Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Borge og Valberg 1768

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 25. Kolumn 6 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna finns komplett bara på första sidan. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 96% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Det fulde Antal af Personer fra 12 aar og derover".
Kolumn 4 Texten är "Antall af de Personer, som findes paa de Gaarde, der beboes af dem som ere úden for bonde standen, og Extra-Skatten for Sig, hustroer, Bórn og tieneste-folk tilsvare". Namn finns i kolumnen på gård 95 og 109.
 
Kolumn 1 2 Kolumn 3 Kolumn 5 6
Mantall over Almúen i Borge og Walberg - Fierdinger údi Westeraalens Provstie efter Kongelig Allernaadigste forordninger om Extra= Skatten forfattet af Jonas Sideniús. Borge, d: 1 Júnü 1768.
I Borge og Walberg - Fierdinger er ingen Tieneste Karl hos Bónderfolk eller Deres Bórn, som nÿder i aarlig Lón 10 rdCr i Penger eller Pengers værd. I Borge Præstegield findes intet samlet eller betÿdeligt Proprietair = Jordegods; Eÿ heller nogen Person eller Enke, der have Rang. Bóndernes Tilstand i Borge og Walberg - Sogn angaaende, da er mig úmúeligt nóÿe og bevislig at kiende den saadan som den múelig kúnde være hos en hver i sær. Efter únderskrevne Údgransknings mænds Angivelse og forsikring er Almúen i dette Præstegield ganske fattige, og de veed ingen bemidlet at angive deriblant; saa som den bevislige formúe De Alle, bestaaer derúdi: At De, saa lenge De har hielsen, fortiener dagligen til livs Ophold det nódvendige af fiskerier og Jordbrúg, den eenesom den Andre, og deraf maar De Alle forhverve, havd Skat, ordinair eller Extraordinair, De har at ÿde. Af denne Aarsag er Jeg nódsaget at anfóre alle Bónderne, som nærer Sig, og har hielsen, únder een Classe. Men de bónder, som ere bestandige Sÿge og Sengeliggende, samt derhos fattige, maar Jeg sette blant de Armes Tal.
Hvad húúsmænd her i Præstegieldet angaaer; da ere her ingen egentlig saa kaldet húúsmand eller Strandsiddere; men kúnst Inderster, der úden at have selv húús eller leÿlighed, opholder sig i Bondens húús; Og deßße Inderster bestaar af forarmede forældede Bónder, hvilke for Armod og Svaghed samt Alderdom har qvitteret deres forrige Gaarder og Jorder, og nú ere i en tiggeragtig Stand; hvorfor jeg og har maattet anfore Dem iblant de Arme.
Gaardenes N: og Matriculs Númer   Antal af Bónderne samt deres hústrú Antallet af Bóndernes Bórn og Tienestefolk, som hver haver i Penge eller Penges værd mindre end 10 rdr aarlig Lón over alt, saa vel som og de fattiges Antall.
Walbergs Fierding 1
N° 58 Strøm 4 Leylending Anders Hansen og hústroe I húset Anna Ediasdr en gamel skróbelig Enke
              Inderste Johan Rasmúsen og hustroe gamle fattige folk
N° 59 Biskopsjorden 4 Leyl: Christopher Hansen og hústroe Bórn: Karen Christophersdr  
                Per Christophersen  
    5 Leyl: Per Rasmús: og hústr Bórn: Rasmús Persen  
                Christopher Persen  
                Maria Persdr  
N° 60 Øver Kongsjorden 2 Leyl: Jonas Rasmusen og hústr        
  4 Leyl: Sivert Hansen og hstr húsmand Hans Sivertsen og hustr, gamle affældige
              Deres Són Lars Hansen  
    3 Leyl. Peder Eriksen og hustr I huset hans Svigermoder Maren Hansdr en gammel betler
61 Neder Kongsjorden 3 Leÿl. Lasse Andersens Enke Bórn: Anna Lassesdr  
              Anders Lassesen  
    4 Leyl. Niels Persen og hstr Börn: Kiersten Hegelund  
                Perelle Nielsdr  
    2 Leyl: Corneliús Corneli+usen og hústr        
N° 62 Kartfiorden 6 Leÿl. Johan Jórgens: og hústr Bórn: Rúbert Johans:  
                Jórgen Johans:  
                Hans Johanß:  
                Karen Johannesdr  
      Leyl. Ole Mikelsen og hústr Dattr Synew Olsdatter  
N° 63 Skaakelwigen 2 Leyl. Christen Jacobsen og hústr        
    4 Húsmand Jacob Carls: og hustr Datter: Kirsten Jacobsdr  
              tienestdreng Christopher Hansen  
    4 Leyl. Ole Hansen og hústr: Bórn: Frantz Olsen  
                Anna Martha Olsdr  
64 Honne 5 Leyl. Jórgen Thomes: og hústr: Bórn: Anne Jórgensdr  
                Lisbet Jórgensdr  
                Hans Jórgensen  
    3 Leyl. Ole Rasmúsen og hustr: Steddatter: Ingebor Arentsdr  
    3 Leyl. Iwer Jörgensen og hstr: tienstqvinde Anna Andersdr  
    3 Leyl. Bernt Axels: og hstr Bórn: Marith Berntsdr  
65 Vigjorden 5 Leyl. Hans Anders og hústr Bórn: Anders Hanß:  
                Kirsten Hansdr  
              I húset hans moder Kirsten Olsdr en gamel fattig qvinde
    2 Leyl: Ole Jansen og hústrúe        
66 Kÿndalen 3 Leyl. Jacob Jansen og hstr Dattr Anna Sophia Jacobsdr  
    2 Leÿl: Joseph Johansen og hstr:        
    3 Leÿl: Rasmús Nielsen og hstr: tienestDreng Rasmús Ellingsen  
N° 67 Malnes 3 Leyl: Mons Nielsen og hstr: fosterdreng: Peder Berntsen   2
    3 Leyl: Carolus Nielsen og hstr Dattr Ingebor Carolusdr  
    3 Leyl. Christian Andreasen og hstr Stefson Christen Nielsen  
N° 68 Moland 4 Leyl: Simeon Jacobsen og hstr: Dreng Christen Anders:  
      I huset Selvfosterkarl Daniel Nielsen          
    3 Leylending: Giert Knutsen og hstrúe Pige Giertrúd Persdr  
69 Smúrten 3 Leyl. Frantz Frantsen og hstr: Pige Margrete Eriksdr  
    2 Leyl. Hans Svendsen og hstr        
70 Bakken 2 Leyl. Peder Haagensen og hstr        
    2 Leyl. Niels Nielsen og hstr        
N° 71 Sælnes 5 Leyl: Friderik Melkers: og hstr I húset hans fader Melker Christensen gamel arm mand
              fosterdattr Susanna Olsdr  
              Pige: Magnel Melkersdr  
N° 72 Bagjorden 5 Leyl Bernt Berntsen og hstr Bórn: Bernt Bernts:  
                Anna Sophia Berntsdr  
                Marith Berntsdr  
N° 73 Øver Dal 3 Leyl: Hans Sórensen og hstroe Dreng Erik Sórensen  
    4 Leyl. Carl Jacobsen og hstr: dreng Iwer Hansen  
              I huset hans Svigerfader Sóren Hansen en gamel affældig mand
74 Ner Dal 3 Leyl. Uldrik Olsen Rist og hústr Pige Chatrina Andersdr  
75 Houen 2 Leÿl: Henrik Christiansen og hústr        
      Leyl: Jens Andersens og hstr I húset Marith Arentsdr en gamel úsel qvinde
N° 76 Walberg 8 Leyl. Jegte Skipper Johan Sørensen og hústrúe Stifsón: Arent Olsen Rist  
            tienere: Hans Asbiornsen  
                Ole Lÿdiksen  
                Karen Jórgensdr  
                Lisbeth Nielsdr  
                Marith Berntsdr  
Borge = Fierding
N° 77 Ostad 3 Leylending Niels Persen og hústrúe Pige: Lovisa Mikelsdr  
    3 Leyl: Niels Nielsen og hstr Pige: Karen Hansdr  
              I huset Giertrúd Rasmusdr en betler
    6 Leyl: Mons Anders: og hústroe Stedborn: Christen Greýsen  
                Jens Greÿsen  
                Anna Margreta Greÿsdr  
                Marith Greÿsdatter  
78 Nÿkmarken 4 Leyl: Maren Olsdr Enke Born: Hans Niels:  
                Jens Nielsen  
                Anneken Nielsdr  
    4 Leyl: Gregers Hansen Enkemand tienere Anders Niels:  
                Arent Biórnsdr  
                Marith Olsdr  
      Leÿl: Anders Hansen og hstr bórn: Anders Andersen  
                Maren Andersdr  
                Beret Andersdr  
      I húset Són Selvfosterkarl Hans Andersen          
      Leyl. Peder Hansen og hstr Pige: Beret Persdr  
              I húset Anne Nielsdr gamel usel tiggere
      Leyl. Rasmús Gregersen Enkemand Born: Johan Rasmúß  
                Aleth Rasmúsdr  
                Marith Rasmúsdr  
80 Øver Liland 5 Leylending Johan Olsen og hustroe Dattr Maren Johannesdr   3
              tienere: Anders Nielsen  
                Agatha Nielsdr  
    3 Leyl: Christopher Nielsen   Pige: Lisbeth Nielsdr  
81 Holdal 7 Leyl. Rasmús Persen og hustr Bórn: Per Rasmusen  
                Hans Rasmús:  
                Jens Rasmús:  
                Anders Rasmús:  
                Kiersten Rasmúsdr  
    3 Leyl. Anne Olsdr Enke Bórn: Hans Nielsen  
                Niels Nielsen  
    2 Leyl. Ole Nielsen og hústr        
82 Eltoft 5 Leyl: Hartwig Christians og hustr Pige Anna Johannesdr  
              I huset er hans Hansen en gamel arm króbling
              Són Hans Hartwigsen  
    2 Leyl. Peder Hansen og hústr        
83 Klepstad 5 Leyl. Per Monsen og hústr Bórn: Hans Persen  
                Mallena Persdr  
                Anneken Persdr Sengeliggende og Contract
    3 Leyl. Jens Nielsen og hústrúe I húset hans moder Anna Mikelsdr en gl. arm vanfór Enke
84 Sortland 7 Leyl. Povel Christophersen og hústr bórn: Friderik Povelsen  
                Mallena Polsdr  
                Bereth Polsdr  
              Stedsón Christopher Olsen  
              I húset Marith Hansdr almißße lem, 90 aar gamel
85 Tangstad 3 Leyl. Niels Hansen og hústrúe Són Hans Nielsen  
      Leyl: Per Christophersen og hústrúe Pige: Bol Hartwigsdr  
    3         Leyl. Marith Jonsdr en fattig Enke døde ßist in majo
              Bórn: Ole Niels:  
                Beret Nielsdr  
              Dreng: Per Niels:  
86 Unstad 3 Leÿl. Johannes Erlansen og hústr Dattr Aleth Johannesdr  
    4 Leÿl. Ole Albertsen og hustrúe Born: Aaron Olsen  
                Per Ols:  
    6 Leyl. Jochum Ediasen og hústr Bórn: Edias Jochúms  
                Melker Jochúms  
                Hans Jochúms:  
                Nelle Jochumsdr  
    5 Leyl. Giert Albertsen og hústr Dötter: Marith Giertsdr  
                Bereth Giertsdr  
              Dreng: Swend Swendsen  
    4         Leÿl. Jacob Jensen en elendig Syg og saar mand, fattig, kand ey nære Sig, og hústrue
              Són Jens Jacobsen  
              fosterpige: Anna Andersdr  
    4 Leyl. Niels Jacobsen og hústrúe Bórn: Jens Nielsen  
                Doret Nielsdr  
    4 Leyl. Matthias Olsen og hústr Pige: Martha Olsdr  
              I huset Niels Arens: en gamel arm mand
    3 Leyl. Albert Persen og hústrúe Pige Beata Olsdr  
    5 Leyl. Ole Persen og hústr: Bórn: Marith Olsdr  
                Beret Olsdr  
                Peder Olsen  
    2 Leyl. Mons Olsen og hústr        
87 Substad 7 Leyl. Povel Monsen og hústr Stedsónner: Hans Christophers:  
                Ole Christophrs:  
              Pige: Sara Frideriksdr  
                Karen Nielsdr  
              I húset Fridrik Mortens: en gl. affældig fattig
    5 Leyl. Povel Erlansen og hústrúe Sön Ole Povelsen  
              StedDóttre: Beret Maria Olsdr  
                Martha Olsdr  
    3 Leyl. Jacob Jacobsen og hustr tienstpige: Anna Persdr  
    2         Leÿl. Karen Persdr en ganske forarmet úsel Enke, lider mangel og Súlt
              Pige: Riborg Persdr  
88 Bóstad 4 Leyl. Johanes Persen og hústr: Dattr: Pernelle Johannesdr  
              tienstdreng Mikel Olsen  
    5 Leÿl: Christopher Jansen og hústr Dreng: Christophr Persen  
              Pige: Mallena Ediasdr  
              I húset Marithe Johannesdatter en gl. Betler
    3 Leÿl. Jens Persen og hústr I húset Beret Samsonsdr en fattig qvinde
    5 Leÿl: Swend Thronsen og hústrúe I húset Per Persen og hústroe, begge over 90 aar, syge og meget fattige
              Saa og i húset Maren Kirstina Mikelsdr fattig Enke
89 Rystad 5 Leylending: Christophr Arensen og hústr: Bórn Ewen Christophrs:   4
                Jens Christophers  
              Pige: Magnel Knutsdr  
      Leyl: Lensmand Carl Eliasen og hustr Pige: Kirsten Samsonsdr  
            Dreng: Jens Niels:  
              I húset: hans moder Anna Ellingsdr en gamel arm Enke
90 Hanberget 6 Leyl. Erland Nielsen og hústr Bórn: Martha Erlandsdr  
                Christopher Erlansen  
              Pige: Elen Nielsdr  
              Dreng: Niels Rasmusen  
    3 Leyl. Hans Rasmusen og hustr. tienestpige. Bereth Monsdr  
91 Wendalsjorden 6 Leyl. Otte Ottesen og hstr StedDattr Bryndel Biórnsdr  
              tienstPige: Ólegaard Jonasdatter  
              Inderste Kirstina Eriksdr en gamel Betler
              Són Per Ottesen  
    5 Leyl: Sivert Knutsen og hústr Stifdóttre: Maren Larsdr  
                Marith Larsdr  
                Anna Larsdr  
92 Lie 4 Leyl. Johannes Jensen og hustr tienestqvinde Lúcia Nielsdr  
              Pige: Maren Andersdatter  
    3 Leyl. Amúnd Olsen og hustr Són Niels Amúndsen  
93 Hagwogen 2 Leyl. Jonas Persen og hústr        
    2 Leyl. Christopher Nielsen og hústr:        
94 Stróm 8 Leyl. Baard Olsen og hústr tienestfolk: Hans Larsen  
                Hans Andersen  
                Bereth Andersdr  
                Anna Dorthea Knútsdr  
                Doret Súsanna Jonasdr  
              I húset er: Bereth Larsdr en arm Enke
    2 Leyl. Jonas Persen og hústr        
95 Eggom 4 Leÿl. Peder Ediasen og hústrúe Són Johannes Edias:  
              Inderste Nelle Nielsdr en fattig qvinde
    2 Leyl. Niels Persen og hústr        
    6 Leyl. Michel Christophersen og hústrúe Pige Beret Andersdr  
              I húset hans moder Sophia Mikelsdr en gamel svag Enke
              Inderste Anders Hansen og hústrúe
    3 Leyl. Anders Jensen og hustr tienstpige: Doreth Andersdr  
    5 Leyl. Hans Niels: og hústr Inderste hans moder Helena Larsdr en fattig qvinde
              Pige: Doreth Ingebriktsdr  
              I húset Anders Jonsen en gamel fattig Enkemand
    3         Leÿl. Ole Ottesen af Sygdom stedse Sengeliggende, og derfor eÿ kand nære Sig; og hústroe
              Pige Anna Mikelsdr  
    7         Leylending Ole Erlansen og hústrúe, begge meget Syge Sengeliggende, og derfor forarmede
              Bórn: Christopher Olsen  
                Mallena Olsdr  
                Niels Olsen  
              Inderste: Mikel Olsen og hústrúe
              (Följande 3 namn från Eggom är anteckande i kolumn 4) 5
                Chatrina Grönbech en kremer Pige, driver Bonde handel
              hendes Pige Beret Ingebriktsdatter  
              hos hende Logerer Didrich Christian Schiólager en Procúrator
96 Vagle 4 Leyl. Hans Nielsen og hustrúe Bórn Johannes Hansen  
                Maren Hansdr  
    3 Leyl. Kiersten Andersdr Enke Börn: Anders Anders:  
                Sara Andersdr  
    4 Leyl. Jens Hansen og hústrúe I húset Inderste Jacob Pers: og hústrúe
    2 Leyl. Mikel Zachariasen og hústrúe        
97 Hoúkland 3 Leyl. Hans Olsen og hústr Dreng: Christopher Olsen  
    2 Leyl. Ole Christophers og hústrúe        
98 Sande   Leyl: Christopher Mikelsen og hus Bórn: Anna Sophia Christophersdr  
                Else Christophersdr  
              tienestdreng Niels Olsen  
      Leyl. Niels Hansen og hústr Pige Lisbet Jensdatter  
      Leyl. Christen Nielsen Riber og hústr Datter Else Catrina Christensdr  
              tienestqvinde Ingebor Hansdr  
              Dreng: Niels Jacobsen  
              I húset Albert Crantz en elendig Betlere
99 Rækedal 2 Leyl. Hans Olsen og hústr        
    3 Leyl. Jacob Olsen og hústr Són Ole Jacobsen  
    4 Leyl. Peder Nielsen og hustr: Dattr: Anneken Dorothea Pedersdr  
              Pige: Berethe Nielsdr  
100 Walle 4 Leyl. Baltser Asbiórnsen og qde Dattr: margrete Baltsersdr  
              I húset Karen Asbiörnsdr en betler
    2 Leyl. Haldor Johansen og hústr        
101 Yttre Smewigen 3 Leyl. Johannes Olsen Enkemand Stifdatter Bereth Olsdr  
            fosterDreng Niels Christophersen  
  2 Leyl. Hans Olsen og hústr        
      Leyl. Hans Christophersen og hústr        
      Leyl. Johannes Jonsen og hustrúe        
102 Knudstad 4 Leÿl. Peder Nielsen og hústr Pige: Anna Eliasdr  
              Dreng: Anders Nielsen  
    3 Leyl. Abraham Rasmúsen og hústroe tienestpige. Beret Nielsdr  
    3 Leyl. Christen Melkersen og hústr Són Christen    
103 Alvestad 5 Leÿl. Ole Persen og hustrúe Sónner Ole Ols:  
                Niels Olsen  
              Pige: Martha Jacobsdr  
    2 Leÿl. Ole Hansen og hústr        
    3 Leÿl. Niels Christensen og hústr Dreng: Ole Persen  
      Leyl. Morten Olsen Enkemand Dattr: Anna Mortensdr  
              Inderste Christopher Mikelsen gamle úsle folk
    5 Leylending Andreas Christensen og hústr húsmand Jon Erlansen hvis hústrúe er elendig Syg og Sengeliggende 6
              Pige Sara Andersdr  
104 Lÿngedal 7 Leyl. Christopher Jensen og hústroe Bórn: Giertrud Christophrsdr  
                Jens Kristophrs  
                Peter Kristophersen  
              Inderste Edias Henriksen Enkemand
              Datr Berret Ediasdr  
105 Risjorden 3 Leyl. Gabriel Gúldbransen og hústrúe Inderste: Beret Eriksdr almißße lem
106 Øver Skierpen 4 Leyl. Povel Hansen og hústrúe Són Biórn Povelsen  
              I húset Agnete Andersdr en betler
107 Biórnsand 2 Leyl. Abraham Hansen og hustrúe        
108 Merwold 6 Leyl. Jens Nielsen   Jens Nielsens hústue Merwold, er elendig Sengeliggende af Sygdom og alderdom
             
              tienstfolk: Edias Persen  
                Doret Mikelsdr  
                Karen Olsdr  
                Mons Andersen  
      Leyl. Peder Jensen og hústrue tienestfolk: Per Olsen  
                Maren Persdr  
              I húset er: Maren Olsdr en blind Pige
109 Borge           (Följande 9 namn från Borge är anteckande i kolumn 4)
                Jonas Sideniús Præst til Borge menighed, og hústrúe
              tienstfolk: Anders Hans:  
                Kristophr Hans:  
                Ingebor Anna Marcúsdr  
                Elen Andersdr  
                Johanna Didriksdr  
                Anna Mallena Biórnsdr  
                Mallena Andersdr  
                Martha Didriksdr  
110 Borgewær 6 Leyl. Ole Matthiesen og hústrúe Dattr: Margrete Olsdr  
              Drengr: Johannes Ediasen  
                Anders Olsen  
              Pige: Christence Povelsdr  
    6 Leyl: Christopher Hansen og hústrúe Bórn: Kristopher Kristphrs:  
                Per Kristphrs:  
                Gaala Kristphrsdr  
              Pige: Martha Jacobsdr  
111 Ramberg 7 Leyl. Claús Andersen og hústrúe Stifbórn Jon Jacobs:  
                Per Jakobs:  
                Bereth Jakobsdatter  
                Margrete Jacobsdr  
              Pige: Anna Lisbet Mattisdatter  
    2 Leÿl. Thomas Andersen og hústr: boende paa Ródnings Pladsen Torwdalen kaldet, únder Ramberg liggende
112 Nedre Skierpen 4 Leÿl. Johannes Johannesen den Ældre og hústr: Bórn: Kristopher Norman Johannesen  
              Anna Katrina Johannesdr  
  2 Leyl. Johannes Johannesen den ÿngre, og hústr:        
    2 Leÿl. Anders Johannesen og hústrúe        
    4 Leÿl. Christopher Persen og hústr: tienstPige Lisbet Jonsdr  
              Datter Kirsten Kristphrsdr  
113 Kragtoft med Hofden 8 Leyl. Jacob Andersen og hústrúe Bórn: Anders Jacobs:   7
              Ole Jacobsen  
                Niels Jacobs:  
              Pigr: Beret Persdr  
                Karen Didriksdr  
                Sara Nielsdr  
114 Yttre Borgfiorden 4 Leyl. Kristopher Hansen og hstr Stedsón: Hartwig Matthiesen  
            Dattr: Karen Kristphrsdr  
  2 Leyl. Berthel Jacobsen og hstr        
115 Indre Borgfiorden 6 Leÿl. Klokker Friderik Lange og hústr tienstpiger: Nelle Andersdr  
              Sirid Christphrsdr  
                Jacob Mikels:  
                Hans Kristensen  
    3 Leyl. Mikel Larsen og hústr Stifdatter: Anna Larsdr  
116 Nessje 4 Leyl. Johannes Hansen og hustrue Stifson Jons Edias:  
              Inderste Karen Magnúsdr Enke
    2 Leyl. Povel Andersen og hustr        
    2 Leyl. Jon Danielsen og hstr        
117 Gielwold 5 Leÿl. Niels Hansen og hústr Bórn: Aleth Nielsdr  
                Walborg Nielsdr  
              Dreng Ole Nielsen  
    5 Leyl. Jacob Jonsen og hústr Pige: Sara Hansdr  
              Inderste Johan Anders: og hústr
118 Qvalnes 3 Leyl. Hans Pers: og hustr I húset sin fadr Per Kristophrs: gamel arm mand
    5 Leyl. Niels Nielsen og hustr Bórn: Herman Nielsen  
                Niels Nielsen  
              I húset Christopher Niels: en betler
      Leyl: Matthias Christens: og hústr tienere: Kristen Hansen  
                Maren Magnúsdr  
      Leyl. Esajas Olsen og hústr húsmand Per Olsen og hústr:
              Pige: Johanna Andersdr  
119 Limstranden 3 Leyl. Niels Niels: og hústr I huset Per Hansen den Ældre Enkemand, gl. affældig mand
    5 Leyl. Johan Andersen og hustr: Pige: Marith Nielsdr  
              Inderste Ole Torstens og hústr:
    3 Leyl. David Olesen og hstr I húset Elen Larsdr en tigger
    4 Leyl. Per Hans: den yngre og hústr Són Hans Persen  
              Stifsón Niels Nielsen  
    3 Leyl. Esajas Olsen og hústr Datr Anna Lisbet Esajasdr  
120 Indre= Smevigen 2 Leÿl. Jens Lorensen og hústr:        
  5 Leÿl. Jacob Andersen og hústr tienere: Anders Mikels:  
                Ole Persen  
                Karen Mikelsdr  
121 Steiro 8 Leÿl. Mikel Kristophers og hstr: bórn Stifsón Elisæús   svag
                Christopher Mikels:  
                Karen Miklsdr  
              tstdreng Ole Kolbentsen  
                Kristopher Olsen og hstr:, I húset hans gamle fattige forældre
    5 Leÿl. Hans Jacobsen og hústrúe Datr Johanna Hansdr  
              tienstPige Kristence Nielsdr  
                Anna Nielsdr  
    2 Leyl. Corneliús Kristensen Enkemand Pige: Mallena Hansdr  
    3 Leyl. Christen Jacobs: og hústr tienstpige Mille Madsdr  
122 Elstad 4 Leÿl. Johan Nielsen og hústr tienre Niels Eriks:  
                Elen Eriksdr  
    2 Leÿl: Ole Johansen og hstr        
      Leyl. Hans Olsen         Hans Olsens hustrue er Svag og úsúnd
              Stifbórn Melker Hans:  
                Karen Hansdr  
123 Lówdalen 5 Leyl. Hans Nielsen og hústr: bórn: Niels Hansen  
                Aleth Hansdr  
              tienstpige Lisbet Olsdr  
    3 Leyl. Jon Olsen og hustr fosterpige Anna Mikelsdr  
124 Sletengen 5 Leyl: Niels Christophersen og hústr Son Niels Nilsen   8
              I húset Giórre Christensdr og
                Kirsten Halvorsdr begge betlere
    3 Leyl. Hans Olsen og hstr I huset hans moder Maren Hansdr et Almißße Lem
125 Höÿnes 5 Leÿl. Ole Gudmúnsen og hústr tienstpige Marith Nielsdr  
              Inderste Per Nielsen og hústr:
    5 Leyl. Hans Simonsen og hústrúe Bórn Kristopher Hansen  
                Simon Hans  
              Stifson Jens Christophersen  
    4 Leÿl. Hans Nielsen og hústr: Inderste Jon Kristophrs. og hústr
      Leyl. Anders Nielsen og hústrúe tienstqvinde Anna Jonsdr  
              I huset Ingebor Andersdr og
                Kirsten Eriksdr begge Almißße Lemer
126 Garnes 2 Leyl: Johan Sórnesen og hústr        
    2 Leyl. Ole Olsen og hustr:        
    3 Leyl: Gregers Rasmúsen og hústr tienstpige Anna Pedersdr  
127 Bøe 5 Leÿl. Peder Andersen og hústr Bórn Anders Persen  
                Niels Pers:  
              Pige: Anna Christphrsdr  
    2 Leyl. Anders Hansen og hustr        
128 Evjen 5 Leyl. Mons Andersen og hustrúe       hun døde nú ßist in majo
              Bórn: Niels Monsen  
                Peder Monsen  
              Piger Marith Olsdr  
                Doreth Povelsdr  
    6 Leyl. Christopher Olsen og hústr Brn: Ole Christophers:  
                Jacob Christphrs:  
                Sara Kristophersdr  
                Ingebor Kristophrsdr  
129 Grunstad 4   Ole Olsen og hústrúe Són Mikel Olsen  
              Pige: Bereth Nielsdr  
Dette ovenskrevne mandtall over Borge og Walberges fierdinger efter beste kúndskab forfattet af  
Jonas Sideniús  
Præst til Borge og Walberg
Som Údgransknings mænd únderskriver vi, og vedgaaer det samme  
Jens Nielsön Meer Vold Carl Eliasen Rÿstad Jens Hasselberg

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).