Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Manntall Beitstad 1701

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt HF172, Bind 15, sida enl. nedan. Texten i rubrikerna är lite olika ibland. Kolumn 1 har här bytt plats med Kolumn 2. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av liggande utskrift, 91 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
Kolumn 4, 6 og 8 Texten är "Deris Alder" eller "deris aar og Alder".
Kolumn 9 Sidans nummer.
 
Kolumn 2 Kolumn 1 Kolumn 3 4 Kolumn 5 6 Kolumn 7 8 9
Inderöens Foúgderies Mandtall efter Kongl: Maÿts allernaadigste vdgangne befalling og Wedfúldte Model allerúnderdanigst forfattet in Septembri Anno=1701
Inderöens Foúgderie Beedstad Tinglaúg
Gaardenes eller Platzernes Navne Opsidernis eller Leilendings Stand og Vilkor Opsidernes eller Lejlendings Navne   Deris Sönners Navne og húor de findes   Tieniste Karle eller drenge    
Vaade Nerer sig af sin gaards aúfl Andfind Sýfrsen   36 Sÿfúer Anfinß   5 Rasmús Ingebretsen föd paa Búlling i Sparboe 12 5
        Daniel Andfindsen   2 Ingebret Jacobsen   12
Waade ligeledes Sÿfúer Einersen   76 Ole Sÿfúersen   20 Haagen Olsen fóed ved Aalberg paa Inderöen 16
Ramberg ligeledes Joen Olsen   48         Ifúer Arendsen begge föed paa Ramberg 8
                Hans Arendsen 5
                Niels Nielß föed paa Viiset 12
Kirchred Soldat Povel Johanß   32                
Bratreed nærer sig af sin gaards aúfl Peder Johansen   70 Johans Pedersen   25        
        Roeland Pedersen tiener paa Schevig 19        
        Ole Pedersen   17        
Bratred ligeledes Morten Bertelß vandför 44 Einer Mortensen   7        
        Jens Mortensen   3        
        Ole Mortensen   1        
Malmoe ligeledes Jon Toersen   76         Johannes Olsen Reserve Soldat, föed paa Mindromb 22
                 
Malmoe nærer sig af sin gaards aúfl Michel Olsen   39         Johannes Rolanß föed paa Súarte 10 6
Oúne Soldat, gift med en fattig Enche nerer sig af sin gaards aúfling Anders Jonß   27         Hans Larsen   14
                Gúttorm Larsen   10
Ýstmarch nærer sig af sin gaards aúfl Ingebret Johanß   57         Ole Hansen föed paa Bartnes 23
Rendemoe ligeledes Gabriel Erichß   56 Erich Gabrielß   16        
Redtzem ligeledes Peder Tharalsen   48 Torber Pederß   4 Hemming Johanß föd i Nordland i Loefodens Foúgderie 26
                 
Redtzem ligeledes Niels Pederß   72                
Schar ligeledes Ole Thommeß   80 Simen Olß Soldat, gift hiemme paa gaarden hos sin gamle fader haver En Són Ole Simensen 40 Ole Johansen fóed paa Ramberg 60
               
        2        
Langnes ligeledes Tomes Christenß   80 Arent Tommeß Soldat 36 Hendrich Christenß Reserve 20
        Henrich Tommesen tiener i Trúndhiem 29        
Soúgestad Soldat Jacob Erichsen   30         Jon Nielsen Soldat, fóed paa Tinglem paa Númmedals Eide 39
                   
Strömnes Soldat Hans Olsen   26         Ole Andersen fóed paa Rettio i Stordz gield 12
                   
Strömnes nærer sig af sin gaards afling Ole Christopherß   50 Christopher Olß:   10         7
        Tommes Olsen   7        
Stierne ligeledes Peder Evinsen   80         Peder Sifúerß Jamt 14
Túeraas ligeledes Thomes Olsen   45         Anders Michelsen fód paa Elden, Soldat 38
                Ole Pederß föed paa Redsem 4
Neder Túeraas Soldat gift nærer sig af sin gaards afling Michel Michelß   29         Ole Michelsen halt og úferdig 26
Ofúer Túeraas nærer sig af sin gaards afling Haagen Lars:   50         Góudt Laßen föed paa Eden i Nommedhalle Foúgderie 12
Giellen nærer sig af sin gaards afling Anders Perß   70 Peder Anders. úferdig 35 Joen Olsen Jampt 15
Landsem Öedde                        
Honviig nærer sig af deres gaards afling Ole Daniels:   80         Peder Olsen Soldat 40
                Roeland Poelsen föed paa Redsem og er úferdig 26
                Esheld Nielsen föed paa Húndset paa Númmedahals Eide 10
                 
Honviig Aren Jonsen   30                
Elden Peder Störchers:   60 Ole Pedersen   Michel Jacobsen föed paa Elnen 31
                Thor Olsen Reserve 20
Störvold Nærer sig af deris gaards afling Ole Ingebretsen   46 Ingebret Olsen   5 Niels Arens. Venneboe 16 8
Wenneboe Baard Persen   32 Peder Baards:   2 Ingebret Pedersen föed i Sparboe 12
Holdte Baard Persen   42 Peder Baards:   6 Ole Nielsen Reserve, föed paa Tinglem paa Nomedhals Eide 17
        Christopher Baards:   4  
Ófne Ole Christensen   45 Christopher Ols:   2        
Törring Anders Hendrichs:   38 Johans Anders:   2        
Törring Peder Erichsen   59         Rasmús Arensen   16
Sproúden Peder Erichsen   49 Tosten Peders: úferdig 24        
        Ole Pedersen Soldat 21        
        Baard Peders: hiemme 15        
Glasöe   Lars Johansen   70 Johans Larsen tiener hos General L: Viibe 26 Sÿfúer Olsen föd paa Baróe údj Aafiorden i Foldens foegderie 8
brugis gaarden som Öde, Saúgmester till Aúsens Saúg kand shere en stabelbaard aarlig, og er fattig      
  Thor Larsen   21        
Glasöe brúger gaarden som Öede Lars Thommes:   39         Aren Nielsen   16
Hielde Post. búnde gaard Mogens Olsen   48 Peder Mogenß.   7 Alt Pedersen Reserve 20
                Jens Pedersen v:ferdig 19
                Aren Olsen   12
Hielde Nærer sig af sin gaards afling Amúnd Tharalds   50         Andfind Tharalsen   44 9
                Lars Nielsen   15
                Sevald Olsen v:ferdig 14
Toesnes Officer gaard Lieútenant RosenKrantz                    
brugis af forrige Lieut: Enche         Henrich Andres Tónd.   5 Peder Rolandsen Sold: 26
        Hans Petter Tónder   3 Jens Pedersen Soldat 28
        Michel Christian   2 Niels Olsen Jampt 20
                Jon Peders: Soldat 28
                Jens N: fóed i Trúndh 12
Neder Welde Cappelans gaard brúges som Öede                        
Ofúer Welde Nærer sig af sin gaards afl: Törres Sifuerts.   37                
Súarte Öede                        
Mindrom fattig nærer sig af sin gaards afling Biörn Olsen   40         Michel Tharalsen   40
Mindrom Rasmús Ols:   86         Húilhen? Erichsen   20
                Aag Erichsen Reserve 18
Mindrom Nerer sig af deris gaards afvel Andfind Hans.   56 Aren Andfinds:   6        
        Evend Andfinsen   2        
Meelgaard Evind Arents:   64 Ole Evindsen Reserve 20        
        Andor Evindsen   18        
Höýen nerer sig af sin gaards afling Peder Andersen   55 Anders Persen   19         10
        Ole Persen   15        
        Evend Persen tiener paa Jönúm 12        
        Staal Perß hiemme          
Höýen Rasmús Gúllichs   56         Roeland Rolandsen   11
Opdhall brúgis som Öede                        
Opdhall Nerer sig af deris gaards afling Jon Larsen   42         Toer Larsen Sold 23
                Johans Larsen   10
Opdhall Ole Larsen   30 Lars Olsen   2 Evind Rellaßen   17
                Ole Rællaßen   16
Jönnúm Morten Anders:   49 Christoph: Mortens   4 Evind Persen shrefúet tilforen for Hóyen 12
Úlstad Ole Evindsen er vandför 70 Evind Olsen   8 Ole Olsen Bradtberg 50
                Aren Andersen Reserve 18
Úlstad brúges som Öede                        
Úlstad nærer sig af sin gaards afling Ole Olsen   73 Ole Olsen Sold 30        
        Michel Olsen   18        
Soellberg Præstegaard Hr Albert Jersin     Jacob Petter   7 Esten Erichsen Sold. 35
        Gregorie Christop   6 Ole Gaúdtsen v:ferdig 40
        Georg Borchact   5 Christopher Estensen   28
        Lars Joachim   Hans Hansen Soldat 24
                Joen Persen Reserve 20
                Peder Erichsen Er en Krÿbling 34
Bratberg Nerer sig af sin gaards afling Niels Johansen   40 Johans Nielß.   7 Peder Jonsen   9
        Joen Nielsen   4 Lars Andorsen fód paa Langhammer i Stodz Gield. (se s.57, far Andor Olsen 60) 12
        Ole Nielsen   1  
Bratberg Nærer sig af deris gaarders afling Peder Olsen   44 Ole Pedersen   Lars Joensen fód paa en húúsmands Pladts paa Hiefren i Stoeds Gield 10 11
                 
Inderberg Ole Olsen   49 Ole Olsen   8 Niels Nielsen   50
        Joen Olsen   5 Erich Olsen fóed paa Moúm údj Snaasens Præstegield 19
        Peder Olsen   3  
Sottberg Jacob Lödensen   68 Löden Jacobsen   14 Einer Evindsen fód paa Tessem 16
Kolberg velholden Ole Jacobsen   50         Ole Pedersen   22
Nærer sig af deris gaarders afling                 Ole Olsen   19
Rodstad ófne Peder Peders:   50         Ingebret Pedersen fód paa Klæbo údj Stoeds Gield 19
                 
                Torres Olsen   12
Rodstad Sÿfúer Pedersen   40 Peder Sÿfúersen   1 Erich Ingebretß   20
                Baard Ingebretß   18
Súarve Soldatt gift: Lars Nielsen   36         Baard Nielß: Reserve 22
Röes Egh nærer sig af deris gaards afling Stórcher Störchers:   63 Michel Störchersen   15        
        Stórcher Stórcherß   11        
        Christoph: Stórcherß:   9        
        Baard     8        
        Johan     4        
Aas Öedde                        
Ofuer RóesEgh nærer sig af sin gaards afl: Niels Olß:   42         Per Pedersen   15
Gúlling Öedde                         12
Nordtúg fattige og brúger som öde Lars Michelsen   44         Michel Anderß. föed i Sparboe Præstegield 7
                Anders Amúndsen   10
Nordtúg Salamon Olsen   64 Ole Salamonsen   8        
        Anders            
Elend Öede                        
Klætt nærer sig af sin gaards afl: Baard Olsen   58 Ole Baarsen Reserve 19 Joen Pedersen   15
Klætt Anders Olsen   64         Ingebret Andfins: föed paa Schee i Stods Præstegield 16
                 
Priisring Klochergaard, brugis af Andfind Ifvers:   50 Ifúer Andfinds:   12        
        Hans Andfindsen   8        
Haltúg nærer sig af deris gaards afling Ole Larsen   32                
Westerhúús Evind Arents:   67 Ewind Evindsen Soldat 20 Arent Pedersen   17
Róemoe Jörgen Amúnds.   50 Amúnd Jórgenß   6        
Tessem Öede                        
Tessem Dragún for lillebierchen i Sparboen Ole Hendrichsen   28         Niels Ewindsen Reser. 20 13
                Staal Evindß: Soldat 18
                Michell Evinds:   12
                Ingebret Olsen   56
Qvaring nærer sig af sin gaards afling Peder Pedersen   40 Jacob Peders   4 Johan Arendtsen   17
        Peder     2        
Qvaring Povel Ingebrets:   45 Ingebret Polß.   2        
Wiigen En fattig gl: Præste Enche Maren Sal Hr Jórgens     Jörgen Christenß tiener ved artigleriet i Kiöbenhafn   Anders Baardsen Soldatt 30
          Lars Mortens: fód i Jampteland 40
Wiigen brúgis som Öede                        
Benomb brúgis af Cappellanen Hr Willas Bing                 Tharald Danielsen Soldatt föd paa Alten i Nommedals fogd: 24
                 
                Niels Nielß. föed paa Búvarp paa Numedals Eide 50
                 
                Ole Rasmúß. fód paa en húúsmands pladts únder Býe i Stods gield 14
                 
Benomb Klocher Ole Knúdsen   52 Knúd Olsen   13 Peder Johansen fód paa Lille Ófren údj Stods gield 26
        Ole     11  
Qvams Eng nerer sig af sin gaards afl. Ole Sifúersen   66 Anders Olsen   20        
Röed nærer sig sin gaards afling Jacob Arentsen   56         Lars Arentsen   15 14
                Per Persen föd i Trúndhiemb 6
Mörchveed Ole Carnelesen   54 Carneliús Olsen   17        
        Erich     12        
        Hans Ols. tiener paa Elnen 9        
        Povel Olß: tienende paa en Húúsmands plads Brenden paa Numedals Eide 7        
                 
        Niels     3        
        Ole            
Údviig Fogde gaard Niels Knúdsen     Christen Nielsen   10 Ole Olsen gift 50
        Johan     9 Aren Torbersen Soldat 34
        Christopher     Christopher Johansen fód i Sverrig 25
                Tomas Clemends: Sold 26
                Henrich Stochhoff En Reise tiener 18
Texet Nærer sig af deris gaards afling Staal Povelsen   54         Erich Fredrichs fód paa Brómóe údj Rosens fogd 13
                 
Ersaas Ole Tharalsen   45                
Kieldsett Bertel Olsen   42 Hendrich Bertels:   11        
        Ole     9        
Renden Velbeholden Erich Jacobsen   80         Evend Evensen   48
                Ole   Jampt 40
                Jon Jonsen Vanfór 20
                Morten Nielsen fód i Trúndhiem 12
Lie Soldatt gift: Peder Nielsen   32                
Brandsaas Alle af lige bete stand og vilkor Jacob Christophers.   44 Johan Jacobsen   10         15
        Ole     7        
        Niels     2        
Brandsaas Ole Povelsen   48         Povel Larsen fód paa Tiltnes údj Stoed Præstegield 12
                 
Brechen Törres Persen   58                
Brechen Peder Jensen   50 Jens Pedersen   11 Lars Ingebretsen   18
Honsætt Lars Thomasen   60         Peder Johansen   10
Hoelien Anders Arents.   40 Aren Andersen   12 Peder Johansen   10
Stambnæs Jon Nielsen   72 Jacob Joensen   16 Ole Biörnsen   16
                Ole Olsen   12
Bartnæs Hendrich Niels.   68 Niels Hendrichsen   16 Hendrich Olsen   18
Bartnæs Lars Sifúerts:   53         Jens Nielsen fóed paa Oxaas údj Stods Præstegield 16
                 
Bartnes Soldat Baard Sifúerts:   27         Evend Olsen   10
Grandhúús Soldat Esten Amúnds:   40 Ole Estensen   7        
          Aren            
Grandhúús nærer sig af deris Gaards afling Ole Thomesen   43 Torber Olsen   7 Arent Christensen   15 16
        Hendrich     5        
        Ole     3        
Roenes Anders Ambiörnsen   70         Anders Olsen Soldat 20
Roenes Joen Larsen   49 Jon Joensen   8 Mathias N: fóed i Sverg 43
        Ole     6        
        Lars     3        
Hammer Niels Jensen fód i Jampteland 42 Jens Nielsen   6        
        Ingebret Nilsen          
Scheeviig Lensmands gaard beboes af Lensmand Anders Christop   77 Aage Anderss:   20 Christopher Evendsen föd paa Tessem og er tilforen indfórt 22
                 
                Roland Pedersen fód paa Bratreedt ligesaú tilforen indfórt 19
                 
                Ole Erichsen   14
Elnen Nærer sig af sin gaards afling Jacob Evends:   35 Evind Jacobs:   Ronald Olsen   14
                Aage Olsen tiener hoes Rasmús Aagesön paa Werdals Ören i Stoidals fogderie 18
                 
                Lars Berg Reserve 20
                Niels Mortensen   7
Elnen Ole Olsen   70         Erich Olsen Soldat föd údj Ýtteróens Præstegield 24
                 
                Erich Arensen Reserve 20
Wiisett Anders Bertilsen   54 Ole Andersen   14 Evind Olsen Er vandför 12
Hammer fattig beboes af en Enche     Ole Mortensen   6 Ole Nielsen Soldatt fód paa Steenchier 30
Bardall Nærer sig af sin gaards afling Aren Arensen   58 Niels Arents.   8 Ole Peders: Reserve 21 17
        Ener     Svend Nielsen   21
Laútún fattig beboes af en Enche     Toern Olsen   13        
        Ole     2        
        Jacob tiener hoes Anders Oxnes údj Stods Præstegd. 6        
                 
Kúchedhall fattig Ingebret Thomas:   50                
Hoúgsett Soldatt, gift Ole Baardsen   28                
Hoúgsett nærer sig af sin gaards afling, dog údj slet tilstand Andfind Haúgens:   60         Michel Baardß: Sold. 30
Dal: Echer Ole Erichsen   50 Erich Olsen   12        
        Joen     8        
        Per     5        
Hombnæs i slet tilstand Erich Andersen Jamt 46         Ole Mortensen   20
                Jacob Nielsen fód paa Oxaas údj Stods Præstegield 8
                 
Hombnæs Sergiant ved infanterie Hendrich Hendrichsen Hÿll 66 Jens Hendrichs:   28 Erich Erichß: Reserve 20
        Hendrich     26 Sifúer Olsen   6
Ofren Nerer sig af sin gaards afling Christen Störchers:   50 Störcher Christens:   Michel Ols: Soldat 26
                Povel Niels föed údj Stoeds gield 15
Loúg Slet tilstand Eshild Thomesen   40 Anders Eshildsen   4        
Meelhúús nerer sig af sin gaards afling beboes af en Enche             Arent Rasmúß: Reserve 23
Herviig Öede                        
Jöns Húús Slet Tilstand Lars Andersen Jamt 30 Erich Larsen   10        
Sandnes Nerer sig som En fattig mand af Söen Niels Súends:   60 Súend Nielsen Reserve Soldat tienende paa Bardhall 21         18
                 
Waggen Saúge Mester til Vaade Saúg kand shiere En stabel bord aarl: Peder Jacobsß Soldat 40                
Waade Indersted Nærer sig af arbeide til sin lifvets ophold hoes andre Ingebret Jacobsen   53 Jacob Ingebrets tiener i Mosvigen paa Hamstad údj ÿtteröens Præst: gield 20        
Ør Boien fattig og af lige tilstand Joen Povels:   56                
Deviigen nerer sig af arbeide hos fremmede Per Johansen   50                
Kirchreed InderSteed Reserve gift Anders Jens:   40                
Öfne InderSteed arbeider for sin fóde hoes andre Thommes Gaúdtsen   60 Gaút Thomesen húúsmand paa Scheviig grúnd Thúven Soldat 34        
                 
        Anders Tommesen hoes sin broder paa Thúven 15        
                 
Saúgbachen gammel og nærer sig af Almiße Toern Nicholaisen   60 Ole Toernsen   5        
Redsem InderSteed Nerer sig af arbeide i bógden Peder Niels:   40 Ole Pedersen tiener paa Túeraas 4        
Stieene InderSteed Nerer sig af búnde arbeide til sit ophold Eshild Olsen föd i Jamteland 52                 19
Tveraas InderSteed ligeledis Aren Olsen   45 Peder Arents:   8        
Landsem InderSteed ligeledis Haldver Bertels:   60 Tharald Halvers hiemme 7        
Honviig InderSteed ligeledis Jon N:   60                
Elden InderSteed ligeledis Ole Anders.   60 Toer Olsen Reserve hiemme 20        
          Anders Olsen tiener paa Rolnes er Soldat 24        
Bachen Soldat gift Johanes Larsen   35 Even Johansen   3        
Venneboe InderSteed Reserve gift Bersúend Lars:   40                
Osne InderSteed fattig Nærer sig af Almiße Hans Halstens:   60                
Oúsen fattig og af lige tilstand Niels Jonsen   70 Joen Nilsen Soldat tiener paa Saúgestad 39        
        Ole Niels: Reserve 17        
        Tosten Nielß: úferd 15        
Súarte InderSteed fattig og arbeids föer Ole   Jamt 56 Ole Olß: Dragon Sÿndnerfields 24         20
        Jon Olß: tiener hos ander giellen 19        
        Niels Olsen   20        
        Ole Olsen hiemme 12        
        Lars Olsen hiemme 8        
af lige tilstand Daniel Anders:   53                
Mindrom InderSteed gammel og lefr hos sin Sön som fattig Ole Biörnsen   60                
Úlstad InderSteed fattig og arbeids för Lars Johansen   53 Johanes Larsen tiener Joen Opdal 10        
Sottberg InderSteed fattig Arent Niels:   70                
Röes Egh InderSteed fattig og arbeids föer Ole Olsen   50                
fattig Ole Olsen Jamt Vandför 30                
Nordtúg InderSteed ligeledis Amúnd Phillips   62                
Klætt: Súe ligeledis Peder Arents:   50 Werich Pederß   7        
Klætt InderSteed fattig Ole Evinds:   62 Ole Olsen berettes at vere Reist til Kiúbenhafn paa Skrædder Handtverch 26        
                   
Údviigóren fattig brúger vnder tiden Súndker? handtverch Haagen Niels:   36                 21
En fattig bætler Baard Ambiórnsen   75                
Kieldsett InderSteed fattig Ole Berters:   78                
Tröen ligeledis Jens Einersen   70                
Renden Indersteed fattig Nærer sig i bögden af sit arbeid Ole   Jamt 60                
Brandsaas InderSteed opholder sig hos sin Sön i sin Alderdom Christoph: Jacobs:   94                
Sanden Nærer sig af býgden med sit arbeide Anders Larsen   40 Ole Andersen   9        
        Lars     7        
        Niels     2        
Ole Evindsen   50                
Grandhús InderSteed holder til hos sin Són i sin alderdom Amúnd Estens:   80                
Wittenberg tager af Sóen til lifs ophald Hans Ambiörns:   60 Hans Hansen Soldat tiener hoes Præsten 24        
Steenen ligeledis Aren Olsen   70                
Roenesvigen ligeledis Staal Anders:   46 Anders Staalsen   8        
Hoúgen fattig Sifre N: Vanför 66                
Reitten arbeider i bógden for sin föde Aren Clemmends.   36                
Túven Soldatt, gift Goút Tomesen antegnet Súpra ved òfne 34         Anders Tommesen hans broder 15 22
                 
Marchen nærer sig af arbeid údj bógden til sin fóde og ophold Erich Estens:   42 Ander Erich   7        
        Aren            
Berge Niels Rasmús:   70         Amúnd Einersen   9
Hoúgsett InderSteed Ole Otterß:   40                
Dal Echer InderSteed Amúnd Erichs:   63                
Hombnes InderSteed opholder sig hos sin Són fattig Anders Erichs   80                
Hoe öýen lige tilstand Tomes Eshildß:   70 Goút Tomesen Soldat gift 26        
Efter Kongl: Maÿts Allernaadigste befhalling Er Ofvenshrevne Mandtahl, allerúnderdanigst Rigtig forfattet paa Tessem i Beedstad Præstegield, dend 9de og 10de September Anno 1701; bevidner Wii med Woris vndershrevne hænder og hoes trögte Signetter.
A Jersin. N: Knúdsen. N O Wind.

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).