Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Dverberg og Andenes 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 16. Kolumn 11 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Nästan alla namn finns i kolumn 7. Kommentaren till höger, t.ex. "fattig og údarmet", finns normalt under hustrun. Det finns ingen text i kolumn 2-5, 9-10. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 100% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 1 Det fúlde antal Personer údj ethvert Præstegield fra 12 aar og derover.
Kolumn 2 Antall af odel og selvejerbónderne og deris hústrúer item bórn som ej ere údj tieneste enten hos forældrene eller hos andre selvejerbónder og haver opfÿld deris 12 aar.
Kolumn 3 Antallet af odels og SelvEjer bóndernis tienistefolk som havr 10 Rdr údj arlig lón og derover og extra skatten til kommer at betale.
Kolumn 4 Antallet af tienistefolkene hos odels og selvejerbónderne der ej havr 10 Rdr údj aarlig lón og alltsaa for extra skatten úden at deris contigent andre paalegges ved Kongl: allernadigst Resolútion ere frietagne.
Kolumn 5 De fattiges antall som findis paa odels og selvejer bóndernis gaarde og grúnde og ligeledis for extra skatten ved Kongl: allernaadigst Resolútion ere frietagne úden at deris contingent igien andre paalegges.
Kolumn 6 Leilendingernis bórns antall fra 12 til 16 aar som for Extra Skatten ved forordningen ere frietagne.
Kolumn 7 Antallet af Leilendingerne og deris bórn fra 16 aar og derover hvorúnderend? og forklaris de paa samme gaarder befindende tieniste folk og fattige for hvilke alle Jordrotter eller beneficiarü som den Jordrottelig Rettighed eller andre afgifter af saadane gaarder oppebærer extraskatten naar leilendingerne eller tieniste folkene der ej formaade at betale selv til svarer.
Kolumn 8 Antallet af de Personer som tilhórer dee gaarder som ere úden for bondestanden hvorúnder tillige anfóres de paa deris gaarder befindende tieniste folk og fattige hvilke extraskatt disse gaarders ejer selv betaler naar de vedkommende ej shúlle kúnde formaa at erlegge.
Kolumn 9 Antallet af de Caracteriserede som Rangskatten betaler samt hvad Rang enhver haver.
Kolumn 10 Antallet af Enker som haver Caracteer som den halve Rangskatt efter forordningen betaler og hvad deris Caracteer er.
 
1 (Kolumn 7) Kolumn 6 Kolumn 7 Kolumn 8 11
Mandtall over Dverberg og Andenes meenigheder Til Den allernaadigst anbefallede Extra Skatt Efter forordningen d 23. Sept: 1762
Mand Tall over Dverberg Sogn som aarlig til extra skatten ifólge forordninger dat: 23 Sept: 1762 og 7 febr. 1764. Samt Kongl: allernaadigste Resolútion af 27. aúg: 1764. og Rente caveres skrivelse til Biscop Gúnerús af 24 aúg: 1765 meddelis fogden for aaret 1768
  (Gårdsnamn som står i kolumn 7) ("bórn fra 12 til 16 aar", komplett text se ovan. ("Leilendinger og børn fra 16 aar, tienistefolk, og fattige", komplett text se ovan) ("Personer uden for bondestanden", komplett text se ovan)
  Saúre                   1
2         Daniel Olsen        
        hústrúe Maren Olsd:        
        Són Jon Danielsen        
          Elling Pedersen begge gamel og svag fattig og údarmet      
        h: Karen Christophersd:      
        d: Karen Ellingsd:        
          Ole Danielsen        
        h: Anne Olsd: Sÿg fattig og udarmet      
2         Jórgen Larsen        
        h: Beret Danielsd:        
2         Ingebricht Gabrielsen        
        h: Elen Larsd:        
2         Seba Bechri Nilsen        
        h: Clara Hanibalsd:        
        s: Gabriel Pedersen        
2         Johan Matzen        
        h: Inger Maria          
        s: Matz Johansen        
        d: Maren Lúcia          
2         Lars Larsen        
    Marit Jórgensd h: Karen Paúlsd:        
  Stave                  
2         Jórgen Christophersen        
        húst: Beret Tolovsd:        
        S: Hans Jórgensen        
          Jórgen Petter          
        D: Ingebor Jórgensd:        
        Tienistefolk Nils Andersen        
          Martha Torlovsd:        
2   Peder Hansen   Hans Christophersen        
        h: Marit Gúlbrandsd:        
2         Rasmús Berg         2
        h: Súsanna Jórgensd:        
    Hans Kaúren Rasmúsen S: Matz Rasmúsen        
          Anders Nielsen begge Sÿg fattig og údarmet      
        h: Dorthe Christophersd:      
    Olle Andersen D: Beret Andersd:        
  Dverberg                  
9               Hr Otto Helm
                h: Rebecha Tostrúp
                S: Morten Helm
                  Jacob Helm
                D: Johanna Helm
                  Anna Dorthea Helm
                Tienistefolk Anders Pedersen
                  Gúnil Pedersd:
                  Lúcia Pedersd:
  Mÿre                  
2         Hendrich Christophersen        
        h: Beret Bróndlúnd        
        S: Sóren Hendrichsen        
        Tienestefolk Ingebricht Michelsen        
          Michel          
    Beret Johansd:   Erich Michelsen        
          Anne Pedersd:        
          Valbor Hansd:        
2   Erlant Torbersen húúsm: Torber Erlantzen        
        h: Sÿnóf Olsd:        
        húúsm: Olle Gúttormsen fattig údarmet      
        h: Giertrú Michelsd:        
2         Peder Hansen        
        h: Ribor Ordning        
    Anne Catrina   moderen Beret Margrethe Ordning Enke er fattig      
    Gúnil   Tieneste Pige Elen Maria          
2       húúsmand Jon Olsen         3
        hústr: Anne Ediasd:        
        Daatter Anne Jonsd:        
        húúsmand Mons Bloch fattig og údarmet      
        h: Marit Olsd:        
          Jon Olsen Øÿen fattig og údarmet      
        h: Anne Pedersd:        
        húúsm: Jon Andersen fattig og údarmet      
        h: Maren Johansd:        
          Hans Hansen fattig og údarmet      
        h: Johanna Jensd:        
  Fischenes                  
2         Anders Larsen        
        h: Anne Nilsd:        
        D: Anne Andersd:        
        Tienistedreng Jon Pedersen        
        húúsmand Herman Christophersen fattig údarmet      
        h: Karen Matzd:        
          Einer Pedersen fattig údarmet      
        húst: Kirsten Michelsd:        
2         Nils Erlantzen        
    Erlant Nilsen h: Zizel Pedersd:        
    Olle Nilsen D: Anne Nilsd:        
  Scharstein                  
2         Haage Johansen        
        h: Johanna Nilsd:        
        Tienistedreng Peder Andreas          
2         Olle Pedersen        
        h: Ingbor Pedersd:        
2         Lars Jacobsen        
        h: Kirstina Jacobsd:        
  Brevigen                  
2         Halstein Nilsen        
        h: Giertrú Michelsd:        
        D: Ingbor Halsteinsd:        
          Olava Halsteinsd:        
2         Hans Nilsen        
        h: Anne Rabina          
2         Peder Larsen         4
        h: Marit Larsd:        
    Michel Pedersen S: Johannes Pedersen        
  Ramsaae                  
2         Olle Olsen        
        h: Ingbor Andersd:        
    Rasmús Olsen S: Nils Olsen        
        D: Lisbet Olsd:        
2         Peder Jensen        
        h: Johanna Nilsd:        
        S: Jens Pedersen        
          Peder Pedersen        
          Clemmet Pedersen        
  Qvalnes                  
          Hans Lagesen fattig údarmet      
        h: Ingbor Matzd:        
          Lars Olsen fattig údarmet      
        h: Barbroo Andersd:        
  Sellevold                  
2         Olle Olsen        
        h: Dorthe Ollúfsd:        
    Giertrú Olsd: S: Jórgen Olsen        
          Paúl Hansen Enkemand, Sÿg og meget fattig      
        D: Malena Paúlsd:        
          Hendrich Nilsen fattig údarmet      
    Ingbricht Hnedrichsen h: Elen Ingbrichsd:        
2         Peder Asbiórnsen        
        h: Lisbet Olsd:        
    Abelona Pedersd: S: Jon Pedersen        
  Aase                  
2         Torber Ingbrichtsen        
    Ingbrich Torbersen h: Ingbor Isachsd:        
    Isach Torbersen Tieniste Pige Elen Maria          
2         Anders Rasmúsen        
        h: Maria Hendrichsd:        
    Jacob Andersen S: Hendrich Andersen        
        D: Giertrú Andersd:        
2         Ingbricht Olsen        
        h: Kirsten Olsd:        
    Kirsten Ingbrichsd: S: Olle Ingbrichsen        
          Knúd Ingbrichsen        
          Nils Olsen fattig údarmet       5
        h: Anne Andersd:        
          Zacharias Órgesen        
        h: Martha Erichsd: fattig údarmet      
        Tienistedreng Lars Hendrichsen        
  Tranes                  
2         Christopher Nilsen        
        h: Maren Jensd:        
        Tienistefolk Isach Nilsen        
          Anne Haagesd:        
  Nÿgaard                  
2         Erich Pedersen        
        h: Beret Findsd:        
        D: Inger Erichsd:        
1       húúsm: Christen Svensen        
  Lovigen                  
2         Nils Nilsen        
        h: Beret Pedersd:        
        S: Nils Jórgen Nilsen        
2         Paúl Olsen        
        h: Kirsten Johansd:        
        Tienistedreng Torlóv Nilsen        
2         Nils Nilsen        
        h: Marit Gregúsd:        
        Tienistefolk Jon Gregúsen        
          Karen Gregúsd:        
2         Christen Esúsen        
        h: Else Maria Nilsd:        
        húúsm: Peder Pedersen fattig og svag      
  Boxnes                  
2         Iver Bÿe        
    Jórgen Iversen h: Anne Catrina Kroppe        
        Tienistefolk Tomas Lassesen        
          Amún Paúlsen        
2         Ments Olsen        
        h: Kirstina Nilsd:        
        húúsmand Peder Larsen fattig og údarmet      
        hústrúe Karen Nilsd:        
  Fornes                   6
          Lars Andersen fattig údarmet      
        h: Sophia Rasmúsd:        
          Marit Jensd: Enke, fattig údarmet      
        húúsm: Jórgen Albrichsen begge gamel svag og fattig ere almißelemmer      
        h: Anne Johansd:      
  Mebÿe                  
2         Olle Larsen        
        h: Marit Michelsd:        
        TienisteDreng Paúl Torlóvsen        
2         Jon Larsen        
        h: Beret Michelsd:        
        húúsmand Lars Olsen begge gammel svag og fattig      
        h: Beret Pedersd:      
2         Torlóv Nilsen        
        h: Anne Hansd:        
        Tieniste Pige Kirsten Paúlsd:        
  Forfiorn                  
2         Jens Pedersen        
        h: Marit Andersd:        
        S: Olle Jensen        
          Edias Jensen        
2         Peder Jensen        
        h: Elen          
        Tienestefolk Lars Nilsen        
          Petternella Erlantsd:        
          Jens Nilsen fattig údarmet      
        h: Karen Michelsd:        
2       húúsmand Paúl Paúlsen        
        h: Anne Finsd:        
        TienisteDreng Olle Olsen        
        húúsm: Arn Paúlsen fattig údarmet      
        h: Marit Jonsd:        
  Schiolle                  
2         Mens Olsen        
        h: Beret Larsd:        
2         Nils Paúlsen         7
        h: Elen Olsd:        
1       húúsm: Nils Christophersen        
          Nils Ingbrichtsen Enkem:, fattig údarmet      
    Ingbricht Nilsen D: Else Maria Nilsd:        
  Gaveln                  
2         Iver Vallentinsen        
        h: Sónöf Olsd:        
        moderen Elen Michelsd: gammel og svag      
        Tienistefolk Ingbricht Torlóvsen        
          Karen Olsd:        
1         Hans Olsen Enkemand      
        Tieniste Pige Maren Michelsd:        
  Lille Sannes                  
2         Anders Ingbrichsen        
        h: Maren Michelsd:        
2         Jórgen Knúdsen med hústrúe húúsfolk      
  Stor Sannes                  
2         Hans Pedersen        
        h: Abelona Andersd:        
          Hans Nilsen        
        h: Ingbor Rasmúsd:        
          Olle Christophersen fattig údarmet      
    Beret Olsd: h: Elen Lassesd:        
  Svindaln                  
2         Aúgústinús Olsen        
        h: Beret Olsd:        
        TienistePige Beret Torlóvsd:        
2         Anders Olsen        
        h: Elen Olsd:        
        húúsmand Olle Pedersen begge svag og fattig      
        h: Margrethe Nilsd:        
  Aagenes                  
    Peder Jonsen   Jon Pedersen        
    Anne Jonsd. h: Lisbet Jensd:        
          Olle Olsen        
    Olle Torlóvsen h: Gúrrú Ingbrichsd:        
          Olle Nilsen        
        h: Ingbor Larsd:        
2         Ingbricht Jonsen         8
        h: Beret Rasmúsd:        
        Tieniste Pige Anne Nilsd:        
  Haúen                  
2         Paúl Olsen        
        h: Beret Hansd:        
    Hans Paúlsen D: Martha Paúlsd:        
  Bóe                  
2         Anders Olsen        
        h: Elen Ingbrichsd:        
        S: Hans Larsen        
          Ingbricht Larsen        
    Kirstina Larsd: D: Beret Larsd:        
2         Jens Hansen        
    Beret Jensd: h: Beret Ingbrichsd:        
2         Ingbricht Hansen        
        h: Malena Hansd:        
        S: Hans Ingbrichsen        
        D: Kirsten Ingbrichtsd:        
        Tieniste Pige Maren Jensd.        
2         Nils Jacobsen        
        h: Martha Rasmúsd.        
2         Jon Larsen        
        h: Beret Gregúsd:        
        Tieniste Pige Marit Larsd:        
2       húúsm: Erich Larsen        
        h: Margrethe Erlantsd:        
          Hans Larsen begge gammel Senge liggende og fattig      
        h: Kirsten Ingbrichtsd:      
        Tienistedreng Nils Nilsen        
  Nós                  
2         Mens Ingbrichtsen        
    Beret Mensd: h: Martha Hansd:        
        TienisteDreng Anders Michelsen        
2         Jon Jacobsen        
        h: Karen Michelsd:        
2         Peder Ingbrichtsen        
        h: Inger Knúdsd:        
2       húúsm: Olle Jacobsen        
        h: Gúrrú Andersd:        
2   Maren Pedersd.   Nils Michelsen         9
    Torlóv Pedersen h: Dorthe Jakobsd:        
  Normiele                  
          Anders Pedersen gamel svag og fattig      
        h: Karen Adelús          
        Són Peder Andersen        
2         Nils Andersen        
        h: Anne Kirstina          
        TienisteDreng Nils Stúb        
2         Wellúm Jonsen        
        h: Lisbet Hansd.        
2       húúsm. Nils Jonsen        
        h: Sirj Pedersd:        
1       húúsm: Paúl Pedersen        
2       húúsm: Paúl Paúlsen        
    Paúl Paúls. h: Marit Pedersd:        
    Elen Paúlsd: S: Peder Paúlsen        
          Olle Paúlsen fattig údarmet      
        húst: Elen Pedersd:        
  Schovold                  
2   Elias Jeppesen   Jeppe Eliasen        
    Peder Jeppesen h: Dorthe Jensd:        
        Tieniste folk Abraham Olsen        
          Margrethe Karlsd:        
          Hans Andersen fattig údarmet      
        h: Abelona Trúllisd:        
  Aae                  
1         Hans Lorentzen Enkemand      
        Tienist tós Anne Matzd:        
          Peder Christophersen fattig og údarmet      
        h: Beret Maria          
        S: Jens Pedersen        
          Christopher Pedersen        
        Tieniste Pige Maren Randina Andersd:        
          Anders Nilsen fattig og údarmet      
        h: Beret Maria Bloch        
          Jens Bróndlúnd Enkemand, fattig og údarmmet      
2         Edias Simonsen         10
        h: Lisbet Maria          
        Tienist Pige Sónóf Olsd:        
        húúsmand Hans Iversen fattig údarmet      
        h: Gúrrú Pedersd:        
  Biórnschind                  
1         Rasmús Olsen Enkemand      
        S: Olle Rasmúsen        
2         Isach Olsen        
        h: Marit Jonsd:        
        Tieniste Pige Anna Mortina          
2         Vallentin Vallentinsen        
        h: Martha Isachsd:        
        Tieniste Pige Beret Paúlsd:        
2         Hans Rasmúsen        
        h: Maren Kirstina          
        moder Anichen Stúb sÿg      
        Tieniste folk Michel Pedersen        
          Olava Mensd:        
        húús Kone Magnil Ingbrichtsd: fattig gamel og svag      
1         Anders Búúl        
        Tieniste folk Mons Paúlsen        
          Kirsten Pedersd:        
          Anne Larsd:        
2         Jórgen Pedersen        
        húsm: Ragnil Pedersd:        
        tieniste Pige Beret Olsd:        
2       húúsm: Jon Amúnsen        
        h: Anne Nilsd:        
        S: Amún Jonsen        
        húúsm: Jon Paúlsen fattig og údarmet      
        h: Maren Kirstina Nilsd:        
2       húúsm: Anders Olsen med hústrúe      
  Sórmielle                  
1       Marit Paúlsd: Enke        
        S: Olle Olsen        
          Johannes Olsen        
        Tieniste Pige Petternella Pedersd:        
          Catrina Johansd:        
  Riióen                   11
2         Olle Matzen        
        h: Karen Hansd:        
    Kirstina Olsd: S: Vallentin Nilsen        
2       húúsmand Hans Olsen        
        h: Dorthe Nilsd:        
          Lasse Tomesen fattig údarmet      
        h: Else Nilsd:        
    Ingbor Lassesd: S: Edias Lassesen        
        Són Nils Lassen        
(Här börjar "Mandtal over Andenes fierding" enl Extraskaten 23/5 1764, men ingen text i detta Manntall visar detta)
  Haúnes                  
1         Anders Hemmingsen Enkemand      
2         Elias Jacobsen        
        h: Karen Aschilsd:        
    Peder Eliasen S: Jacob Eliasen        
2         Hans Paúlsen        
    Christentter Monsen h: Martha Christensd:        
2         Wellúm Pedersen        
        h: Margrethe Andersd:        
        tienistedreng Christen Andersen        
2         Hans Christensen        
    Ingbor Johansd: h: Beret Eliasd:        
  Bleeg                  
2         Axel Torrisen        
    Martinús Nilsen h: Anna Catrina          
    Lars Olsen D: Elizabt Nilsd:        
        tieniste Pige Anne Paúls?        
2         Johan Lÿder        
        h: Inger Olsd:        
        tieniste Piger Ingbor Christensd:        
          Kirsten Olsd:        
  Wærret                  
2         Aúgústinús Rasch        
        h: Anne Dorthea          
        S: Axel Rasch        
    Michel Jonsen Tieniste folk Olle Erichsen        
          Petter Fredrich          
          Mons Svensen        
          Valbor Kirstina          
2         Christen Johansen        
    Johannes Christensen h: Ingbor Jacobsd:        
2         Hans Paúlsen         12
        h: Marit Nilsd:        
2   Einer Christophersen   Christopher Einersen        
        h: Karen Hansd:        
2         Hans Christian          
        h: Maren Iversd:        
2         Hans Andersen        
        h: Beret Hansd:        
1         Beret Hanibalsd. Enke      
        S: Johan Johansen        
        D: Karen Johansd:        
2         Hans Pedersen        
        h: Petternella Pedersd:        
        tienistedreng Hans Andersen        
2         Hans Hansen Schaar        
        h: Inger Jonsd:        
2         Nils Olsen        
        h: Barbroo Olsd:        
          Rejer Paúlsen fattig údarmet      
        h: Súsanna Pedersd:        
          Ingbor Paúlsd: Encke, fattig údarmet      
2         Christen Michelsen        
        h: Beret Hansd:        
2         Hans Hansen Klocker      
        h: Else Christensd:        
        Tienistedreng Peder Andreas Olsen        
          Jon Hansen fattig údarmet      
        h: Anne Dorthea Michelsd:        
2         Johannes Erichsen        
        h: Karen Pedersd:        
        S: Erich Johansen        
          Tomas Paúlsen fattig údarmet      
        h: Martha Larsd:        
2         Olle Olsen        
        h: Margrethe Matsd:        
        tieniste Pige Margrethe Larsd:        
2         Olle Olsen        
        h: Anne Maria Olsd:        
2         Toer Jórgesen         13
        h: Anne Michelsd:        
2         Hannebal Olsen        
        h: Abelona Pedersd:        
2         Hans Hansen        
        h: Beret Rasmúsd:        
Saaledes Rigtig at være, test: O:Helm. Dverberg d: 15 Júnÿ 1768

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).