joen Simensón 52 j W. Eddis Svendsón 19 Olle Andersón 15       Per Erichsón 29
Klóffúen j W. Nills Thórgrß 49 j W Nills Nillß 13                  
EspeJord 2 pd Mogens Halldchilldsón 38 j pd                   Anders Ollsón 50
Thor Bentestoch 58 j pd                        
Dÿbkiich 4 pd Joen Hellisón 74 4 pd Jens Joensón 33       Per Christoffersón 24 Iffúer Joenß 28
        Anders Joensón 34                  
Hollm ij W Eddis Hellisón 72 ij W j pd Raßmús Eddjsón 26 Klemed 40            
Noch j W. Græßleÿ   Raßmús Samúellsón 10? Nills Hansón 34            
        Halldvor Trondß 14                  
ForßAae 2 pd Knúd Claúsón 50 j pd Thorchilld Knúdsón 13                  
Per Steffenß 39 j pd                        
Lie j W. Enchen Marj   j W Sóren Sórensón 24                   340
        Hans Sórenß 18                  
        Samúell Sórenß 16                  
        Helj Sórensón 14                  
Haffn j W. Knúd Ollsón 75 j W. Hans Andß 16 Iffúer 2j Joen Andß 16      
        Patrich Andersón 14 Christoffer Ollsón 18            
        Lars Persónn 16                  
        Jens Joensón 13                  
Móchellbostaa j W 2 pd Reinholt Hansón 49 j W 18 mk Hans Reinholtsón 14 Joen Erichsón 40       Erich Andß 43
      Eÿner Rejnholtsón 13                  
Hans Christoffersón 56 j pd 6mk Hans Hansón 13 Hans Hansón 16            
Store Venie 3 W Jens Hansón 46 2pd 6mk Bendicht Nillsón 2j                  
Per Joensónn 42 j pd 3mk                        
Per Larsón 25 j pd 3mk                   Christoffer Erichsón 52
Joen Johansón 58 2pd 6mk                   Olle Knúdtzón 26
Erich Ollsón 55 2pd 6mk Johan Ollsón 14                  
Lille Venie j W. Mogens Andß 50 j W                         341
Hans Hansón 40 j W Jórgen Ollsón 12                  
Berg 2 pd Hans Joensón 43 2 pd       Jens Persón 20       Halldchilld Ollsón 43
                          Anders Ollß 40
Skoúgßhaffn j W. Peder Joensón 86 j W. Joen Persónn 20 Abraham Ollß 28       Halldvor Halldchilldsen 46
              Olle Biórsón 18            
Saa Viid Ieg her om haffúer kúnd hórt och spúort findis sandferdeligen údj pennen forfatted, och ingen údelúgt eller forglembt, Vidner ieg Úndertegnede med haand och Segell. Ex Ibestaa den 16 Maÿ 1666. Mallte Christensónn. 351
 
Fortegnellse och Opskrifft paa det Únge Mandkión, som er Tollff Aar och der únder, Offúer det hele giælld, dj fire kirche Sogner, Astafioren, DiúrØen, TranØen ocj LændViigen. Paa det plichteligste, efter befallingen, forfattedt som Effterfóllger. 360
DiúrØe Sogen 367
Gaarder Opsiddere Sónner Húsmænd Dieriß Sónner      
No 1 Findland ij W Olle Andersón 50 2pd 6mk Per Ollsón 11                  
      Olle Ollsón                  
No 2 Brodstaa j W 2 pd Gúlldbrand Ollsón 60 j W 2 pd fostersón                    
      Svend Ollßónn 9                  
No 3 Setter finner j W Olle Amúndsón 40 j W Jacop Nillsón 6 Christopher Hendrichsón 40 Olle Christoffersón 10      
        Amúnd Ollsón 5       Hendrich Christoffrß 6      
        Per Ollsón       Arne Christoffrsón      
Erich Nillsón 30 j W Nills N. 10                  
        Nills Erichsónn 3                  
        Joen Erichsónn j                  
No 4 Húndstrand 4 pd Eddis Ollsón 33 2 pd Christopher Eddisón                  
        fostersón                    
        Joen Christensón 6                  
No 5 SortViigen j W Elling Christensón 46 j W Christen Ellingsón 8 Úgger                
No 6 Kasnæß ij W Christen Thomsón 33 j W Hendrich Persónn 11½                  
        Joen Nillsón 8                  
        Raßmús Nillsón j                  
Nills Joensón 44 j W Eÿner Nillsón 5                  
        Joen Nillsón 4                  
        Jacop Nillsón 2                  
No 7 Faxfior j W.               Peder Erichsón 29 Stebsón        
                    Svend Elúffsón 6      
                    Christoffer Persón 3      
                    Halldchilld Persón j      
No 8 Klóffúen j W. Nillß Thórgersón 49 j W Thórger Nillsón                   368
No 9 EspeJord 2 pd Mogens Halldchillß 38 j pd Joen Mogensón 8 Anderß Ollsón 50 Olle Andersónn      
        Halldchilld Mogenß 5                  
No 10 Dÿbkichen 4 pd Joen Hellisón 74 4 pd fostersón   Iffúer Joensón 28 Christoffer Iffrsón 34 Úgger    
        Erich Andersón 8                  
No 11 Hollm ij W Eddis Hellisón 72 ij W. fostersón 26                  
        Olle Joensónn 11                  
No 12 ForsAae 2 pd Knúdt Claúsón 50 j pd Anders Knúdzón 6                  
No 13 Lie j W. Enchen Marj   j W fostersón                    
        Ingebrett Andß 6                  
No 14 Haffn j W. Knúdt Ollsónn 75 j W. Nillß Joensón 11½                  
        Joen Persónn 11                  
No 15 Móchellbosta j W 2 pd Reinholt Hansón 49 j W 18 mk Hans Reinholtsón 10 Erich Andersón 43 fostersón        
      Reinholt Reinholtß 8       Sammúell Ollßón 10      
        Olle Reinholtsón 7                  
        Michell Reinholtß 6                  
        Per Reinholtsónn 5                  
        Sóren Reinholtß                  
Hans Christofferß 56 j pd 6mk Christoffer Hansón 9                  
No 16 Store Venie 3 W Jens Hansón 46 2pd 6mk fostersón                     369
      Anders Halldvorß 10                  
Per Joensónn 42 j pd 3mk Jórgen Persónn j Aar 19 ùggr                
            Christoffer Erichß 52 Sóren Christoffrß 4      
Per Larsón 25 j pd 3mk                        
Joen Johansón 58 2pd 6mk Helj Joensón 12 Olle Knúdzón 26 Nills Ollsón j Aar 16 Úgger    
      Christopher Joensón 10                  
        Nillß Joenß                  
        Anderß Joenß j                  
No 17 Lille Venie j W. Mogens Andersón 50 j W Olle Mogensón 6                  
Hans Hansón 40 j W Hans Hansón 2                  
No 18 Berg 2 pd Hans Joensónn 43 2 pd Reinholt Hansón 8 Halldchilld Ollsón 43 Olle Halldchilldsón 3      
        Anders Hansónn 5                  
No 19 Skoúgßhaffn j W. Peder Joensónn 86 j W. fostersón 20 Hallvor Halldchilldsón 46 Larß Halldvorsón 11      
        Joen Ollsónn 10                  
Dette at vere Richtigt och Ret, Vidner Jeg Ex Ibbestaa den - 28 Júnü 1666. Mallte Christensónn. 375

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).