Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Buksnes sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Flakstad, där Presten beskriver Buksnes, Hol og Flakstad med Moskenes. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Exempel på s.44 står det i originalet "Gaarde N° 7 Kÿchlingdalen schÿlder fisch j Wog. Opsiddere Michell Oelsen brúger Er - 53 Aar. Sönner Mogens Michelsen 22 Aar. FoesterSön Jens Hansen 15 A". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras barn, foster-, husmands dito, nøyaktig bredvid den som de bor hos. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 90 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
General Mandtall Offúer Búxneß gield, I Loefoedens Proústi paa alt Mandkiön, forfatted in April, Anno 1666 40
Búxneß Prestegield, Búxneß Hoffúedsogn 43
Gaarde Opsidere Sönner Tienistedrenge och foestersöner Knegte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 Præsteboelig Búxneß med dönnevold och Himmelsteen Eng 2 W: Vicepastor Her Claús Mogensen Blix   brúger       Söffren Anderß 30       Peder Oelsen 51
            Joen Hansen 33            
              Jacob Pedrß 17            
              FoesterSön              
              Olle Oelsen 16            
  Ballestadöýen Ligger Vnder Præstegrden                             Joen Schoemagn 43
                          Erich Arensón 51
                          Helle Throelsen 41
                          Söffren Jacobß 31
                          Gabriell Jacobß 33
N° 2 Jerstad 2 W Ollúff Andersen 43 4 Pd       FoestSön         Joen Andersen 51
              Söffren Nielsen 11            
              Peder Hansen 16            
              Loedúig Pederß 25            
              Baltzer Knúdß 13            
Daniell Baltzersen 31 2 pd Johan Danielsen 9 Stephen Pedrß 24       Roelland Pederß 32
        Húúsmands Sön                    
        Peder Roelandsen 5                  
N° 3 Reine j W 2½ pd Anders Joensen 6j j W 16 mk       Foestersön         Hoffúer Siffrß 81
            Johan Johansen 13            
Peder Christensen 29 j W 8 mk Húúsmands Sön               Peder Anfindsen 36
      Jörgen Pederß 4                  
N° 4 Skottneß 3 Wogr j pd Niels Mortensen   brúgr Húúsmands Söner               Olle Ingbretß 51 44
forrige foúget I Sennien     Hans Nielßen 3             Peder Tollefsen 61
        Ingbret Oelsen 12             Niels Iffúersen 31
                          Erich N 40
N° 5 Ballestad j Wog Offúenste:       Húúsmands Söner               Peder Frantzen 58
Niels Morttenß   brúger Peder Súendß 10             Súend Andersen 41
        Hans Súendß 1                  
N° 6 Súinöen   Ligger Vnder Ballestad offtbete Niels Mortensen   brúger Húúsmands Sön   Húúsmands drenge         Hans Pedersen 54
    Peder Andersen 8 Peder Rasmúsen 13       Anders Oelsen 53
          Anders Lartzen 13            
N° 7 Kÿchlingdalen j Wog Michell Oelsen 53 brúger Mogens Michelsen 22 FoesterSön              
              Jens Hansen 15            
N° 8 Grennen j Wog Gregers Iffúerß 43 18 mk Peder Gregersen 15 Húúsmands dreng         Olle Rasmúß 41
        Ollúff Gregersen 8 Rasmús Oelsen 8            
Olle Mogensen 46 18 mk Mogens Oelsen 20                  
N° 9 Nordúetting j Wog Aren Einersen 54 j W Peder Arensen 5             Peder Johanß 30
Knúd Nielsen 41 j W                        
N° 10 Söervætting 2 Púnd Knúd Oelsen 39 j pd Peder Knúdtzen 8                   45
Hendrich Pedersen 46 j pd Peder Hendrichß 11                  
        Johan Hendrichß 10                  
        Anders Hendrichß 3                  
        Húúsmands Sön                    
        Hans Andrß 4             Anders Pedersen 40
N° 11 Horn j Wog Jens Brún 41 brúger Peder Jensen 12 Johan Johansen 18            
        Jens Jensen 5                  
        Johanis Jensen 3                  
N° 12 Súnd 2 Woger Enchen Rachell   brúger Hans Súendsen 7 Mogens Jensen 47       Albret Christoffrß 41
              Olle Hansen 37            
              Foestersónner              
              Nathanael Christenß 16            
              Frands Oelß 10            
              Jacob Poffúelß 11            
N° 13 Hoúge 4 Woger         Hans Oelsen 21             Hendrich Poffúelsen 71
        Jens Oelsen 18 FoestSön         Erich Aßlachsen 61
              Peder Hognesen 6       Hermand Laßen 49
              Olle Joehansen 14       Olle Jensen 46
N° 14 LilEed 2 Púnd Anders Búsch 41 brúger Stiffsönner   FoesterSön              
        Hans Hanß 9 Joen Poffúelßen 12            
        Peder Christensen 6                  
N° 15 StoerEeid 2 Woger Samúell Pedersen 30 j Wog Stiffsön   Foestsón               46
        Mogens Mathisen 6 Rasmús Lartzen 9            
Ligger Ødde     Húúsmands Sönner               Jens Nielsen 5j
        Peder Jensen 6                  
        Niels Jensen 3                  
N° 16 Bolden, med Hittebachen 2 Wogr Foúgden Peder Erlandtzen   brúger       Olle Joensen 21            
        Hendrich Pedrß 21            
        Peder Giettere 25            
  Húúsmands Sön   FoesterSön         Olle Halúorsen 61
  Christoffr Christoffrß 8 Christoffr Christoffrsen 17       Christoffr Hansen 41
N° 20 Læckneß j Wog j pd Enchen Marithe   2 pd                        
Niels Johansen 30 2 pd Tommas Nielsen 7 Effúert Adamsen 47            
        Johanis Nielsen j Er gifft och tien for schÿld              
        Niels Effúertsen 8              
N° 21 Skúldbroe 2 Wogr Olle Joensen 61 j Wog                   Hans Pedersen 34
Laße Joensen 57 j Wog Joen Laßen 19                  
        Olle Lasen 13                  
N° 22 Himmelsteen j Wog Joen Kragsen 39 j Wog Stiffsöne                    
        Johanes Arensen 19                  
        Elias Arenß 8                  
        Peder Joensen 12                  
        Aren Joensen                  
        Hans Joensen j                  
Torber Hellesen 29 j Wog                        
N° 23 Opdöll j Wog 2½ pd Mogens Bertilsen 73 brúger Stiffsönner   FoestSön               47
        Zacharias Pedersen 20 Bertill Jensen 16            
        Olle Pedersen 15                  
N° 24 Hoelland j Wog Jens Pederßen 64 brúger Enche Sön   Olle Erichsen 21            
        Gregers Laúridtzen 27                  
N° 25 Offersöe 4 Púnd Michell Laúridtzen 85 brúger       Michell Hansen 19       Olle Knúdtzen 25
              FoestSön              
              Jens Hansen 13            
N° 26 Farrestad 2 Woger Niels Lartzen 41 j Wog Hans Nielsen 14                  
        Niels Nielsen 3                  
Laúrids Nielsen 29 j Wog                        
N° 27 Wold 2 Wogr Niels Nielsen 64 2 pd       Bertill Claúßen 19            
Peder Laßen 59 j Wog Peder Pederß 7 Gabriell Andrß              
Anders Nielsen 28 j pd                        
N° 28 Offúerúold j Wog Hemming Mortensen 51 j Wog                         48
Gúnder Thorkeldsen 56 j Wog                        
N° 29 QúerrelAaß j Wog Enchen     brúger Olle Pederß 6                  
        Hans Pedrsen 4                  
        Peder Pederß 3                  
        Húúsmands Söner                    
        Mogens Rasmúß 4             Rasmús Mogensen 32
        Hans Rasmúß 2                  
N° 30 Stoer Riße 2 Woger Olle Tordsen 75 j Wog       Mogens Tommesen 51 Jacob Jensen 23      
              FoestSön              
              Johan Johansen 16            
Gabriell Madtzen 59 j Wog       Johannis Nielsen 16            
Hans Oelsen 29 j Wog             Jacob Tommesen 24      
N° 31 Lille Riße j W Hans Andersen 61 j Wog Anders Hansen 18                  
Peder Andersen 36 j Wog Olle Pedersen 9                  
        Albret Pederß 6                  
        Stiffsön                    
        Peder Zachariaßen 17                  
N° 32 Himmelbiörn Engslet j pd Brúgis af Nest offúer bemelte Trende Mend                        
                       
N° 33 Böe 2 Woger Johan Jensen 31 j Wog                         49
Effúind Rasmúsen 41 j Wog Rasmús Effúindsen 8                  
        Stiffsön                    
        Hendrich Christensen 10                  
N° 34 Reppe 3 Woger Gregers Danielsen 51 1½ Wog Stiffsön   Foestersön              
      Aren Poffúelßen 8 Lartz Lartzen 16            
Daniell Gregersen 29 1½ W: Poffúell Danielß 5                  
        Stiffsönner                    
        Peder Andersen 16                  
        Anders Anderß 7                  
N° 35 Flæßen 2 púnd Jens Axelßen 69 brúger                        
N° 36 Hockland 4½ Woger Zacharias Jacobsen 56 2 Wogr Niels Zachariß 11 Willúmb Oelsen 41 Johanis Joensen 25      
        Peder Zachariß 7                  
        Jacob Zachariß 5                  
Niels Jacobsen 49 j W 18 mk Anders Nielß 9 Jochúm Poffúelsen 15            
      Niels Nielsen                  
Tosten Johansen 37 j Wog Johan Tostensen                  
        Stiffsön                    
        Michell Gregersen 5                  
Poffúell Ollúfsen 50 18 mk Niels Poffúelsen 14                  
        Erland Poffúelsen 6                  
N° 37 Woÿe 2 W j pd Jacob Pedersen 50 4 pd 18 mk Peder Jacobß 30       Tord Hansen 31       50
        Johanis Jacobß 16       (namnet overstruket)      
        Hans Jacobß 15                  
        Hans Jacobß 9                  
Söffren Hansen 61 j pd Hans Söffrensen 16 FoestSön              
        Rasmús Söffrensen 12 Lartz Pederßen 11            
Niels Christensen 38 j pd                        
Jens Oelsen 30 18 mk                   Niels Oelsen 25
N° 38 Wick 3 Woger Iffúer Iffúersen 50 j Wog       FoestSön         Niels Oelsen 31
              Niels Danielsen 31            
Elling Ellingsen 54 j Wog Hans Elingsen 22             Claús Iffúersen 49
Hans Zacharisen 22 j Wog                        
N° 39 Wtterkleff 2 Wogr Jacob Nielsen 54 2 pd Niels Jacobsen 13 Johan Tronß 21            
Steffen Pedersen 6j 2 pd       FoesterSön              
              Poffúell Mogensen 11            
Hans Christensen 61 j pd       FoestSön              
              Peder Willúmbsen 15            
Peder Hansen 28 j pd       FoestSön              
              Tosten Jacobsen 6            

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).