Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Sogneprestenes Manntall 1666 Bø Annekssogn

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen "Sogneprestenes Manntall", som är märkt HF182, Bind 36, sida enligt kolumn 7. I originalet finns 6 kolumner och sidnumrering, som jag placerar i kolumn 7. Se även texten på slutet i Malnes, där Presten beskriver Bø og Malnes. Texten är lite avkortad för bättre läsbarhet i Excel. Som exempel, på s.104 står det i originalet "Gaarde 4. Skorpen Skýlder fisk - 1 vog. Opsiddere Joseph Rasmúßsón brúger den vog, och er 74. aar. Sónner Sven Jonßen Stiffsón er - 19 aar. Jon Olsen húßmandßón er 3. aar ... ". I kolumn 3 är "h"="húßmandsón", "f"= "fostersón", "st"= "stiffsón". Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Här placeras inte fosterbarn osv. bredvid den som de bor hos. Texten är slarvigt skriven med ändelserna "-sen", -ßón", "-son" som varieras mycket. Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 82 %
 
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 7
Fortegnelße, paa gaarde, och alt mandkiöned och dets alder, neffnlig opsiddere, Sónner, Tienistedrenger, Knegte, Húúßmænd och StrandSiddere, údi Böe och Mallenes Sogner, i Vesteraalens foegderie, forfattet i Böe Præsteresidentze den 2. Aprilis Anno 1666. 103
Böe Sogn
Gaarde Opsiddere Sónner Tienstedrenge Knegte Húúsmænd och Strandsiddere
skýlder fisch brúger
1 Gúvog 1 vog Rasmús Clemensón 34 2 pd   Olúff Rasmúßón             Olúff Pederson 31
Niels Blaßer 41 1 pd   Peder Nielßen 10                  
          Olúff Nielßen 7                  
        h Olúff Nielßón 7                  
        h Olúff Olsen 3                  
2 Róstnæs med Ójen 1½ vog Renholt Christenßón 69 brúger f Gabriel Christenßón 12 Anderß Olsen 26       Peder Olsen 50
        f Peder Laßón 4 Michel Pedersón 33            
        f Peder Olsen 6 Michel Johanß 60            
        f Anún   10                  
        h Hanß Pederßon 6                  
        h Niels Pederßón 8                  
3 Hogsnæs 1 vog Sorenskriffveren       Velúm Andersón 8 Hans Straarúp 28       Johannes Jacobßón 44 104
Anderß Velúmßón   brúger   Thomas Anderßón 7 Clemet Hanßen 26            
        h Michel Johansón 19 Peder Rasmúßen 12            
4 Skorpen 1 vog Joseph Rasmúßsón 74 brúger st Sven Jonßen 19       Laúritz Claúson 24 Olúff Jonßon 34
        h Jon Olsen 3                  
        h Simon Olsen 1                  
5 Úvog 4 púnd Vellem Henrichsón 36 brúger h Tharal Stephenßón 30 Olúff Ellingsón 19       Niels Mogenßón 80
        f Povel Danielsón 7                  
6 Ringsted 1 vog Mogens Liliußón 52 brúger   Liliúß Mogensón 10                  
          Cnúd Mogenßen 6                  
          Daniel Mogenß 3                  
        f Olúff Gúnnersón 27                  
7 Pollen 1 vog Olúff Jonßón 49 brúger   Daniel Olsen 10                  
          Stephen Olsen 7                  
8 Ramberg 2 voger Hans Jonßón 49 brúger   Olúff Hanßen 12 Jon Olsen 17             105
          Daniel Hanßen 6                  
        f Olúff Eddißen 26                  
9 Snarsæth 1 vog Peder Cnúdsón 56 brúger   Cnúd Pederson 26             Klochere    
          Henrich Pedersón 9             Daniel Andersón 43
        f Jens   21                  
        f Cnúd Nielßon 9                  
          And: Danelsen ½                  
10 Lechóen 2 voger H: Niels Simonßón   1 vog   Brýniol Rasmúßón 10 Aron Jonßen 12       Anderß Thomeßón 36
          Peder Rasmúßón 5             Peder Olúffsón 55
        f Anderß Pedersón 21                  
        h Maúritz Anderßón 5                  
        h Olúff Pederß ½                  
11 Böe præsteresidentz 2 voger H: Niels Simonßón   nýder f Casper Olsen 15 Olúff Olsen 23 Michel Michelsón 26 Skreddere    
          Abraham Mogenßón 11 Jens Iversón 21       Hans Pedersßón 31
          Thomas Pederson 8                  
12 Morsúnd Hans Jórgensón 39 brúger   Jörgen Michelsen 10 Daniel Gregerßón 18             106
              Renholt Michelsen 7 Olúff Svenson 17            
Morsúndstrand 2 púnd ligger Óde       f Daniel Hanßön 20                  
13 Stensvig 1 vog Hans Jórgensón Morsúnd brúger den till aúffvelsgaard                      
14 Stene 2 voger Seipio? Palmesón 61 brúger f Hanß Hanßón 10 Mogens Stephenßón 57            
                Olúff Blaßón 17            
15 Sórvenje 3 voger Kong: Maý: foeget     f Aron Jespersen 19 Mogens Nielß 23 Olúff Torreßón 19 Torris Olß/../ 51
Sóffren Sóffrenßón   3 voger f Sven Asbiórnßen 10 Jens Larßen 21 údskreffven till Baadzmand Jon Eliaß 45
        f Elias Jonßon 7 Stener Anderßón 29      
        f Michel Nielßón 8 Johan Johansen 28 Peder Heliæßón 24      
        h Povel Törrisón 17 Esten Pedersón 32            
        h Christen Törrisen 12                  
        h Rasmús Torrosen 6                  
16 Norvenje 3 voger Er údlagt till foeget gaard   Stephen Jonßón 5             Peder Christenß 41
  Morten Jonßón 2             Bertel Enderßón 22
Gimsta med demmen 2 voger et púnd f Lúcas   10             Jon Christophers 36
  Mogens Eliasen 12             Peter Stephens 41
                    Olúff Stephens 26
17 Gimsta med Gúllichs Tægen 4 pund Peder Olsen 80 4 púnd   Vellúm Pedersen 24             Olúff Pederßón 41 107
        h Jon Olsen 6                  
18 Fiervold 4 voger og et púnd Larß Haakenßón 31 2 voger ½ púnd   Niels Tórrißón 8             Mogens Michelßón 55
        Clemet Larßen 3                  
Colbent Gúnmúnßón 31 2 voger ½ púnd   Anderß Colbentson 3                  
        Michel Colbentßón                  
19 Fóre 3 voger Peder Jörgensen 63 1½ vog   Johannes Liliúßón 29                  
Christopher Liliúßón 45 1½ vog f Povel Rasmúßen 44                  
        f Olúff Hanßón 8                  
20 Foróen 1 vog Michel Cnúdßón 50 2 púnd   Cnúd Michelsen 8 Mogens Thomeßón 16            
Johannis Ellingsón 50 1 púnd   Olúff Michelßon 6                  
          Olúff Johanßón 10 maaned                
        f Jórgen Anderßen 4                  
21 Hoúle 1 vog Olúff Michelsen 39 2 púnd f Henrich Olsen 9                  
Jon Michelßón 33 1 púnd                          
22 Lúndhoúg 2 púnd Hanß Michelsen 45 1 púnd 5 mk   Johannes Hanßen 10                   108
        Elias Hanßón 2                  
        Liliús Hanßen 8 maaneder                
Siver Jonßón 53 18 mk   Jon Siverßón 10                  
          Aron Siverßón 7                  
23 Vedden 2 púnd Ligger Óde                                
24 Faúrhoúgen 2 púnd Anderß Povelsen 35 brúger f Mogens Anderßen 8             Niels Anderson 25
        f Mogens Nathanalß                  
25 Ødejord 1 vog ligger Óde                                
26 Bórre 1 púnd ligger Óde                                
27 Strómme 2 voger Larß Konßón 65 1 vog   Jon Larßón 12             Daniel Michelsen 46
          Cnúd Larßen 9                  
Carl Nirelßón 41 1 vog   Niels Carlson 5                  
          Anderß Carlsen                  
28 Vike 1 vog Daniel Cnúdsón 39 ½ vog   Hans Danielsón 9             Hans Tostenson 31
Enken Ingebor   ½ vog                          
29 Skorvog 3 voger borger         Daniel Zachriæßón 12 Siver   21       Jórgen Christopherßon 36 109
Anderß Pederß   2 púnd   Halffver Zachrieß 6             Olúff Simenß 44
Zacharias Danielßón 51 2 púnd h Peder Aronßen 5 maaned           Aron Pederßen 31
Ender Simonson 61 2 púnd h Christoph: Jórgenßen 3             Laße Josephsen 31
Enken Berete Siverßdatter   1 vog   Niels Jorgenßón 1                  
      f Niels Nielßón 14                  
        f Tollach Josephsón 21                  
        f Niels Christenßón 21                  
          Olúff Olßen 5                  
        h Michel Olßen 14 dager                
30 Sóberg 6 voger Christoph. Olsen 39 2 voger   Olúff Christopherßen ½ Olúff Enderßen 50            
Christen Christensón 44 4 púnd   Olúff Christenßen 8 Johannes Cnúdson 60            
Eddiß Hallorß 45 4 púnd   Peder Eddißón 8 Niels Eliæsen 17            
          Torris Eddißon 1                  
Matz Omúndsen 25 4 púnd               den Matz Omúndsón som er 25 aar er knecht  
31 Lille Öen 2 voger Hanß Peterßon 68 2 voger h Matz Vellatzsón 13             Vellatz Vellatzsón 45
        h Anderß Vellatzsón 8             Stephen Mogenß 28
        h Mogenß Vellatzsón 1             Erich Helgeßen 28
        f Jens Stephenßen 19             Niels Michelßen 31
        f Rasms Mogenßon 15                  
        f Hanß Halstenßón 2                  
32 Skeringsted 2 voger Halffver Stephenßón 63 1 vog   Stephen Halffverson 28       Hans Halffverßón 31       110
          Aron Halffverß 26                  
          Niels Halffverß 12                  
Dirich Tronßón 41 1 vog   Peter Dirichsen 2                  
        f Johannes Bertelson 12                  
33 Vogen 1 vog Michel Gregerßón 53 ½ vog h Hans Halstenßen 2             Halsten Thomesón 41
Jon Erichsón 29 ½ vog   Ender Halstenß ½ NB. Dód                
34 Nachling 1 vog Ingús Siversón 41 brúger   Cnúd Ingúßón 7                  
          Jon Ingúßón 5                  
          Niels Ingúßón 4 úgger                
35 Gúchveróen 1 vog græsleje                                
36 Vette 1 púnd Hans Jórgensón Morsúnd, Núm 12 brúger det                      
  Skippergrúnd 1 púnd Øde                                
  Gúndmúndz grúnd 1 púnd borger       st Peder Anderßón 8             Strandsiddere  
Jens Nielsón   brúger   Niels Jenßon 2             Daniel Danielsen 42
          Strandsiddere Són               Johannes Nielsón 30
          Erich Johanßón 1             Jens Pederßón Krús 30
          Peder Jenßon 6             Anderß Bertelßen 30
                            Larß Larßón 47
                            Peter Christenson 71
  Næsett 1 vog Hans Jórgensón Morsúnd, Núm 12 brúger det                      

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).