Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Amtsregneskap 1670 Bø

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Amtsregneskap", som är märkt NR.673. Kolumn- och sidnumrering är min egen. När namn utan gårdsnamn finns på husmend og drenger, så får de tillhöra gården närmast ovanför. I texten finns "j" (genomstruket j) som betyder "½", j=1, ij=1½, ij=2, ix=9, xviij=18. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/4 2002.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3
Schatte Mandtall Paa Contribútion Schatten Offúer Westeraalen och Andenæß Fogderie, Som Effter Kongl: Maÿ:tz Naadigste Schattebreff Er paaböden aff Vdgiffúes till túende Terminer, Nemblig St: Johannj och Michaelj, Vdi Nerúerende Aar 1670. Si
de
1
Wennie fiering 2
Leilendings Schatt
Gaarde schÿlder Leilending brúger betaler
Gúwog j Wog fisch Raßmúß Clemmitßen j Wog iij ort
Vwog med Klachsiord iiij púnd Willúm Henrichßen iiij púnd j Rdlr
Ringstad j Wog Daniel Anderßen j Wog iij ort
Polden j Wog Olúff Joenßen j Wog iij ort
Sörwennie iij W: Söffren Söffrenßen iij Wogr ij Rdlr: j ort
Nordwennie iij W: Er vdlagt till fogdegaard      
Gimbstad ij W:      
Demmen j púnd      
Wedde ij púnd Söffren Söffrenßen ij púnd j Rdlr
Gúchveröen j Wog Gresleie   j Wog iij ort
Scharwog iij W: Endre Simonßen j púnd j ort
Arn Pederßen j púnd j ort
Zachariaß Danielß ij púnd j Rdlr
Anderß Pederßen ij púnd j Rdlr
Birgete Enche   j púnd j ort
Jörgen Christopherß j púnd j ort
Lasße Joßepßen j púnd j ort
Lilöen ij Wogr: fisch Steffen Moenßen j Wog iij ort 3
Willadtz Willadßen j Wog iij ort
Gimbstad med Gúllichstegen 4 pd Christopher Nielßen j Wog iij ort
Olúff Pederßen j púnd j ort
Fierwold iiij W: j púnd Laúridtz Haacheßen ij W: j pd ij Rdr:: j ort
Kolbent Gúdmúndßen ij W: j pd ij Rdr:: j ort
Hogsnæs j Wog Anderß Willúmßen j Wog iij ort
Schorpen j Wog Joßep Raßmúßen j Wog iij ort
Rosnæs med Öen ij W: Reinholt Christenß ij Wogr j Rdlr:: j ort
Ramberg ij W: Hanß Joenßen ij Wogr ij Rdlr
Snarsett j Wog Peder Knúdßen j Wog iij ort
Löchöen ij W: Raßmúß Brÿnildß j Wog iij ort
Her Nielß Simonßen j Wog iij ort
Steensúiig j Wog Hanß Jörgenßen j Wog iij ort
Steene ij Wogr: Sipion Palmeßen ij Woger Lenßmand
Hoúle j Wog Mogenß Lillúßen j Wog iij ort
Lúndhoúg ij pd fisch Hanß Michelßen j púnd viij mk j ort viij ß 4
Sigúord Joenßen xvj mk xvj ß
Fagerhoúg ij púnd Anderß Poúelßen ij púnd j Rdlr
Börge j púnd Olúff Pederßen j púnd j ort
Øiord med Ström j Wog Jenß Michelßen j Wog iij ort
Föröen j Wog Michell Knúdßen ij púnd j Rdlr
Johanniß Ellingßen j púnd j ort
Strömme ij W: Carl Nielßen j Wog iij ort
Laúridtz Joenßen j Wog iij ort
Wiig j Wog Daniel Knúdßen j Wog ij ort
Erich Helließen j Wog ij ort
Nachling j Wog Jenß Nielßen j Wog iij ort
Woigen j Wog Morten Brÿnildß j Wog ij ort
Johanniß Nielßen j Wog ij ort
Schieringstad ij W: Dirich Tronßen j Wog iij ort
Enchen Karen   j Wog iij ort
Böe ij Wogr: Her Nielß Simonß ij Wogr Er Prestelig Residentz
Morsúndstrand ij pd Öde   ij púnd j Rdlr
Förre iij W: fisch Peder Jörgenßen j Wog iij ort 5
Johanniß Ellingßen j Wog ij ort
Christopher Lillúßen ij Wogr j Rdlr:: j ort
Söberg vj Wogr: Christopher Olßen ij W ij Rdr:: j ort
Madtz Aamúndßen iiij púnd j Rdr
Eidiaß Haldúorßen iiij púnd j Rdr
Christen Christenßen iiij púnd j Rdr
Morsúndstrand ij W: Hanß Jörgenßen ij W: j Rdlr:: j ort
Næsßit i Weröen j Wog Hanß Jörgenßen j Wog iij ort
Wette j púnd Hanß Jörgenßen j púnd j ort
Schippergrúnd j púnd Joen Anderßen j púnd j ort
Gúdmúndzgrúnd j pd Jenß Nielßen j púnd j ort
Húúsmends Schatt
Löchöestrand   Hanß Perßen   j ort
Schaarúog   Ole Simonßen   j ort
Weröen   Anderß Bertelßen   j ort
Lilöen   Hanß Haldúorßen   j ort
Polden   Ole Eideßen   j ort
Vwog   Anderß Olßen   j ort
Ramberg   Anderß Perßen   j ort
Löchöen   Anderß Tommeßen   j ort
Disße húßmend haffr ingen anden Nering, End med deriß Ringe fischerj, som nú paa nogle aarß tid er gandsche fraslagen, och der offúer heel forarmnit.
Fierúold   Willúm Perßen   j ort 6
Woigen   Halsteen     j ort
Tienestedrenge for fúld Lön
Mordßúnd   Daniel Gregerßen   j Rdlr
Tienestedrenge for halff Lön
Strömme   Moenß Tommeßen   j Rdlr
Schieringstad   Tarald Steffenßen   j Rdlr
Forschrffne Schatter Saalediß Rigtig at were Lagt och Schreffúen, effter Kongl: Ma: Naadigste Schattebreff, saa som forschreffúit staar, Bekiender vj effterschr: Söffren Söffrenßen Kongl: Ma: fogit, Sipion Palmeßen Steene Lenßmand, Hanß Joenßen Ramberg, Christen Christenßen Söberg, Raßmúß Brÿnildßen Löchöen, Christopher Olßen Söberg, Dirich Tronßen Schieringstad, Moenß Lillúßen Hoúl, Christopher Lillúßen Förr, Peder Jörgenßen Förr, Joen Christopherßen Gimbstad, Zachariaß Danielßen Scharúiig och Joßep Raßmúßen Schorpen,, Ædßúoren laúgretteßmend her samestedß, Med hand och vndertrögte Zigneter. Actúm Wennie dend 15 Júlÿ Ann(.......) Söffren Söffrenß Lehdin? (med 13 segl i original. Någon fotograferar dem??)

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).