Till indexsidan Toril Nergårds släktträd Gamla fotografier Excelfiler för nerladdning Länkar till andra släktforskarsajter Skicka synpunkter per e-post
Matrikkel Beitstad 1668

Denna text är nedskriven av Börje Jonsson. Det är ett försök till bokstavstrogen avskrift. Uppgifterna är hämtade från filmen som är märkt 12/1953, "Matrikkel opptatt ifølge reskript 23/1 1665", Bind 55, sida enligt kolumn 3. "ß" läses som "ss". Där texten på filmen är svår att läsa skrivs ett "?" efteråt. Skatterna för gårdarna är ej medtagna men de består av "Landschÿld, Leding, Biúg. Arre, Smaatiende, Qúernschat". Dessutom finns avgifter till olika personer och kyrkor. Vid utskrift av texten i Excel har jag använt mig av stående utskrift, 100 % av normalstorlek. Hoppas avskriften kan vara till nytta. Korrigeringar till jonsson_borje@hotmail.com. Uppdaterad 1/7 2001.
 
Kolumn 1 Kolumn 2 3 Kolumn 1 Kolumn 2 3
(Text på sidan 1) Kongl Maÿe Fuldkommen Jordbog Offer gansche Inderöens Lehn paa alle Gaarder och Gaardeparter ingen undertagendis, met des Leÿlendinger och Opsiddere húad en húer besidder och Brúger .. Saaledis erachtet och befattet Anno 1668.
Bestad Gield
Laúg Rettes Mænd 57b  
LenßMand Olle Söwig, Peder Vdtwig, Henrich Ellen, Effúind Vllstad, Attleff Hielde, Olle Inderberg och Ingbret Rostad Hielde Steen Baarsen 65b
Toßnes Nels Paúlsen
Nederwelde Prest Enche Maren Anderßdater
 
Waade Olle Persen Ofúerwelde Raßmúß Joensen 66
  Erich Ollsen   Nelß Knúdß
Waade Peder Matthisen Súorte Olle Eschelsen
Ramberg Johan Johansen 58 Vllstad Effúind Cristofrsen
Kircherid Hanß Joensen Vllstad Olle Arnß
Bratrid Johan Rolefsen Vllstad Larß Ollsen 66b
Malmo Daniel Nelsen Wigen Einer Eschelsen
Malmo Johan Persen 58b Wigen Arne Ifrsen
Øúne Olle Barúchsen Wigen Olle Larsen 67
  Peder Barúchsen   Ingbret Persen
ÿstmark Anderß Greersen Mindrom Raßmúß Ollsen
ÿstmark Anderß Anbiörnsen 59 Mindrom Olle Biörnß
  Nelß Effúintsen Mindrom Enchen Marit   67b
Renmoe Larß Hachensen Melgaard Matthiß Joensen
  Erich Eúerts Hóÿen Berig Ollsen
Redsem Tarel Pedersen Hóÿen Peder Erichsen
  Nelß Pedersen Opdal Hanß Anfinsen 68
Skarr Olle Tommeß 59b Opdal Raßmúß Ollsen
Langnes Tommeß Cristenß Opdal Olle Hochensen
Sogsta Jenß Jörgensen Jönnúm Hanß Erichsen
Strömnes Cristofr Tomesen Solberg Preste Residentz 68b
Stierne Larß Hochensen 60 Bratberg Olle Cristofrsen
  Anfin Torbersen   Joen Ingbretß
Túeraaß Olle Steffensen Inderberg Olle Biörnsen
Túeraaß Joen Toresen Inderberg Torber Ollsen 69
Túeraaß Ammon Ollsen 60b Sotberg Nelß Ollß
Ofúer Túeraaß Johan Hansen   Jon Anfinß
Gielen Anderß Persen Kolberg Rölaß Effúintsen
Landsemb Cristofr Persen Rostaøúne Peder Staalsen 69b
Honwig Olle Persen 61 Rostad Ingbret Erichsen
  Olle Danielß Swarfúe Torriß Staalß
Benúm Tarell Goútsen Røßeg Störker Sewaltsen
Benúm Olle Joensen Røßeg Enchen Anne   70
Qúambs Eng Anderß Arnsen 61b Aaß Peder Steffensen
Röed Paúl Ollsen Røßeg Peder Siüfrsen
Mörkwid Siúfr Arnß Gúllúng Cristofr Ollß 70b
Vdtwig Peder Pedersen Nortúg Andor Effúintsen
Tegßet Olle Estensen 62 Nortúg Michel  
Ertzaaß Hendrich Nelsen (S?)únd Olle Cristofrsen
Kielßet Joen Jacobß Klett Olle Henningsen 71
  Hanß Gúnderß Klett Anderß Siúfrsen
Renden Erich Jacobsen Holtúg Olle Taralsen
Brantzaaß Erich Ollß 62b Westerhúúß Nelß Nelsen
  Cristofr Jacobsen Øúne Biörn Andersen 71b
Brechen Ingbret Larß Peißring Klocher Gaard
  Olle Persen Teßem Peder Ollsen
Honsit Tobiaß Benke   Effúind Ollsen
Holin Erich Ollsen Teßem Joen Joensen 72
Stamnes Joen Nelsen 63 Teßem Jacob Ollsen
Stamnes Baar Anbiörnsen Qúarwing Oúd Raßmúßen
Bartnes Olle Tollefsen Qúarwing Ingbret Paúlß 72b
Bartnes Johan Paúlß (V?)ie Siúfr Enersen
Bartnes Olle Andersen 63b Hammer Olle Nielsen
Bartnes Hanß Anbiörnsen Skewig Olle Aagensen
Bartnes Effúind Joensen Elnen Torber Ollsen 73
Grandhúúß Ammon Estenß   Ench Gúrú  
  Ingbret Johansen Wißet Berig Berigsen
Rones Tommeß Tommesen 64 Hammer Enchen Berit  
  Clemment Arnß Bardal Peder Biörnß
Rones Tarel Erichß Laúgtún Jep Ollsen 73b
  Larß Halldorsen Hoúgßet Enchen Anne  
Elden Jenß Andersen Hoúgßet Larß Larsen
  Michel Johansen Kúkedal Paúl Paúlsen
Störwold Ingbret Persen Dalecker Berig Torresen 74
Wenneboe Hanß Erichsen 64b Homnes Morten Joensen
Holte Peder Baarsen Homnes Baar Torrisen
Øúne Olle Paúlsen Homnes Enchen Karj  
  Olle Joenß Øfren Störker Biörnsen 74b
Töring Taral Ammonß Loe Olle Joensen
  Johanneß Ollß Mellhúúß Roland Jacobß
Sproúen Esten Ammonsen 65 Herwig Johan Ollsen 75
Glaßöe Ifúer Erichsen Herwig Olle Ollsen
  Eúert Erichsen Jønshúúß Esten Ollsen
Hielde Atleff Persen  

Sidans topp


E-post skickas till Börje Jonsson (jonsson_borje@hotmail.com).