Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Buksnes og Hol

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Búgsnes fiering 52
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Offerßöe j W j pd Anders Búsch j W j pd Skriffúer gaard
Flessen ij pd Jens Axelßen ij pd
ÿdterwoÿe j W j pd Jacob Pedersen j W j pd j RDr 53
Inderwoÿe j W 18 mk Söffren Hansen j W 9 mk ij ort 9 schl
Johanis Pedersen 22 mk 22 schl
Peder Jacobsen 23 mk 23 schl
Hoeland j W j pd Jens Pedersen j W j pd j RDr
Wiig iij W Iffúer Iffúersen j W iij ort
Hans Zachariaß j W iij ort
Elling ibid j W ij ort
Joen Laßesen j W ij ort
Offúer Húchland ij W Zacharieß Jacobsen ij W ij RDr
Nedre Húchland iij W Nielß Jacobsen j W 18 mk iij ort
Enchen ibid 18 mk 18 schl
Tosten Johanßen j W 3 ort
ÿdterkleff iij W Jacob Nielßen j W iij ort
Steffen ibid j W iij ort
Hans Christensen 18 mk 18 schl
Gabriel ibid 18 mk 18 schl
Peder Hansen j W ij ort
Reppe iij W Gregers   ij W j Dr j ort
Reer ibid ij W j Dr j ort
Böe ij W Effúen Raßmúsen j W iij ort 54
Johannis Jenßen j W iij ort
Lille Riiße j W j pd Hans Andersen ij pd j Dr
Peder Andersen ij phd j Dr
Store Riiße med Himmelbiörn ij W j pd Ollúff Tordsen j W j pd iiij ort
Hans Ollúffßen j W j pd iiij ort
Qúerelaaß j W Jacob Tommesen j W ij ort
Offúerwold j W Daniel Gregersen j W iij ort
Nederwold ij W j pd Peder Laßen j W j pd iiij ort
Enchen ibid j pd 4 mk j ort 4 schl
Anders Nielßen ij pd 8 mk j Dr 8 schl
Farestad ij W Nielß Laßesen j W iij ort
Laúridtz ibid j W iij ort
Opdöll ij W Joen Kragsen j W iij ort
Zacharieß ibid j W iij ort
Skúlbroe ij W Laße Jonßen j W iij ort
Ollúff Jonsen j W iij ort
Bolden ij W Peder Erlandtzen ij W ij Rdr
Himmelsteen j W j phd Joen Kragsen ij pd j Dr 55
Torber Hellesen ij pd j Dr
Lechnes j W j pd Nielß Johansen j W j pd j Dr
Storeid ij W Samúel Pedersen j W iij ort
Johan Arenßen j W iij ort
Búgsnes iijW H: Claús Blix iij W vice Pastoris Residentz
Lilleeid ij pd Anders Búsch ij pd j Dr
Hoúge iiij W Ollúff Andersen iiij W iij Dr j ort
Horn j W j pd Jens Brún j W j pd j Dr
Súnd ij W Rachel Hemmingsdater ij W ij Dr
Nordwetting j W Aren Ennersen j W ij ort
Knúd Nielsen j W ij ort
Söerwetting j W Hendrich Pedersen j W ij ort
Lodúig Pedersen j W ij ort
Nordgrennen j W Gregers Iffúrsen j W ij ort
Söer Grennen j pd Ollúff Mogensen j pd 4 mk j ort
Kÿchlingdall j W j pd Michell Ollúffßen j W j pd j Dr 56
Reenne j W iij pd Anders Ollúffßen j W 16 mk iij ort 16 schl
Peder Christensen j W 8 mk ij ort 8 schl
Ballestad j W Nielß Mortensen j W iij ort
Skottnes iij W j pd Nielß Mortensen iij W j pd iij RDr
Jerstad ij W Ollúff Andersen j W j pd j Dr
Daniel Baldtzersen ij pd j Dr
Hoels fiering
Fögle ij W Christoffer Graa ij W ij RDr
Hoell j W j pd Ollúff Jonßen j W j pd j Dr
Hoelsdall j W j pd H: Anne Hendrichßdater j W j pd iiij ort
Berig med Berigdall iij W Christoffer Graa iij W ij RDr ij ort
Rambsúig ij W Biórn Michelß Lensmand  
Appenes j W
Pettwig ij W j pd Gregers Michelßen ij W j pd ij Dr j ort
Nedre Senneswig ij W Peder Jörgensen ij W ij Dr 57
Offúer Sennesúig ij W Söffren Rasmúsen j W iij ort
Enchen Sirj   j W iij ort
Skafftnes ij pd Mogens Andersen j pd j ort
Rasmús Söffrenßen j pd j ort
Whre ij W Hans Sóffrensen iij W ij Dr j ort
Búnes ij W
Súarholt med Stambsúnd ij W Söffren Rasmúsen ij W ij Dr
Helde ij W Hans Andersen ij W j Dr j ort
Möchelwig ij W Christoffer Arensen j W iij ort
Bertill ibid j W iij ort
Kangeroe ij W Fredrich Arensen ij W j Dr j ort
Júdstad j W Fredrich Arentsen j W ij ort
Daniel ibid j W ij ort
Steene ij W Christen   ij pd 6 mk j Dr 6 schl
Peder   ij pd 6 mk j Dr 6 schl
Kraglie j W Joen Andersen j W ij ort
Nielß Dirichß j W ij ort
Skibfiord j W Nielß Dirichsen j W iij ort
Stoerfiord med Hertegh ij W Peder Erlandtzen ij W ij Rdr 58
Findstad ij W Ollúff Edisen j W iij ort
Enchen ibid j W iij ort
Offúer och Nederhage ij W Br Klocher Spandett    
Kiölpesnes j W Anders Pederßen j W ij ort
Hans Axelsen 18 mk 18 schl
Jacob Hansen 18 mk 18 schl
Brandtzholmb j W Nielß Mortensen j W iij ort
Húsmend
Woÿe   Ollúff Knúdtzen   j Dr
Opdóll   Johan     j Dr
Skúlbroe   Gregers     j Dr
Himelsteen   Olle Erichß   j ort
Lechneß   Willúmb     j ort
Lilleeid   Hans     j ort
Haúge   Hermand     j Dr
  Erich   ibid j Dr
  Joen   ibid j Dr
Horn   Joen     j Dr
Súnd   Hagne     j ort
  Olle Hansen ibid j Dr
  Knúd Halffúorsen   j ort
Petwiig   Roland     j Dr
Sandsúnd   Tord     j ort
  Olle Súndmóring   j Dr
  Steffen   ibid j Dr
Skúlbroe   Jacob     j ort
Ballestad   Erich     j Dr
Greenen   Mogens     j Dr
Kÿchlingdal   Mogens     j Dr
  Johanis   ibid j Dr
Reene   Jacob     j Dr
Ballestad   Peder A.   j Dr
  Joen Olsen ibid j Dr
Hoúge   Peder P:   j Dr
Scharsóen   Nielß     j Dr
  Helle   ibid j ort
Jerstad   Sóffren     j Dr
Súinóen   Hans     j Dr
Hoel   Laúridtz     j ort
Hoelsdal   Bendigt     j Dr
Petwig   Rasmús     j Dr
Herteg   Olle     j ort
Brandtzholm   Nielß     j Dr
Sandsúnd   Effúert     j ort 59
Senneßúig   Anders     j Dr
  Olle Flótmand   j ort
Stambsúnd   Sóffren P:   j Dr
  Peder A: ibid j ort
  Joen   ibid j ort
Baldstadóe   Peder A:   j Dr
Hage   Peder Pedersen   j Dr
Wold   Rasmús     j ort
Whre   Olle Danielß   j Dr
  Laúridtz Antoneß   j ort
Búneß   Claús     j ort
Bache   Hans     j ort
Appeneß   Erich     j Dr
  Mogens   ibid j ort
Móchelúig   Anders find     j ort
Júdstad   Hendrich     j Dr
Hoúge   Hein?     j ort
Tieniste drenge fúldwoxen
    Olle Jonsen Foúged drenge  
  Erich find    
  Súend, och    
  Jochúmb Poffúelß  
Búgsnes   Ollúff   Preste drenge  
  Joen ibid  
Findstad   Anders     j Dr
Húchland   Johan     j Dr
Rambsúig   Peder   Lensmandtz  
Findstad   Eliaß     j Dr
Húchland   Bertill     j Dr
Whre   Hans Oelsen   j Dr
  Olle Effúenß ibid j Dr
Jerstad   Claús     j Dr
    Christoffer Effúertß   j Dr
Halffwoxen
Hoeland   Jens Hansen   j Dr
Scharsóen   Olle Johansen   j Dr
Senneßúig   Nielß     j Dr
Súarholt   Peder     j Dr
  Olle Laßesen ibid j Dr
Jerstad   Peder Hansen   j Dr
    Jens Hanß ibid j Dr
Steene   Johannis     j Dr
Whrre   Fredrich     j Dr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).