Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Dverberg og Andenes 1765

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 17. Kolumn 9 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 77% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Opsiddernis eller Ejernis Nafne og deris caracteer som ere i Rangen"
Kolumn 4 Texten är "Bórn og Tieniste folk af begge kión for hvilke Skatten betales". Namn finns antecknade på gården N° 277 Dverberg og Va´rret.
Kolumn 5 Texten är "Bóndernis bórn og Tieniste folk som ere befriede for at betale extra skatt"
Kolumn 7 Texten är "Contribúerendis antall".
Kolumn 8 Texten är "Fattige Enker som ere i Rangen og haver mindre end 100 Rdr aarlig Pension Deris contigent efter hvers Rang og forordningens 7 art: naar deris vilkaar af amtmanden attesteres". Inget namn finns antecknat.
 
Kolumn 1 2 Kolumn 3 Kolumn 5 Kolumn 6 7 9
Mand=Tall over Dverberg og Andenes meenigheder Til Den allernaadigst anbefallede Extra Skatt Efter forordningen d 23 Sept: 1762
Mand Tall over Dverberg Sogn som aarlig til extra skatten ifólge forordningerne dat: 23 Sept: 1762 og 7 febr. 1764. Samt Kongl: allernaadig Resolútion af 27. aúg: 1764, meddelis fogden for aaret 1765.
Gaardenis nafbe og matricúls Númmer (Text se ovan) Mænd og hústrúer (Komplett text se ovan) De fattige som ej formaa Skatten at betale  
Saúre N° 275 Kongens   Daniel Olsen Jon Danielsen Karen Paulsd:   2 1
      K: Maren Olsd:            
        Elling Peders:           2
      K: Karen Christophersd Karen Ellingsd        
        Olle Danielsen           2
      K: Anne Olsd:            
        Jórgen Larsen           2
          Danielsd:            
        Ingbricht Gabrielsen Beret Hartvigsd:       2
      K: Elen Larsd:            
        Seba Bechri Nils: Gabriel Pedersen       2
        Clara Hanibalsd:            
        Johan Matzen Valbor Hansd:       1
            Valbor Kirstina Johansd:        
            Matz Johansen        
Stave N° 276     Jórgen Christophersen Hans Jórgesen       2
      kone Beret Torlófsd Jórgen Petter Jórges:        
            Ingbor Jórgensd:        
            Nils Andersen        
            Martha Torlóvsd:        
        Hans Christophersen           2
      K Marit Gulbrandsd: Lars Olsen        
        Rasmús Berg Matz Rasmúsen       2
      K: Súsanna Jórgensd. Kirsten Halsteinsd:        
        Anders Nilsen Olle Andersen       2
      K: Dorthe Christophersd Beret Andersd:        
Dverberg N° 277   Hr Otte Helm (Följande 9 personer är skrivna i kolumn 4)       11
      K: Rebecha Tostrúp Jacob Helm        
            Johanna Helm        
            Anne Dorthea Helm        
            Lars Larsen        
            Nils Pedersen        
            Hans Nilsen        
            Anders Pedersen        
            Kirsten Jacobsd:        
            Gúnild Pedersd:        
Mÿhre N° 278     Hendrich Christophersen Sóren Hendrichsen       2
      K: Beret Bróndlúnd Ingbricht Michelsen        
            Michel Nilsen        
            Erich Michelsen        
        Torber Erlandtzen     Beret Johansd: svag og fattig 1 2
        Jon Andersen           2
      K: Maren Johansd            
        Olle Gúttormsen           2
      K: Giertrú Michelsd            
        Peder Hansen Jon Gregúsen       2
      K: Ribor Ordning Maren Jonsd:        
        Jon Olsen Anne Jonsd:       2
      K: Anne Ediasd:            
        Hans Hansen           2
      K: Johanna Jensd:            
        Jon Olsen     Olle Jonsen   2
      K: Anne Pedersd:            
        Mons Bloch           2
      K: Marit Olsd:            
Fischenes N° 279     Anders Larsen Anne Andersd:       2
      K: Anne Nilsd: Jon Pedersen        
        Herman Christens:           2
      K: Karen Matzd:            
        Einer Pedersen           2
      K: Kirsten Michelsd:            
        Nils Erlantzen Erlant Nilsen       2
      K: Zitzel Pedersd: Olle Nilsen        
            Anne Nilsd:        
Scharstein N° 280     Haage Johansen Petter Andreas Jonsen       2
      K: Johanna Nilsd:          
        Olle Pedersen Michel Pedersen Anne Matzd fattig og údarmet 2
      K: Ingbor Pedersd:      
Brevigen N° 281     Peder Larsen Johannes Peders:       2
      K: Marit Larsd: Michel Peders:        
        Halstein Nilsen Ingbor Halsteinsd       2
      K: Giertrú Michelsd: Anne Rabina Halsteinsd:        
Ramsaae N° 282     Olle Olsen Nils Olsen       2
      K: Ingbor Andersd: Rasmús Olsen        
            Lisbet Olsd:        
        Peder Jensen Jens Pedersen       2
      K: Johanna Nilsd: Peder Pedersen        
            Clemet Pedersen        
Qvalnes N° 283     Hans Lagesen           2
      K: Inbor Matzd:            
        Lars Olsen           2 3
      K: Barbro Andersd:            
Sellevold N° 284     Olle Olsen Jórgen Olsen       2
      K: Dorthe Óllófsd:            
        Paúl Hansen Hans Paúlsen       2
      K: Karen Nilsd: Malena Paúlsd        
                Hendrich Nilsen med sin svage Kone Elen Ingbrichsd: ere fattig og údarmet  
                 
                 
        Peder Asbiórnsen Jon Pedersen       2
      K: Lisbet              
Aase N° 285     Torber Ingbrichtsen Mons Paúlsen       2
      K: Inger Isachsd: Anne Pedersd:        
        Anders Rasmúsen Hendrich Andersen       2
        Maria Hendrichsd: Jacob Andersen        
            Giertrú Andersd:        
        Ingbricht Olsen Olle Ingbrichtsen       2
      K: Kirsten Olsd: Knúd Ingbrichtsen        
            Kirsten Ingbrichtsd:        
        Zacharia Órgesen Elen Larsd:       2
      K: Martha Erichsd:            
        Nils Olsen           2
      K: Anne Andersd:            
        Hans Iversen           2
      K: Gúrrú Pedersd:            
Tranes N° 286     Christopher Nilsen Isach Nilsen Arn Siúrsen med Kone er fattig og údarmet 2
        Maren Jensd:      
        Aschil Rasmúsen Peder Amúnsen Einer Paúlsen med Kone gammel og svag og fattig 2
      K: Beret Einersd: Siri Einersd:  
            Inger Larsd:        
Nÿgaard N° 287     Erich Pedersen Tomas Olsen       2
      K: Beret Finsd:            
Lovigen N° 288     Nils Nilsen Nils Nilsen       2
      K: Beret Pedersd:            
        Paúl Olsen Marit Svensd:       2
      K: Kirsten Johansd: Torlóv Nilsen        
        Nils Nilsen Peder Torlóvsen       2
      K: Marit Gregúsd: Karen Gregúsd:        
        Christen Esúsen           2
      K: Else Maria Nilsd:            
        Peder Pedersen           1
Boxnes N° 289     Iver Bÿe Tomas Lassesen       2 4
      K: Anne Catrina Amún Paúlsen        
            Petternella Erlantzd:        
        Mentz Olsen     Kirstina Nilsd:   1
        Edias Simonsen Kirsten Boleta       2
      K: Lisbet Maria            
Fornes N° 290     Peder Michelsen Anne Haagesd:       2
      K: Marit Jensd:            
                Jórgen Albrichtsen med kone Anne Johansd: meget gamel svag og fattig  
                 
                 
        Lars Andersen           2
      K: Sophi Rasmúsd:            
Mebÿe N° 291     Olle Larsen Paúl Torlóvsen       2
      K: Marit Michelsd            
        Jon Larsen     Lars Olsen og Beret Pedersd gammel svag og fattig 2
      K: Beret Michelsd:      
        Torlóv Nilsen           1
Forfiorn N° 292     Jens Pedersen Hans Jensen       2
        Marit Andersd: Edias Jensen        
            Martina Arnsd:        
        Peder Jensen           2
      K: Elen              
        Jens Nilsen Maren Michelsd: Paúl Finsen og Karen Amúnsd: gammel og svag og fattig 2
      K: Karen Michelsd:      
                 
        Paúl Paúlsen Olle Olsen       2
      K: Anne Finsd:            
        Olle Paúlsen           2
      K: Ellen Pedersd:            
Schiolle N° 293     Nils Christophersen Nils Paúlsen       2
      K: Karen Nilsd: Kirsten Paúlsd:        
        Mens Olsen Elen Olsd:       2
      K: Beret Larsd:            
        Nils Ingbrichtsen Lars Nilsen       2
      K: Aadone Larsd: Ingbricht Nilsen        
            Else Nilsd:        
Gaveln N° 294     Iver Vallentinsen Beret Torlóvsd:       2
      K: Sónóf Olsd: Elen Michelsd:        
        Hans Olsen Ingbricht Torlóvsen       2
        Karen Isachsd Karen Olsd:        
Lille Sannes N° 295     Anders Ingbrichsen Beret Michelsd:       2 5
      K: Maren Michelsd:            
Storsannes N° 296     Hans Nilsen           2
      K: Ingbor Rasmúsd:            
        Hans Pedersen           2
        Abelona Andersd            
        Olle Christophers: Beret Olsd:       2
      K: Elen Lassesd:            
        Lars Jacobsen           2
      K: Kirstina Jacobsd:            
Svindaln N° 297     Olle Pedersen Anders Olsen       2
      K: Margrete Nilsd: Gúrrú Andersd:        
        Aúgústinús Olsen           2
      K: Beret Olsd:            
Aagenes N° 298     Jon Pedersen Peder Jonsen       2
      K: Lisbet Jensd: Anne Jonsd:        
        Olle Olsen Olle Torlófsen       2
      K: Gúrrú Ingbrichsd:            
        Olle Nilsen Nils Rasmúsen       2
      K: Ingbor Larsd:            
        Ingbricht Jonsen           2
        Beret Rasmúsd:            
Haúen N° 299     Paúl Olsen Hans Paúlsen       2
      K: Beret Hansd: Martha Paúlsd:        
            Erich Larsen        
            Margrethe Erlantzd:        
Bóe N° 300     Anders Olsen Hans Larsen       2
      K: Elen Ingbrichtsd: Ingbricht Larsen        
            Beret Larsd:        
            Kirstina Larsd:        
        Jens Hansen Beret Jensd:       2
      K: Beret Ingbrichsd:            
        Ingbricht Hans: Kirsten Ingbrichsd       2
      K: Malena Hansd: Maren Jensd:        
        Nils Jacobsen Olle Jacobsen Hans Larsen og Kirsten Ingbrichsd: gamel svag og fattig 2 6
      K: Martha Rasmúsd: Anne Larsd:  
        Jon Larsen Marit Larsd:       2
      K: Beret Gregúsd:            
Nós N° 301     Mens Ingbrichtsen Olava Mensd: Anders Michelsen gamel svag og fattig 2
      K: Martha Hansd: Beret Mensd:  
        Jon Jacobsen           2
      K: Karen Michelsd:            
        Peder Ingbrichts:           2
      K: Inger Knúdsd:            
        Nils Michelsen           2
        Dorthe Jacobsd:            
Normiele N° 302     Anders Peders: Peder Andersen       2
      K: Karen Adelús Maren Kirstina        
        Nils Andersen Nils Stúb Anichen Nilsd svag og fattig     2
      K: Anne Kirstina            
        Vellúm Jonsen           2
        Lisbet Hansd:            
        Hans Andersen           2
      K: Abelona              
        Nils Jonsen     Elen Paúlsd: gamel svag og fattig 2
      K: Siri Pedersd:      
        Paúl Paúlsen Peder Paúlsen       2
      K: Marit Pedersd: Elen Paúlsd:        
Schovold N° 303     Jeppe Ediasen Elias Jeppesen       2
        Dorthe Jensd: Margrethe Karlsd:        
            Abraham Olsen        
        Iver Nilsen           2
      K: Maren Johansd:            
        Michel Nilsen     Anne Jonsd gamel og fattig 2
      K: Margrethe              
Aae N° 304     Jens Bróndlúnd Peder Christens:       1
            Marit Jonsd:        
        Peder Christophers: Jens Pedersen       2
        Baret Maria   Christopher Pedersen        
        Hans Lorentzen Arn Paúlsen       2 7
      K: Maren Ediasd: Margrethe Christensd:        
        Anders Nilsen            
        Beret Pedersd:            
Biórnschind N° 306 Kirkens Jord   Rasmús Olsen Hans Rasmúsen Magnil Ingbrichtsd: gamel svag og fattig 1
          Olle Rasmúsen  
            Inger Rasmúsd:        
            Beret Paúlsd:        
        Isach Olsen Solvie Hendrichsd:       2
      K: Marit Jonsd:            
        Vallentin Vallentinsen Anne Nilsd:       2
      K: Martha Isachsd:            
        Edias Pedersen Anne Gregúsd:       2
        Inger Paúlsd:            
        Anders Búl Kirsten Pedersd: Hans Hansen gamel og svag og fattig 1
        Jon Amúnsen Amún Jonsen       2
        Anne Nilsd: Nils Jonsen        
        Jon Paúlsen           2
        Maren Nilsd:            
        Christen Svensen Marit Jonsd:       2
        Inger Nilsd:            
Sórmiele N° 307 Kirkens Jord   Olle Mentzen Olle Olsen       2
      Marit Paúlsd: Johannes Olsen        
            Ellen Olsd:        
            Petternella Pedersd:        
            Catrina Johansd:        
Risóen N° 308 Kirkens Jord   Olle Matzen Hans Olsen       2
      Karen Hansd: Vallentin Nilsen        
            Dorthe Nilsd:        
            Kirstina Olsd:        
        Lasse Tomesen Nils Lassesen       2
        Else Nilsd: Edias Lassesen        
            Ingbor Lassesd:        
Mandtall over Andenes fierding i Dverberg Sogn til extraskatten for aaret 1765. 8
Haúnes N° 309 Kongens Jord   Anders Hemmingsen           3
      Maren Nilsd:            
        Anne Maria Simonsd:            
        Elias Jacobsen Jacob Eliasen       2
        Karen Aschilsd: Peder Eliasen        
        Hans Paúlsen Christen Hermans:       1
        Anne Erichsd:            
        dóde Dom: 8 p: Pasc: 1765            
        Vellúm Pedersen Martha Christensd:       2
        Margrethe Andersd: Christen Anders:        
        Hans Christens:           2
        Beret Eliasd:            
Bleeg N° 311 ligger únder laúmand, stolen i Bergen   Axel Tórrisen Elisabet Nilsd:       2
      Anne Catrina Paúl Pedersen        
      Johannes Sparboe Peder Hansen       2
      Anne Pedersd: Ingbor Christensd:        
      Johan Lÿder Anne Maria         2
      Inger Olsd:            
Va´rret     Hr Dangvart P: Raaness (Följande 6 personer är skrivna i kolumn 4)       9
      K: Gúnil Maria          
        Marinchen Raanes Elias Iversen        
            Hans Andersen        
            Olle Jensen        
            Hannibal Olsen        
            Siri Pedersd:        
            Ingbor          
        Aúgústinús Rasch Axel Rasch       2
      K: Anne Dorthea Olle Olsen        
            Mons Joensen        
            Petter Ols:        
            Petternella          
            Maren Torsd:        
            Michel Jonsen        
        Christen Johansen Johanes Christens: Marit Christensd: gammel og fattig 2
        Ingbor Jacobsd: Martha Andersd:  
        Hans Paúlsen           2
        Marit Nilsd:            
        Christopher Einersen           2 9
        Karen Hansd:            
        Hans Christian           2
        Maren Iversd:            
        Beret Hannibalsd: Johan Johansen       1
            Karen Johansd:        
        Hans Andersen           2
        Beret Hansd:            
        Hans Pedersen Beret Gabrielsd:       2
        Karen Larsd:            
        Hans Hansen           2
        Inger Jonsd:            
        Nils Olsen           2
        Barbro Olsd:            
        Rejer Paúlsen     Marit Tomasd svag og fattig  
        Karen Pedersd:            
        Rasmús Anders:           1
        dóde i apr: a: p:            
        Ingbor Paúlsd:            
        Christen Michelsen           2
        Beret Hansd:            
        Hans Hansen Peder Andreas Olsen       2
        Else Christensd:          
        Karen Jonsd:           1
        Jon Hansen           2
        Anne Michelsd:            
        Johannes Erichs: Erich Johansen       2
        Karen Pedersd:            
        Tomas Paúls:           2
        Martha Larsd:            
        Olle Olsen     Anders Larsen svag og fattig 2
        Margrethe Matzd:            
        Hans Jonsen           2
        Elen Michelsd:            
  Saaledis Rigtig befúnden test: O:Helm Dverberg d: 13 Maj 1765

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).