Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Borge sogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Valberg, där Presten beskriver Borge og Valberg. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Exempel på s.21 står det i originalet "Gaarde N° 2. Reckdall schÿlder fisch - 1 Wog. Opsiddere Joen Christoffersen brúger, Er - 60 Aar. Sönner Christoffer Joensen 21 Aar... Tienistedrenge och foestersöner Niels Poffúelß 46 A ..". I texten finns "j", (genomstruket j), betyder "½". i=1, ij= 1.5, ij=2, iij=2.5. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 85 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/3 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Westeraalenß Proústi, Búxneß præstegield, Borge Sogn 21
Gaarde Opsiddere Sönner Tienistedrenge och foestersöner Knegte Húúsmend
schýlder fisch brúger
N° 1 Borge Residentz 2 W Residerende Cappelan                            
Her Carll Ollúffsen                            
N° 2 Reckdall 1 W Joen Christoffersen 60 brúger Christoffr Joensen 21 Niels Poffúelß 46            
        Albret Joenß 6 Johannes Joenß 41            
        Niels Joenß ij Pedr Lartzen 28            
              Anders Andrß 12            
              Anders Oelß 12            
N° 3 Qúalneß 3 Wogr Enchen Maren   2 Wogr Ollúff Albretzen 16 Danniell Timandß 16       Rasmús Hansen 40
Albret Albretzen 30 j Wog       Tomas Mogensen 13            
N° 4 Hönæß 3 W. Johannis Mogenß 63 j Wog Peder Johansen 14                  
Niels Johansen 22 j Wog                        
Johannis Johansen 50 j Wog       Christoffer Bertilß 10            
              Johannis Madtzen 4            
Niels Jacobsen 43 j Wog       Ollúff Andersen 10            
Christen Rasmúsen 50 j Wog Johannis Christerß 7                  
Ollúff Ollúffsen 44 j Wog Joen Ollúffsen 2                  
N° 5 Böe ij Wog Anders Christoffrß 80 j Wog 18 mk       Steffen Bertilsen 15             22
Olle Oelsen 38 j Wog Gregers Oelsen 9                  
        Jacob Oelsen 4                  
Nielß Andersen 30 18 mk Húúsmands Sön               Christoffer Mogensen 30
        Mogens Christoffrß ij                  
N° 6 Sande 2 W: Christoffer Joensen 57 brúger Johanis Christoffrsen 12 Tarald Gúldbrandsen 28            
        Joen Christoffrß 9 Laúridtzs Danielsen 48            
        Michell Christoffrß 8                  
        Peder Christoffrß 5                  
        Anders Christoffersen                  
        Niels Christofferß j                  
N° 7 Wale 2 W 1 pd Mogns Joensen 62 j Wog       Siffúer Anderßen 26            
Michell Mogensen 25 j pd                        
Jens Pederßen 76 2 pd       Jens Pedrßen 9            
Olle Oelsenn 36 j pd                        
N° 8 Randberg j W: Olle Christoffrß 56 brúger       Christoffer Jensen 19       Christoffer Moegensen 63
        Húúsmands Sön   Peder Thommesen 12       Gregers Pedersen 36
        Hans Gregersen 7                  
N° 9 Borgeúehr 3 W: Mogens Oelsen 56 brúger Jens Mogenß 10                  
        Jorris Mogenß 8                  
        Jacob Mogenß 5                  
        Christen Mogenß ij                  
N° 10 Ström j Wog Enchen Anne   brúger Ollúff Hansen 12 Michel Jensen 22             23
              Mads Christoffersen 15            
N° 11 Næß 2 W Joen Joensen 32 j Wog       Foester Sön              
              Peder Joensen 4            
Ligger Ødde   j W                        
N° 12 Gielúold 2 W: Jeremias Ollúffß 30 j Wog       Anders Gregersen 26       Peder Joensen 43
              Foest Sön              
              Johannis Ollúffsen 7            
Ollúff Ollúffßen 27 j Wog       Peder Jörgensen 10            
N° 13 Effúien 4 pd Laúridtzs Laúridtzen 55 j pd                        
Niels Jörgensen 36 2 pd Ollúff Nielßen 4                  
Christoffer Oelsen 60 j pd Olle Christofferß 12                  
N° 14 Eggen 6 Wogr Johannes Johansen 49 4 pd Jacob Johansen 6 Foester Söner              
              Niels Michelsen 23            
              Hans Hendrichß 13            
              Gregers Jacobß 25            
Johanes Gregersen 50 2 Wogr Hans Johanßen 13 Foester Sön         Ollúff Laúridtzen 33
              Christopher Oelsen 6            
Anders Andersen 26 2 pd                        
Johannes Steffensen 27 j Wog                        
Michell Mogensen 24 j Wog                        
N° 14 Wndstad 3 Woger 18 mk Peder Nielßen 75 4 pd       Foester Sön         Eschild Knúdtzen 33 24
              Michel Nielßen 13            
Jacob Jensen 30 j W 9 mk Niels Jacobsen j Foester Sön   Rasmús Michelsen 40 Niels Michelsen 52
      Húúsmand Sönner   Christoffer Knúdtzen 9            
      Michell Nielsen 8                  
      Peder Nielsen                  
Enchen Peternelle   j pd 9 mk Christen Johansen Johannis Rasmúß 11       Ingebret Johanß 89
N° 15 Sortland 1½ Wog Ollúff Ißachsen 33 j Wog       Baltzer Nielsen 22            
Niels Johansen 57 j Wog Erland Nielßen 12                  
N° 16 Súbstad ij W Niels Rasmúßen 50 j Wog Niels Nielsen 14 Mads Raßmúß 8            
        Christoffr Nielsen 3                  
Ollúff Andersen 34 j Wog                        
Mads Mogensen 29 j Wog Mathias Madtzen 2                  
N° 17 Merreúold j Wog Joen Súendsen 35 brúger Súend Joensen   Nielß Gregerß 22       Anders Oelsen 28
          3 Maaneder   Idditz Christoffrß 15            
              Christoffer Christofferß 11            
              Niels Ollúffß 12            
              Peder Oelß 7            
              Hans Oelsen 6            
N° 18 Tangstad ij Wog Jacob Anderßen 48 j W Anders Jacobsen 10 Niels Ollúffsen 23       Olle Tommeß 35
        Niels Jacobsen 7                  
Jens Mogenßen 37 j Wog Mogens Jensen 3                  
N° 19 Biörnsand 2½ Pd Hans Ollúffsen 60 brúger Hans Hansen 21                   25
N° 20 Klevstad 4 pd Peder Michelßen 42 2 pd Mickell Pedrßen 2                  
Johannis Erichsen 42 2 pd                        
N° 21 Kragtofft j W Peder Nielsen 32 18 mk Anders Pederßen                  
Anders Johansen 60 j Wog Stiffsön   Foestersön              
        Rasmús Ollúffßen 21 Olle Andersen 6            
Stephen Christofferß 35 18 mk                        
N° 22 Eltofft 2 pd Olle Pedersen 49 j pd       Foester Sönner              
              Aren Joenß 12            
              Mogens Bertilsen 11            
Ambrosiús Oelsen 21 j pd                        
N° 23 Holdallen j W Hans Oelsen 62 2 pd Christen Hanßen 22 Foest sön              
              Christen Tronsen 5            
Olle Hansen 27 j pd                        
N° 24 Olstad 1½ Wog Toer Ollúfsen 56 brúger Stiffsön   Foestersön   Madtzs Tordsen 25 Christoffr Danielßen 40
        Gregers Mogensen 16 Anders Johansen 5            
N° 25 Neder Nÿgmarck 2 pd Raßmús Hansen 45 brúger Raßmús Rasmúsen 15                   26
        Idditz Raßmúßen 11                  
        Hendrich Raßmúsen 6                  
N° 26 Offúer Nÿgmarkken 2 pd Hoffúer Bentzen 28 brúger Stiffsönner                    
        Michell Oelsen 11                  
        Hans Nielsen 7                  
N° 27 Neder Skierpen 4 pd Niels Eddiesen 57 2 pd Christoffr Nielß 15 Madtzs Jacobsen 8            
        Hans Nielsen 11                  
Gregers Lartzön 46 2 pd Jens Gregersen 2                  
        Húúsqúinde Sön                    
        Jacob Madtzen 13                  
N° 28 Offúer Skierpen 2 pd Siffúer Siffúertsen 74 j pd                        
Peder Nielßen 29 j pd                        
N° 29 Nederliland j Wog Christoffer Oelsen 56 j Wog Johannis Christofferß 18 Foestsön         Mogens Anderß 33
              Peder Ollúffsen 9            
Olle Christoffrß 26 j Wog (min anm: Som alder står det "Er - 26 Woger")              
N° 30 Offúerliland 4 Pd, 18 mk Peder Rasmúsen 47 2½ pd Johannis Pedrsen 17             Jacob Laúridtzen 48
        Raßmús Pedersen 12                  
Peder Gregersen 56 j pd 6 mk Johannis Pedrß Vanför 31                  
      Niels Pedersen 12                  
Gregers Pedersen 30 j pd       Peder Nielsen 10            
              Christofr Johansen 5            
N° 31 Röestad 4 pd Enchen Karen   2 pd Peder Nielsen 6 Erland Pedersen 9             27
        Idditz Nielsen 5                  
Ligger ödde   2 pd Húúsqúinde Sön                    
        Morten Mortensen 4 Maaneder                
N° 32 Böestad 2 Woger Ollúff Ollúfsen 61 j Wog                        
Jörgen Ollúfsen 74 j Wog                        
Hans Abrahamsen 41 j Wog Stiffsön   Foestersön              
        Jacob Jacobsen 9 Odde Christofersen 6            
N° 33 Hagúogen j W: Hans Ollúffsen 29 brúger Peder Hansen j Foestersön         Jens Knúdtzen 34
        Húúsmands Sönner   Olle Joßephßen 10            
        Jacob Jensen 2 Maaneder                
        Stiffsön                    
        Gabriell Knúdtzen 9                  
N° 34 Handbergh 2 pd Enchen Marren   j pd       Foestersön              
              Knúd Mogensen 19            
Daniell Oelsen 31 j pd                        
N° 35 Wendalen 2 pd Ollúff Arensen 40 brúger Aren Ollúffsen 16                  
        Olle Ollúffßen 11                  
        Mogens Oelsen 7                  
        Otthe Oelßen 3                  
N° 36 Löffdallen j Wog Niels Rasmúsen 58 brúger Hans Nielsen 16                  
        Ollúff Nielßen 9                  
N° 37 Lien j Wog Johannis Andersen 24 2 pd                   Vilchen Siffúerß 91 28
Jacob Siffúerßen 81 j pd                        
Joßeph Jacobsen 21 j pd       Foestersön              
              Laúridtzs Nielsen 13            
N° 38 Inder borgfiord 2½ pd Philip Röetzeler 36 brúger       Edies Christofferß 29            
              Olle Thommeßen 25            
              Niels Lartzen 12            
              Villem Poffúelßen 6            
N° 39 ÿtter borgfiord j W Steffen Hansen 54 brúger Stiffsön                    
        Erich Jacobßen 21                  
N° 40 SletEng 2 pd Knúd Pederßen 56 j pd Stiffsön               Poffúell Michelßen 60
        Christopher Anderß 8                  
Christopher Pederß 27 j pd Peder Christophersen 7                  
N° 41 Hockland j W Niels Erichßen 40 brúger Siffúer Nielsen 16                  
        Hans Nielsen 5                  
        Mogens Nielsen 4                  
N° 42 Elstad j W Amon Oelsen 51 brúger Daniell Amonsen 17                  
        Peder Amonsen 13                  
N° 43 Garneß j W Stephen N: 51 brúger Erich Steffensen 10                  
N° 44 Sterro 4 Púnd Edies Ollúffsen 47 2 pd Johannis Ediesen 6                   29
        Joen Edießen 5                  
Anders Tostenß 50 2 pd Anders Anderß 4                  
        Stiffsön                    
        Mogens Ollúffsen 17                  
N° 45 Alfstad 2 pd Claús Christofferß 37 4 pd Stiffsönner                    
        Ollúff Berißen 12                  
        Peder Berisen 8                  
Joen Anderßen 86 4 pd Húúßmands Sönner   Foestersön         Niels Andersen 39
        Ollúff Nielsen 2 Haldúor Anderß 14       Mathias Anderß 41
        Johanis Mathisen 7                  
        Frederich Mathisen 5                  
N° 46 RisJord j Wog Peder Ollúffsen 50 brúger                        
N° 47 Löngdall j Wog Biörn Ollúffsen 35 brúger                        
N° 48 Grúndstad j Wog Peder Ollúffsen 65 brúger                        
N° 49 Limstrand 2 W Erland Nielsen 30 j Wog       Foestersön              
              Niels Nielsen 3            
Niels Rasmúß 71 j Wog Stiffsön   Foestersön              
        Hans Abelsen 22 Christoffer Toleffß 8            
Tomas Joensen 60 j W Joen Toemesen 19 Foestsön              
              Olle Mortensen 11            
N° 50 Smedúigen 2 Wogr j pd Johannis Haldorsen 57 2 pd Amon Johansen 23             Jesper Hansen 23 30
        Peder Johansen 11                  
Peder Johansen 41 2 pd       Foestersönner         Hans N. 40
              Olle Christoffersen 7            
              Olle Nielsen 6            
Olle Jensen 33 j Wog Troen Ollúffsen             Rasmús Nielsen 61
                          Jens Hansen 72
Jacob Jensen 53 j Wog Niels Jacobsen 11 Foestersönn              
        Christen Jacobsen 3 Rasmús Rasmúß 10            
N° 51 Walle j Wog Johannis   44 brúger                   Johannes Nielsen 55

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).