Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Buksnes og Hol, høsten 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 31. Kolumn 9 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Texten i rubriken innehåller inget årtal. Men det bör vara hösten 1764. Vid jämförelse med bind 32, manntall 1/4 1764 og bind 33, manntall 30/9 1765, och texten vid gård N° 135, 139, "husm. Niels Peerss" som flyttar mellan gårdarna, så finns han inte på 135, 1/4 1764, men bor där 1765. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 92% av normalstorlek. Hoppas texten kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 7. Texten är "De Contribuerendes fúlde antall"
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7 Kolumn 8 Kol. 9
Mandtal over Buxnæs og Hools fiærdinger for Maanederen Julü, Augusti og Septembris /1764/ forfattet ved Eric Grehard Schÿtte
Gaardenes Nafne og Matricul= númer Opsidernes eller Eÿernes Nafne Mend og hústroer Tienestefolk af begge kión og andre sig hos husbonden opholdende Bórn over 12 aar og ikke fÿldeste 16 aar Bórn over 16 aar   Fattige som eÿ formaar skatten at betale
130 Finstad   Tobias Bentss: hústrúe Ane Monsd.     3 Christen Johanss. hústrúe 1
      Lars Christopherss. hústrúe         2      
      Hans Reest   Michel Loeds     2      
      Jacob Oless. hústrúe         2      
131 Föigle   Hemming Lochert hústrúe Maren Christensd. Abraham Villads 5      
            Christense Eberhartsd:            
      Peder Graae hústrúe Christen Michelss.     4      
            Olegaard Nielsd.            
132 Hoel Præstens Annex gaard Ditric Hiort hústrúe     Ane Catrina Mette Maria 3      
    Anders Anderss. hústrúe Maren Hansd.     4      
            Lisbet Peersd.            
      Poul Oless. hústrúe         2      
133 Svarholt med Stamsund Pr: mensal gaard Jochum Jonæss. hústrúe Malena Andersd.     3      
  Peter Jonæss. hústrúe                
      Lars Anderss. hústrúe         2      
134 Móchelvig Pr: mensal gaard Hans Nielss. hústrúe                
    Johannes Nielss. hústrúe Ane Andersd.     3      
135 Búenæs med Uhre   Peeter Ericssón hústrúe Maren Andersd. Sivert Peer 5 Karen Peersd.   2
                Hans   Svend Sórenss. Enke
      Eric Peerssón hústrúe Livia Hansd.     3 Gúren Peersd.  
                      En húsm: Niels Peerss. som nú er her, findes anfórt ved no 139
                     
                     
136 Skaftnæs Hoels Kirke Rasmús Arentssón   Hans Nielss.     5      
            Jens Hanss.            
            Karen Hansd.            
            Maren Nielsd.            
      Rasmus Hanssóns Enke       Peer 3      
                  Berit        
137 Øvre Hage Hoels Kirke Hans Matthiass. hústrúe Ane Eberhartsd.     3 Karen Ingebrigtsd.  
      Aron Jonæs.   Margrete Svendsd.     2      
138 Nedre Hage Hoels Kirke Hans Christenss. hústrúe Johan Christenss. Sofia Berit 7      
            Regina Nielsd.   Fridrik        
            Berit Ingebrigtsd.            
139 Ófre Sennesvig   Christofer Christoferssón hústrúe Johan Anderss.     5 Ane Nielsd.  
          Maren Jakobsd.            
            Ane Peersd.            
      Niels Peerss. hústrúe         2 húsm: Niels Peerss. er nú paa Úhre
                     
      Elias Arentss. hústrúe         2      
140 Stoerfiord   Ole Johansóns Enke Peer Hanssón fosters. Ole Christenss.   4      
            Siri Larsd.            
            Lise Benkestok            
      Christen Oless. hústrúe Niels Peerss.     4      
            Catrina Andersd.            
141 Kylpesnæs Hoels Kirke Anders Johanss. hústrúe Fridrik Arentss. fosters. Johannes Nielss. NB.   4 Ingebor Christensd.   3
            Giertrú Andersd.            
      Hans Jacobss. hústrúe Elen Peersd. Stephen   3      
      Amúnd Arentss. hústrúe         2      
142 Kangerúren   Christofer Mortenssóns Enke Maria Andersd. fosterd: Johanna Peersd. Hans 5      
            Ahlen Hansd.   Morten        
143 Berg   S: Skriver Winstrúp hústrú Jakob Anderss. Thomas Jakob fra Septembr: d: 12 15      
            Ole Joenss.   Boel        
            Anders Erikss.   Mette        
            Anders Danielss.            
            Ane Christofersd.            
            Helvig Ditriksd.            
            Marit Jensd.            
            Giertrú Peersd.            
            Ane Maria Fridriksd.            
            Skriverkarl Andreas Howerts            
144 Justad   Niels Christoferss. hústrú       Ole 6      
                  Hans        
                  Maren        
                  Niels        
      Christofer Nielss. hústrúe Ane Svensd.     3      
145 Brandsholm   Niels Knúdss. hústrúe         2 Sara Andersd.  
146 Helle   Hans Svendssóns Enke Sakarias Christenss.   Berit Hansd. 5      
            Sóren Oless.            
            Giertrú Hansd.            
147 Skilfiord   Frans Peerss. hústrú Anders Anderss.     4       4
            Christense Peersd.            
      Adam Hanss. hústrú       Catrina 3      
      Eric Joenssón hústrú     Hans   2      
148 Kraglien   Peer Peerss. hústrúe       Lisbet 3      
      Jacob Peerss. hústrúe Ingebor Cecilia Peersd.     3      
149 Nedre Sennesvig   Niels Peerssóns Enke         1      
    Israel Hanssón       Rebekka Jakobsd.   1 Gúren Peersd.  
      Poul Anderss. hústrú         2      
      Svend Israelss. hústrú Doret Andersd. Jakob Nielss.   3 Maren Henriksd.  
150 Apnæs   Johannes Nielss. hústrú Jakob Peerss.     4 Rachel Peersd.  
            Ane Peersd.            
      Hans Oless. hústrue       Ole 5 Ane Henriksd.  
                  Ingebor        
                  Biórn        
151 Stene med Essóen   Svend Oless. hústrúe     Niels   2      
    Christofer Jenss. hústrú         2      
      Elisæus Bentss. hústrú Ole Larss.     4 Sofia Nielsd.  
            Karen Nielsd.            
152 Petvig   Hartvig Jentoft hústrúe Hartvig Oless. Arne Mons 16      
            Abraham Frantz. Ingebor Maria Ole fra Augusti        
            Anders Giertss.   Ane        
            Johan Joenss.            
            Jonas Knúdss.            
            Ribor Joensd.             5
            Sara Andersd.            
            Sara Skoúr            
            Ane Fredriksd.            
            Marta Olesd.            
            Loretta Harder            
  Sandsund   Peer Larssón           1      
153 Ramsvig   Hans Hanssón hústrú Lisbet Amúndsd.     5      
            Berit Fridriksd.            
            Johan Oless.            
      Hans Hansen den ÿngre         1      
154 Hoels og Bergs Dal   Sóren Peerss. hústrú Ingebor Peersd. Johan Johanss. Peer Johanss. 6      
          Lena Christensd. Ole Johanss. Ane Maria Johansd.        
      Peer Povelssón hústrúe Peer Anderss.   fosterSón Peer Anderss. 6 Sofia Larsd.  
            Sara Peersd.            
      Even Falch hústrú Lisbet Danielsd.     3 Ane Baltzersd.  
      Ole Peerssón           1      
155 Offersóe   Hemming Hanss. hústrúe Lene Olesd. Hans   3      
156 Flæsen   Anders Michelss. hústrúe Niels Michelss.     3      
157 Yttrevoje   Christofer Anderss. hústrúe         2      
      Niels Benjaminss. hústrúe Ane Lisbet Johansd.     3      
158 Øvre Houkland   Anders Hanssen hústrúe     Hans Abelone 3      
    Ole Peerssóns Enke Hans Jakobsón Peer Maren 4      
            Maren Gregersd.            
159 Bóe   Anders Povelss. hústrúe Sofia Peersd. Malene Peer 5       6
                  Maren        
      Peer Ottessón hústrúe Ane Hansd.   Hans 5      
                  Ole        
160 Stoer Rise   Hans Oless. hústrúe     Johan   2      
                Guri Amúnds.          
      Niels Oless.   Niels Erikss.            
            Margret Svensd.     3 Ingebor Andersd.  
      Joen Peerssón hústrú Peer Peerss.     5      
            Lisbet Evensd.            
            Marit Amúndsd.            
161 Qvervelaas   Anders Johanss. hústrú         2 Ane Nielsd.  
162 Øvrevold   Niels Peerss. hústrú Berte Larsd.   Berte 5      
            Hellebor Andersd.            
163 Opdól   Christofer Monss. hústrú       Rasmús 5 Anders Henrikss. hústrú
                  Aren   Hans Biórnsen hústrú
                  Maren   Marit Hansd.  
      Henric Hanss. hústrú         2      
164 Sór Gren Óde                        
165 Nordgren Óde                        
166 Nedrevold   Ole Jakobss. hústrú     Mons Christoferss.   2 Jakob Nielss.  
      Jonas Joenss. hústrú         2      
      Anders Anderss. hústrú     Berit   2      
      Hans Anderss. hústrú         2      
      Hans Joenss. hústrú         2      
167 Skúlbrúe   Johan Niels. hústrú         2       7
      Peer Peerss. hústrú     Hans Johannes        
168 Súnd   Sóren Christenss. hústrú Ingebor Christensd.     4      
            Rachel Christensd.            
      Gert Christenss. hústrú       Lars 3 Ribor Hansd.  
      Michel Christenss.           1      
      Edias Lúcass. hústrú         2      
      Fridric Gertss. hústrú         2 Ane Matthisd.  
169 Skotnæs   Lars Larss. hústrú       Steen 5      
                  Lars        
                  Ane        
      Fridric Matthiæs. hústrú         2 Ane Johansd.  
      Joen Knúdss. hústrú Ane Hansd.     3      
      Peer Christenss. hústrú Eberhart Lúdvigss.     4      
            Rebekka Eberhartsd.            
      Ole Knúdss. hústrú     Ahlet Eberhartsd.   2      
                           
170 Hoeland Præstens Mensal= Gaard Jens Jenss: hústrú Lisbet Christofersd: NB:   4 NB. Lisbet Christofersdatter dóde in Septembr:
            Kirsten Andersd.            
171 Lille Eÿde Pr: Mensal gaard Ole Peerssón   Agathe Biórnsd. Peter Biórnss. Jens 4       8
                  Johanna        
172 Leknæs ligeledes Niels Anderss. hústrú         2      
      Jacob Jacobss.           1      
173 Horn ligeledes Eric Johanss. hústrú Peer Peerss.     4 Ingebor Peersd.  
            Maren Matthied.       Johan Johanss. hústrú
      Johan Ericss. hústrú         2      
      Hans Knúdss. hústrú         2 Lisbet Andersd.  
174 Búxnæs Pr: Gaard   Eric Gerhard Schÿtte   Peer Anderss. Peer Hanss.   11      
            Niels Erikss.            
            Amúns Claússón            
            Johan Anderss.            
            Malena Skiódt            
            Lisbet Monsd.            
            Ane Jakobsd.            
            Rebekka Joensd.            
            Lisbet Eriksd.            
            Ingebor Johansd.            
            Christofer Mibe Skrædersmand?   1      
      Inegbor Sidenis Præst Enke Doret Michelsd.     3      
            Sara Eriksd.            
  Dÿnvold   Johan Jenssón hústrú Karen Johansd.     3      
      Eric Siurssen hústrú         2      
      Hans Anderss. hústrú Berit Hermansd.     3      
175 Wiig   Hans Jacobss. hústrú     Jakob   2 Marit Ediasd:   9
                Siri          
      Gregers Jacobss. hústrú     Jens Giertss.   2      
      Lars Anderss. hústrú Marit Svensd. Ole Giertss.   3      
      Mons Johanss. hústrú     Karen Kirsten 4      
                  Margrete fra Septembr        
176 Ytter Klev   Jacob Peerss.           1      
      Jacob Peerss. hústrú         2      
      Jacob Hanss. hústrú     Jakob Peer 4      
                  Abraham        
      Niels Peerss. hústrú       Peer 4      
                  Ingebor        
      Elias Monss. hústrú Ingebor Fredriksd.     3      
      Hans Christenss. hústrú       Sara Siúrsd. 4      
                  Christofer Siúrss.        
      Fridric Mortenss. hústrú Peer Hanss.     4      
            Agathe Monsd.            
      Christen Jenss. hústrú         2      
177 Rheine Pr: Mensal Gaard Jacob Olessóns Enke     Malena Jakobsd. Anders Jakobss. 2      
    Ole Olessón hústrú Marit Ediesdotter     3      
      Ole Ericssón hústrú         2 Karen Siúrsd.  
      Joen Christenss. hústrú Maren Christensd. Christen Sachariæs.   3 Christen Peerss.  
178 Himmelsteen   Sóren Gabrielss. hústrú Peer Oless.     3       10
      Hans Larssón   Berit Svensd.     2      
      Niels Nielss. hústrú         2      
179 Sórvetting   Peer Peerss.       Sÿneve Jakobsd.   1      
      Hans Peerss. hústrú         2      
      Henric Gregers. hústrú         2      
      Peer Peerss. hústrú         2      
180 Kÿllingdal   Eric Nielss. hústrú       Erik 4      
                  Malena        
181 Indre= Woye   Iver Helt hústrú Iver Israelss.     8      
            Johannes Peerss.            
            Peer Hanss.            
            Ane Sofia Knúdslúnd            
            Ane Henriksd.            
            Maria Johansd.            
182 Stoer= Eide   Christofer Peerss. hústrú     Anders   2      
      Iver Hemmingss. hústrú Maren Johansd.     3      
      Peer Peerss. hústrú Ingebor Nielsd.     3      
183 Hoúg   Christen Danielss. hústrú Peer Fgiertss.     4      
            Berit Jakobsd.            
      Israel Benjaminss. hústrú Doret Peersd.     3      
      Ellev Jenss.   Beret Hemmingsd.   Hans 4      
                  Benjamin        
      Gert Michelssóns Enke     Johan Anders 4       11
                  Michel        
                  Ane        
184 Farstad   Johan Henricss. hústrúe Aneken Peersd.   Henrik        
                  Abigael 5      
      Hans Peerss. hústrúe     Ane Rebekka   2      
185 Jerstad   Israel Jacobss. hústrúe Jens Jenss. Edias Ingebor 5      
                Berit Maria Ane        
                Karen          
      Jens Nielss. hústrúe Lisbet Eriksd. Christofer Larss. Niels 5      
            Adelús Rasmúsd.            
186 Reppe   Peer Peerss. hústrú Ole Larss. Hans Margrete 4      
      Anders Ediass. hústrú Sara Joensd. Sara Olesd.   3      
187 Bolle   Johan Edias. hústrúe     Júliana   2      
      Jórgen Ædiæs. hústrú Siri Larsd.   Jakob Larss. 4      
188 Nordvetting   Jonas Christenss. hústrú         2      
      Peer Jacobss. hústrú     Malena   2      
189 Lille Rise   Elisæus Johanss.   Maren Monsd.   Ribor 4      
            Niels              
      Abraham Hanss. hústrú         2      
      Hans Ediæs hústrú Maren Ediesd. Ane Nielsd.   3       12
190 Nord= Houkland   Michel Hanss. hústrú Berit Maria Henriksd.     3      
    Christen Simonss. hústrú         2      
      Anders Jenss. hústrú Berit Olsd.     3      
  Balstad únder Skotnæs   Lucas Matthiæs. hústrú         2      
    Matthias Matthiæsen hústrú Maria Peersd.     3      
      Maria Fridricsd. Enke Lena Matthiæd.   fosters. Daniel Peers fra Julü maanet 3      
      Niels Danielss. hústrú         2 Ane Hermansd.  
      Mons Oless. hústrú       Ole 3      

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).