Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Ekstraskatten Borge og Valberg 1764

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Den kommer från film NR.204, Bind N° 24. Kolumn 10 innehåller min egen sidnumrering. Texten i rubrikerna på varje sida är lite olika ibland. Texten under "Mænd og hústroe" är nästan alltid skriven på 2 rader med avstavning på olika sätt. ?-tecken efter ett ord visar att jag haft svårigheter med att tolka det. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 68% av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/5 2001.
Kolumn 2 Texten är "Eyernes Nafne". Ett namn finns, se gård 129.
Kolumn 7 Texten är "Odel og Self Eÿeres Bórn fúlde 12 aar". Ett namn finns, se gård 129.
Kolumn 8 Texten är "De contribúerendes fúlde Tal". Siffror finns i början, med sedan mera sporadiskt.
 
Kolumn 1 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 8 Kolumn 9 10
Mandtal Over Almúen i Borge og Walberg Fierdinger údi Westeraalens Provstie, som efter den Hóÿ Kongelig Allernaadigste Forordning af den 23 Septbr 1762, og den senere af 7de Febr 1764 med dens forandring er forfattet, til Extra Skattens Ydelse, og indrettet til den 24de Júnü 1764.
Gaardenes Navne og Matricul Númer Mænd og hústroe, samt húsmænd og Inderster med deres hústroer Tienestfolk af begge kión Leÿlendings og húsmænds Bórn over 12 og únder 16 aar Leylending og húsmænds bórn fúlde 16 aar   De fattige, som eÿ kand betale Skat
Walbergs Fierding 1
58 Strømme Leylending                              
    Anne Ediasdatter Enke                   1      
    húsmand                              
    Anders Hansen og hústr                   2      
59 Biscopsjorden Leylending                 Bórn            
    Christopher Hansen og hústroe             Karen Christophersdr   -      
                      Maren Christphrsdr          
                      Peder Christphrsen          
    Leylendg                              
    Peder Rasmúsen og hustroe       Christopher Perß 13 aar Rasmús Persen   -      
60 Øver= Kongsjorden Leylending:                              
  Jonas Rasmúsen og hústr                   2      
    Leylending                              
    Johannes Jonß og hústr                   2      
    Leylendg:                         hans moder Maren Johannesdr gamel svag og en betler
    Per Eriksen og hústroe                   2
    Leylending                 Són            
    Hans Sivers og hústr.             Lars Hansen over 16 aar 3      
61 Neder Kongsjorden Leÿl:                         Lars Frideriksen, arm og svag, hm ved 90 aar, eÿ i Stand at nære Sig.
  Lars Frederiks: Enkemand                    
    husm:                              
    Lasse Andersen og hústroe       Anders Lassesen 14 aar Anne Lassesdr over 16 aar 3      
    husm.                              
    Johan Rasmúsen og hústroe                   2      
    Leylending           börn                  
    Niels Persen og hústr       Pernille Nielsdr 15 aar Sÿnewe Nielsdr over 16 aar 3      
                Anne Marie Nielsdr 14 aar              
                Kirsten Hegelúnd 12 aar              
62 Kartfiorden Leylending           bórn over 12 aar                
    Johan Jórgenß og hústroe       Karen Johanesdr   Rúbert Johansen over 16 aar        
                Jórgen Johansen                
    Leylending                              
    Ole Mikelsen og hústroe       Sÿnewe Olsdr 14 aar Beata Olsdr over 16 aar        
63 Skaakelwigen Leÿlndg     Tieneste Pige         Bórn over 16 aar          
    Jacob Carlsen og hústroe Anna Jorgensdr         Christen Jacobsen          
                      Kirsten Jacobsdr          
    Leylendig:           bórn over 12 aar                 2
    Ole Hanß: og hústroe       Frantz Olsen                
                Anna Martha Olsdr                
64 Hodne Leylending           Datter over 12 aar                
    Jórgen Thomes og hústroe       Lisbet Jorgensdr   Hans Jorgensen over 16 aar        
    Leylending:                              
    Ole Rasmús: og hustroe Ingebor Arensdr                      
    Leylending                              
    Berent Axelsen og hustroe       Marith Berntsdr 15 aar Berent Berntsen          
    Leylending: #     tienst qvinde                 # Iwer Jorgensen Honne fattig og vanfór, gaar med 2de krókker, saa han ey rettel: kand nære Sig.
    Iwer Jórgenßen og hústroe Anna Andersdr                
                             
65 Wigjorden Leylending                         hans moder Kirsten Olsdr en úsel gamel qvinde
    Hans Anders og hústroe       Kirsten Hansdr   Doreth Hansdr over 16 aar  
    Leylending                              
    Ole Jansen og hústroe                          
66 Kyndalen Leyl:                              
    Jacob Johanß og hustr                          
    Leyl:                         Johan Eriksen Kyndalen, 70 aar, arm og svag
    Joseph Johans og hustr                    
    Leÿl                              
    Rasmús Niels: og hústr:                          
    Leylending                              
    Anders Hansen og hustroe                          
67 Malnes Leylending     Fosterdreng:                      
    Mons Nielsen og hústroe Peder Berentsen er 14 aar                    
    Leylendg                 Stedsón            
    Christian Andreas og hustroe             Christen Nielsen er 19 aar        
    Leyl:                 Datter            
    Carolús Niels og hustroe             Ingebor Carolúsdr over 16 aar        
68 Moland Leyl:     tienst Pige                        
    Simon Jacobsen og hústroe Malena Nielsdatter Múle                    
    Leyl:                              
    Giert Knutsen og hustr                          
    Inderste er     Fosterdreng:                      
    Kirsten Simonsdr Enke Christen Andersen                      
69 Smúrten Leyl.     tienstpige                        
    Frantz Frans og hustr Margrete Eriksdr                      
    Leyl.                              
    Hans Svensen og hústr:                          
70 Bakken Leylending                 Datter             3
    Niels Nielsen og hustr             Elen Nielsdr          
    Leyl.           Pige                  
    Per Haagenß og hustr       Lisbeth Olsdr 14 aar              
71 Sælnæs Leylend:                         I húset Doreth Persdr, en gamel usel tigger, og Melker Christensen og hústroe, begge arme og svage gamle Stakker.
    Friderik Melkers og hústr       Susanna Olsdr 12 aar        
                             
72 Bagjorden Leyl.     tienstkarl:     Bórn                  
    Berent Berntsen og hústroe Corneliús Corneliúsen   Bernt Berntsen 15 aar              
                Anna Sophia Berntsdatter 13 aar              
73 Øver Dal Odels Eÿere   Hans Rasmúsen tienestkarl Dreng fra Bergen                
    Hans Sórensen og hústroe Lisbeth Gúdmúnsdr tienstqvinde Hans Asbiórnsen 15 aar              
    Leÿlending:           Dreng                  
    Carl Jacobsen og hustroe       Erik Sörensen 14 aar       3      
    I húset er Inderste Hans Svigerfader                          
    Sòren Hansen                            
74 Neder Dal Leylending           Stedson     Steddatter:            
    Hans Hansen og hústr       Erik Christophersen 15 aar Karen Christophersdr fuld 16 aar        
75 Houen Leylend:                 Fosterdreng            
    Henrik Christians og hustr             Hans Christensen          
    Leÿl.     tienst qvinde                      
    Jens Andersen og hústroe Marith Arensdr                      
76 Walberg Leylending     tienstfolk:           Stedsónner over 16 aar:          
    Johan Sórensen og hústr Iwer Hansen   Marit Berntsdatter 14 aar Ole Rist          
          Kirsten Samsonsdr         Arent Rist          
          Karen Jörgensdr                      
          Lisbeth Nielsdr                      
Borge = Fierding  
77 Ostad Leÿl:     Lisbeth Jonsdr tienst pige:       Són             4
    Niels Persen og hustroe Ole Olsen tienest karl: Lovise Mikelsdr er 14 aar Niels Nielsen er 30 aar        
    Leylending:     Sön                   I húset hans moder Elen Gregersdr, en gamel tiggere
    Gregers Arensen og hústroe Christen Gregers er 13 aar.              
78 Nykmarken Leÿl #     tienstkarl:           Dattr:       # Niels Hansen Nykmarken, en sengeliggende forarmet mand
    Niels Hansen og hústroe Anders Nielsen         Sara Nielsdr over 16 aar  
    Leÿlending:     tienere:                        
    Gregers Hansen og hústroe Hans Nielsen                      
          Maren Biörnsdr                      
          Marithe Olsdr                      
    Leÿl:     tienstpige:           Bórn fuld 16 aar          
    Anders Hanß: og hústroe Lisbeth Nielsdr   Beret Andersdr 13 aar Hans Andersen          
                      Mons Andersen          
                      Anders Andersen          
                      Maren Andersdr          
    Leÿl.                              
    Per Hansen og hústroe                          
79 Neder Liland Leyl.     tienstpige           Bórn over 16 aar          
    Rasmús Gregersen Enkemand Ingebor Andersdatter   Marith Rasmúsdr 15 aar Gregers Rasmúsen          
                      Johannes Rasmúsen          
                      Alet Rasmúsdr          
80 Øver Liland Leÿl.     Tienest Folk:                      
    Johan Olsen og hústroe Anders Nielsen                      
          Anne Eliasdr                      
    Leyl.                              
    Christopher Nielsen og hustr                          
    Leyl.                         Heming Andersen og hans hústroe begge Betlere, nÿder Sognets Almisse.
    Hans Nielsen og hústroe       Karen Hansdr er 13 aar        
81 Holdal Leyl:           Bórn:     Bórn over 16 aar           5
    Rasmús Pedersen og hústroe       Hans Rasmúsen 15 aar Per Rasmusen          
                Jens Rasmúsen 14 aar Niels Rasmúsen          
                Kirsten Rasmúsdr 12 aar              
    Leÿl: #                 Bórn over 16 aar:     # Niels Hansen Holdal har ligget til Sengs afsindig henved 10 aar
    Niels Hansen og hústroe             Hans Nielsen    
                      Ole Nielsen          
                      Niels Nielsen          
82 Eltoft Leyl.                         Hans Hansen, gamel sengelig gende? faar Almisse af Sognet
    Hartvig Christiansen og hústroe       Anne Johannesdr 15 aar        
    Leyl.     tienestpige                        
    Per Hansen og hústroe Johanna Didriksdatter                      
83 Klepstad Leyl.                 Anna Persdr          
    Peder Monsen og hustroe             Mallena Persdr          
    I húset er:                 Hans Persen          
    Bereth Pedersdr Enke                          
    Leÿl.                         hans moder Anna Mikelsdr, gamel, fattig og meget vanfór.
    Jens Nielsen og hústroe                    
84 Sortland Leÿl:                 Malena Povelsdr          
    Povel Christophersen og hústroe       Christopher Olsen   Frederik Povelsen          
                      Doret Povelsdr          
85 Tangstad Leyl.                 Jens Nielsen          
    Niels Hansen og hustroe       Agatha Nielsdr 14 aar Hans Nielsen          
    Leyl.                              
    Peder Christophersen og hústroe                          
    Leyl.     tienstkarl:     Són                  
    Martha Jonsdatter Enke Peder Nielsen   Ole Nielsen er 12              
86 Unstad Leyl.     tienestpige                   Aleth Hansdr gamel, vanfór og en Betlere
    Johannes Erlans: og hústroe Bereth Nielsdr                
    Leyl.           Són                  
    Ole Albertsen og hustroe       Aaron Olsen 13 aar              
    Leyl.           Bórn                  
    Jochúm Ediasen og hústroe       Edias Jochúmsen 15 aar Nelle Jochumsdr 16 aar        
                Melkior Jochúmsen 13 aar              
                Hans Jochúmsen 12 aar              
    Leÿl.           Són                  
    Jacob Jensen og hustroe       Jens Jacobsen 13 aar              
    Leylending:     tienstPige                   Kiersten Johanesdr, en gamel arm qvinde tigger 6
    Albert Persen og hústroe Pernelle Olsdr                
    Leyl.                 over 16 aar er          
    Ole Pedersen og hústroe       Marethe Olsdr 13 aar Hans Olsen          
                      Peder Olsen          
                      Bereth Olsdr          
    Leyl.     tienstkarl                        
    Niels Jacobsen og hústre Swend Swensen   Jens Nielsen 15 aar Doret Nielsdr          
    Leyl.                         Niels Arensen gamel affældig fattig Inderste, ligget Syg heele vinter.
    Matthias Olsen og hustroe                    
    Leyl.     tienstkarl           over 16 aar ere            
    Giert Albertsen og hústre Mogens Andersen         Karen Giertsdr          
                      Marith Giertsdr          
                      Beret Giertsdr          
    Leyl.     tienestqvinde                      
    Edias Jensen og hústr: Doreth Hansdr                      
87 Substad Leyl.     tienstpiger                        
    Christopher Erlansen og hústr Sara Frideriksdr   Hans Christophersen 15 aar Niels Christophersen          
          Karen Olsdr   Ole Christophers 12 aar              
    Leyl.     tienstPige                        
    Christopher Arensen og hústr Riborg Persdr                      
    húsmand                              
    Anders Jonsen og hústr:                          
    Leyl.     # tienest karl         Beret Maria Olsdr     # tienestkarl Johannes Nielsen dódde dette aar sist i April sistledne. I húset er Bodel Pedersdr gamel, siges at være saa svag, at hun ey kand röre Sig.
    Povel Erlansen og hústroe Joahnnes Nielsen död       Ingebor Olsdr    
                      Marithe Olsdr    
                             
88 Bóstad Leyl.     tienestkarl                   I húset Lisbeth Erlandsdr gamel, nÿder Sognets fattig Pengr
    Johannes Pedersen og hústr: Mikel Olsen   Peternelle Johannesdr 14 aar        
    Leyl.                              
    Marithe Pedersdr Enke                          
    Leÿl:                              
    Jacob Mikelsen og hústr                          
    húsmand           Datter                  
    Knúd Andersen og hústr.       Magnele Knúdsdr 15 aar              
    Leyl.                              
    Swend Thronsen og hústroe                          
    # húsmand                         # húsm: Peder Pedersen og hústroe begge omtrent 90 aar, og tillige fattige
    Peder Peders: og hustr                    
89 Rystad Leylending:                               7
    Christopher Arensen og hústroe       Jens Christophersen 12 aar Ewen Christophersen 17 aar        
    Leyl.                         Anne Erlandsdr en gamel, arm og svag Enke
    Carl Eliasen og hústr:                    
90 Handberget Leyl.     tienestfolk:     Peder Andersen 12 aar: dødde först i April 1764              
    Erland Nielsen og hústroe Jens Pedersen                
          Mallene Edisdr   Martha Erlansdr 14 aar              
    Leyl.                              
    Hans Rasmúsen og hústroe                          
    húsmand                              
    Jonas Jonßen og hústr                          
91 Wendalsjorden Leyl.                 Peder Ottesen     Kirstine Eriksdr, gamel fattig, nÿder Almisse
    Otte Ottesen og hústroe       Brÿndel Biörnsdr 13 aar Anne Mallene Biörnsdatter    
    Leyl.                              
    Sivert Knútsen og hústroe       Anne Larsdr 14 aar Martha Larsdr          
92 Lie Leyl.     tienestfolk                        
    Johannes Jensen og hústroe Johan Didriksen   Maren Andersdr 13 aar         I húset Kirsten Halworsdr gamel og vanfór; nyder almisse
          Brÿndel Olsdr                
    Leyl.                              
    Amúnd Olsen og hústr:                          
93 Hagwogen Leyl.                              
    Jonas Persen og hustr                          
    Leyl.     tenestpige:                        
    Christopher Nielsen Enkemand Lisbeth Ediasdr                      
94 Stróm Leÿl. Lensmand   tienestfolk:                        
    Baard Olsen og hústr: Arent Pedersen                 I húset er Bereth Larsdr, en gamel Enke
          Hans Larsen                      
          Hans Andersen                      
          Berit Andersdr                      
          Anna Dorthea Knútsdr                      
95 Eggom Leylending:                               8
    Ole Ottesen og hústr       Marie Mikelsdr 14 aar              
    Leyl.                 Bórn:            
    Peder Ediasen og hústr:             Niels Pedersen          
                      Johannes Pedersen          
                      Johanna Pedersdr          
    Leyl.     tienestpige                        
    Christopher Pedersen og hustr: Aniken Pedersdr                      
    Leyl.                              
    Mikel Christophersen og hústroe                          
    Leyl.     tienst qvinde                      
    Anders Jensen og hústroe Doreth Andersdr                      
    Leyl.                              
    Ole Olsen og hústr:       Anders Olsen 12 aar              
    Leyl. #                         # Ole Erlansen Eggom vankelmodig og úrorlig i Sindet, og saa svag, at han ey kand nære Sig i det minste.
    Ole Erlansen og hustroe       Christopher Olsen 15 aar Mogens Olsen    
                             
    Leyl.                              
    Hans Nielsen og hústroe                          
    Inderste:           Datter:                  
    Helena Larsdr Enke       Doreth Ingebriktsdr 13 aar              
    Chatrina Grønbek en Kremer Pige                          
    Diderik Skiólager en Skriver Karl                          
96 Wagle Leyl.                 Jens Hansen     I huset Marith Hansdr fattig Enke over 80 aar, nÿder Almisse
    Hans Nielsen og hústroe       Christopher Johansen 14 aar Johannes Hansen   4
    Leyl.           Són             Marithe Gregersdr, gamel fattig nyder Almisse
    Anders Andersen og hústroe       Anders Andersen 15 aar Sara Andersdr over 16 aar  
    Leyl.                              
    Niels Pedersen og hústroe                     I húset gamel arm Enke Chatrina Rasmusdr
97 Houkland Leyl.     tienstdreng                        
    Hans Ols: og hústr: Christophr Olsen                      
    Leyl:                              
    Ole Christophrs: og hústr:                          
98 Sande Leyl.     tienstkarl:     Anne Sophia Christphrsdr 15 aar #       # Abelona Christophersdr er Syg, og kand intet hielpe sine forældre
    Christopher Mikelsen og hústroe Niels Olsen   Else Margrete Christphrsdr 12 aar Abelona Christophersdr    
    Leyl:     tienstpige                        
    Niels Hansen og hústroe Lisbeth Jensdr                      
    Leÿl.     tiener:                   I húset Albert Crantz, en gamel úsel mand, som intet giór, og intet fortiener.
    Christen Riber og hústr: Jacob Pedersen         Ole Persen over 16 aar 4
    Inderste                              
    Gunild Nielsdr                     1      
99 Rekdal Leylending:                         I húset hans forældre Ole Jonsen og hústroe, begge ældgamle arme tiggere 9
    Hans Olsen og hustroe                    
    Leyl.                              
    Jacob Ols og hústr                          
    Leyl.                              
    Peder Nielsen og hústroe                          
100 Walle Leyl.     Pige:     Bergens Dræng:           # Karen Asbiórnsdr ganel og vanför nyder almisse
    Balzer Asbiørnsen Enkemand karen Gudmundsdr   Ole Eriksen         2
    Leyl.                              
    Haldor Johansen og hústroe       Elen Eriksdr 14 aar              
    húsmand                              
    Christen Hansen og hústr                          
101 Yttre Smewigen Leyl.           Datter: #             # Bereth Olsdr siges at være hielselós, og sine forældre til Bÿrde
  Johan Olsen og hústroe       Bereth Olsdr          
    Leyl:                              
    Hans Olsen og hustroe                          
    Leyl:                              
    Hans Christophersen og hústroe                          
    húsm: #                         # Christopher Mikelsens hustroe, gamel, svag og meget vanfór
    Christopher Mikels: og hústroe                    
102 Knudstad Leyl.                              
    Peder Nielsen og hustroe       Anders Nielsen 14 aar Christence Nielsdr          
    Leÿl:                              
    Abraham Rasmúsen og hústroe                          
    Leylend:           Bergens Dreng   Són            
    Christen Melkersen og hústroe       Magnús     Melker Christensen          
    Inderste: Jacob Ribers hústroe                     Jacob Riber er elendig Saar, og kand ey nære Sig
    Ingebor Hansdr                     1
103 Alvestad Leyl:     Pige:           Ole Olsen          
    Ole Pedersen og hústroe Marithe Jacobsdr         Niels Olsen          
    Leyl.                              
    Ole Hansen og hústr                          
    Leÿl:                              
    Niels Christensen og hústroe                          
    Inderste:                              
    Knút Willúmsen                     1      
    Leyl.                         # Morten Olsens hustroe Margrete Nielsdatter, ligget til Sengs siden Michaëlis tid var en króbling, dødde först in Majo 1764
    Morten Olsen Enkemand       Anne Mortensdr 12 aar        
    # Morten Olss hústr døde fórst in Majo 1764                    
                             
    Leyl.     tienestpige:                        
    Jon Erlansen og hustroe Sara Andersdr                      
104 Lyngedal Leylending:                 Jens Christophersen           10
    Christopher Jensen og hústroe             Lisbeth Christphersdatter        
    húsmand                              
    Edias Henriksen og hústroe                          
105 Risjorden Leylending:                         Beret Eriksdatter fattig, nyder af fattiges Penger
    Gabriel Guldbransen og hústroe                    
106 Øver= Skierpen Leyl:     tienstpige                   I húset var Marith Pedersdr Syg og arm, dødde fórst in Júlio
  Povel Hansen og hústroe Mallena Olsdatter                
107 Biørnsand Leyl.                              
    Didrik Johanß og hústr:                   2      
    Leylending:     tiener:                        
    Abraham Hanß: og hústr Giertrúd Rasmúsdr               3      
108 Merwold Leyl.     tiener:                        
    Jens Nielsen og hústroe Edias Persen                      
          Hans Nielsen                      
          Anna Lisbeth Olsdr                      
          Doreth Christophersdr                      
          Beret Martha Polsdr                      
    Leyl:     tienere:                        
    Peder Jensen og hústroe Jens Didriksen   Karen Didriksdatter 15 aar              
          Christence Polsdr                      
          Maren Persdr                      
109 Borge Jonas Sidenius   tienere:                        
      Stedets Præst, og hústroe Sivert Hansen   Martha Dideriksdr 12 aar         Elen Rasmúsdr, gamel, ússel og Arm, nyder af Barmhiertighed húßlÿe og ophold
          Anders Hansen                
          Per Olsen                      
          Martha Olsdr                      
          Lisbeth Jonsdr                      
          Christence Nielsdr                      
          Karen Persdr                      
          Mallena Andersdatter                      
110 Borgwær Leyl.     tienestfolk:           Datter:             11
    Ole Mathiesen og hústr: Christopher Jansen         Elsebeth Olsdr          
          Christopher Nielsen                      
          # Sara Nielsdr död sist in Martio                    
    Leyl.     tienstpige           Christopher Christophersen          
    Christopher Hansen Enkemand Anneken Olsdr   Per Christophersen 15 aar Gaala Christophersdr          
                      NB. Hans Christophersen Dødde i April 1762        
                             
111 Ramberg Leyl.     tienere:                        
    Claus Andersen og hústroe Jórgen Jorgensen   Jon Hansen 14 aar              
          Anna Lisbeth Matthiasdatter Beret Jacobsdatter                
    Inderste:           hendes datter                
    Margrete Christophersdr         Sidsel Maria Jonsdr                
    Leÿl:                         I huset er Amúnd Arensen, og hans hústroe begge arme, gamle syge Betlere
    Thomas Andersen og hústroe                    
112 Neder Skierpen Leÿl.   den Ældre             Anna Chatrina Johannesdr     I húset: Anna Hansdr, over 80 aar Sengeliggende, nÿder Sognets fattig Penger
  Johannes Johannesen og hústroe       Christopher Nordman Johannesen Anders Johannesen    
    Leyl.   den Yngre tienstpige                        
    Johannes Johannesen og hústroe Maren Hansdatter                      
    Leyl.                              
    Christopher Persen og hústroe                          
113 Kragtoft med Hofden Leyl.     tienstpiger           Jacob Jacobsen          
  Jacob Andersen og hústroe Beret Persdr   Per Jacobsen 15 aar Anders Jacobsen          
          Anna Lisbet Persdr         Ole Jacobsen          
114 Yttre Borgfiorden Leyl.                         Giørre Christensdr, svag, nÿder fattig= Penger af Sognet
  Christopher Hansen og hústroe       Hartvig Mathisen          
    Leÿl.                         I húset Hans Christophersen som er Blind, og hans hústroe Johanna Johannesdr, som er Gal, begge nyder Sognets Almisse.
    Berthel Jacobsen og hustroe                    
                             
115 Indre borgfiorden Leyl Kloker     Nelle Andersdr   Dreng                   12
  Friderik Lange og hustroe Sirid Christophersdr   Hans Petter Lind 15 aar              
    Leyl     tienestfolk                        
    Mikel Larsen og hústroe Ole Pedersen   Anna Larsdr 13 aar              
          Karen Hansdr                      
116 Nessje Leÿl:           Stedson     Stedsón            
    Johannes Hansen og hústroe       Jon Ediasen 13 aar Johannes Ediasen over 16 aar        
    Leyl.                              
    Paúl Andersen og hústroe                     Maren Olsdr ganske blind
    Mikel Olsen og hústroe             Dorethe Mikelsdatter Datter        
117 Gielwold Leyl.     tienestpige     Datter                  
    Niels Hansen og hústroe Malena Hansdr   Walborg Nielsdr 12 aar         Sara Persdr, en Æld gamel arm og vanfór qvinde
                Ole Nielsen 15 aar        
    Leÿl.                 Sara Hansdatter          
    Johan Andersen og hústroe             Marit Hansdr          
    Leÿl.                              
    Jacob Jonsen og hustroe                          
118 Qvalnes Leyl           Son                  
    Niels Nielsen og hustroe       Herman Nielsen 12 aar              
    Leyl.                         I huset var Lisbet Persdr, gamel arm og vanfor Dødd sist i Martio 1764
    Hans Pedersen og hustroe                    
    húsmand                         Giertrúd Jensdr, Per Christopehrsens hustroe gamel arm og vanfor
    Per Christophersen                     1
    Leyl:     tienestpige                        
    Matthias Christens og hústroe Karen Christophersdr                      
    Leyl:                              
    Peder Olsen og hústroe       Gúren Olsdr 15 aar Esajas Olsen over 16 aar        
119 Limstranden Leyl.     tienstqvinde                        
    Niels Nielsen og hustroe Ingebor Andersdr                      
    húsmand                              
    Per Hansen Enkemand                          
    húsmand:                               13
    Ole Torstensen og hústroe                   2      
    Leyl.                              
    David Olsen og hustroe                          
    Leyl   den ÿngre             Stedson            
    Per Hansen og hústroe             Niels Nielsen 16 aar        
    Leyl.     Pige                        
    Johan Anders og hustroe Maren Nielsdr                      
    Leyl.                              
    Esajas Olsen og hústroe                          
120 Indre Smewigen Leyl.                         I húset hans Svigermoder Ingebor Persdr, Enke, gamel, arm og Svag.
  Jens Lorensen og hústroe                    
    Leyl.     tienestdreng     Ole Persen 15 aar         Anders Olsen og hans hústroe, ere gamle, arme og Sengeliggende
    Jacob Andersen og hústroe Anders Mikelsen   Karen Mikelsdr 14 aar        
121 Steiro Leyl.                              
    Mikel Christophers: og hustroe       Elisæús Mikelsen 15 aar              
    Leyl     tienestpige                   I húset var Juditha Ediasdr, en gamel Enke 8 aar. Dødde in martio 1764
    Hans Jacobsen og hústroe Mille Madsdr                
    Leyl.     tienstqvinde                   (Sikkert mangler /0/ etter 8, -> 80 aar)
    Corneliús Christens og hústr Kirsten Andersdr                      
    húsmand                              
    Christopher Olsen og hústroe                          
122 Elstad Leyl:     tienstpige           Foster Son            
    Johan Nielsen og hustroe Beret Andersdr         Niels Eriksen 18 aar        
    Leyl:                              
    Ole Johansen og hústroe                          
    Leyl.                              
    Hans Olsen   I húset er Elen Larsdr Enke             2 Hans Olsen af Elstad hústroe Margrete Larsdr er saa vanfór, at hún intet kan forrette, og tillige húsarm
                             
                             
123 Lówdalen Leyl.                 Bórn over 16 aar:          
    Hans Nilsen og hústroe             Karen Hansdr          
                      Aleth Hansdr          
                      Niels Hansen          
    Leyl.                         Bereth Christophersdr en gamel Tigger
    Jon Olsen og hústroe                          
124 Sletengen Leyl.           Són                   14
    Niels Christophers: og hustroe       Niels Nielsen 12 aar              
    Leyl.                         Maren Hansdr, en gamel, svag og fattig Enke
    Hans Olsen og hustroe                    
    Leyl.                              
    Christopher Hansen og hústroe I huset er: Ingebor Christensdr Enke                    
125 Høÿnes Leyl.     tienestekarl                   Elen Christophersdr Enke over 80 aar, har ligget Contract over 10 aars tid, som og nód almisse.
    Ole Gudmunsen og hústroe Jon Danielsen                
          Marith Nielsdr                
    Leyl.           Stedsón                  
    Hans Simonsen og hústroe       Jens Christophers 12 aar              
    Leyl.                         Christopher Nielsen en Betlere hds hústroe Karen Jacobsdr Dødde sist i Februario
    Hans Nielsen og hústroe                    
    Leyl.     tienstqvinde                   I huset Kirsten Eriksdr úsel Enke, nyder Sognets fattig - Penger
    Anders Nielsen og hustroe Anna Jonsdr                
    húsmand                              
    Jon Christophersen og hústroe                          
126 Garnes Leyl.                 Són            
    Johan Sórensen og hustroe             Johannes Johannesen 17 aar        
    Leyl.     tienestpige                   Karen Olsdr, fattig Enke, nyder Sognets fattig Penger
    Jens Christensen og hústroe Anna Persdr   Christen Christensen 15 aar        
127 Bøe Peder Andersen og hustroe tienestpige Anna Christophersdr       Datter Margrete Persdr over 16 aar        
    Leÿl.           Són     Datter            
    Peder Nielsen og hústroe       Christopher Persen 13 aar Lisbet Johannesdr          
128 Evjen Leyl:           Bórn únder 16 aar   Bórn over 16 aar          
    Mons Andersen og hustroe       Per Monsen 15 aar Povel Monsen          
                Niels Monsen 12 aar Beret Monsdr          
                      Ingebor Nielsdr          
    Leyl.                 Bórn over 16 aar:          
    Christopher Olsen og hústroe       Ingebor Christop..datter 14 aar /W/alborg Christophersdr          
                      /O/le Christophersen          
                      /S/ara Christophersdr          
129 Grúndstad Odels=Eyere er Opsiddere Ole Olsen (<-- är antecknat i kolumn 2)       Mikel Olsen           15
    Ole Olsen og hústroe       Beret Nielsdatter 15 aar (<-- är antecknat i kolumn 7)        
Dette efter best múelig undersógning og forfattet; bevidner:  
Datúm út Súpra   Jonas Sideniús  
  Baard Olsen Stróm Christopher Olsen Ewjen  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).