Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Dverberg

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, v=2.5, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Mÿrre fiering 38
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Söffre vj W: fisch Olúff Aslachßen vj Woger v ort
Staffúe vj W: Aslach Tronßen ij Woger ij Rdlr
Laúridtz Tronßen ij Woger ij Rdlr
Michel Tronßen ij Woger ij Rdlr
Túerberg vj Wogr: Her Nielß Olßen Sogneprest Er Prestelig Residentz
Mÿrre vj Wogr:     Er fogitgrd  
Fischenæs iij Wogr: Jenß Nielßen ij Wogr j Rdr: j ort
Arn Olßen ij W j Rdr: j ort
Scharsteen iij W: Johanniß Torstenß ij Wog j Rdr: j ort
Raßmúß Olßen ij Wogr j Rdr: j ort
Breeúiig iij W: Tommiß Pederß ij Wog v ort
Peder Olßen ij Wog v ort
Ramsaae ij W: j pd Haldúor Jenß j W: 2 pd v ort
Jenß Haldúorßen ij pd j Rdr
Qúalnæs ij Wog Christen Jenßen ij Wogr v ort
Sellewold iij W: Olúff Knúdßen ij Wog v ort
Olúff Laúritßen j Wog iij ort
Peder Pederßen j Wog ij ort
Aae iij Wogr: Raßmúß Laúritßen ij Wogr v ort
Hanß Knúdßen ij Wogr v ort
(Aase) iiij W: fisch Enchen Elße   ij pd vj mk Er Lenßmandß gaard 39
Reier Torgerßen ijpd vj mk
Anderß Knúdßen j Wog
Hanß Jenßen j Wog
Knúd Nielßen j Wog
Madß Michelßen j Wog
Moenß Jenßen j Wog
Loeúiigen iij Wogr: Christopher Pederßen ij Wog v ort
Olúff Eideßen ij Wog v ort
Bogsnæs ij Wog Karen Enche   ij pd vj mk j Rdlr
Enchen Maren   ij pd vj mk j Rdlr
Fúrrenæs j Wog Nielß Henrichßen j Wog iij ort
Medbÿe j Wog Olúff Púelßen j Wog iij ort
Fúrrefiord j Wog Enchen Birgete   j Wog iij ort
Nÿegaard j Wog Erland Hanß j Wog ij ort
Thrannæs j Wog Michel Perßen j Wog ij ort
Schiolde ij W: j pd Willúm Jörgenß ij W: j púnd j Rdlr ij ort
Gafflen ij Wog Nielß Anderßen ij Wogr j Rdlr j ort
Lille Sandnæs j Wog Ingebricht Anderß j Wog ij ort
Stoer Sandnæs ij W: Michel Haldúorßen ij Woger ij Rdr
Dallen iij púnd Birgete Enche   j pd vj mk j ort vj ß
Anderß Dirichß j pd vj mk j ort vj ß
Aachenæs ij W: j pd fisch Olúff Ingebrichtß iij pd vj mk j Rdr xviij ß 40
Johanniß Ingebrichtß iij pd vj mk j Rdr xviij ß
Böe iiij Wogr: Tommiß Laúritß iij pd iij mk j Rdr xv ß
Nielß Christopherß iij pd iij mk j Rdr xv ß
Olúff Knúdßen ij pd xv mk j Rdr xv ß
Enchen Ingeborg   j pd viij mk j ort viij ß
Gregerß Anderßen j pd vij mk j ort vij ß
Högen j Wog Eiditz Laúritßen j Wog iij ort
Nös iij W: j pd Anne Enche   ij W: j pd v ort
Olúff Pederßen ij W: j pd v ort
Nordmielle iij Wogr: Iffúer Olßen iij W: ij Rdr: j ort
Schoúffúold iij W: Nielß Pederßen iij Wogr: ij RDr: j ort
Hoúviigen j Wog Enchen Anne   j Wog iij ort
Biörnschind iiij W: ij pd Olúff Aslachßen ij W: j pd ij RDr: j ort
Morten Nielßen ij W: j pd ij RDr: j ort
Sörmielle ij W: Eiditz Laúritßen ij W ij RDr
Riisöen ij W: Anderß Michelßen j Wog iij ort
Tord ibm: j Wog iij ort
Húúsmands Schatt 41
Staffúe   Nielß Perßen   j ort
  Peder Olßen ibm: j Rdr
  Michel Tommeßen ibm: j ort
Qúalneß   Olúff Nielßen   j ort
Söffre   Nielß Joenßen   j ort
  Hanß Hanßen ibm: j ort
  Tommiß Claúßen ibm: j ort
Bogßneß   Peder Hanßen   j ort
S:mielle   Peder Nielßen   j Rdr
Böe   Michel Nielßen   j ort
  Nielß Knúdßen ibm: j ort
  Tommiß Laúritß ibm: j ort
N:mielle   Michel Tommeß   j ort
Höwiigen   Michel Alffßen   j ort
  Aslach Haacheßen ibm: j Rdr
N:mielle   Henning Johanßen   j ort
Nöß   Ole Gúdmúndßen   j ort
Schoúffúold   Ole Joenßen   j Rdr
  Michel Olßen ibm: j Rdr
Fúrrefiord   Hanß     j ort
Gafflen   Poúel Olßen   j ort
Fúrneß   Iffúer     j Rdr
  Christen Matßen ibm: j Rdr
Tienistedrenge fúld Löns
Staffúe   Olúff Zachariaßen   j Rdlr
  Lambert Olßen ibm: j dlr
Tienistedrenge for halff Lön
Staffúe   Lodúiig Matßen   j Rdr
Aasße   Ole Goúteßen   j Rdr
Aae   Ole Olßen   j Rdr
Nordmielle   Iffúer Perßen   j Rdr
Hoÿen   Christen Johanßen   j Rdr
Forschreffne Schatter Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen vdj Mÿrre fiering, effter Ko: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschr: staar, Bekiender wj Effterschreffne, Söffren Söffrenßen Kongl: Ma: fogit, Olúff Aslachßen Lenßmand, Iffúer Olßen Nordmielle, Eiditz Loúritßen Hoÿen, Nielß Perßen Schoúffúold, Ingebricht Anderßen Lille Sandneß, Michel Haldúorßen St: Sandneß, Ole Eideßen Loeúiigen, Aslach Tronßen Staffúe, Raßmúß Larßen Aae, Nielß Anderßen Gafflen, Willúm paa Schiolde och Nielß Henrichßen Fúrneß, Alle Ædßúorne Laúgretteßmend her i fieringen, Med haand och vndertrögte Zigneter. Actúm Söffre tingsted (...)no 1670 Söffren Söffrenß Lehdin? (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??) 42

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).