Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Dverberg sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.144 står det i originalet "4 Ramsaa 2 W: fisch. Opsiddere Halffúer Jensen 56 aar brúger 2 Voger. Sönner Sören Haldúorsón 15 Aar gamell ...". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5 osv. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras inte sönner bredvid föräldern. Vilka som är fosterbarn syns ej och kan lika gärna vara hustruns barn. Texten är svag och husmendens sista del av farsnamnet är delvis borta på grund av filmkopian. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" eller punkter efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 81 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Mandtall eller fortegnelse paa Húitß gaardene, opsiddere, Bönder, Sönner, och farstesönner, Thienstedrenge, Knegter, húßmend och deriß Sönner, Der kand findiiß údj Dúerberg meeninghed fra dend tid dj ere Döbte och in thill 80 Aar. 143
Gaarde Opsiddere Sönner Drenge Knegter Húúsmend 144
schýlder fisch brúger
1 Fischerneß 3 W: Jenß Nielsön 32 ij Wog Peder Jenßen             Ollúff Christen.. 42
        Henderich Jenßen             Danniel Olúff.. 4
Dett Andet Øde                       Laße Mikelsen 9
2 Skarsten 3 Woger Jörgen Hansön 34 ij Wog Mickell Andersön 14             Larß Aslagsön 74
Johan Tostensön 26 ij Wog                   Christen Larsön
                          Mickell Larsön 9
3 Brewigen 3 Wog Tomes Pedersön 46 ij W: Ollúff Tomesön 8 Anderß Jonsön 68 Arne Olúffsön 30 Mogens Mikelsön 46
        Peder Tomesön 4             Erich Mogensön 11
        Erich Tomesön 3                  
        Tomes Tomesön 1                  
        Daniel Andersön 10                  
Peder Olúffsön 46 ij W: Olúff Pedersön 5                  
        Steffúen Pedersön ij                  
4 Ramsaa 2 W: Halffúer Jensen 56 2 Woger Sören Haldúorsón 15             Jenß Haldúorsön 25
        Peder Haldúorsón 13             Jörgen Olúffsön 7
5 Qúalneß ij Wog Christen Jenßen 31 ij Wog Ender Laúrdsön 20             Peder Jenßön 44
                          Jenß Pedersön 4
                          Hanß Pederß 2
6 Söre 6 Vog Olúff Aslachsön 69 6 Vog Mikell Pederßön 24 Iffúer Hermondsön 30       Nielß Jonsön 51
        Olúff Chestenß: 24 Reier Torckielsön 27       Hanß Hansön 31
        Olúff Nielsön 21 Aamond Torkelsön 23            
        Peder Jörgenß: 13                  
        Christen Hanß: 9                  
        Peder Hansön 5                  
7 Dúerberg 6 Vogr Prestens Reßedentz     Peder Olúffsön 15 Knúd Olúffsön 18       Klockeren Olúff Gregorißen 48 145
        Peder Olúffsön 14 Peder Nielßön 19          
        Gregoris Olúffsen 13 Nielß Rasmúsön 17       Jörgen Olúffsen 7
8 Mÿre 6 Vog Knúd Pedersön 71 2 Vog Jon Erichsön 14                  
Peder Olúffsen 41 ij Wog Laúridtz Pederß: 3                  
Laúridtz Jenßen 31 ij Wog Jenß Laúridtzen 9 Vger                
Gabriel Knúdsön 25 1 Vog Jon Trúelsen 4                  
9 SelgeVold 2 Voger Olúff Knúdtzön 49 1 Vog Abraham Olúffsön 12                  
Olúff Laúredtzen 27 j Wog Troend Olúffsön 5                  
Peder Pedersón 32 j Wog                        
10 Aa 3 Wog Raßmúß Laúridzen 42 ij Wog Larß Rasmúßen 4       Peder Haldstensön 24      
Hans Knúdtzen 25 ij Wog Larß Tostensen 4       Bosmand        
        Haldsten Rasmúßen 12 Vger                
11 Aaße 4 Voger Jenß Olúffsen 51 2 p.6 mk Ollúff Jenßen 20             Claúß Claúßön 29
Anders Knúdtzon 61 j Voger Ollúff Nielsón 17                  
Peder Erichsön 31 2 p.6 mk Christopher Villombsón ij                  
Hanß Jenßón 44 1 vog                        
Madtz Mikelson 43 j Vog                        
Mogens Jenßon 25 j Vog                        
12 Biörnskind 4 Vog Marten Nielßön 63 1 Vog Tomeß Martenß: 19                   146
Olúff Aßlachsön 69 2 Vog Nielß Martensön 17                  
13 Lovigen 3 Vog Christopher Pedersön 46 ij Voger Evert Chrestophersön 12       Olúff Stephensón 26 Peder Hansön 30
Olúff Edisön 42 ij Vog Nielß Chrestophersen 5                  
        Peder Pedersön 17                  
        Elling Johansón 19                  
14 Risón 2 Vog Anderß Mikelsón 52 1 Vog Peder Andersón 12                  
Tor ibid 61 1 Vog                        
15 Bugneß ij Vog Anderß Andersón 37 ij Voger Peder Mikelsón 8             Rÿnolph Eend… 44
        NB Vanför               Ener Rÿnolphs.. 8
                          Peder Rÿnolphs.. 3
16 Fúrreneß 1 Vog Nielß Hendrichsön 57 1 Vog Edies Hansón 7             Johannes Ingeb..tsen 37
                          Peder Johansen 3
17 Medbý 1 Vog Olúff Paffúelsón 55 1 Vog Johanneß Nielß: 18                  
        Nielß Nielß: 15                  
        Poffúell Oluffsón 14                  
        Peder Olúffsön ij                  
18 Fireefiór 1 Vog Hanß Simensón 68 1 Vog Mikell Poffúelsón 22                  
        Peder Hansón 13                  
19 Trannes ij Vog Mikell Pedersón 50 ij Vog Peder Mikelsón 8             Erlend Hansön 50 147
        Nielß Mikelsón iij             Hanß Erlandsön 4
20 Nÿgaard j Vog Øde                              
21 Skiolle ij Vog Willomb Jörgesön 47 ij Vog Rasmúß Olúffsón 30                  
        Peder   8                  
        Willúmb Willúmbsón 5                  
        Jenß   3                  
22 Gafflen ij Vog Nielß Andersón 41 ij Vog Jesper Nielß: 8                  
        Lars Poffúelsón 7                  
23 Lille Sandneß j Vog Engelbret Anders 72 j Vog Nielß Engelbretsón 16                  
        Mikell Engelbretsón 15                  
        Jenß Engelbretsón 12                  
24 Stor Sandneß 2 Voger Engelbret Pedersón 72 1 Vog Jon Engelbretsón 16       Evert Mikelsón 23      
Mikell Haldvorsón 46 1 Vog Nielß Engelbretsón 14                  
        Peder Aaeesón 9                  
25 Dallen iij púndt Hanß Claúsön 39 1p 6mk                        
26 Aakeneß iij púnd och en vog Enken Anne Anderßdatter S: Hanß Diderichsonß iij púnd och 6 march Raßmús Hanson 6             Haagen Olúffs.. 67
Anderß Olúffsón 2             Nielß Peders.. 53
Olúff Engelbretsón 41 iij púnd och 6 march                      
27 Höien 1 Vog Edieß Larsón 67 1 Vog Peder Nielsón 26       Hanß Jensón 21       148
        Nielß Erlandßön 20                  
        Peder Erlandsón 18                  
        Daniel Rýnolhpsen 7                  
28 Sörmielle 2 Voger Edias Larsón 67 ij Vog                        
Larß Nielson 32 j Vog                        
29 Böe 3 Vog Olúff Knúdtzen 50 iij p.             Ollúff Gúdmdß: 26 Mikell Jonßön 45
Peder Andersón 37 6p. 6mk                   Tomeß Mikelsón 11
Gregúß Andersón 29 1p. 6m. Mikell Gregersón ij             Jenß Mikelsón 9
Gúdmúnd Hansón 64 iij p.                   Peder Mikelsón 5
                          Olúff Mikelsón 2
30 Nÿß 3 Vog Enken Chersten Trondsdaatter S: Jacob Madsonß 1 Vog och 1 p. Olúff Olúffsón 24             Mikell Nielsón 46
Peder Jacobßen 19             Nielß Chrstophsón 21
Olúff Pedersón 40 4 p. Mikell Christenßón 13                  
        Aúgústing Olúffsón 5                  
31 Nordmielle 3 Voger Iffúer Olúffsön 55 3 Vog Jon Iffúersón 9       Larß Gúndsón 27 Nielß Pedersón 53
        Moses Lambertsón 10             Mikell Tomesón 36
32 Skarvald 3 Vog Nielß Pedersón 43 3 Vager Peder Nielßón 9             Claúß Pedersón 58
                          Tomeß Claúsón 20
                          Raßmús Claúßón 14
33 Steffúe 6 Voger Enken Tÿri Diderichßdaatter S. Trúnd Aßlachsonß   4 Vog Mikell Trúndsón 29       Peder Olúffsön 37 Aslag Tron/./sön 44 149
    Olúff Zackaerisón 25       Störker ibid 29 Jacob (Bend?)són 9
Laridtz Trúndsón 33 2 Voger Nielß Christensón 34       Mogenß ibd 25 Trúnd Aßla/chs/en 10 vger
        Christopher Olúffsón 9       NB Baßmand   Tor ibd 45
        Christen Laúridtzen ij             Trúnd Törs/../ 4
                          Nielß Gúd/../ndtsön 33
                          Mickell Tomesón 30
                          Hans Olúffs/../ 27
34 Hövigen 1 Vog Enken Anne Ollúffsdaatter   1 Vog Aßlach Haagensón 25             Mikell Al(ef?)són 38
        Simen Tomesón 17             Torloff Mikelsen 5
        Raßmus Erlandsen 13             Olluff Mikelsón 3
Dette Att werre en Richtig fartegnelße paa Alle Mand kiónd gam/ble/ Och vnge som faarfindiß údj Dúerberg meninghed vidner ieg me/d/ Hand och Signett Dúerberg dend 12 Maÿ 1666. Dette Att vere en Richtig Mandtall bekreffter Jeg med Egen Handt och Signett. Niels Jórgensón Romsdall (Segl)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).