Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Borge

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=2. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Kongl. Maÿt: skatteMandtall Offúer Loefoedens foúgderie húor effter skatten Oppeborit ehr. Till de Naadigste Anbefallede terminer, Nemblig, St: Johannij, och Michaelj. Anno 1670 43
Borge fiering 64
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Oústad ij W Tord Ollúffßen j W iij ort
Madtz Mogensen j W ij ort
Nÿchmarchen ij W Rasmús Hansen j W iij ort
Hoffúor Bentzen j W iij ort
Neder Skierpen j W j pd Nielß Edisen ij pd j Dr
Nedre Lieland j W j pd Christoffer Ollúffßen ij pd j RDr
Ollúff Christofferß ij pd j RDr
Offúer Lieland ij W Peder Rasmúsen j W iij ort
Peder Gregersen j W ij ort
Gregers Pedersen j W ij ort
Eltofft J W Olle Pedersen j W iij ort
Holdall j W j pd Ollúff Hansen ij pd j Dr 65
Christen Hanßen ij pd j Dr
Biörnsand iij pd Hans Hansen iij pd iij ort
Sortland j W Nielß Johansen j W ij ort
Baldtzer ibid j W ij ort
Wnnestad iiij W Peder Nielsen j W j pd j Dr
Rachell ibid ij pd 16 mk j D 16 schl
Jacob Jenßen j W 8 mk iij ort 8 schl
Michel ibid ij pd j Dr
Súbstad ij W Joen Súendsen ij pd j Dr
Madtz ibid ij pd j Dr
Nielß ibid ij pd j Dr
Merewold j W j pd Joen Súendsen j W j pd j RDr
Tangstad ij W Ambrosiús Ollúffßen j W iij ort
Jens ibid j W ij ort
Kragtofft med Hoffden ij W Anders   j W iij ort
Peder Nielßen j pd 6 mk 18 schl
Rasmús ibid 18 mk 18 schl
Kleffstad j W j pd Peder Michelsen ij pd j Dr
Johannis ibid ij pd j Dr
Borigh ij W H: Carll Ollúffßen ij W Residerende Capelan
Böestad ij W Hans Abrahambsen j W iij ort 66
Olle Ollúffßen 18 mk 18 schl
Jörgen ibid 18 mk 18 schl
Ollúff Laúridtzen 18 mk 18 schl
Ollúff Jenßen 18 mk Er Klocher
Rÿestad j W j pd H: Carl Ollúffßen ij pd j RDr
Johanis Pedersen ij pd j RDr
Handberg j W Daniel Ollúffßen j W ij ort
Enchen ibid j W ij ort
Wembdall j W Ollúff Arensen j W iij ort
Lien ij W Johanis Andersen ij pd 6 mk j RD 6 schl
Nielß Ollúffßen j pd 3 mk j ort 3 schl
Joseph ibid j pd 3mk j ort 3 schl
Löffdall j W Nielß Raßmúsen j W iij ort
Inder Borgfiord j W j pd Mallena Andersdater j W j pd j Dr
Sletteng j W Knúd   j W ij ort
Christoffer ibid j W ij ort
ÿdter Borgfiord j W Steffen Hansen j W iij ort
Hagewog j W j pd Hans Ollúffßen j W j pd iiij ort
Effien j W ij pd Enchen   iij pd iij ort 67
Laúridtz ibid j pd 6 mk j ort 6 schl
Christoffer ibid j pd 6 mk j ort 6 schl
Strömb j W Ollúff Christensen j W iij ort
Jellewold ij W Jeremieß Ollúffßen ij pd 6 mk j Dr 6 ß
Ollúff Ollúffßen ij pd 6 mk j Dr 6 ß
Eggúmb 5 W Johanis Gregersen j W ij pd j Rd j ort
Johanis Hansen j W 8 mk iij ort 8 schl
Anders Andersen j pd 16 mk j ort 16 schl
Johanis Steffenß iij pd iij ort
Christoffer Mogenß iij pd iij ort
Borgewehr ij W Mogens Ollúffßen ij W ij RDr
Neeß ij W Joen Christoffersen j W iij ort
Ollúff Andersen j W iij ort
Ramberg j W j pd Ollúff Christoffersen j W j pd j Rdr
Húchland j W Nielß Erichsen j W iij ort
Wagle j W iij pd Magne Joensen ij pd 6 mk  
Jens Pedersen j pd 15 mk  
Michel Magneß 15 mk 19½ schl
Ollúff ibid 15 mk 19½ schl
Sande ij W j pd Christoffer Jonsen ij W j pd Lensmandtz gaard 68
Böe j W j pd Ollúff Ollúffßen ij pd j RDr
Nielß Andersen j pd j ort
Anders ibid j pd j ort
Höÿnes iij W Johanis Mogensen j W iij ort
Johanis Johanßen j W ij ort
Nielß Jacobsen j W ij ort
Christen ibid j W ij ort
Anders ibid j W ij ort
Qúalnes iij W Maren Ollúffsdater j W ij pd j RD j ort
Albret ibid iij pd iij ort
Rechedall j W j pd Joen Christoffersen j W j pd j RDr
Walde j W Joen Christoffersen j W ij ort
Christoffer Jonßen j W ij ort
ÿdter Smedúig j W j pd Jacob Jensen ij pd j RDr
Ollúff Jensen ij pd j RDr
Inder Smedúig j W j pd Peder Johanßen ij pd j RDr
Johanis ibid ij pd j RDr
Limbstrand iij W Nielß Edisen j W iij ort
Erland Nielßen j W iij ort
Ligger Ødde I Limbstrand j W   69
Grúndstad ij pd Peder Ollúffßen ij pd j RDr
Liöndall j W Biörn Ollúfßen j W ij ort
RiißJord j W Anders Willúmbsen j W ij ort
Stegeroe j W ij pd Anders   iij pd iij ort
Ediß ibid iij pd iij ort
Alffúestad ij W ij pd Claús Christoffersen j W j pd j RDr
Enchen ibid j W j pd j RDr
Knúdstad j W Wagle Mend brúger j W iij ort
Garnes j W j pd Steffen   j W j pd iiij ort
Elstad j W j pd Amúnd Ollúffsen j W j pd j Rdr
Húsmend
Lieland   Jacob     j ort
Súbstad   Aschild     j Dr
Mereúold   Anders     j Dr
Rÿstad   Jens     j ort
Effíen   Anders     j Dr
Wnnestad   Rasmús     j Dr
  Christoffer   ibid j Dr
  Mogens   ibid j ort
  Michel   ibid j ort
Rangberg?   Gregers     j Dr
Jellewold   Peder     j Dr 70
Húchland   Jesper     j Dr
Qúalneß   Rasmús     j ort
Limbstrand   Joen     j ort
Garneß   Nielß     j Dr
Eggúmb   Gregers     j Dr
Wagle   Tarald     j Dr
Walde   Hans     j ort
Liöngdall   Johan   forarmet  
Sande   Laúridtz     j ort
Tienniste drenge fúldwoxen
Wnnestad   Peder     j Dr
Borig   Michel     Prestens drenge
  Nielß   ibid
Rechedall   Peder     j Dr
Mereúold   Joen     j Dr
Borgefiord   Olle Th:   j Dr
Böe   Steffen     j Dr
Halffwoxen
Stegeroe   Halffúor     j Dr

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).